Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Oświadczenie dotyczące plików cookie

1. Pliki cookie

Używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapi­sy­wane lokalnie w pamięci podręcznej prze­glą­darki inter­ne­towej użyt­kow­nika odwie­dza­ją­cego daną witrynę. Liczne strony inter­ne­towe i serwery wyko­rzy­stują pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. „Cookie ID”. „Cookie ID” to unika­towy iden­ty­fi­kator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, dzięki któremu możliwe jest przy­po­rząd­ko­wanie stron inter­ne­to­wych i serwerów do konkretnej prze­glą­darki inter­ne­towej, w której plik cookie został zapi­sany. Umoż­liwia to odwie­dzanym stronom inter­ne­towym i serwerom odróż­nienie prze­glą­darki danej osoby od innych prze­glą­darek, które zawie­rają inne pliki cookie. Okre­śloną prze­glą­darkę inter­ne­tową można rozpo­znać i ziden­ty­fi­kować po unika­towym iden­ty­fi­ka­torze plików cookie. Stoso­wanie plików cookie umoż­liwia zapew­nienie bardziej przy­ja­znych dla użyt­kow­nika usług, które bez plików cookie nie byłyby możliwe.

Dane te są prze­cho­wy­wane przez maksy­malnie 180 dni jako tech­niczny środek ostroż­ności w celu ochrony systemów prze­twa­rzania danych przed nieau­to­ry­zo­wanym dostępem.

Podstawą prawną tego prze­twa­rzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile pliki cookie prze­twa­rzają dane w celu zawarcia lub wyko­nania posta­no­wień umowy.

Jeśli prze­twa­rzanie nie służy do zawarcia ani wyko­nania umowy, naszym uzasad­nionym inte­resem jest poprawa funk­cjo­nal­ności naszej strony inter­ne­towej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1.1. Zano­ni­mi­zo­wane profile użyt­kow­ników

W ramach prze­pisów praw­nych możemy tworzyć i anali­zować profile użyt­kow­ników pod pseu­do­ni­mami. Jest to możliwe przy wyko­rzy­staniu danych do celów rekla­mo­wych, badań rynku i projek­to­wania naszych usług w oparciu o potrzeby, ale tylko wtedy, gdy użyt­kow­nicy nie skorzy­stają z usta­wo­wego prawa do złożenia w dowolnym momencie sprze­ciwu wobec takiego wyko­rzy­stania swoich danych.


1.2.
Pliki cookie podmiotów trze­cich

W razie potrzeby nasza strona inter­ne­towa wyko­rzy­stuje również pliki cookie firm part­ner­skich, z którymi współ­pra­cu­jemy w celach rekla­mo­wych, analizy lub w ramach funk­cjo­nal­ności naszej strony inter­ne­towej.

Szcze­gó­łowe infor­macje, w szcze­gól­ności doty­czące celów i podstaw praw­nych prze­twa­rzania takich plików cookie podmiotów trze­cich, znaj­dują się w poniż­szych infor­ma­cjach.


1.3.
Usuwanie plików cookie

Zapi­sy­waniu plików cookie przez naszą stronę inter­ne­tową można w każdej chwili zapo­biec, wybie­rając odpo­wiednie usta­wienie w używanej prze­glą­darce inter­ne­towej, a tym samym trwale odmówić zapi­sy­wania plików cookie. Ponadto już zapi­sane pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą prze­glą­darki inter­ne­towej lub innego opro­gra­mo­wania. Jest to możliwe we wszyst­kich powszechnie stoso­wa­nych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych. Po wyłą­czeniu możli­wości zapi­sy­wania plików cookie w używanej prze­glą­darce inter­ne­towej nie wszystkie funkcje naszej strony inter­ne­towej mogą być w pełni użyteczne.

2. Narzę­dzia do analizy staty­styk inter­ne­to­wych Google Analy­tics

Spółka BWT Aktien­ge­sel­l­schaft zinte­gro­wała na tej stronie inter­ne­towej kompo­nent Google Analy­tics (z funkcją anoni­mi­zacji). Google Analy­tics to usługa analizy staty­styk inter­ne­to­wych. Analiza staty­styk inter­ne­to­wych polega na pozy­ski­waniu, groma­dzeniu i analizie danych doty­czą­cych zacho­wania użyt­kow­ników odwie­dza­ją­cych strony inter­ne­towe. Usługa analizy staty­styk inter­ne­to­wych zbiera między innymi dane doty­czące tego, z jakiej strony inter­ne­towej dana osoba trafiła na stronę inter­ne­tową (tzw. strony odsy­ła­jące), jakie podstrony strony inter­ne­towej zostały odwie­dzone lub też, jak często i przez jaki czas prze­glą­dano podstronę. Analiza staty­styk inter­ne­to­wych służy głównie do opty­ma­li­zacji strony inter­ne­towej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy inter­ne­towej.

Opera­torem kompo­nentu Google Analy­tics jest Google LLC („Google”), 1600 Amphi­the­atre Pkwy, Moun­tain View, CA 94043-​​1351, USA.

Do analizy staty­styk inter­ne­to­wych przez Google Analy­tics spółka BWT Aktien­ge­sel­l­schaft używa dodatku „_gat._ano­ny­mi­zeIp”. Za pomocą tego dodatku adres IP łącza inter­ne­to­wego danej osoby jest skra­cany i anoni­mi­zo­wany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony inter­ne­towej uzyskano z państwa człon­kow­skiego Unii Euro­pej­skiej lub innego państwa będą­cego stroną Poro­zu­mienia o Euro­pej­skim Obszarze Gospo­dar­czym.

Celem dzia­łania kompo­nentu Google Analy­tics jest analiza prze­pływu użyt­kow­ników na naszej stronie inter­ne­towej. Google wyko­rzy­stuje uzyskane dane i infor­macje między innymi do analizy korzy­stania z naszej strony inter­ne­towej, do sporzą­dzania dla nas raportów online poka­zu­ją­cych dzia­łania na naszej stronie inter­ne­towej oraz do świad­czenia innych usług zwią­za­nych z korzy­sta­niem z naszej strony inter­ne­towej.

Google Analy­tics wyko­rzy­stuje pliki cookie w systemie infor­ma­tycznym danej osoby. Czym są pliki cookie, wyja­śniono już wyżej. Korzy­stając z tego pliku cookie, Google może anali­zować sposób korzy­stania z naszej witryny. Każde wywo­łanie jednej z poszcze­gól­nych stron tej witryny, której opera­torem jest podmiot prze­twa­rza­jący dane i na której zinte­gro­wano kompo­nent Google Analy­tics powo­duje, że prze­glą­darka inter­ne­towa w systemie infor­ma­tycznym danej osoby auto­ma­tycznie otrzy­muje pole­cenie od odpo­wied­niego kompo­nentu Google Analy­tics, aby prze­słać dane do Google w celu prze­pro­wa­dzenia analizy online.

Dana osoba może w każdej chwili zapo­biec zapi­sy­waniu plików cookie przez naszą stronę inter­ne­tową, w sposób opisany wyżej, wybie­rając odpo­wiednie usta­wienie w używanej prze­glą­darce inter­ne­towej, a tym samym trwale odmówić zapi­sy­wania plików cookie. Takie usta­wienie używanej prze­glą­darki inter­ne­towej unie­moż­li­wi­łoby również firmie Google zapi­sanie pliku cookie w systemie infor­ma­tycznym danej osoby. Ponadto plik cookie zapi­sany już przez Google Analy­tics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą prze­glą­darki inter­ne­towej lub innego opro­gra­mo­wania.

Osoba, której dane dotyczą, może oprócz tego sprze­ciwić się groma­dzeniu danych gene­ro­wa­nych przez Google Analy­tics i zapo­biegać ich groma­dzeniu na potrzeby korzy­stania z tej witryny i prze­twa­rzania tych danych przez Google. W tym celu dana osoba musi pobrać i zain­sta­lować dodatek do prze­glą­darki dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaop­tout. Ten dodatek do prze­glą­darki infor­muje Google Analy­tics za pomocą Java­Script, że dane i infor­macje o wizy­tach na stronie inter­ne­towej nie mogą być prze­sy­łane do Google Analy­tics. Insta­lacja dodatku do prze­glą­darki jest uważana przez Google za odmowę udzie­lenia zgody. Jeśli system infor­ma­tyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sfor­ma­to­wany lub ponownie zain­sta­lo­wany, osoba ta musi ponownie zain­sta­lować dodatek do prze­glą­darki, aby dezak­ty­wować usługę Google Analy­tics. Jeśli dodatek do prze­glą­darki zostanie odin­sta­lo­wany lub dezak­ty­wo­wany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę nale­żącą do jej strefy wpływów, można go ponownie zain­sta­lować lub ponownie akty­wować.

Więcej infor­macji i obowią­zu­jące prze­pisy o ochronie danych Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/poli­cies/privacy/ oraz http://www.google.com/analy­tics/terms/de.html. Bardziej szcze­gó­łowe obja­śnienie usługi Google Analy­tics jest dostępne na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analy­tics/.

Dodat­kowo lub jako alter­na­tywne rozwią­zanie dodatku do prze­glą­darki (np. w przy­padku korzy­stania z prze­glą­darek w urzą­dze­niach mobil­nych) umoż­li­wiamy rezy­gnację przez klik­nięcie odno­śnika. Zapo­biega to w przy­szłości groma­dzeniu danych z tej witryny przez Google Analy­tics (rezy­gnacja działa tylko w prze­glą­darce wywo­łu­jącej i tylko na tej witrynie). Plik cookie rezy­gnacji jest prze­cho­wy­wany w urzą­dzeniu i prze­cho­wuje infor­mację o dezak­ty­wacji śledzenia. Po usunięciu plików cookie prze­glą­darki należy ponownie kliknąć ten link, aby ponownie wyłą­czyć śledzenie: Kliknij ten link, aby wyłą­czyć śledzenie.

3. Obec­ność w sieciach społecz­no­ścio­wych

Jesteśmy obecni w sieciach i plat­for­mach społecz­no­ścio­wych, aby komu­ni­kować się z aktyw­nymi klien­tami, osobami zain­te­re­so­wa­nymi i użyt­kow­ni­kami, a także infor­mować ich o naszych usłu­gach.

Zwra­camy uwagę, że dane użyt­kow­nika mogą być przy tym prze­twa­rzane poza obszarem Unii Euro­pej­skiej. Może to powo­dować ryzyko dla użyt­kow­ników, ponieważ egze­kwo­wanie praw użyt­kow­nika może być utrud­nione. Dostawcy certy­fi­ko­wani w ramach Tarczy Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) zobo­wią­zali się do prze­strze­gania stan­dardów ochrony prywat­ności UE.

Dane użyt­kow­nika są zwykle prze­twa­rzane do badań rynko­wych i do celów rekla­mo­wych. W ten sposób mogą być tworzone profile użyt­ko­wania na podstawie zachowań użyt­kow­ników i wyni­ka­ją­cych z nich zain­te­re­sowań użyt­kow­ników. Profile użyt­ko­wania mogą być z kolei wyko­rzy­sty­wanie do umiesz­czania reklam wewnątrz i na zewnątrz sieci i plat­form społecz­no­ścio­wych, które rzekomo należą do zain­te­re­sowań poszcze­gól­nych użyt­kow­ników. W tym celu na kompu­te­rach użyt­kow­ników są zwykle zapi­sy­wane pliki cookie, w których prze­cho­wy­wane są zacho­wania użyt­kow­ników i ich zain­te­re­so­wania. Ponadto w profi­lach użyt­ko­wania dane mogą być również zapi­sy­wane nieza­leżnie od urzą­dzeń używa­nych przez użyt­kow­ników (w szcze­gól­ności, jeśli użyt­kow­nicy są człon­kami odpo­wied­nich plat­form i są w nich zalo­go­wani).

Prze­twa­rzanie danych osobo­wych użyt­kow­ników odbywa się na podstawie naszego uzasad­nio­nego inte­resu w zakresie skutecz­nego infor­mo­wania użyt­kow­ników i komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli odpo­wiedni dostawca poprosi użyt­kow­ników o zgodę na prze­twa­rzanie danych (tj. ich zgodę np. przez zazna­czenie pola wyboru lub potwier­dzenie przy­cisku), podstawą prawną prze­twa­rzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

W przy­padku próśb o infor­macje i docho­dzenia praw użyt­kow­ników zwra­camy uwagę, że najsku­tecz­niej można ubiegać się o nie od dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użyt­kow­ników, mogą bezpo­średnio podjąć odpo­wiednie dzia­łania i dostar­czyć infor­macje. Jeśli nadal potrzebna jest pomoc, zachę­camy do kontaktu z nami.

Szcze­gó­łowy opis odpo­wied­niego prze­twa­rzania i możli­wości odmowy (Opt-​Out) znaj­duje się w nastę­pu­ją­cych powią­za­nych infor­ma­cjach dostawców:

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczki sieci społecz­no­ściowej Face­book. Face­book jest usługą inter­ne­tową ofero­waną przez Face­book Inc., 1601 S. Cali­fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest z kolei obsłu­gi­wana przez Face­book Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (obie usługi i spółki są zwane dalej „Face­book”).

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Tarczy Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Face­book gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Face­book pod adresem:

https://deve­lo­pers.face­book.com/docs/plugins/

https://www.face­book.com/policy.php

4. Wtyczki serwisów społecz­no­ścio­wych

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczek serwisów społecz­no­ścio­wych. Jeśli wtyczka jest prze­cho­wy­wana na jednej ze stron odwie­dzo­nych w naszej witrynie, prze­glą­darka inter­ne­towa pobiera jej obraz z serwerów sieci społecz­no­ściowej. Ze względów tech­nicz­nych sieć społecz­no­ściowa musi przy tym prze­twa­rzać adres IP użyt­kow­nika. Oprócz tego reje­stro­wane są również data i godzina wizyty na naszej stronie inter­ne­towej.

Jeśli użyt­kownik będzie zalo­go­wany w odpo­wied­niej sieci społecz­no­ściowej podczas odwie­dzania jednej z naszych stron inter­ne­to­wych zawie­ra­ją­cych wtyczkę, infor­macje zebrane przez wtyczkę doty­czące konkretnej wizyty zostaną rozpo­znane przez sieć społecz­no­ściową. Infor­macje zebrane w ten sposób mogą zostać przy­pi­sane do sieci społecz­no­ściowej przez osobiste konto użyt­kow­nika. Jeżeli, przy­kła­dowo, użyt­kownik użyje tzw. przy­cisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, infor­macje te będą prze­cho­wy­wane na koncie użyt­kow­nika i ewen­tu­alnie opubli­ko­wane za pośred­nic­twem plat­formy danej sieci społecz­no­ściowej.

Aby temu zapo­biec, należy wylo­gować się z odpo­wied­niej sieci społecz­no­ściowej przed wejściem na naszą stronę inter­ne­tową, wpro­wa­dzić odpo­wiednie usta­wienia na koncie użyt­kow­nika lub zapo­biec bloko­waniu łado­wania danej wtyczki przez zasto­so­wanie dodatku do prze­glą­darki inter­ne­towej.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na poprawie jakości naszej strony inter­ne­towej.


4.1.
Face­book

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczki sieci społecz­no­ściowej Face­book. Face­book jest usługą inter­ne­tową ofero­waną przez Face­book Inc., 1601 S. Cali­fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest z kolei obsłu­gi­wana przez Face­book Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (obie usługi i spółki są zwane dalej „Face­book”).

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Tarczy Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Face­book gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Face­book pod adresem:

https://deve­lo­pers.face­book.com/docs/plugins/

https://www.face­book.com/policy.php


4.2. Insta­gram

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczki sieci społecz­no­ściowej Insta­gram. Insta­gram jest usługą inter­ne­tową ofero­waną przez Insta­gram LLC, 1 Hacker Way, Buil­ding 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA (zwaną dalej „Insta­gram”).

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Insta­gram pod adresem: https://help.insta­gram.com/155833707900388

https://www.insta­gram.com/about/legal/privacy/


4.3. YouTube

W naszej witrynie korzy­stamy z serwisu YouTube. Jest to portal wideo utrzy­my­wany przez firmę YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (zwaną dalej „Google”). YouTube jest spółką zależną Google LLC., 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA (zwanej dalej „Google”).

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Ochrony Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Google, a tym samym spółka zależna YouTube, gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Korzy­stamy z YouTube w połą­czeniu z funkcją Advanced Privacy Mode do wyświe­tlania filmów. Według serwisu YouTube funkcja Advanced Privacy Mode oznacza, że niżej wyszcze­gól­nione dane nie są prze­sy­łane na serwer YouTube, chyba że faktycznie zostanie rozpo­częte oglą­danie filmu.

Bez tej „Zaawan­so­wanej ochrony danych” połą­czenie z serwerem YouTube nastę­puje bezpo­średnio po odwie­dzeniu jednej z naszych stron inter­ne­to­wych, na których osadzony jest film z serwisu YouTube. To połą­czenie jest wyma­gane, aby wyświe­tlić odpo­wiednie wideo na naszej stronie inter­ne­towej za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­towej. W tym czasie YouTube pobiera i prze­twarza co najmniej adres IP użyt­kow­nika, datę i godzinę, a także odwie­dzaną stronę. Dodat­kowo zostaje nawią­zane połą­czenie z siecią rekla­mową „DoubleC­lick” firmy Google.

W celu zapew­nienia funk­cjo­nal­ności i analizy zachowań użyt­kow­ników YouTube zapi­suje pliki cookie na urzą­dzeniu użyt­kow­nika za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­towej. Jeśli użyt­kownik nie wyraża zgody na takie prze­twa­rzanie, może unie­moż­liwić prze­cho­wy­wanie plików cookie przez odpo­wiednie usta­wienie w prze­glą­darce inter­ne­towej. Więcej infor­macji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Pliki cookie”, który znaj­duje się wyżej.

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Google pod adresem:

https://poli­cies.google.com/privacy

4.4. Pinte­rest

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczki sieci społecz­no­ściowej Pinte­rest. Pinte­rest jest usługą inter­ne­tową ofero­waną przez Pinte­rest Inc., 808 Brannan Street, San Fran­cisco, CA 94103, USA (zwaną dalej „Pinte­rest”).

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Pinte­rest pod adresem:

https://about.pinte­rest.com/privacy-​​policy

5. Logo­wanie przez sieć społecz­no­ściową

Aby zare­je­strować się i zalo­gować do konta klienta, można skorzy­stać również z istnie­ją­cego profilu w jednej z sieci społecz­no­ścio­wych – Face­book, Google+ i LinkedIn w celu uwie­rzy­tel­nienia, a następnie zare­je­strować się lub zalo­gować.

W tym celu na stronie reje­stracji lub na stronie logo­wania znaj­dują się symbole odpo­wied­nich dostawców sieci społecz­no­ścio­wych obsłu­gi­wa­nych przez naszą stronę inter­ne­tową. Przed połą­cze­niem się z dostawcą wyma­gane jest jedno­znaczne zaak­cep­to­wanie procesu i prze­sy­łania danych, które opisano poniżej:

Klik­nięcie wybra­nego symbolu powo­duje otwarcie nowego okna (tzw. apli­kacji), w którym należy zalo­gować się z wyko­rzy­sta­niem danych logo­wania do sieci społecz­no­ściowej. Po pomyślnym zalo­go­waniu sieć społecz­no­ściowa infor­muje użyt­kow­nika, jakie dane (imię i adres e-​mail) są wyma­gane do uwie­rzy­tel­nienia w ramach procesu reje­stracji lub procesu logo­wania. Jeśli użyt­kownik wyrazi zgodę na prze­sy­łanie danych, pola wyma­gane przez nas do reje­stracji zostaną wypeł­nione prze­sła­nymi danymi. Dane wyma­gane do zare­je­stro­wania się lub zalo­go­wania to (i) imię i nazwisko oraz (ii) adres e-​mail użyt­kow­nika.

Dopiero po udzie­leniu wyraźnej zgody na wyko­rzy­stanie prze­sła­nych i wyma­ga­nych danych, dane te będą prze­cho­wy­wane przez nas i wyko­rzy­sty­wane do wyżej wymie­nio­nych celów. Nie dochodzi do powią­zania między kontem klienta utwo­rzonym w naszym systemie a kontem użyt­kow­nika w danej sieci społecz­no­ściowej wykra­cza­jące poza proces uwie­rzy­tel­niania.

Aby umoż­liwić prze­pro­wa­dzenie procesu uwie­rzy­tel­nienia w celu reje­stracji i logo­wania, adres IP użyt­kow­nika jest prze­sy­łany do odpo­wied­niego dostawcy sieci społecz­no­ściowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres groma­dzenia danych oraz na ich dalsze prze­twa­rzanie przez danego dostawcę sieci społecz­no­ściowej. Więcej infor­macji na ten temat można znaleźć w infor­macji o ochronie prywat­ności danego dostawcy.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na analizie, opty­ma­li­zacji i rentownym dzia­łaniu naszej strony inter­ne­towej.

6. Reklama online

6.1. Amazon Ads

Na naszej stronie inter­ne­towej używamy rozwią­zania „Amazon Pixel” do prezen­to­wania reklam dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych zain­te­re­sowań użyt­kow­nika. Odbywa się to na podstawie infor­macji prze­ka­zy­wa­nych nam podczas wizyty na naszych stro­nach inter­ne­to­wych i korzy­stania z naszych treści lub usług. Dosto­so­wane reklamy, czasami okre­ślane mianem reklam sper­so­na­li­zo­wa­nych lub bazu­ją­cych na zain­te­re­so­wa­niach, opie­rają się na infor­ma­cjach, które otrzy­mu­jemy za pośred­nic­twem działań użyt­kow­nika, takich jak np. zakupy na naszych stro­nach inter­ne­to­wych, korzy­stanie z urzą­dzeń, opro­gra­mo­wania lub apli­kacji albo wizyty w witry­nach zawie­ra­ją­cych treści lub reklamy Amazon, jak również inte­rakcja lub korzy­stanie z narzędzi Amazon. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anoni­mowe, co oznacza, że nie możemy ani zoba­czyć danych osobo­wych poszcze­gól­nych użyt­kow­ników, ani połą­czyć ich z innymi infor­ma­cjami o konkretnym użyt­kow­niku.

Dane te są jednak prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane przez Amazon. Amazon może w ten sposób śledzić zacho­wanie użyt­kow­ników, którzy klik­nęli reklamę i zostali prze­kie­ro­wani na naszą stronę inter­ne­tową. Korzy­stając z plików cookie, czyli plików teksto­wych prze­cho­wy­wa­nych na kompu­terze użyt­kow­nika, Amazon może następnie rozpo­znać tego użyt­kow­nika w obszarze użyt­kow­ników Amazon i zopty­ma­li­zować skutecz­ność reklam, np. reklam skie­ro­wa­nych do grup doce­lo­wych zgodnie z Zasa­dami wyko­rzy­stania danych przez Amazon. Dotyczy to tylko użyt­kow­ników, którzy mają konto w Amazon i są zalo­go­wani w obszarze użyt­kow­ników Amazon. Prze­twa­rzanie danych nie odnosi się do użyt­kow­ników, którzy nie są człon­kami społecz­ności Amazon.

Prze­twa­rzaniu danych można sprze­ciwić się na stronie inter­ne­towej pod adresem: http://www.amazon.de/gp/dra/info?

6.2. Face­book Custom Audiences

Używamy narzę­dzia marke­tin­go­wego „Face­book Custom Audience” do rekla­mo­wania się na innych stro­nach inter­ne­to­wych, takich jak sieć społecz­no­ściowa „Face­book”. Face­book Custom Audience to narzę­dzie ofero­wane przez Face­book Ireland Limited, które przy­pi­suje gościa jednej ze stron inter­ne­to­wych obsłu­gi­wa­nych przez Grupę BWT do użyt­kow­nika serwisu Face­book w celu wyświe­tlania reklam w plat­formie Face­book. W tym celu udostęp­niamy dane użyt­kow­nika serwi­sowi Face­book i używamy w naszej witrynie plików cookie lub podob­nych tech­no­logii, aby anali­zować skutecz­ność naszych reklam na innych stro­nach inter­ne­to­wych. Więcej infor­macji na temat korzy­stania z danych użyt­kow­nika przez Face­book można znaleźć pod adresem: https://www.face­book.com/ads/about. Otrzy­my­waniu reklam za pośred­nic­twem tego narzę­dzia można sprze­ciwić się w usta­wie­niach serwisu Face­book.

6.3. Conver­sion Trac­king

Google AdWords Conver­sion Trac­king

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z kompo­nentu rekla­mo­wego Google AdWords i tzw. Conver­sion Trac­king. Jest to usługa ofero­wana przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Ochrony Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Google gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Używamy usługi Conver­sion Trac­king do ukie­run­ko­wa­nego rekla­mo­wania naszej oferty. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na analizie, opty­ma­li­zacji i rentownym dzia­łaniu naszej strony inter­ne­towej.

Po klik­nięciu reklamy wyświe­tlanej przez Google wyko­rzy­sty­wana przez nas usługa Conver­sion Trac­king zapi­suje plik cookie na urzą­dzeniu końcowym użyt­kow­nika. Te tzw. pliki cookie Conver­sion tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobi­stej iden­ty­fi­kacji użyt­kow­nika.

Jeśli plik cookie jest nadal aktu­alny, a użyt­kownik odwiedzi ponownie okre­śloną stronę naszej witryny, zarówno my, jak i Google, możemy ocenić, czy klik­nięto jedną z naszych reklam umiesz­czo­nych w Google i czy nastą­piło prze­kie­ro­wanie na naszą stronę.

Google wyko­rzy­stuje zebrane w ten sposób infor­macje do dostar­czania staty­styk doty­czą­cych odwie­dzania naszej witryny. Ponadto otrzy­mu­jemy w ten sposób infor­macje o liczbie użyt­kow­ników, którzy klik­nęli nasze reklamy, a także o odwie­dzo­nych później stro­nach naszej witryny. Ani my, ani podmioty trzecie korzy­sta­jące z Google AdWords nie jesteśmy w stanie ziden­ty­fi­kować w ten sposób konkret­nego użyt­kow­nika.

Za pomocą odpo­wied­nich usta­wień w prze­glą­darce inter­ne­towej można zapo­biec lub ogra­ni­czyć insta­lo­wanie plików cookie. Jedno­cze­śnie w dowolnym momencie możliwe jest również usunięcie wcze­śniej zapi­sa­nych plików cookie. Niezbędne kroki i środki zależą przy tym od konkretnej prze­glą­darki inter­ne­towej. W przy­padku pytań można skorzy­stać z funkcji pomocy lub doku­men­tacji prze­glą­darki inter­ne­towej albo skon­tak­tować się z jej produ­centem lub z działem wsparcia.

Google publi­kuje dalsze infor­macje na ten temat na stro­nach pod poniż­szymi adre­sami, w szcze­gól­ności dotyczy to możli­wości zapo­bie­gania wyko­rzy­staniu danych.

https://services.google.com/site­stats/de.html
http://www.google.com/poli­cies/tech­no­lo­gies/ads/
http://www.google.de/poli­cies/privacy/

Na tej stronie inter­ne­towej do celów anali­tycz­nych wyko­rzy­stu­jemy narzę­dzia podmiotów trze­cich. Narzę­dzia te mierzą skutecz­ność, z jaką użyt­kow­nicy są adre­so­wani przez reklamy (tzw. „Conver­sion Trac­king”).

W przy­padku klik­nięcia reklamy podmiotu trze­ciego wymie­nionej poniżej na kompu­terze użyt­kow­nika zostaje zapi­sany plik cookie Conver­sion Trac­king. Jeśli użyt­kownik odwiedzi okre­śloną witrynę inter­ne­tową, podmiot trzeci i my możemy rozpo­znać, że klik­nięto reklamę i nastą­piło prze­kie­ro­wanie na tę stronę. Pozwala to nam groma­dzić dane istotne podczas naszych działań rekla­mo­wych. W ten sposób możemy poznać całko­witą liczbę użyt­kow­ników, którzy klik­nęli reklamę, czas trwania wizyty, system opera­cyjny, model urzą­dzenia, loka­li­zację, prze­pro­wa­dzone trans­akcje płat­ności oraz sposób korzy­stania z apli­kacji mobil­nych. Nie otrzy­mu­jemy żadnych danych osobo­wych doty­czą­cych tożsa­mości użyt­kow­nika.

Jeśli użyt­kownik nie chce brać udziału w procesie Conver­sion Trac­king, może nie wyrazić zgody na zapi­sy­wanie wyma­ga­nego w tym celu pliku cookie – na przy­kład za pomocą usta­wienia prze­glą­darki, które wyłącza auto­ma­tyczne zapi­sy­wanie plików cookie. Można użyć do tego opcji „Do not track” („DNT”) prze­glą­darki inter­ne­towej.

  • Outbrain Conver­sion Pixel:
    Więcej infor­macji na temat ochrony danych i plików cookie firmy Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA, znaj­duje się tutaj https://www.outbrain.com/legal/privacy
  • Taboola Conver­sion Pixel:
    Więcej infor­macji na temat ochrony danych i plików cookie firmy Taboola Inc. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010), znaj­duje się tutaj https://www.taboola.com/privacy-​​policy
  • Zemanta Conver­sion Pixel:
    Więcej infor­macji na temat ochrony danych i plików cookie firmy Zemanta Inc. 33 West 17th Street. 9th floor, 10010 New York NY, USA, znaj­duje się tutaj http://www.zemanta.com/legal/privacy/

7. Czcionki Google

Na naszej stronie inter­ne­towej używamy czcionek Google do wyświe­tlania zewnętrz­nych krojów pisma. Jest to usługa ofero­wana przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Ochrony Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”)
https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

Aby umoż­liwić wyświe­tlanie niektó­rych czcionek w naszej witrynie inter­ne­towej, przy wywo­łaniu naszej strony zostaje nawią­zane połą­czenie z serwerem Google w Stanach Zjed­no­czo­nych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na opty­ma­li­zacji i rentownym dzia­łaniu naszej strony inter­ne­towej.

Przez połą­czenie z serwe­rami Google usta­no­wione podczas wywo­ły­wania naszej strony Google może okre­ślić, z której strony inter­ne­towej zostało wysłane zapy­tanie i na jaki adres IP ma być prze­słany wize­runek czcionki.

Więcej infor­macji, w szcze­gól­ności doty­czą­cych możli­wości zapo­bie­gnięcia wyko­rzy­staniu danych, znaj­duje się w witrynie firmy Google:
https://adsset­tings.google.com/authen­ti­cated

https://poli­cies.google.com/privacy

8. Mapy Google

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z Map Google w celu wyświe­tlenia naszej loka­li­zacji i stwo­rzenia opisu dojazdu. Jest to usługa ofero­wana przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Ochrony Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Google gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Aby umoż­liwić wyświe­tlanie niektó­rych czcionek w naszej witrynie inter­ne­towej, przy wywo­łaniu naszej strony zostaje nawią­zane połą­czenie z serwerem Google w Stanach Zjed­no­czo­nych.

W momencie wywo­łania kompo­nentu Mapy Google zinte­gro­wa­nego z naszą witryną, Google zapi­suje na urzą­dzeniu użyt­kow­nika plik cookie za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­towej. Aby wyświe­tlić naszą loka­li­zację i utwo­rzyć opis dojazdu, prze­twa­rzane są usta­wienia i dane użyt­kow­nika. Nie możemy przy tym wyklu­czyć, że Google będzie korzy­stać z serwerów w Stanach Zjed­no­czo­nych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na opty­ma­li­zacji funk­cjo­nal­ności naszej strony inter­ne­towej.

Przez usta­no­wione w ten sposób połą­czenie Google może okre­ślić, z której strony inter­ne­towej zostało wysłane zapy­tanie i na jaki adres IP ma być prze­słany opis dojazdu.

Jeśli użyt­kownik nie wyraża zgody na takie prze­twa­rzanie, może unie­moż­liwić insta­lo­wanie plików cookie za pomocą odpo­wied­nich usta­wień w prze­glą­darce inter­ne­towej. Szcze­gó­łowe infor­macje na ten temat można znaleźć w punkcie „Pliki cookie”.

Korzy­stanie z Map Google i infor­macji uzyska­nych za pośred­nic­twem Map Google podlega ponadto pod warunki korzy­stania z usług Google i warunki handlowe Map Google.

https://poli­cies.google.com/terms?gl=DE&hl=de
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ponadto dodat­kowe infor­macje przed­sta­wione przez Google znaj­dują tutaj:
https://adsset­tings.google.com/authen­ti­cated
https://poli­cies.google.com/privacy

Stan na dzień: 19.8. 2019

Wszystkie pliki cookie z BWT.com

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country