Oświadczenie dotyczące plików cookie

1. Pliki cookie

Używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapi­sy­wane lokalnie w pamięci podręcznej prze­glą­darki inter­ne­towej użyt­kow­nika odwie­dza­ją­cego daną witrynę. Liczne strony inter­ne­towe i serwery wyko­rzy­stują pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. „Cookie ID”. „Cookie ID” to unika­towy iden­ty­fi­kator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, dzięki któremu możliwe jest przy­po­rząd­ko­wanie stron inter­ne­to­wych i serwerów do konkretnej prze­glą­darki inter­ne­towej, w której plik cookie został zapi­sany. Umoż­liwia to odwie­dzanym stronom inter­ne­towym i serwerom odróż­nienie prze­glą­darki danej osoby od innych prze­glą­darek, które zawie­rają inne pliki cookie. Okre­śloną prze­glą­darkę inter­ne­tową można rozpo­znać i ziden­ty­fi­kować po unika­towym iden­ty­fi­ka­torze plików cookie. Stoso­wanie plików cookie umoż­liwia zapew­nienie bardziej przy­ja­znych dla użyt­kow­nika usług, które bez plików cookie nie byłyby możliwe.

Dane te są prze­cho­wy­wane przez maksy­malnie 180 dni jako tech­niczny środek ostroż­ności w celu ochrony systemów prze­twa­rzania danych przed nieau­to­ry­zo­wanym dostępem.

Podstawą prawną tego prze­twa­rzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile pliki cookie prze­twa­rzają dane w celu zawarcia lub wyko­nania posta­no­wień umowy.

Jeśli prze­twa­rzanie nie służy do zawarcia ani wyko­nania umowy, naszym uzasad­nionym inte­resem jest poprawa funk­cjo­nal­ności naszej strony inter­ne­towej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1.1. Zano­ni­mi­zo­wane profile użyt­kow­ników

W ramach prze­pisów praw­nych możemy tworzyć i anali­zować profile użyt­kow­ników pod pseu­do­ni­mami. Jest to możliwe przy wyko­rzy­staniu danych do celów rekla­mo­wych, badań rynku i projek­to­wania naszych usług w oparciu o potrzeby, ale tylko wtedy, gdy użyt­kow­nicy nie skorzy­stają z usta­wo­wego prawa do złożenia w dowolnym momencie sprze­ciwu wobec takiego wyko­rzy­stania swoich danych.


1.2.
Pliki cookie podmiotów trze­cich

W razie potrzeby nasza strona inter­ne­towa wyko­rzy­stuje również pliki cookie firm part­ner­skich, z którymi współ­pra­cu­jemy w celach rekla­mo­wych, analizy lub w ramach funk­cjo­nal­ności naszej strony inter­ne­towej.

Szcze­gó­łowe infor­macje, w szcze­gól­ności doty­czące celów i podstaw praw­nych prze­twa­rzania takich plików cookie podmiotów trze­cich, znaj­dują się w poniż­szych infor­ma­cjach.


1.3.
Usuwanie plików cookie

Zapi­sy­waniu plików cookie przez naszą stronę inter­ne­tową można w każdej chwili zapo­biec, wybie­rając odpo­wiednie usta­wienie w używanej prze­glą­darce inter­ne­towej, a tym samym trwale odmówić zapi­sy­wania plików cookie. Ponadto już zapi­sane pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą prze­glą­darki inter­ne­towej lub innego opro­gra­mo­wania. Jest to możliwe we wszyst­kich powszechnie stoso­wa­nych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych. Po wyłą­czeniu możli­wości zapi­sy­wania plików cookie w używanej prze­glą­darce inter­ne­towej nie wszystkie funkcje naszej strony inter­ne­towej mogą być w pełni użyteczne.

2. Narzę­dzia do analizy staty­styk inter­ne­to­wych Google Analy­tics

Spółka BWT Aktien­ge­sel­l­schaft zinte­gro­wała na tej stronie inter­ne­towej kompo­nent Google Analy­tics (z funkcją anoni­mi­zacji). Google Analy­tics to usługa analizy staty­styk inter­ne­to­wych. Analiza staty­styk inter­ne­to­wych polega na pozy­ski­waniu, groma­dzeniu i analizie danych doty­czą­cych zacho­wania użyt­kow­ników odwie­dza­ją­cych strony inter­ne­towe. Usługa analizy staty­styk inter­ne­to­wych zbiera między innymi dane doty­czące tego, z jakiej strony inter­ne­towej dana osoba trafiła na stronę inter­ne­tową (tzw. strony odsy­ła­jące), jakie podstrony strony inter­ne­towej zostały odwie­dzone lub też, jak często i przez jaki czas prze­glą­dano podstronę. Analiza staty­styk inter­ne­to­wych służy głównie do opty­ma­li­zacji strony inter­ne­towej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy inter­ne­towej.

Opera­torem kompo­nentu Google Analy­tics jest Google LLC („Google”), 1600 Amphi­the­atre Pkwy, Moun­tain View, CA 94043-​​1351, USA.

Do analizy staty­styk inter­ne­to­wych przez Google Analy­tics spółka BWT Aktien­ge­sel­l­schaft używa dodatku „_gat._ano­ny­mi­zeIp”. Za pomocą tego dodatku adres IP łącza inter­ne­to­wego danej osoby jest skra­cany i anoni­mi­zo­wany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony inter­ne­towej uzyskano z państwa człon­kow­skiego Unii Euro­pej­skiej lub innego państwa będą­cego stroną Poro­zu­mienia o Euro­pej­skim Obszarze Gospo­dar­czym.

Celem dzia­łania kompo­nentu Google Analy­tics jest analiza prze­pływu użyt­kow­ników na naszej stronie inter­ne­towej. Google wyko­rzy­stuje uzyskane dane i infor­macje między innymi do analizy korzy­stania z naszej strony inter­ne­towej, do sporzą­dzania dla nas raportów online poka­zu­ją­cych dzia­łania na naszej stronie inter­ne­towej oraz do świad­czenia innych usług zwią­za­nych z korzy­sta­niem z naszej strony inter­ne­towej.

Google Analy­tics wyko­rzy­stuje pliki cookie w systemie infor­ma­tycznym danej osoby. Czym są pliki cookie, wyja­śniono już wyżej. Korzy­stając z tego pliku cookie, Google może anali­zować sposób korzy­stania z naszej witryny. Każde wywo­łanie jednej z poszcze­gól­nych stron tej witryny, której opera­torem jest podmiot prze­twa­rza­jący dane i na której zinte­gro­wano kompo­nent Google Analy­tics powo­duje, że prze­glą­darka inter­ne­towa w systemie infor­ma­tycznym danej osoby auto­ma­tycznie otrzy­muje pole­cenie od odpo­wied­niego kompo­nentu Google Analy­tics, aby prze­słać dane do Google w celu prze­pro­wa­dzenia analizy online.

Dana osoba może w każdej chwili zapo­biec zapi­sy­waniu plików cookie przez naszą stronę inter­ne­tową, w sposób opisany wyżej, wybie­rając odpo­wiednie usta­wienie w używanej prze­glą­darce inter­ne­towej, a tym samym trwale odmówić zapi­sy­wania plików cookie. Takie usta­wienie używanej prze­glą­darki inter­ne­towej unie­moż­li­wi­łoby również firmie Google zapi­sanie pliku cookie w systemie infor­ma­tycznym danej osoby. Ponadto plik cookie zapi­sany już przez Google Analy­tics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą prze­glą­darki inter­ne­towej lub innego opro­gra­mo­wania.

Osoba, której dane dotyczą, może oprócz tego sprze­ciwić się groma­dzeniu danych gene­ro­wa­nych przez Google Analy­tics i zapo­biegać ich groma­dzeniu na potrzeby korzy­stania z tej witryny i prze­twa­rzania tych danych przez Google. W tym celu dana osoba musi pobrać i zain­sta­lować dodatek do prze­glą­darki dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaop­tout. Ten dodatek do prze­glą­darki infor­muje Google Analy­tics za pomocą Java­Script, że dane i infor­macje o wizy­tach na stronie inter­ne­towej nie mogą być prze­sy­łane do Google Analy­tics. Insta­lacja dodatku do prze­glą­darki jest uważana przez Google za odmowę udzie­lenia zgody. Jeśli system infor­ma­tyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sfor­ma­to­wany lub ponownie zain­sta­lo­wany, osoba ta musi ponownie zain­sta­lować dodatek do prze­glą­darki, aby dezak­ty­wować usługę Google Analy­tics. Jeśli dodatek do prze­glą­darki zostanie odin­sta­lo­wany lub dezak­ty­wo­wany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę nale­żącą do jej strefy wpływów, można go ponownie zain­sta­lować lub ponownie akty­wować.

Więcej infor­macji i obowią­zu­jące prze­pisy o ochronie danych Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/poli­cies/privacy/ oraz http://www.google.com/analy­tics/terms/de.html. Bardziej szcze­gó­łowe obja­śnienie usługi Google Analy­tics jest dostępne na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analy­tics/.

Dodat­kowo lub jako alter­na­tywne rozwią­zanie dodatku do prze­glą­darki (np. w przy­padku korzy­stania z prze­glą­darek w urzą­dze­niach mobil­nych) umoż­li­wiamy rezy­gnację przez klik­nięcie odno­śnika. Zapo­biega to w przy­szłości groma­dzeniu danych z tej witryny przez Google Analy­tics (rezy­gnacja działa tylko w prze­glą­darce wywo­łu­jącej i tylko na tej witrynie). Plik cookie rezy­gnacji jest prze­cho­wy­wany w urzą­dzeniu i prze­cho­wuje infor­mację o dezak­ty­wacji śledzenia. Po usunięciu plików cookie prze­glą­darki należy ponownie kliknąć ten link, aby ponownie wyłą­czyć śledzenie: Kliknij ten link, aby wyłą­czyć śledzenie.

3. Obec­ność w sieciach społecz­no­ścio­wych

Jesteśmy obecni w sieciach i plat­for­mach społecz­no­ścio­wych, aby komu­ni­kować się z aktyw­nymi klien­tami, osobami zain­te­re­so­wa­nymi i użyt­kow­ni­kami, a także infor­mować ich o naszych usłu­gach.

Zwra­camy uwagę, że dane użyt­kow­nika mogą być przy tym prze­twa­rzane poza obszarem Unii Euro­pej­skiej. Może to powo­dować ryzyko dla użyt­kow­ników, ponieważ egze­kwo­wanie praw użyt­kow­nika może być utrud­nione. Dostawcy certy­fi­ko­wani w ramach Tarczy Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) zobo­wią­zali się do prze­strze­gania stan­dardów ochrony prywat­ności UE.

Dane użyt­kow­nika są zwykle prze­twa­rzane do badań rynko­wych i do celów rekla­mo­wych. W ten sposób mogą być tworzone profile użyt­ko­wania na podstawie zachowań użyt­kow­ników i wyni­ka­ją­cych z nich zain­te­re­sowań użyt­kow­ników. Profile użyt­ko­wania mogą być z kolei wyko­rzy­sty­wanie do umiesz­czania reklam wewnątrz i na zewnątrz sieci i plat­form społecz­no­ścio­wych, które rzekomo należą do zain­te­re­sowań poszcze­gól­nych użyt­kow­ników. W tym celu na kompu­te­rach użyt­kow­ników są zwykle zapi­sy­wane pliki cookie, w których prze­cho­wy­wane są zacho­wania użyt­kow­ników i ich zain­te­re­so­wania. Ponadto w profi­lach użyt­ko­wania dane mogą być również zapi­sy­wane nieza­leżnie od urzą­dzeń używa­nych przez użyt­kow­ników (w szcze­gól­ności, jeśli użyt­kow­nicy są człon­kami odpo­wied­nich plat­form i są w nich zalo­go­wani).

Prze­twa­rzanie danych osobo­wych użyt­kow­ników odbywa się na podstawie naszego uzasad­nio­nego inte­resu w zakresie skutecz­nego infor­mo­wania użyt­kow­ników i komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli odpo­wiedni dostawca poprosi użyt­kow­ników o zgodę na prze­twa­rzanie danych (tj. ich zgodę np. przez zazna­czenie pola wyboru lub potwier­dzenie przy­cisku), podstawą prawną prze­twa­rzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

W przy­padku próśb o infor­macje i docho­dzenia praw użyt­kow­ników zwra­camy uwagę, że najsku­tecz­niej można ubiegać się o nie od dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użyt­kow­ników, mogą bezpo­średnio podjąć odpo­wiednie dzia­łania i dostar­czyć infor­macje. Jeśli nadal potrzebna jest pomoc, zachę­camy do kontaktu z nami.

Szcze­gó­łowy opis odpo­wied­niego prze­twa­rzania i możli­wości odmowy (Opt-​Out) znaj­duje się w nastę­pu­ją­cych powią­za­nych infor­ma­cjach dostawców:

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczki sieci społecz­no­ściowej Face­book. Face­book jest usługą inter­ne­tową ofero­waną przez Face­book Inc., 1601 S. Cali­fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest z kolei obsłu­gi­wana przez Face­book Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (obie usługi i spółki są zwane dalej „Face­book”).

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Tarczy Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Face­book gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Face­book pod adresem:

https://deve­lo­pers.face­book.com/docs/plugins/

https://www.face­book.com/policy.php

4. Wtyczki serwisów społecz­no­ścio­wych

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczek serwisów społecz­no­ścio­wych. Jeśli wtyczka jest prze­cho­wy­wana na jednej ze stron odwie­dzo­nych w naszej witrynie, prze­glą­darka inter­ne­towa pobiera jej obraz z serwerów sieci społecz­no­ściowej. Ze względów tech­nicz­nych sieć społecz­no­ściowa musi przy tym prze­twa­rzać adres IP użyt­kow­nika. Oprócz tego reje­stro­wane są również data i godzina wizyty na naszej stronie inter­ne­towej.

Jeśli użyt­kownik będzie zalo­go­wany w odpo­wied­niej sieci społecz­no­ściowej podczas odwie­dzania jednej z naszych stron inter­ne­to­wych zawie­ra­ją­cych wtyczkę, infor­macje zebrane przez wtyczkę doty­czące konkretnej wizyty zostaną rozpo­znane przez sieć społecz­no­ściową. Infor­macje zebrane w ten sposób mogą zostać przy­pi­sane do sieci społecz­no­ściowej przez osobiste konto użyt­kow­nika. Jeżeli, przy­kła­dowo, użyt­kownik użyje tzw. przy­cisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, infor­macje te będą prze­cho­wy­wane na koncie użyt­kow­nika i ewen­tu­alnie opubli­ko­wane za pośred­nic­twem plat­formy danej sieci społecz­no­ściowej.

Aby temu zapo­biec, należy wylo­gować się z odpo­wied­niej sieci społecz­no­ściowej przed wejściem na naszą stronę inter­ne­tową, wpro­wa­dzić odpo­wiednie usta­wienia na koncie użyt­kow­nika lub zapo­biec bloko­waniu łado­wania danej wtyczki przez zasto­so­wanie dodatku do prze­glą­darki inter­ne­towej.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na poprawie jakości naszej strony inter­ne­towej.


4.1.
Face­book

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczki sieci społecz­no­ściowej Face­book. Face­book jest usługą inter­ne­tową ofero­waną przez Face­book Inc., 1601 S. Cali­fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest z kolei obsłu­gi­wana przez Face­book Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (obie usługi i spółki są zwane dalej „Face­book”).

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Tarczy Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Face­book gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Face­book pod adresem:

https://deve­lo­pers.face­book.com/docs/plugins/

https://www.face­book.com/policy.php


4.2. Insta­gram

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczki sieci społecz­no­ściowej Insta­gram. Insta­gram jest usługą inter­ne­tową ofero­waną przez Insta­gram LLC, 1 Hacker Way, Buil­ding 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA (zwaną dalej „Insta­gram”).

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Insta­gram pod adresem: https://help.insta­gram.com/155833707900388

https://www.insta­gram.com/about/legal/privacy/


4.3. YouTube

W naszej witrynie korzy­stamy z serwisu YouTube. Jest to portal wideo utrzy­my­wany przez firmę YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (zwaną dalej „Google”). YouTube jest spółką zależną Google LLC., 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA (zwanej dalej „Google”).

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Ochrony Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Google, a tym samym spółka zależna YouTube, gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Korzy­stamy z YouTube w połą­czeniu z funkcją Advanced Privacy Mode do wyświe­tlania filmów. Według serwisu YouTube funkcja Advanced Privacy Mode oznacza, że niżej wyszcze­gól­nione dane nie są prze­sy­łane na serwer YouTube, chyba że faktycznie zostanie rozpo­częte oglą­danie filmu.

Bez tej „Zaawan­so­wanej ochrony danych” połą­czenie z serwerem YouTube nastę­puje bezpo­średnio po odwie­dzeniu jednej z naszych stron inter­ne­to­wych, na których osadzony jest film z serwisu YouTube. To połą­czenie jest wyma­gane, aby wyświe­tlić odpo­wiednie wideo na naszej stronie inter­ne­towej za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­towej. W tym czasie YouTube pobiera i prze­twarza co najmniej adres IP użyt­kow­nika, datę i godzinę, a także odwie­dzaną stronę. Dodat­kowo zostaje nawią­zane połą­czenie z siecią rekla­mową „DoubleC­lick” firmy Google.

W celu zapew­nienia funk­cjo­nal­ności i analizy zachowań użyt­kow­ników YouTube zapi­suje pliki cookie na urzą­dzeniu użyt­kow­nika za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­towej. Jeśli użyt­kownik nie wyraża zgody na takie prze­twa­rzanie, może unie­moż­liwić prze­cho­wy­wanie plików cookie przez odpo­wiednie usta­wienie w prze­glą­darce inter­ne­towej. Więcej infor­macji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Pliki cookie”, który znaj­duje się wyżej.

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Google pod adresem:

https://poli­cies.google.com/privacy

4.4. Pinte­rest

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z wtyczki sieci społecz­no­ściowej Pinte­rest. Pinte­rest jest usługą inter­ne­tową ofero­waną przez Pinte­rest Inc., 808 Brannan Street, San Fran­cisco, CA 94103, USA (zwaną dalej „Pinte­rest”).

Więcej infor­macji na temat groma­dzenia i wyko­rzy­sty­wania danych oraz zwią­za­nych z nimi praw i zabez­pie­czeń znaj­duje się w serwisie Pinte­rest pod adresem:

https://about.pinte­rest.com/privacy-​​policy

5. Logo­wanie przez sieć społecz­no­ściową

Aby zare­je­strować się i zalo­gować do konta klienta, można skorzy­stać również z istnie­ją­cego profilu w jednej z sieci społecz­no­ścio­wych – Face­book, Google+ i LinkedIn w celu uwie­rzy­tel­nienia, a następnie zare­je­strować się lub zalo­gować.

W tym celu na stronie reje­stracji lub na stronie logo­wania znaj­dują się symbole odpo­wied­nich dostawców sieci społecz­no­ścio­wych obsłu­gi­wa­nych przez naszą stronę inter­ne­tową. Przed połą­cze­niem się z dostawcą wyma­gane jest jedno­znaczne zaak­cep­to­wanie procesu i prze­sy­łania danych, które opisano poniżej:

Klik­nięcie wybra­nego symbolu powo­duje otwarcie nowego okna (tzw. apli­kacji), w którym należy zalo­gować się z wyko­rzy­sta­niem danych logo­wania do sieci społecz­no­ściowej. Po pomyślnym zalo­go­waniu sieć społecz­no­ściowa infor­muje użyt­kow­nika, jakie dane (imię i adres e-​mail) są wyma­gane do uwie­rzy­tel­nienia w ramach procesu reje­stracji lub procesu logo­wania. Jeśli użyt­kownik wyrazi zgodę na prze­sy­łanie danych, pola wyma­gane przez nas do reje­stracji zostaną wypeł­nione prze­sła­nymi danymi. Dane wyma­gane do zare­je­stro­wania się lub zalo­go­wania to (i) imię i nazwisko oraz (ii) adres e-​mail użyt­kow­nika.

Dopiero po udzie­leniu wyraźnej zgody na wyko­rzy­stanie prze­sła­nych i wyma­ga­nych danych, dane te będą prze­cho­wy­wane przez nas i wyko­rzy­sty­wane do wyżej wymie­nio­nych celów. Nie dochodzi do powią­zania między kontem klienta utwo­rzonym w naszym systemie a kontem użyt­kow­nika w danej sieci społecz­no­ściowej wykra­cza­jące poza proces uwie­rzy­tel­niania.

Aby umoż­liwić prze­pro­wa­dzenie procesu uwie­rzy­tel­nienia w celu reje­stracji i logo­wania, adres IP użyt­kow­nika jest prze­sy­łany do odpo­wied­niego dostawcy sieci społecz­no­ściowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres groma­dzenia danych oraz na ich dalsze prze­twa­rzanie przez danego dostawcę sieci społecz­no­ściowej. Więcej infor­macji na ten temat można znaleźć w infor­macji o ochronie prywat­ności danego dostawcy.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na analizie, opty­ma­li­zacji i rentownym dzia­łaniu naszej strony inter­ne­towej.

6. Reklama online

6.1. Amazon Ads

Na naszej stronie inter­ne­towej używamy rozwią­zania „Amazon Pixel” do prezen­to­wania reklam dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych zain­te­re­sowań użyt­kow­nika. Odbywa się to na podstawie infor­macji prze­ka­zy­wa­nych nam podczas wizyty na naszych stro­nach inter­ne­to­wych i korzy­stania z naszych treści lub usług. Dosto­so­wane reklamy, czasami okre­ślane mianem reklam sper­so­na­li­zo­wa­nych lub bazu­ją­cych na zain­te­re­so­wa­niach, opie­rają się na infor­ma­cjach, które otrzy­mu­jemy za pośred­nic­twem działań użyt­kow­nika, takich jak np. zakupy na naszych stro­nach inter­ne­to­wych, korzy­stanie z urzą­dzeń, opro­gra­mo­wania lub apli­kacji albo wizyty w witry­nach zawie­ra­ją­cych treści lub reklamy Amazon, jak również inte­rakcja lub korzy­stanie z narzędzi Amazon. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anoni­mowe, co oznacza, że nie możemy ani zoba­czyć danych osobo­wych poszcze­gól­nych użyt­kow­ników, ani połą­czyć ich z innymi infor­ma­cjami o konkretnym użyt­kow­niku.

Dane te są jednak prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane przez Amazon. Amazon może w ten sposób śledzić zacho­wanie użyt­kow­ników, którzy klik­nęli reklamę i zostali prze­kie­ro­wani na naszą stronę inter­ne­tową. Korzy­stając z plików cookie, czyli plików teksto­wych prze­cho­wy­wa­nych na kompu­terze użyt­kow­nika, Amazon może następnie rozpo­znać tego użyt­kow­nika w obszarze użyt­kow­ników Amazon i zopty­ma­li­zować skutecz­ność reklam, np. reklam skie­ro­wa­nych do grup doce­lo­wych zgodnie z Zasa­dami wyko­rzy­stania danych przez Amazon. Dotyczy to tylko użyt­kow­ników, którzy mają konto w Amazon i są zalo­go­wani w obszarze użyt­kow­ników Amazon. Prze­twa­rzanie danych nie odnosi się do użyt­kow­ników, którzy nie są człon­kami społecz­ności Amazon.

Prze­twa­rzaniu danych można sprze­ciwić się na stronie inter­ne­towej pod adresem: http://www.amazon.de/gp/dra/info?

6.2. Face­book Custom Audiences

Używamy narzę­dzia marke­tin­go­wego „Face­book Custom Audience” do rekla­mo­wania się na innych stro­nach inter­ne­to­wych, takich jak sieć społecz­no­ściowa „Face­book”. Face­book Custom Audience to narzę­dzie ofero­wane przez Face­book Ireland Limited, które przy­pi­suje gościa jednej ze stron inter­ne­to­wych obsłu­gi­wa­nych przez Grupę BWT do użyt­kow­nika serwisu Face­book w celu wyświe­tlania reklam w plat­formie Face­book. W tym celu udostęp­niamy dane użyt­kow­nika serwi­sowi Face­book i używamy w naszej witrynie plików cookie lub podob­nych tech­no­logii, aby anali­zować skutecz­ność naszych reklam na innych stro­nach inter­ne­to­wych. Więcej infor­macji na temat korzy­stania z danych użyt­kow­nika przez Face­book można znaleźć pod adresem: https://www.face­book.com/ads/about. Otrzy­my­waniu reklam za pośred­nic­twem tego narzę­dzia można sprze­ciwić się w usta­wie­niach serwisu Face­book.

6.3. Conver­sion Trac­king

Google AdWords Conver­sion Trac­king

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z kompo­nentu rekla­mo­wego Google AdWords i tzw. Conver­sion Trac­king. Jest to usługa ofero­wana przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Ochrony Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Google gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Używamy usługi Conver­sion Trac­king do ukie­run­ko­wa­nego rekla­mo­wania naszej oferty. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na analizie, opty­ma­li­zacji i rentownym dzia­łaniu naszej strony inter­ne­towej.

Po klik­nięciu reklamy wyświe­tlanej przez Google wyko­rzy­sty­wana przez nas usługa Conver­sion Trac­king zapi­suje plik cookie na urzą­dzeniu końcowym użyt­kow­nika. Te tzw. pliki cookie Conver­sion tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobi­stej iden­ty­fi­kacji użyt­kow­nika.

Jeśli plik cookie jest nadal aktu­alny, a użyt­kownik odwiedzi ponownie okre­śloną stronę naszej witryny, zarówno my, jak i Google, możemy ocenić, czy klik­nięto jedną z naszych reklam umiesz­czo­nych w Google i czy nastą­piło prze­kie­ro­wanie na naszą stronę.

Google wyko­rzy­stuje zebrane w ten sposób infor­macje do dostar­czania staty­styk doty­czą­cych odwie­dzania naszej witryny. Ponadto otrzy­mu­jemy w ten sposób infor­macje o liczbie użyt­kow­ników, którzy klik­nęli nasze reklamy, a także o odwie­dzo­nych później stro­nach naszej witryny. Ani my, ani podmioty trzecie korzy­sta­jące z Google AdWords nie jesteśmy w stanie ziden­ty­fi­kować w ten sposób konkret­nego użyt­kow­nika.

Za pomocą odpo­wied­nich usta­wień w prze­glą­darce inter­ne­towej można zapo­biec lub ogra­ni­czyć insta­lo­wanie plików cookie. Jedno­cze­śnie w dowolnym momencie możliwe jest również usunięcie wcze­śniej zapi­sa­nych plików cookie. Niezbędne kroki i środki zależą przy tym od konkretnej prze­glą­darki inter­ne­towej. W przy­padku pytań można skorzy­stać z funkcji pomocy lub doku­men­tacji prze­glą­darki inter­ne­towej albo skon­tak­tować się z jej produ­centem lub z działem wsparcia.

Google publi­kuje dalsze infor­macje na ten temat na stro­nach pod poniż­szymi adre­sami, w szcze­gól­ności dotyczy to możli­wości zapo­bie­gania wyko­rzy­staniu danych.

https://services.google.com/site­stats/de.html
http://www.google.com/poli­cies/tech­no­lo­gies/ads/
http://www.google.de/poli­cies/privacy/

Na tej stronie inter­ne­towej do celów anali­tycz­nych wyko­rzy­stu­jemy narzę­dzia podmiotów trze­cich. Narzę­dzia te mierzą skutecz­ność, z jaką użyt­kow­nicy są adre­so­wani przez reklamy (tzw. „Conver­sion Trac­king”).

W przy­padku klik­nięcia reklamy podmiotu trze­ciego wymie­nionej poniżej na kompu­terze użyt­kow­nika zostaje zapi­sany plik cookie Conver­sion Trac­king. Jeśli użyt­kownik odwiedzi okre­śloną witrynę inter­ne­tową, podmiot trzeci i my możemy rozpo­znać, że klik­nięto reklamę i nastą­piło prze­kie­ro­wanie na tę stronę. Pozwala to nam groma­dzić dane istotne podczas naszych działań rekla­mo­wych. W ten sposób możemy poznać całko­witą liczbę użyt­kow­ników, którzy klik­nęli reklamę, czas trwania wizyty, system opera­cyjny, model urzą­dzenia, loka­li­zację, prze­pro­wa­dzone trans­akcje płat­ności oraz sposób korzy­stania z apli­kacji mobil­nych. Nie otrzy­mu­jemy żadnych danych osobo­wych doty­czą­cych tożsa­mości użyt­kow­nika.

Jeśli użyt­kownik nie chce brać udziału w procesie Conver­sion Trac­king, może nie wyrazić zgody na zapi­sy­wanie wyma­ga­nego w tym celu pliku cookie – na przy­kład za pomocą usta­wienia prze­glą­darki, które wyłącza auto­ma­tyczne zapi­sy­wanie plików cookie. Można użyć do tego opcji „Do not track” („DNT”) prze­glą­darki inter­ne­towej.

  • Outbrain Conver­sion Pixel:
    Więcej infor­macji na temat ochrony danych i plików cookie firmy Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA, znaj­duje się tutaj https://www.outbrain.com/legal/privacy
  • Taboola Conver­sion Pixel:
    Więcej infor­macji na temat ochrony danych i plików cookie firmy Taboola Inc. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010), znaj­duje się tutaj https://www.taboola.com/privacy-​​policy
  • Zemanta Conver­sion Pixel:
    Więcej infor­macji na temat ochrony danych i plików cookie firmy Zemanta Inc. 33 West 17th Street. 9th floor, 10010 New York NY, USA, znaj­duje się tutaj http://www.zemanta.com/legal/privacy/

7. Czcionki Google

Na naszej stronie inter­ne­towej używamy czcionek Google do wyświe­tlania zewnętrz­nych krojów pisma. Jest to usługa ofero­wana przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Ochrony Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”)
https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

Aby umoż­liwić wyświe­tlanie niektó­rych czcionek w naszej witrynie inter­ne­towej, przy wywo­łaniu naszej strony zostaje nawią­zane połą­czenie z serwerem Google w Stanach Zjed­no­czo­nych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na opty­ma­li­zacji i rentownym dzia­łaniu naszej strony inter­ne­towej.

Przez połą­czenie z serwe­rami Google usta­no­wione podczas wywo­ły­wania naszej strony Google może okre­ślić, z której strony inter­ne­towej zostało wysłane zapy­tanie i na jaki adres IP ma być prze­słany wize­runek czcionki.

Więcej infor­macji, w szcze­gól­ności doty­czą­cych możli­wości zapo­bie­gnięcia wyko­rzy­staniu danych, znaj­duje się w witrynie firmy Google:
https://adsset­tings.google.com/authen­ti­cated

https://poli­cies.google.com/privacy

8. Mapy Google

Na naszej stronie inter­ne­towej korzy­stamy z Map Google w celu wyświe­tlenia naszej loka­li­zacji i stwo­rzenia opisu dojazdu. Jest to usługa ofero­wana przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Dzięki certy­fi­kacji w ramach Ochrony Prywat­ności UE-​USA („EU-US Privacy Shield”) Google gwaran­tuje prze­strze­ganie unij­nych stan­dardów ochrony danych, w tym również podczas prze­twa­rzania danych w Stanach Zjed­no­czo­nych.

https://www.priva­cy­shield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Aby umoż­liwić wyświe­tlanie niektó­rych czcionek w naszej witrynie inter­ne­towej, przy wywo­łaniu naszej strony zostaje nawią­zane połą­czenie z serwerem Google w Stanach Zjed­no­czo­nych.

W momencie wywo­łania kompo­nentu Mapy Google zinte­gro­wa­nego z naszą witryną, Google zapi­suje na urzą­dzeniu użyt­kow­nika plik cookie za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­towej. Aby wyświe­tlić naszą loka­li­zację i utwo­rzyć opis dojazdu, prze­twa­rzane są usta­wienia i dane użyt­kow­nika. Nie możemy przy tym wyklu­czyć, że Google będzie korzy­stać z serwerów w Stanach Zjed­no­czo­nych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasad­niony interes polega na opty­ma­li­zacji funk­cjo­nal­ności naszej strony inter­ne­towej.

Przez usta­no­wione w ten sposób połą­czenie Google może okre­ślić, z której strony inter­ne­towej zostało wysłane zapy­tanie i na jaki adres IP ma być prze­słany opis dojazdu.

Jeśli użyt­kownik nie wyraża zgody na takie prze­twa­rzanie, może unie­moż­liwić insta­lo­wanie plików cookie za pomocą odpo­wied­nich usta­wień w prze­glą­darce inter­ne­towej. Szcze­gó­łowe infor­macje na ten temat można znaleźć w punkcie „Pliki cookie”.

Korzy­stanie z Map Google i infor­macji uzyska­nych za pośred­nic­twem Map Google podlega ponadto pod warunki korzy­stania z usług Google i warunki handlowe Map Google.

https://poli­cies.google.com/terms?gl=DE&hl=de
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ponadto dodat­kowe infor­macje przed­sta­wione przez Google znaj­dują tutaj:
https://adsset­tings.google.com/authen­ti­cated
https://poli­cies.google.com/privacy

Stan na dzień: 19.8. 2019

Wszystkie pliki cookie z BWT.com

Visit your local website

Stay on this website