Klienci biznesowi

Hotel & Gastronomia

Gdzie dobra woda, tam dobry efekt, pełniejszy aromat kawy i herbaty, chrupiący chleb i wypieki oraz lśniące naczynia.
Dowiedz się więcej
A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

Klienci biznesowi

Przemysł i budownictwo

Indywidualne produkty i procesy zapewniające bezpieczeństwo higieniczne w instalacjach wody pitnej i procesowej do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
Dowiedz się więcej
Office building at sunset Office building at sunset

Klienci biznesowi

Pharma & Biotech

BWT Pharma & Biotech jest wiodącym na świecie dostawcą systemów do produkcji, magazynowania i dystrybucji PW/HPW, WFI i czystej pary.
Dowiedz się więcej
Pharma und Biotech Pharma und Biotech

Klienci biznesowi

Membrany - Ogniwo paliwowe

BWT oferuje innowacyjne membrany do zastosowań w uzdatnianiu wody, jak również do wytwarzania i magazynowania energii w ogniwach paliwowych.
Dowiedz się więcej
Hydrogen fuel teaser image Hydrogen fuel teaser image

Klienci komercyjni

Kompetencje

„Woda wodzie nierówna”

Dlaczego gdy chodzi o wodę, jesteśmy w swoim żywiole? To proste. Od dziesięcioleci pracujemy nad badaniami i rozwojem kwestii związanych z wodą i jak nikt inny znamy się na całym procesie uzdatniania wody. Prawie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wodą, spotyka się wybiegające w przyszłość rozwiązania BWT. W domach prywatnych, przy produkcji i w przemyśle, w farmacji i biotechnologii, w hotelach i szpitalach, gminach i w miastach.

Stale pracujemy nad rozwojem procedur i produktów, mających na celu uzyskanie najlepszej jakości wody do najróżniejszych obszarów zastosowania. Kierujemy się przy tym zawsze wymogiem zredukowania zużycia surowców i energii, a tym samym zmniejszenia emisji CO2. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii, nasz duch innowacyjności, chęć bycia ekologicznym i ekonomicznym, a jednocześnie pracując będąc odpowiedzialnym społecznie czynią z nas firmę, która widzi i przyjmuje spoczywającą na niej odpowiedzialność.

Technologie wodne stosowane we wszystkich aspektach życia.

Za marką BWT kryje się wieloletnie know-how w zakresie wszystkich dziedzin związanych z uzdatnianiem wody. Każdy z naszych produktów zapewnia przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa, higieny i chroni zdrowie.

water technology
water technology

Branże i rozwiązania

Hotele, restauracje, kawiarnie - branża HoReCa

Profe­sjo­na­liści w dzie­dzinie gastro­nomii oraz kone­serzy wiedzą, że dosko­nała woda ma decy­du­jący wpływ na smak kawy i herbaty. Jeśli chodzi o poten­cjał kuli­narny, bez dosko­nałej wody nie uda się otrzymać opty­mal­nego smaku pieczywa, mięs czy warzyw. To właśnie woda sprawia, że w piecu konwekcyjno-​parowym warzywa zacho­wują jędr­ność i całe bogactwo witamin, z piekar­nika wychodzi pach­nący, chru­piący chleb, a pieczeń z chru­piącą skórką zachwyca podnie­bienia smakoszy. Ponadto miękka woda zapewnia nieska­zi­telnie czyste naczynia, lśniące szkło i błysz­czące sztućce. Wspa­niałe perspek­tywy dla obiektów gastro­no­micz­nych i hoteli.

Firma BWT oferuje indy­wi­du­alne rozwią­zania speł­nia­jące szcze­gólne wymogi hoteli i gastro­nomii.

A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

Budow­nictwo i prze­mysł

W każdym zakła­dzie produk­cyjnym i prze­my­słowym, w każdej dzie­dzinie służby zdrowia, w każdym obszarze dzia­łania insty­tucji komu­nal­nych czy w tech­no­lo­giach budow­la­nych obowią­zują najróż­niejsze wymogi doty­czące uzdat­niania wody.

Ze względu na nasze liczące kilka dekad doświadczenie znamy te wymogi i możemy je spełnić dzięki dopracowanej technologii i produktom odpowiednim do każdej branży. Nasi specjaliści towarzyszą Klientom na każdym etapie projektu. Od przeprowadzenia analizy wody, poprzez wykonanie projektu, budowę i uruchomienie, aż po konserwację. Zapewniamy niezawodną i ekonomiczną eksploatację przez wiele lat.
Office building at sunset Office building at sunset

Pharma & Biotech

Woda to najczę­ściej stoso­wany suro­wiec w prze­myśle farma­ceu­tycznym oraz biotech­no­lo­gicznym. Często użyt­kownik końcowy nie ma świa­do­mości, że więk­szość produktów takich jak leki, szcze­pionki czy kosme­tyki wymagają zasto­so­wania wody wysoko uzdat­nionej („Puri­fied Water”) lub "woda do iniekcji" (WFI), która musi speł­niać bardziej surowe, obowią­zu­jące na arenie między­na­ro­dowej normy prawne. Insta­lacje BWT czynią z wody pitnej wodę wysoko uzdat­nioną lub wodę do iniekcji o wyma­ganej jakości i w wyma­ganej ilości.

Ponad 50 lat doświad­czenia, skro­jone na miarę rozwią­zania oraz serwis obej­mu­jący szeroką gamę usług czynią z BWT ideal­nego part­nera do systemu wodnych o wyso­kiej czystości.
Female chemist analysing water Female chemist analyzing purified water

Membrany ogniw paliwowych

Tech­no­logie membra­nowe mają szcze­gólną pozycję w obrębie grupy BWT. Membrany są produ­ko­wane przez firmę BWT nie tylko w celu ich użycia przy uzdat­nianiu wody. Stosuje się je także do pozy­ski­wania energii. Przy­kładem są ogniwa pali­wowe, w których także wyko­rzy­sty­wane są membrany.

Firma BWT jest nie tylko ekspertem w zakresie czystej wody we wszyst­kich możli­wych dzie­dzi­nach życia, ale również motorem inno­wacji w odnie­sieniu do rozwiązań doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­nego pozy­ski­wania energii.
BWT hydrogen fuel cell concept car membrane cell auto

Visit your local website

Stay on this website