Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Klienci biznesowi

Hotel & Gastronomia

Gdzie dobra woda, tam dobry efekt, pełniejszy aromat kawy i herbaty, chrupiący chleb i wypieki oraz lśniące naczynia.
Dowiedz się więcej
A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

Klienci biznesowi

Przemysł i budownictwo

Indywidualne produkty i procesy zapewniające bezpieczeństwo higieniczne w instalacjach wody pitnej i procesowej do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
Dowiedz się więcej
Office building at sunset Office building at sunset

Klienci biznesowi

Pharma & Biotech

BWT Pharma & Biotech jest wiodącym na świecie dostawcą systemów do produkcji, magazynowania i dystrybucji PW/HPW, WFI i czystej pary.
Dowiedz się więcej
Pharma und Biotech Pharma und Biotech

Klienci biznesowi

Membrany - Ogniwo paliwowe

BWT oferuje innowacyjne membrany do zastosowań w uzdatnianiu wody, jak również do wytwarzania i magazynowania energii w ogniwach paliwowych.
Dowiedz się więcej
Hydrogen fuel teaser image Hydrogen fuel teaser image

Klienci komercyjni

Kompetencje

„Woda wodzie nierówna”

Dlaczego gdy chodzi o wodę, jesteśmy w swoim żywiole? To proste. Od dziesięcioleci pracujemy nad badaniami i rozwojem kwestii związanych z wodą i jak nikt inny znamy się na całym procesie uzdatniania wody. Prawie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wodą, spotyka się wybiegające w przyszłość rozwiązania BWT. W domach prywatnych, przy produkcji i w przemyśle, w farmacji i biotechnologii, w hotelach i szpitalach, gminach i w miastach.

Stale pracujemy nad rozwojem procedur i produktów, mających na celu uzyskanie najlepszej jakości wody do najróżniejszych obszarów zastosowania. Kierujemy się przy tym zawsze wymogiem zredukowania zużycia surowców i energii, a tym samym zmniejszenia emisji CO2. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii, nasz duch innowacyjności, chęć bycia ekologicznym i ekonomicznym, a jednocześnie pracując będąc odpowiedzialnym społecznie czynią z nas firmę, która widzi i przyjmuje spoczywającą na niej odpowiedzialność.

Technologie wodne stosowane we wszystkich aspektach życia.

Za marką BWT kryje się wieloletnie know-how w zakresie wszystkich dziedzin związanych z uzdatnianiem wody. Każdy z naszych produktów zapewnia przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa, higieny i chroni zdrowie.

water technology
water technology

Branże i rozwiązania

Hotele, restauracje, kawiarnie - branża HoReCa

Profe­sjo­na­liści w dzie­dzinie gastro­nomii oraz kone­serzy wiedzą, że dosko­nała woda ma decy­du­jący wpływ na smak kawy i herbaty. Jeśli chodzi o poten­cjał kuli­narny, bez dosko­nałej wody nie uda się otrzymać opty­mal­nego smaku pieczywa, mięs czy warzyw. To właśnie woda sprawia, że w piecu konwekcyjno-​parowym warzywa zacho­wują jędr­ność i całe bogactwo witamin, z piekar­nika wychodzi pach­nący, chru­piący chleb, a pieczeń z chru­piącą skórką zachwyca podnie­bienia smakoszy. Ponadto miękka woda zapewnia nieska­zi­telnie czyste naczynia, lśniące szkło i błysz­czące sztućce. Wspa­niałe perspek­tywy dla obiektów gastro­no­micz­nych i hoteli.

Firma BWT oferuje indy­wi­du­alne rozwią­zania speł­nia­jące szcze­gólne wymogi hoteli i gastro­nomii.

Więcej o rozwiązaniach dla branży HoReCa
A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

Budow­nictwo i prze­mysł

W każdym zakła­dzie produk­cyjnym i prze­my­słowym, w każdej dzie­dzinie służby zdrowia, w każdym obszarze dzia­łania insty­tucji komu­nal­nych czy w tech­no­lo­giach budow­la­nych obowią­zują najróż­niejsze wymogi doty­czące uzdat­niania wody.

Ze względu na nasze liczące kilka dekad doświadczenie znamy te wymogi i możemy je spełnić dzięki dopracowanej technologii i produktom odpowiednim do każdej branży. Nasi specjaliści towarzyszą Klientom na każdym etapie projektu. Od przeprowadzenia analizy wody, poprzez wykonanie projektu, budowę i uruchomienie, aż po konserwację. Zapewniamy niezawodną i ekonomiczną eksploatację przez wiele lat.
Więcej o rozwiązaniach dla branży budowlanej i przemysłu
Office building at sunset Office building at sunset

Pharma & Biotech

Woda to najczę­ściej stoso­wany suro­wiec w prze­myśle farma­ceu­tycznym oraz biotech­no­lo­gicznym. Często użyt­kownik końcowy nie ma świa­do­mości, że więk­szość produktów takich jak leki, szcze­pionki czy kosme­tyki wymagają zasto­so­wania wody wysoko uzdat­nionej („Puri­fied Water”) lub "woda do iniekcji" (WFI), która musi speł­niać bardziej surowe, obowią­zu­jące na arenie między­na­ro­dowej normy prawne. Insta­lacje BWT czynią z wody pitnej wodę wysoko uzdat­nioną lub wodę do iniekcji o wyma­ganej jakości i w wyma­ganej ilości.

Ponad 50 lat doświad­czenia, skro­jone na miarę rozwią­zania oraz serwis obej­mu­jący szeroką gamę usług czynią z BWT ideal­nego part­nera do systemu wodnych o wyso­kiej czystości.
Więcej o rozwiązaniach dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej
Female chemist analysing water Female chemist analyzing purified water

Membrany ogniw paliwowych

Tech­no­logie membra­nowe mają szcze­gólną pozycję w obrębie grupy BWT. Membrany są produ­ko­wane przez firmę BWT nie tylko w celu ich użycia przy uzdat­nianiu wody. Stosuje się je także do pozy­ski­wania energii. Przy­kładem są ogniwa pali­wowe, w których także wyko­rzy­sty­wane są membrany.

Firma BWT jest nie tylko ekspertem w zakresie czystej wody we wszyst­kich możli­wych dzie­dzi­nach życia, ale również motorem inno­wacji w odnie­sieniu do rozwiązań doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­nego pozy­ski­wania energii.
Więcej o technologii membranowej
BWT hydrogen fuel cell concept car membrane cell auto

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country