FORMU­LARZ DOBORU STACJI UZDAT­NIANIA WODY DLA DOMU JEDNO­RO­DZIN­NEGO

FORMULARZ SUW

Twoja własna Stacja Uzdat­niania Wody

Jeżeli myślisz o zain­sta­lo­waniu w swoim domu jedno­ro­dzinnym własnej prywatnej Stacji Uzdat­niania Wody (SUW), dobrze trafiłeś. BWT posiada w swojej ofercie szeroką gamę urzą­dzeń popra­wia­ją­cych właści­wości fizy­ko­che­miczne, smakowe, czy bakte­rio­lo­giczne wody. Nasi specja­liści ds. tech­no­logii uzdat­niania wody chętnie przy­go­tują rozwią­zania dopa­so­wane pod Twoje
indy­wi­du­alne warunki, bez względu na to, czy źródłem wody jest studnia głębi­nowa, czy lokalna firma wodo­cią­gowa.

Dzięki naszej wiedzy i rozwią­za­niom tech­no­lo­gicznym Twoja woda może być czysta, wolna od kamienia, przy­jemnie jedwa­bi­ście miękka w dotyku, a przede wszystkim bezpieczna dla zdrowia Twojej rodziny. Skon­taktuj się z nami już dziś.

Formu­larz SUW

Przed przy­go­to­wa­niem oferty na Stacje Uzdat­niania Wody (SUW) potrze­bu­jemy od Ciebie kilku istot­nych infor­macji, które pozwolą nam opra­cować najle­piej dopa­so­waną do Twoich potrzeb ofertę.

Wypełnij poniższy interaktywny formularz, a trafi on do naszych specjalistów.

bureau d'etude bureau d'etude

DANE KONTAKTOWE

Województwo:*

DANE TECHNICZNE DLA DOBORU

Źródło wody*

Basen w domu*

Typ zbiornika hydrofowego**

**Wypełnić tylko w przypadku poboru wody ze studni głębinowej

Czy jest biologiczna oczyszczalnia ścieków**

**Wypełnić tylko w przypadku poboru wody ze studni głębinowej

Wydajność pompy głębinowej

Jeżeli wodą surową jest woda wodociągowa, nie ma konieczności wypełniania poniższej rubryki analizy wody. W takim przypadku wystarczy podać nazwę miejscowości i nazwę stacji/przedsiębiorstwa uzdatniania wody, skąd czerpana jest woda wodociągowa w miejscu instalacji (w polu "Inne istotne informacje").

Zwyczajowo na stronach internetowych przedsiębiorstw doprowadzających wodę wodociągową podane są informacje o składzie fizyko-chemicznym doprowadzonej wody. BWT nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje podane przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Zalecamy przeprowadzenie profesjonalnej analizy wody surowej bezpośrednio przy ujęciu wody w miejscu instalacji. W celu przeprowadzenia pełnej analizy składu wody surowej możecie Państwo zgłosić się do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przedsiębiorstwa doprowadzającego wodę wodociągową, lub do innych wyspecjalizowanych laboratoriów działających na Państwa terenie.

ANALIZA WODY SUROWEJ Z PODANIEM WARTOŚCI:

Zapach*

Zapach*

*** Podział bakterii na: Escherichia coli (jtk/100 ml); Bakterie grupy coli (jtk/100 ml); ogólna liczba mikroorganizmów (jtk/1 ml)

„Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej:
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez BWT Polska Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123, z póź.zm.).
Wyrażam zgodę na użycie przez BWT Polska Sp. z o.o. wszelkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ust. z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2018 poz. 1954).

Visit your local website

Stay on this website