Ochrona instalacji grzewczej

Dobroczynne ciepło

Ogrzewanie kosztuje. Już dwumilimetrowy osad wapnia na prętach grzewczych w podgrzewaczu wody lub wymienniku ciepła może zwiększyć zużycie energii nawet do 20 procent. Odpowiednio uzdatniona woda grzewcza dzięki urządzeniom BWT pozwoli zaoszczędzić koszty ogrzewania i zapewni wydajną pracę instalacji grzewczej.
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Ochrona instalacji grzewczej

Zasada czystości BWT

Najważniejszym czynnikiem wydajnego i bezawaryjnego działania instalacji grzewczej jest napełnienie jej odpowiednią wodą. BWT opiera się na zasadzie czystości AQA therm – optymalnie uzdatnionej wodzie grzewczej bez dodatków!
Nachhaltiger Heizungsschutz Nachhaltiger Heizungsschutz

Ochrona instalacji grzewczej

PRZYJEMNIE CIEPŁO

Optymalna woda grzewcza nie potrzebuje dodatków

Gdy na zewnątrz jest zimno, w domu otula nas przyjemne ciepło. Dba o to nasza instalacja grzewcza. Jednak wiele osób nie wie, że woda, którą napełniana jest instalacja, w znacznym stopniu przyczynia się do jej bezawaryjnego działania. W razie użycia nieodpowiedniej wody mogą powstać osady (jak wapń czy złogi), korozja czy zbyt duże napowietrzenie instalacji, co skutkuje usterkami, drogimi naprawami, a nawet awariami instalacji. Odpowiednio uzdatniona woda zapewnia wydajną, niewymagającą konserwacji i bezawaryjną pracę instalacji grzewczej. Pozwala to zaoszczędzić koszty i napawać się przyjemnym ciepłem.

Przyjemne ciepło

Aby ogrzewanie działało jak należy i gwarancja nie przepadła.

Napełnianie instalacji grzewczej odpowiednią wodą ma decydujący wpływ na wydajność, komfort i bezpieczeństwo ogrzewania!

Wydajność

Zadbaj o swój portfel. Odpowiednia woda grzewcza zapewni niższe koszty ogrzewania, ograniczy naprawy i poprawi wydajność ogrzewania.
Schonen Sie Ihren Geldbeutel!

Komfort

Ciesz się przytulnym ciepłem przez cały czas. Dłuższa żywotność instalacji grzewczej zwiększa także wartość Twojego domu.
Genießen Sie dauerhaft wohlige Wärme!

Bezpieczeństwo

Woda grzewcza BWT bez dodatków jest przyjazna dla środowiska, chroni Twoją instalację grzewczą przed uszkodzeniami i pozwala Ci zachować gwarancję. Jeżeli w instalacji grzewczej stosowana jest nieuzdatniona woda, istnieje ryzyko utraty gwarancji.
Schützen Sie Ihre Heizung!

Ochrona instalacji grzewczej

Przegląd produktów

AQA therm HWG

Po zainstalowaniu urządzenia AQA therm HWG (zespół wody grzewczej) zapewni optymalnie uzdatnioną, zgodną z normami wodę grzewczą, służącą do napełnienia stacjonarnej instalacji grzewczej.

W przy­padku AQA therm HWG woda grzewcza jest częściowo odsa­lana i dzięki temu redu­ko­wane są dokładnie te skład­niki wody, które mogą powo­dować powsta­wanie osadów i korozję. W ten sposób chro­nisz cały system grzewczy i długo­fa­lowo oszczę­dzasz na kosztach energii.

AQA therm HWG AQA therm HWG

Zasada czystości BWT – mniej znaczy więcej

Dotyczy to także wody w insta­la­cjach grzew­czych. Zasada czystości BWT to idealne rozwią­zanie. W wodzie ubogiej w sól i pozba­wionej wapnia zredu­ko­wana jest obec­ność skład­ników powo­du­ją­cych powsta­wanie osadów i korozji.

To również dodatkowa korzyść dla środowiska, ponieważ rezygnujemy ze stosowania szkodliwych dla dodatków Ponadto dzięki odpowiedniej zawartości soli i odpowietrzeniu instalacji grzewczej wartość pH wody po kilku tygodniach naturalnie się stabilizuje.

BWT ReinHEIZgebot BWT ReinHEIZgebot

Dlaczego warto uzdatniać wodę grzewczą?

Warum Heizungswasser aufbereiten?
Warum Heizungswasser aufbereiten?

W instalacji grzewczej woda ma decydujące znaczenie. Służy jako tak zwane medium, które transportuje ciepło wytworzone w kotle grzewczym do grzejnika lub ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych. W ten sposób woda ma kontakt niemal ze wszystkimi elementami instalacji grzewczej. Ze zbiornikami buforowymi, z pompami czy zaworami. Dlatego już z chwilą napełnienia instalacji grzewczej należy zadbać o odpowiednią miękkość wody, aby zapewnić bezawaryjne działanie systemu.

Dzięki odpo­wied­niej wodzie nie musisz się o nic martwić

W ostatnich latach instalacje grzewcze stały się coraz bardziej kompleksowe i tym samym bardziej podatne na awarie. Nawet niewielkie nieprawidłowości mogą prowadzić do komplikacji. Woda i jej skład odgrywają przy tym znaczącą rolę. Decydujące są takie czynniki, jak: stopień twardości wody, czyli zawartość wapnia, wartość pH oraz poziom tlenu i soli.

Renomowani producenci instalacji grzewczych w swoich warunkach gwarancji wymagają przestrzegania określonych norm, na przykład ÖNORM H5195-1 dla Austrii lub VDI 2035 dla Niemiec. Jeżeli w instalacji grzewczej stosowana jest nieuzdatniona woda, w razie awarii można utracić gwarancję. Odpowiednio uzdatniona woda grzewcza to Twoja gwarancja. Skorzystaj z porady kompetentnego specjalisty BWT w zakresie wody pitnej w swojej okolicy.

Wapń blokuje dopływ ciepła

Osady wapnia tworzą się częściej przy wysokich temperaturach. To zjawisko występuje na przykład w czajniku elektrycznym. Przy podgrzewaniu wody wapń odkłada się na dnie czajnika w formie białego osadu. Im grubsza jest warstwa osadu, tym więcej czasu potrzeba na zagotowanie wody. Ten sam problem występuje w instalacji grzewczej. Osady wapnia tworzą warstwę izolacyjną, utrudniając przepływ ciepła, dlatego utrzymanie stałego poziomu mocy ogrzewania wymaga użycia większej ilości energii. Już warstwa osadu o grubości zaledwie 1 mm zwiększa zużycie energii o 10 procent. Skutkuje to wzrostem kosztów ogrzewania. 

Ponadto rozpusz­czone w wodzie cząstki wapnia mogą rozprze­strzenić się po całej insta­lacji grzew­czej i spowo­dować m.in. zatkanie zaworów. Osady są także idealną pożywką dla bakterii i sprzy­jają powsta­waniu biofilmu, który także może skut­kować zatka­niem zaworów.

Kalk als Wärme-Bremse
Kalk als Wärme-Bremse

Zapo­bie­ganie korozji

Korozja jest wywoływana przez wiele czynników i przeważnie przebiega niepostrzeżenie. Kombinacja takich materiałów, jak żelazo, stal, aluminium czy miedź, jaką często można spotkać w nowoczesnych instalacjach grzewczych, prowadzi do reakcji elektrochemicznych, a tym samym do korozji. Najbardziej znaną formą korozji jest rdza widoczna na elementach z żelaza. Ważną rolę odgrywa także wartość pH wody oraz zawartość tlenu i soli. Kwaśna woda, której pH wynosi poniżej 7, uszkadza metalowe elementy. Jeżeli zawartość soli, czyli przewodność elektryczna i stężenie tlenu jest za wysokie, procesy korozji zostają przyspieszone. 

Uwol­nione w wyniku korozji cząstki metalu mogą prze­do­stać się do całego systemu i spowo­dować szkody jako tak zwane złogi koro­zyjne. W najgor­szym przy­padku może to skut­kować wyso­kimi kosz­tami naprawy.

Powie­trze w insta­lacji grzew­czej

Instalacja grzewcza to wprawdzie zamknięty system, a mimo to nigdy nie jest całkowicie hermetyczny. Przykładowo przy uzupełnianiu wody czy z powodu nieszczelnych baterii i elementów łączących powietrze może się przedostać do układu. Najbardziej „nieszczelne” miejsce to przepuszczające powietrze rury z tworzywa sztucznego w ogrzewaniu podłogowym. 

Za duża ilość powietrza w instalacji z jednej strony utrudnia transport wody, a z drugiej uniemożliwia prawidłowe nagrzanie grzejników. Ponadto hałasy powodowane przez powietrze, jak stukanie czy bulgotanie mogą być bardzo uciążliwe.

Luft in der Heizung
Luft in der Heizung

Warto wiedzieć więcej

Visit your local website

Stay on this website