"Strefa wolna od butelek" w branży HoReCa

Najlepsza woda w branży HoReCa

Zmieniaj świat z uśmiechem na ustach. Uczyń ze swojego hotelu, restauracji czy kawiarni "Strefę wolną od butelek". Oferuj swoim Gościom najlepszą mineralizowaną magnezem wodę BWT i przyczyniaj się do zmiany świata na lepsze.
bfz horeca bfz horeca

"Strefa wolna od butelek" w branży HoReCa

Zero Plastiku

Bądź ekologiczny w branży HoReCa

Każdego dnia produ­ku­jemy mnóstwo plasti­ko­wych odpadów, które coraz bardziej zanie­czysz­czają naszą niebieską planetę i nasze wody. Dlatego ważnym krokiem w kierunku ochrony środo­wiska i zrów­no­wa­żo­nego rozwoju powinno być unikanie odpadów z tworzyw sztucz­nych. Prosta, ale jeszcze bardziej skuteczna opcja to korzy­stanie z lokalnej wody z kranu. Uzdatnij ją i spraw, aby jej otoczenie było "Strefą wolną od butelek". Jest to wyraźny plus dla śladu CO2 każdego z nas, a dzięki BWT plus za bardziej zrów­no­wa­żone doznania smakowe. 

Free zone restaurant
Free zone restaurant
BWT Bottle Free Zone - zmień świat, dobrze się bawiąc w branży HoReCa

Jakie są zalety "Strefy wolnej od butelek"?

Produkty i rozwią­zania

Aby wywrzeć wrażenie na podnie­bieniu Twoich gości, wyma­gane są najwyż­szej jakości produkty. BWT pomaga, aby Twoja lokalna woda była jak najlepsza. Podaj swoim gościom schło­dzoną, niega­zo­waną lub gazo­waną mine­ra­li­zo­waną magnezem. BWT przy­go­to­wuje wodę indy­wi­du­alnie, w zależ­ności od obszaru zasto­so­wania i jakości wody na miejscu.

Woda mineralizowana magnezem

Zalety:

  • Opaten­to­wana tech­no­logia magnezu chroni urzą­dzenia takie jak ekspresy do kawy lub chło­dziarki przed osadza­niem się kamienia.
  • Zmniej­szając liczbę butelek z wodą, potrze­bu­jesz mniej miejsca do prze­cho­wy­wania, skra­casz trasy trans­portu i utyli­zację butelek, tym samym oszczę­dzając czas i koszty.

Wspie­ramy Cię od insta­lacji i obsługi urzą­dzeń po prezen­tację w obszarze serwi­sowym dzięki naszym wyso­kiej jakości szklankom i karafkom.

Gläser Flaschen Karaffen Gläser Flaschen Karaffen

Program szklany

BWT wpro­wa­dził na rynek indy­wi­du­alny projekt butelek i karafek. Smukła, atrak­cyjna budowa obej­muje całą gamę produktów. Stylowa szklana karafka z naparem 360°, która podniesie prestiż każdego stołu. Ponad­cza­sowe piękno szklanek dosko­nale uzupełnią Twoją ofertę naczyń.
Zapytaj o ofertę
Karafka

Więcej "Stref wolnych od butelek"

Jeśli chcesz wnieść swój wkład i zmniej­szyć zużycie wody, poka­żemy Ci inne proste rozwią­zania, w jaki sposób możesz uruchomić w swoim najbliż­szym otoczeniu "Strefy wolne od butelek". Czy to w domu, w biurze czy w restau­racji bez względu na to, co wybie­rzesz, możesz nadal cieszyć się wodą w najlep­szej jakości bez względu na to, czy jest zimna, niegazowana czy gazo­wana.

Warto wiedzieć więcej

Visit your local website

Stay on this website