Skyline

Mobilne rozwiązania

Wynajem

Woda BWT dostępna wszę­dzie tam gdzie jest potrzebna

BWT jest światowym liderem w uzdatnianiu wody dla wszystkich sektorów. Nasze bogate doświadczenie w branży oraz ciągłe udoskonalanie naszych produktów i usług to gwarancja innowacyjności proponowanych przez nas rozwiązań. Tym razem wychodząc ku potrzebom naszych Klientów proponujemy szereg naszych produktów w usłudze na wynajem. Przyczepy zmiękczające i osmotyczne uratują nie jeden proces technologiczny przez utratą ciągłości produkcji.

Wynajem mobilnego systemu do napełnienia systemów c.o.

Oferta wynajmu jest skierowana nie tylko do wielkich zakładów produkcyjnych. Staramy się sprostać oczekiwaniom każdego Klienta i Instalatora, dlatego wynajmujemy mobilne systemy do uzupełnienia układów grzewczych wodą demineralizowaną również w budynkach mieszkalnych.

AQA therm MOVE Power

 • Idealna woda demi­ne­ra­li­zo­wana do napeł­nienia insta­lacji c.o.
 • Wydaj­ność do 400 l/h i nawet do 80 000 litrów przy użyciu jednego wkładu membra­no­wego
 • Mobilna i zwrotna konstrukcja
 • Ekolo­giczne rozwią­zanie
 • Apli­kacja do usta­wienia i kontro­lo­wania procesu
 • Pełna doku­men­tacja para­me­trów w apli­kacji
 • Szybka wymiana membrany bez użycia narzędzi
 • wynajem_bwt
  Mobilna odwrócona osmoza
  Ekolo­giczne i ekono­miczne napeł­nianie insta­lacji grzew­czych

  Wynajem mobil­nych przy­czep tech­no­lo­gicz­nych

  Insta­lacja wodna w Twoim zakła­dzie produk­cyjnym jest w trakcie naprawy lub serwisu? Przerwa tech­no­lo­giczna może się wydłużyć? Potrze­bu­jesz tymcza­so­wego lub awaryj­nego rozwią­zania na szybko? Wypo­życz przy­czepę BWT – mobilną stację uzdat­niania wody.

  Typowe branże gdzie możemy znaleźć zasto­so­wania dla naszych mobil­nych rozwiązań to:

  • Prze­mysł spożywczy i napojów
  • Prze­mysł chemiczny
  • Prze­mysł ener­ge­tyczny
  • Prze­mysł tekstylny
  • Prze­mysł papier­niczy
  • Prze­mysł farma­ceu­tyczny

  Mobilne stacje uzdat­niania wody

  To idealne rozwiązanie dla każdego przemysłu. Zastosowań zmiękczonej i demineralizowanej wody jest wiele – nasi specjaliści z pewnością przygotują ofertę odpowiadającą na Twoje potrzeby.

  Podłączenie przyczepy do obiegu trwa zaledwie 1-3 dni, a czas wynajmu jest ustalany indywidualnie. Dysponujemy:

  - przyczepą ze zmiękczaczem, która dostarczy wodę zmiękczoną

  - przyczepą z odwróconą osmozą, która dostarczy wodę demineralizowaną

  Cała stacja uzdatniania znajduje się w jednej przyczepie. Wielką zaletą systemu jest duża elastyczność w zakresie trybu pracy i dostosowania do każdego zadania. Mobilne przyczepy BWT są sterowana komputerowo i można je zdalnie monitorować.

  BWT Rondomat HVD - zmiękczacz

 • Przyjazny dla środowiska charakteryzujący się niskim zużyciem soli i wody
 • Wysoka jakość wody przez cały okres eksplo­atacji
 • Wyświe­tlacz z możli­wo­ścią zmiany i moni­to­ro­wania wszyst­kich para­me­trów pracy
 • System możliwy do zdal­nego moni­to­ro­wania i stero­wania przez Internet
 • System Duplex przy­sto­so­wany do ciągłej produkcji mięk­kiej wody.
 • W porów­naniu z konwen­cjo­nal­nymi syste­mami zmięk­czania wody, serię HVD charak­te­ry­zuje:
  Do 80% mniejsze zużycie wody
  Do 60% mniejsze zużycie soli
 • wynajem_bwt
  Wysoce wydajny i przyjazny dla środowiska system zmiękczania wody

  BWT PERMAQ® Pro - odwrócona osmoza

 • Jakość wody o prze­wod­ności < 20 µS/cm
 • Membrany o dużej wydaj­ności i niskim zużyciu energii
 • Posiada intu­icyjny wyświe­tlacz, dzięki któremu można moni­to­rować wszystkie para­metry pracy
 • Istnieje możli­wość wyod­ręb­nienia historii danych do programu Excel
 • W połą­czeniu z filtrem ze złożem mieszanym, osiąga się prze­wod­ność wody < 0,1 µS/cm
 • wynajem_bwt
  Mobilny system odwró­conej osmozy o dużej wydaj­ności

  Kontakt

  Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania i przygotują wycenę.

  BWT Polska Sp. z o.o.
  ul. Połczyńska 116
  01-304 Warszawa
  +48 22 533 57 00
  [email protected]

  Visit your local website

  Stay on this website