Best Water Technology

O nas

Bez wody nie ma życia, nie ma wzrostu, nie ma postępu. Dlatego BWT poświęciło się eliksirowi życia, wodzie - naszemu najważniejszemu środkowi spożywczemu. Z wizją stania się międzynarodowym numerem 1 w technologii wodnej. Z produktami i procesami, które są zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.

Best Water technology

BWT

"For You and Planet Blue."

Woda to najczęściej stosowany surowiec w przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Woda i inne ultraczyste media są niezbędnymi składnikami w wielu procesach przeprowadzanych w tej branży. Firma BWT wyspecjalizowała się w spełnianiu najwyższych wymagań: z naszym ponad 50-letnim doświadczeniem należymy do wiodących na świecie dostawców mediów czystych. Z jednej strony rozwijamy systemy pozwalające uzyskać z wody pitnej czystą parę, czystą wodę i wodę do iniekcji oraz umożliwiające ich bezpieczne przechowywanie i dystrybucję. BWT oferuje także usługi, które gwarantują wieloletnie funkcjonowanie danej instalacji.

Zarządzający Grupą BWT

BWT Polska

...istnieje na polskim rynku od ponad 30-tu lat. Bogate doświadczenie w branży uzdatniania wody oraz ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług to gwarancja niezawodności i innowacyjności proponowanych przez nas rozwiązań. Jesteśmy częścią Grupy BWT, europejskiego lidera w technologii uzdatniania wody.

BWT Polska to nie tylko doskonałe produkty i know-how. To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą i napędzają BWT do przodu. To suma indywidualnych doświadczeń, wiedzy, ambicji, zaangażowania i doskonalenia się, by na koniec dnia dostarczać jeszcze lepszą jakość obsługi naszym Klientom.

Kadra Zarzą­dza­jąca

BWT Polska

Kadra Kierow­nicza

BWT Polska

Regio­nalni Koor­dy­na­torzy Sprze­daży CT/DT

CT - technologia komercyjna
DT - technologia domowa

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Nasze hasło „For You and Planet Blue” podsumowuje naszą misję. Staramy się działać jako firma nienaruszająca równowagi ekologicznej i odpowiedzialna zarówno za potrzeby poszczególnych ludzi, jak i za ochronę naszej Ziemi jako wyjątkowej przestrzeni do życia.

„For You”

Cele i produkty BWT są ukie­run­ko­wane na ludzi i ich potrzeby. „You” oznacza naszych klientów, naszych part­nerów bizne­so­wych i naszych pracow­ników.

„For Planet Blue”

Z jednej strony wyraża, jak ważną rolę odgrywa woda na naszej „niebieskiej planecie”, a z drugiej jakiej roli podejmuje się BWT. Wykorzystujemy naszą wiedzę, by uzdatniać i wykorzystywać ograniczone zasoby wodne naszej planety zawsze w zgodzie z naturą.

Certy­fi­katy

Nasze wizje realizujemy, poddając się testom i otrzymując certyfikaty od niezależnych instytucji. W zależności od wymagań w poszczególnych lokalizacjach wybieramy odpowiednie systemy zarządzania. Dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 osiągamy najwyższą jakość naszych produktów, a tym samym satysfakcję klientów. Aby długofalowo dążyć do zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych działaniach, w wielu lokalizacjach wprowadzono zarządzanie środowiskiem i energią zgodnie z normami ISO 14001 i ISO 50001, a także ISO 45001 dla bezpieczeństwa i higieny pracy. W ten sposób dajemy wyraźny sygnał dla naszego środowiska, dla naszych pracowników i wymagań naszych klientów dotyczących efektywności.

Wszystkie firmy z grupy BWT kierują się bezpo­średnio tymi normami oraz podle­gają regu­larnym audytom wewnętrznym i zewnętrznym. To wszystko po to, by mieć pewność, że dzia­łamy i pracu­jemy zgodnie z najwyż­szymi stan­dar­dami.

Technologie uzdatniania wody

Technology cloud
Technology cloud

Tylko ten, kto myśli i działa innowacyjnie, może osiągnąć przewagę technologiczną. Dlatego w centrach innowacji BWT nieustannie badamy wszystkie dziedziny uzdatniania wody: procesy filtracji, media filtracyjne, systemy wymiany jonowej do demineralizacji, zmiękczanie, dekarbonizacja, technologie membranowe (mikro, ultra i nanofiltracja, odwrócona osmoza), generatory pary czystej, destylatory czystej wody, systemy UV, generatory ozonu, membrany jonowymienne, elektroliza, elektrodializa, elektrodejonizacja, generatory dwutlenku chloru i pompy dozujące. Nad tym stale pracujemy dla naszych Klientów.

Dostar­czamy wody najwyż­szej jakości dokładnie tam, gdzie jest akurat potrzebna.

Innowacyjne rozwiązania BWT

Od dziesięcioleci mamy przed oczami tylko jeden cel. Poprawa jakości życia wszędzie tam, gdzie występuje woda, dzięki zindywidualizowanemu uzdatnianiu wody dla zapewnienia jej jak najlepszej jakości. Nie ograniczamy się jednak do standardowych produktów. To właśnie my nieustannie ustanawiamy nowe standardy w technologii uzdatniania wody. Zgodnie z naszą filozofią „Feel – taste – see the difference” oferujemy naszym Klientom produkty obejmujące oryginalne innowacje np. wodę pitną, która zapewnia dodatkowe korzyści i witalność, jedwabiście miękką perłową wodę BWT jako eliksir piękności i wodę w jej najczystszej postaci jako niezbędny składnik zaawansowanych technologii. Poczuj, posmakuj i zobacz różnicę.

Nasza wizja

BWT — wiodąca na świecie grupa w dziedzinie technologii uzdatniania wodny

BWT Headquarter
BWT Headquarter

Wszystkie te wymogi i wyzwania kształtują wizję BWT, która jest następująca. Chcemy stać się wiodącą międzynarodową grupą w dziedzinie technologii uzdatniania wody. Aby osiągnąć ten cel, musimy się rozwijać pod każdym względem.

Wzrost we wszyst­kich obsza­rach

Jednym z motorów wzrostu jest innowacja. Tylko ci, którzy aktywnie i stale rozwijają siebie, swoje produkty i usługi, którzy nie zawsze myślą konwencjonalnie, mogą się rozwijać, powiększać i udoskonalać. Rozwój rozumiemy również w sensie geograficznym. Obecnie istnieje ponad 80 spółek zależnych i stowarzyszonych BWT na całym świecie, a także działy badawczo-rozwojowe we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Rosji. Pracujemy nad kolejnymi.

Jednak dla nas rozwój oznacza nie tylko patrzenie w dal, ale także dbanie o to, co mamy już teraz. Dlatego stale pracujemy nad ulepszaniem i optymalizacją istniejących procesów i procedur. Doskonalimy istniejące technologie i produkty, aby były one jeszcze lepsze.

Wraz z troską o swój rozwój zobo­wią­zu­jemy się także do przy­jęcia odpo­wie­dzial­ności środo­wi­skowej, ekono­micznej i społecznej.

BWT — historia firmy i jej sukcesu

Duch przedsiębiorczości i dociekliwości, radość z innowacji i sukcesu. Czynniki te ukształtowały i nadal charakteryzują BWT. Od jej początków jako małej firmy w Pforzheim po dzisiejszą dużą korporację.

1823 - Droga Johanna Benckisera

W 1823 roku Johann Adam Benckiser zdecydował, że praca u boku brata i kontynuowanie odziedziczonej huty już mu nie wystarczy. Postanowił pójść własną drogą i kupił małą fabrykę chemiczną w Bleichstraße w Pforzheim. „Chatka Salmiak”, jak ją pieszczotliwie nazywano, była pierwszym krokiem na długiej i udanej drodze do miejsca, w którym zaczęła się nasza historia.
01

1983 - Mondseer Armaturen dołącza do Benckisera

Założona w 1949 roku firma Mondseer Armaturen dość wcześnie stała się rozpoznawalną marką. Firma, choć przodująca na austriackim rynku armatury wodnej, grzewczej i gazowej, nie mogła odnieść sukcesu w starciu z niemieckimi konkurentami. Przejęcie Mondseer Armaturen przez Benckiser jest przykładem najlepszej praktyki udanej inwestycji strategicznej.

02

1990 – Tu tworzy się historia

Johann Bencikiser zdecydował się sprzedać swój dział uzdatiania wody, a Andreas Weissenbacher, współpracujący od 1979 roku z Benckiser Austria, wraz z kilkoma współpracownikami z kierownictwa pomyślnie zrealizował wykup menadżerski. Tak narodziło się BWT- BEST WATER TECHNOLOGY.

03

1992 – BWT wchodzi na giełdę wiedeńską

04

1993 - 1999 – Zagra­niczna ekspansja

Już w 3 roku nastąpiła ekspansja firmy poprzez utwo­rzenie lokalnych oddziałów w Polsce, Belgii, Francji, Czechach i na Węgrzech.
05

1994 – Pionierska technologia EDI z SEPTRON

BWT zostaje jedynym europejskim producentem technologii EDI. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ elektrodejonizacja SEPTRONO toruje drogę do przyjaznego dla środowiska uzdatniania wody. Dziś stało się istotną częścią nowoczesnego przemysłu oczyszczania wody dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego.

11

1997 - Kierunek tech­no­logii H2 z Fuma­tech

Firma BWT przejmuje FUMATECH. Frima ze Stuttgardu opracowuje i produkuje m.in. membrany jonowymienne wykorzystywane w technologii H2 – w przyszłości bez emisyjnej mobilności.

12

1997 – AQA TOTAL

Ten rok okazał się bardzo praco­witym rokiem dla BWT. Opracowujemy BWT AQA Total – bezche­miczną ochronę przed osadza­niem się kamienia. Kluczem jest unikalna tech­no­logia nano­kry­sta­liczna, dzięki której tworzą się w wodzie małe nano­krysz­tały stabi­li­zując rozpusz­czony węglan wapnia. W ten sposób pozo­staje w wodzie razem z innymi cennymi mine­ra­łami, ale nie może się osadzać.

13

2002 – BWT wkracza do Chin

05

2003 – Skandynawska Grupa HOH dołącza do BWT

05

2005 - Najważniejsze jest budowanie marki

BWT zaczyna ogła­szać się świa­towej sławy marką wody, dołą­czając do sektora użyt­ko­wego (PoU). Ponadto wyłania się nowy profil produktów, który wyznacza nowe stan­dardy w dość trady­cyjnym sektorze uzdat­niania wody. BWT water + more rozpo­czyna dzia­łal­ność z HoReCa.

14

2006 – BWT Shanghai

05

2006 - Fumatech rozwija Fumapem(R)

Począwszy od ogniw pali­wo­wych zasi­la­nych meta­nolem do zasto­sowań prze­no­śnych w lapto­pach oraz wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych ogniw pali­wo­wych z membraną do zasto­sowań stacjo­nar­nych w syste­mach koge­ne­racji, Fuma­tech koncen­truje się na wodo­ro­wych ogni­wach pali­wo­wych do zasto­sowań mobil­nych w wózkach widło­wych, samo­cho­dach osobo­wych i cięża­ro­wych.

15

2007 - Bestmax i bestmax PREMIUM

BWT wprowadza najlepszą technologię i jakość wody do branży hotelarskiej i gastronomicznej. Oferując bestmax i bestmax PREMIUM. Ten ostatni usuwa niepożądane składniki, takie jak substancje modyfikujące (np. chlor) w wodzie wodociągowej i dodaje jony magnezu. Oba produkty oferują rozwiązania filtracyjne do ekspresów do kawy, automatów vendingowych i czystego strumienia w piekarnikach i piecach konwekcyjno-parowych.

16

2007 – Otwarcie oddziału BWT Ukraine

05

2008 – BWT Holandia

05

2009 - Przejęcie branży farmaceutycznej

06

2010 - Duże inwestycje w infrastrukturę i marketing

Czas zain­we­stować w infra­struk­turę! Ponad 100 milionów euro prze­zna­czono na masowe wzmoc­nienie biznesu Point of Use oraz rozwój marki w nadcho­dzą­cych latach. Środki prze­zna­czone są na rozbu­dowę produkcji, logi­styki, badań i rozwoju oraz marke­tingu.

07

2010 – Przejęcie firmy BWT UK

05

2010 - FOR YOU AND PLANET BLUE

Inwestycja w marketing szybko się zwraca. Powstaje hasło BWT „BWT - For You and Planet Blue”.

08

2010 - Twarda woda kontra Jedwabiście miękka Perłowa woda BWT

BWT wprowadza na rynek zmiękczacz AQA Perla. Optymalne rozwiązanie do przekształcania twardej, wapiennej wody w Jedwabiście miękką Perłową wodę BWT w bardzo szybkim czasie! To sekret piękna dla miękkiej skóry i lśniących włosów.

09

2000 - 2010 Przy­szłe inno­wacje produk­towe

- Septron BioSafe

- Filtr mechaniczny E1

- Sanitabs/ Sanisal

10

2011 – Rewolucyjna mineralizacja magnezem

Technologia mineralizacji nie tylko filtruje wodę w domu, ale także wzbogaca ją w magnez. W rezultacie pH zdrowej i czystej wody jest prawie neutralne - dzięki temu Twoje kubki smakowe poczują smaczną wodę, która wydobywa pełnię aromatu kawy i herbaty.

17

2011 - 2014 - Klient jest królem

Sukcesy BWT stają się widoczne. W 2011 roku nasi klienci po raz pierwszy oglądają BWT w telewizji. Następnie, rusza kampania reklamowa 360 stopni, zmieniająca strategie marketingowe na całym rynku wody. W 2012 roku sprzedaż BWT przekracza 500 milionów euro.

18

2015 - Sport staje się różowy

W 2015 roku BWT zaczyna sponsorować drużyny sportowe, aby realizować swoją misję na całym świecie. Wkrótce kolor różowy stał się stałym elementem narciarstwa alpejskiego, skoków narciarskich, piłki nożnej i wielu innych dyscyplin. Najsłynniejszym sponsoringiem sportowym jest bez zwątpienia Formuła 1.

19

2017 – Przejęcie ATH Hiszpania i utworzenie oddziały BWT TAIWAN

05

2017 – BWT wycofuje się z wiedeńskiej giełdy

04

2018 - BWT bestaqua

BWT zaopatruje branżę gastronomiczną i hotelarską w najlepszą wodę z odwróconej osmozy do technologii zmywania naczyń, wytwarzania pary w streamerach kombi i parowarach oraz do zarządzania oparami w piekarnictwie.

20

2018 – Ekspansja BWT Australia, BWT Afryka, grupa Ecosoft

05

2018 - Zacznijmy pić magnez i cynk

Magnez i cynk to połączenie #1 dla silnego układu odpornościowego oraz zdrowych włosów i skóry. Aby jeszcze bardziej ułatwić przyjmowanie suplementów, BWT wprowadza na rynek wkłady z mineralizatorami, które oczyszczają wodę z kranu za pomocą obu mikroelementów.

21

2019 - Shalom aleichem, Aquatron

Izraelski Aquatron, wiodący światowy producent robotów basenowych, dołącza do rodziny BWT. Idealnie pasuje do rozwijającego się działu basenowego BWT.

05

2010 – 2020 - Przyszłe innowacje produktowe

- fumaGen CIP system

- OsmoVision

- Rondomat Duo H

- Osmotron WFI

23

2022 - Czysty basen gotowy na lato

BWT przed­stawia COSMY, inno­wa­cyj­nego robota base­no­wego prze­zna­czo­nego do prywat­nych basenów i hoteli. Ten produkt sprawił, że lato będzie jeszcze bardziej relak­su­jące dla właści­cieli basenów.

24

2021 - 2022 Prze­jęcie Kokido, GDN i Edafim

05

2022 – Moblina firma F.C. Membranes Company

05

2023 – Diamentowa Woda BWT

22

Relacje Inwestorskie

Akcje firmy BWT Aktiengesellschaft od 5 października 2017 r. nie są już notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na ten temat i zapoznać się z oświadczeniem (proszę zwrócić uwagę na zmienione terminy publikacji):

Visit your local website

Stay on this website