Best Water Technology

O nas

Bez wody nie ma życia, nie ma wzrostu, nie ma postępu. Dlatego BWT poświęciło się eliksirowi życia, wodzie - naszemu najważniejszemu środkowi spożywczemu. Z wizją stania się międzynarodowym numerem 1 w technologii wodnej. Z produktami i procesami, które są zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.

Best Water technology

BWT

"For You and Planet Blue."

Woda to najczęściej stosowany surowiec w przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Woda i inne ultraczyste media są niezbędnymi składnikami w wielu procesach przeprowadzanych w tej branży. Firma BWT wyspecjalizowała się w spełnianiu najwyższych wymagań: z naszym ponad 50-letnim doświadczeniem należymy do wiodących na świecie dostawców mediów czystych. Z jednej strony rozwijamy systemy pozwalające uzyskać z wody pitnej czystą parę, czystą wodę i wodę do iniekcji oraz umożliwiające ich bezpieczne przechowywanie i dystrybucję. BWT oferuje także usługi, które gwarantują wieloletnie funkcjonowanie danej instalacji.

News

BWT enters into JV with HAIER Group

BWT – Best Water Technology Group enters into a new, on water treatment for kitchen and household appliances focused, business partnership with the HAIER Group.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Nasze hasło „For You and Planet Blue” podsumowuje naszą misję. Staramy się działać jako firma nienaruszająca równowagi ekologicznej i odpowiedzialna zarówno za potrzeby poszczególnych ludzi, jak i za ochronę naszej Ziemi jako wyjątkowej przestrzeni do życia.

„For You”

Cele i produkty BWT są ukie­run­ko­wane na ludzi i ich potrzeby. „You” oznacza naszych klientów, naszych part­nerów bizne­so­wych i naszych pracow­ników.

„For Planet Blue”

Z jednej strony wyraża, jak ważną rolę odgrywa woda na naszej „niebieskiej planecie”, a z drugiej jakiej roli podejmuje się BWT. Wykorzystujemy naszą wiedzę, by uzdatniać i wykorzystywać ograniczone zasoby wodne naszej planety zawsze w zgodzie z naturą.

Certy­fi­katy

Nasze wizje realizujemy, poddając się testom i otrzymując certyfikaty od niezależnych instytucji. W zależności od wymagań w poszczególnych lokalizacjach wybieramy odpowiednie systemy zarządzania. Dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 osiągamy najwyższą jakość naszych produktów, a tym samym satysfakcję klientów. Aby długofalowo dążyć do zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych działaniach, w wielu lokalizacjach wprowadzono zarządzanie środowiskiem i energią zgodnie z normami ISO 14001 i ISO 50001, a także ISO 45001 dla bezpieczeństwa i higieny pracy. W ten sposób dajemy wyraźny sygnał dla naszego środowiska, dla naszych pracowników i wymagań naszych klientów dotyczących efektywności.

Wszystkie firmy z grupy BWT kierują się bezpo­średnio tymi normami oraz podle­gają regu­larnym audytom wewnętrznym i zewnętrznym. To wszystko po to, by mieć pewność, że dzia­łamy i pracu­jemy zgodnie z najwyż­szymi stan­dar­dami.

Technologie uzdatniania wody

Technology cloud
Technology cloud

Tylko ten, kto myśli i działa innowacyjnie, może osiągnąć przewagę technologiczną. Dlatego w centrach innowacji BWT nieustannie badamy wszystkie dziedziny uzdatniania wody: procesy filtracji, media filtracyjne, systemy wymiany jonowej do demineralizacji, zmiękczanie, dekarbonizacja, technologie membranowe (mikro, ultra i nanofiltracja, odwrócona osmoza), generatory pary czystej, destylatory czystej wody, systemy UV, generatory ozonu, membrany jonowymienne, elektroliza, elektrodializa, elektrodejonizacja, generatory dwutlenku chloru i pompy dozujące. Nad tym stale pracujemy dla naszych Klientów.

Dostar­czamy wody najwyż­szej jakości dokładnie tam, gdzie jest akurat potrzebna.

Innowacyjne rozwiązania BWT

Od dziesięcioleci mamy przed oczami tylko jeden cel. Poprawa jakości życia wszędzie tam, gdzie występuje woda, dzięki zindywidualizowanemu uzdatnianiu wody dla zapewnienia jej jak najlepszej jakości. Nie ograniczamy się jednak do standardowych produktów. To właśnie my nieustannie ustanawiamy nowe standardy w technologii uzdatniania wody. Zgodnie z naszą filozofią „Feel – taste – see the difference” oferujemy naszym Klientom produkty obejmujące oryginalne innowacje np. wodę pitną, która zapewnia dodatkowe korzyści i witalność, jedwabiście miękką perłową wodę BWT jako eliksir piękności i wodę w jej najczystszej postaci jako niezbędny składnik zaawansowanych technologii. Poczuj, posmakuj i zobacz różnicę.

Nasza wizja

BWT — wiodąca na świecie grupa w dziedzinie technologii uzdatniania wodny

BWT Headquarter
BWT Headquarter

Wszystkie te wymogi i wyzwania kształtują wizję BWT, która jest następująca. Chcemy stać się wiodącą międzynarodową grupą w dziedzinie technologii uzdatniania wody. Aby osiągnąć ten cel, musimy się rozwijać pod każdym względem.

Wzrost we wszyst­kich obsza­rach

Jednym z motorów wzrostu jest innowacja. Tylko ci, którzy aktywnie i stale rozwijają siebie, swoje produkty i usługi, którzy nie zawsze myślą konwencjonalnie, mogą się rozwijać, powiększać i udoskonalać. Rozwój rozumiemy również w sensie geograficznym. Obecnie istnieje ponad 80 spółek zależnych i stowarzyszonych BWT na całym świecie, a także działy badawczo-rozwojowe we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Rosji. Pracujemy nad kolejnymi.

Jednak dla nas rozwój oznacza nie tylko patrzenie w dal, ale także dbanie o to, co mamy już teraz. Dlatego stale pracujemy nad ulepszaniem i optymalizacją istniejących procesów i procedur. Doskonalimy istniejące technologie i produkty, aby były one jeszcze lepsze.

Wraz z troską o swój rozwój zobo­wią­zu­jemy się także do przy­jęcia odpo­wie­dzial­ności środo­wi­skowej, ekono­micznej i społecznej.

BWT — historia firmy i jej sukcesu

Duch przedsiębiorczości i dociekliwości, radość z innowacji i sukcesu. Czynniki te ukształtowały i nadal charakteryzują BWT. Od jej początków jako małej firmy w Pforzheim po dzisiejszą dużą korporację.

Korzenie BWT sięgają 1823 roku, kiedy to Johann Adam Benc­kiser założył firmę ze swoim nazwi­skiem w nazwie, małą fabrykę chemiczną w Niem­czech. Podstawy dzisiej­szej BWT zostały zbudo­wane przez Andreasa Weißenba­chera w 1990 r. w ramach wykupu mene­dżer­skiego. Prze­kształcił on „Benc­kiser Wasser Technik” w „BWT” co okazało się począt­kiem długiej historii sukcesu. Główna siedziba BWT począt­kowo mieściła się w Hallein. Dwa lata później młoda firma prze­niosła się do Mondsee.

Buildings
Buildings
Rok 2020, jest rokiem zupełnie wyjątkowym niż lata poprzednie, jakie kiedykolwiek widzieliśmy wcześniej. Grupa BWT obchodzi swoje 30-lecie istnienia. Ten czas to 30 lat dynamicznego rozwoju, tworzenia unikalnych technologii wodnych i dużych osiągnięci w pracy z najcenniejszym zasobem świata - wodą. Aby utrzymać pozycję międzynarodowej grupy technologii wodnej, z dniem 1.10.2020 BWT Aktiengesellschaft została przekształcona w BWT Holding GmbH. Kierowana przez Andreas Weißenbacher i Peter Wienerroither firma skoncentruje się na pełnieniu funkcji holdingu zarządzającego Grupy BWT.

Zarządzający Grupą BWT

Relacje Inwestorskie

Akcje firmy BWT Aktiengesellschaft od 5 października 2017 r. nie są już notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na ten temat i zapoznać się z oświadczeniem (proszę zwrócić uwagę na zmienione terminy publikacji):

Visit your local website

Stay on this website