Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Best water technology

O nas

BEST WATER TECHNOLOGY
Bez wody nie ma życia, nie ma wzrostu, nie ma postępu. Dlatego BWT poświęciło się eliksirowi życia, wodzie - naszemu najważniejszemu środkowi spożywczemu. Z wizją stania się międzynarodowym numerem 1 w technologii wodnej. Z produktami i procesami, które są zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.

Best Water technology

BWT

"For You and Planet Blue."

Nasza nazwa zobowiązuje: traktujemy ją jako naszą misję opracowywania najlepszych produktów i usług związanych z uzdatnianiem wody. Możemy powiedzieć, że naszą misją jest woda. Zapewniamy higienę, bezpieczeństwo i zdrowie w codziennym kontakcie z wodą. Codziennie badamy innowacyjne rozwiązania i pracujemy nad rozwijaniem siebie i swoich produktów.

Dążymy przy tym do tego, by móc oferować naszym klientom systemy, technologie i usługi związane z uzdatnianiem wody, jednocześnie chroniąc zasoby naszej niebieskiej planety.

News

BWT enters into JV with HAIER Group

BWT – Best Water Technology Group enters into a new, on water treatment for kitchen and household appliances focused, business partnership with the HAIER Group.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Nasze hasło „For You and Planet Blue” podsu­mo­wuje naszą misję: miano­wicie staramy się działać jako firma niena­ru­sza­jąca równo­wagi ekolo­gicznej i odpo­wie­dzialna zarówno za potrzeby poszcze­gól­nych ludzi, jak i za ochronę naszej Ziemi jako wyjąt­kowej prze­strzeni do życia.

„For You”

Cele i produkty BWT są ukie­run­ko­wane na ludzi i ich potrzeby. „You” oznacza naszych klientów, naszych part­nerów bizne­so­wych i naszych pracow­ników.

„For Planet Blue”

Z jednej strony wyraża, jak ważną rolę odgrywa woda na naszej „niebie­skiej planecie”, a z drugiej — jakiej roli podej­muje się firma BWT. Wyko­rzy­stu­jemy naszą wiedzę, by uzdat­niać i wyko­rzy­stywać ogra­ni­czone zasoby wodne naszej planety — zawsze w zgodzie z naturą.

Certy­fi­katy

Nasze wizje reali­zu­jemy, poddając się testom i otrzy­mując certy­fi­katy od nieza­leż­nych insty­tucji. W zależ­ności od wymagań w poszcze­gól­nych loka­li­za­cjach wybie­ramy odpo­wiednie systemy zarzą­dzania. Dzięki syste­mowi zarzą­dzania jako­ścią zgodnym z ISO 9001 osią­gamy najwyższą jakość naszych produktów, a tym samym satys­fakcję klientów. Aby długo­fa­lowo dążyć do zrów­no­wa­żo­nego rozwoju we wszyst­kich naszych dzia­ła­niach, w wielu loka­li­za­cjach wpro­wa­dzono zarzą­dzanie środo­wi­skiem i energią zgodnie z normami ISO 14001 i ISO 50001, a także ISO 45001 dla bezpie­czeń­stwa i higieny pracy. W ten sposób dajemy wyraźny sygnał: dla naszego środo­wiska, dla naszych pracow­ników i wymagań naszych klientów doty­czą­cych efek­tyw­ności.

Wszystkie firmy z grupy BWT kierują się bezpo­średnio tymi normami oraz podle­gają regu­larnym audytom wewnętrznym i zewnętrznym. To wszystko po to, by mieć pewność, że dzia­łamy i pracu­jemy zgodnie z najwyż­szymi stan­dar­dami.

Technologie uzdatniania wody

Technology cloud
Technology cloud

Tylko ten, kto myśli i działa innowacyjnie, może osiągnąć przewagę technologiczną. Dlatego w centrach innowacji BWT nieustannie badamy wszystkie dziedziny uzdatniania wody: procesy filtracji, media filtracyjne, systemy wymiany jonowej do demineralizacji, zmiękczanie, dekarbonizacja, technologie membranowe (mikro, ultra i nanofiltracja, odwrócona osmoza), generatory pary czystej, destylatory czystej wody, systemy UV, generatory ozonu, membrany jonowymienne, elektroliza, elektrodializa, elektrodejonizacja, generatory dwutlenku chloru i pompy dozujące — nad tym stale pracujemy dla naszych klientów.

Dostarczamy wody najwyższej jakości dokładnie tam, gdzie jest akurat potrzebna.

Innowacyjne rozwiązania firmy BWT

Od dziesięcioleci mamy przed oczami tylko jeden cel: poprawa jakości życia wszędzie tam, gdzie występuje woda, dzięki zindywidualizowanemu uzdatnianiu wody dla zapewnienia jej jak najlepszej jakości. Nie ograniczamy się jednak do standardowych produktów — to właśnie my nieustannie ustanawiamy nowe standardy w technologii uzdatniania wody. Zgodnie z naszą filozofią „Feel – taste – see the difference” oferujemy naszym klientom produkty obejmujące oryginalne innowacje: na przykład wodę pitną, która zapewnia dodatkowe korzyści i witalność, jedwabiście miękką perłową wodę jako eliksir piękności i wodę w jej najczystszej postaci jako niezbędny składnik zaawansowanych technologii. Poczuj, posmakuj i zobacz różnicę!

Nasza wizja

BWT — wiodąca na świecie grupa w dziedzinie technologii uzdatniania wodny

BWT Headquarter
BWT Headquarter

Wszystkie te wymogi i wyzwania kształtują wizję BWT: chcemy stać się wiodącą międzynarodową grupą w dziedzinie technologii uzdatniania wody. Aby osiągnąć ten cel, musimy się rozwijać — pod każdym względem.

Wzrost we wszystkich obszarach

Jednym z motorów wzrostu jest innowacja. Tylko ci, którzy aktywnie i stale rozwijają siebie, swoje produkty i usługi, którzy nie zawsze myślą konwencjonalnie, mogą się rozwijać, powiększać i udoskonalać. Rozwój rozumiemy również w sensie geograficznym: Obecnie istnieje ponad 80 spółek zależnych i stowarzyszonych BWT na całym świecie, a także działy badawczo-rozwojowe we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Rosji. Pracujemy nad kolejnymi!

Jednak dla nas rozwój oznacza nie tylko patrzenie w dal, ale także dbanie o to, co mamy już teraz: dlatego stale pracujemy nad ulepszaniem i optymalizacją istniejących procesów i procedur. Doskonalimy istniejące technologie i produkty, aby były one jeszcze lepsze.

Wraz z troską o swój rozwój zobowiązujemy się także do przyjęcia odpowiedzialności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej.

BWT — historia firmy i jej sukcesu

Duch przedsiębiorczości i dociekliwości, radość z innowacji i sukcesu — czynniki te ukształtowały i nadal charakteryzują firmę BWT. Od jej początków jako małej firmy w Pforzheim po dzisiejszą dużą korporację.

Korzenie BWT sięgają 1823 roku, kiedy to Johann Adam Benckiser założył firmę ze swoim nazwiskiem w nazwie — małą fabrykę chemiczną w Niemczech. Podstawy dzisiejszej firmy BWT zostały zbudowane przez Andreasa Weißenbachera w 1990 r. w ramach wykupu menedżerskiego. Przekształcił on „Benckiser Wasser Technik” w „BWT” — co okazało się początkiem długiej historii sukcesu. Główna siedziba BWT Aktiengesellschaft początkowo mieściła się w Hallein. Dwa lata później młoda firma przeniosła się do Mondsee.

Buildings
Buildings
W 2015 r. grupa BWT świętowała 25-lecie swojego istnienia. Ćwierć wieku dynamicznego rozwoju od momentu założenia BWT Aktiengesellschaft potwierdza, że firma konsekwentnie realizuje swoją wizję bycia wiodącą grupą w dziedzinie technologii uzdatniania wody na arenie międzynarodowej i jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.

Zarząd BWT

Relacje Inwestorskie

Wszystkie informacje firmy BWT Aktiengesellschaft dotyczące relacji inwestorskich można znaleźć tutaj:

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country