Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu

Woda bogata w substancje witalne

Chcesz skutecznie chronić swoją instalację wody pitnej przed wapniem i jednocześnie delektować się zdrową wodą bogatą w składniki mineralne? To proste – dzięki urządzeniom chroniącym przed powstawaniem osadu firmy BWT!
Frau mit Wasserglas Frau mit Wasserglas

Urzą­dzenia chro­niące przed powsta­wa­niem osadu

Ochrona przed wapniem

Zdrowa woda z higie­nicznie czystych sieci wodo­cią­go­wych

Nasza woda pitna zawiera rozpusz­czone śladowe substancje i skład­niki mine­ralne, takie jak wapń i magnez. Z jednej strony substancje te są niezwykle ważne dla naszego orga­nizmu. Z drugiej strony właśnie te skład­niki są odpo­wie­dzialne za tak zwaną twar­dość wody. Zbyt wysoki poziom twar­dości wody to główna przy­czyna powsta­wania osadów w sieciach wodo­cią­go­wych, sprzę­tach gospo­dar­stwa domo­wego i na arma­turze łazien­kowej i kuchennej. Urzą­dzenie BWT chro­niące przed powsta­wa­niem osadu, zapewni opty­malną ochronę dla Twojego gospo­dar­stwa domo­wego przed dzia­ła­niem wapnia, a zarazem pozwoli zachować wszystkie ważne skład­niki mine­ralne w wodzie.

Najlepsza ochrona przed osadem dla insta­lacji wody pitnej

W urzą­dze­niach chro­nią­cych przed powsta­wa­niem osadu jak np. AQA nano czy AQA total Energy, zasto­so­wano wyjąt­kową tech­no­logię nano­krysz­tałów. W wodzie powstają maleńkie nano­krysz­tały, które stabi­li­zują rozpusz­czony w wodzie wapń. Dzięki temu wapń pozo­staje co prawda w wodzie, ale nie tworzy osadów. Woda nie traci przy tym wszyst­kich pozo­sta­łych cennych skład­ników mine­ral­nych.

Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu

Przegląd produktów

BWT AQA total Energy 2500

Urzą­dzenie AQA total Energy 2500 idealnie nadaje się do gospo­darstw domo­wych liczą­cych do 6 osób. Oferuje opty­malną ochronę przed wapniem, nawet jeżeli woda używana jest z kilku źródeł jedno­cze­śnie.

Oprócz opty­malnej ochrony przed wapniem urzą­dzenie gwaran­tuje także skuteczną ochronę przed korozją. AQA total Energy dodat­kowo stymu­luje powsta­wanie cien­kiej warstwy ochronnej zapo­bie­ga­jącej korozji powierzch­niowej na rurach z metalu.

Dowiedz się więcej
BWT AQA total Energy 2500 no image available

Jak działa urządzenie chroniące przed powstawaniem osadu?

Urzą­dzenia chro­niące przed powsta­wa­niem osadu BWT dzia­łają w oparciu o zasadę powsta­wania nano­krysz­tałów. Zinte­gro­wany moduł ochrony przed wapniem (trój­wy­mia­rowa elek­troda) gene­ruje impulsy elek­tryczne i napię­ciowe, w wyniku czego nastę­puje zakłó­cenie równo­wagi między wapniem, a dwutlen­kiem węgla. W ten sposób powstają maleńkie nano­krysz­tały. Znaj­du­jący się w wodzie wapń odkłada się na nich. Dzięki temu wapń jest wiązany w wodzie i ulega stabi­li­zacji.

Wie funktioniert eine Kalkschutzanlage?
Wie funktioniert eine Kalkschutzanlage?
Dzięki temu zostaje on zacho­wany w wodzie, podobnie jak wszystkie inne skład­niki mine­ralne, ale nie odkłada się w sieci wodo­cią­gowej i podgrze­wa­czach wody. Dodat­kowa funkcja urzą­dzeń AQA total Energy powo­duje powsta­wanie w sieci wodo­cią­gowej cien­kiej, ochronnej warstwy anty­ko­ro­zyjnej.

Jakość BWT

Nasza gwarancja jakości

Serwis

Najczęstsze pytania dotyczące urządzeń chroniących przed powstawaniem osadu

Czy potrzebuję systemu zmiękczającego lub systemu ochrony przed osadzaniem się kamienia?

W zależności od tego, czy chcesz pozbyć się wapnia na dłuższą metę, czy przynajmniej ograniczyć jego negatywne skutki, istnieją dwie różne metody.

System zmiękczania jest właściwym rozwiązaniem, jeśli zawartość wapnia w wodzie ma zostać trwale zmniejszona.

Urządzenia do ochrony przed wapniem tworzą maleńkie kryształy węglanu wapnia z części wapna rozpuszczonego w wodzie, co z kolei wiąże pozostałe wapno z sobą. Wapno nie może już osadzać się w rurach lub kotłach. Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą pozostawić cenne minerały w wodzie pitnej i nadal chcą cieszyć się bezpieczną ochroną przed kamieniem.

Załaduj więcej

Warto wiedzieć więcej

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country