Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu

Woda bogata w substancje witalne

Chcesz skutecznie chronić swoją instalację wody pitnej przed wapniem i jednocześnie delektować się zdrową wodą bogatą w składniki mineralne? To proste – dzięki urządzeniom chroniącym przed powstawaniem osadu firmy BWT!
Frau mit Wasserglas Frau mit Wasserglas

Urzą­dzenia chro­niące przed powsta­wa­niem osadu

Ochrona przed wapniem

Zdrowa woda z higie­nicznie czystych sieci wodo­cią­go­wych

Nasza woda pitna zawiera rozpusz­czone śladowe substancje i skład­niki mine­ralne, takie jak wapń i magnez. Z jednej strony substancje te są niezwykle ważne dla naszego orga­nizmu. Z drugiej strony właśnie te skład­niki są odpo­wie­dzialne za tak zwaną twar­dość wody. Zbyt wysoki poziom twar­dości wody to główna przy­czyna powsta­wania osadów w sieciach wodo­cią­go­wych, sprzę­tach gospo­dar­stwa domo­wego i na arma­turze łazien­kowej i kuchennej. Urzą­dzenie BWT chro­niące przed powsta­wa­niem osadu, zapewni opty­malną ochronę dla Twojego gospo­dar­stwa domo­wego przed dzia­ła­niem wapnia, a zarazem pozwoli zachować wszystkie ważne skład­niki mine­ralne w wodzie.

Najlepsza ochrona przed osadem dla insta­lacji wody pitnej

W urzą­dze­niach chro­nią­cych przed powsta­wa­niem osadu jak np. AQA nano czy AQA total Energy, zasto­so­wano wyjąt­kową tech­no­logię nano­krysz­tałów. W wodzie powstają maleńkie nano­krysz­tały, które stabi­li­zują rozpusz­czony w wodzie wapń. Dzięki temu wapń pozo­staje co prawda w wodzie, ale nie tworzy osadów. Woda nie traci przy tym wszyst­kich pozo­sta­łych cennych skład­ników mine­ral­nych.

Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu

Przegląd produktów

BWT AQA total Energy 2500

Urzą­dzenie AQA total Energy 2500 idealnie nadaje się do gospo­darstw domo­wych liczą­cych do 6 osób. Oferuje opty­malną ochronę przed wapniem, nawet jeżeli woda używana jest z kilku źródeł jedno­cze­śnie.

Oprócz opty­malnej ochrony przed wapniem urzą­dzenie gwaran­tuje także skuteczną ochronę przed korozją. AQA total Energy dodat­kowo stymu­luje powsta­wanie cien­kiej warstwy ochronnej zapo­bie­ga­jącej korozji powierzch­niowej na rurach z metalu.

BWT AQA total Energy 2500 broadway engineering

Jak działa urządzenie chroniące przed powstawaniem osadu?

Urzą­dzenia chro­niące przed powsta­wa­niem osadu BWT dzia­łają w oparciu o zasadę powsta­wania nano­krysz­tałów. Zinte­gro­wany moduł ochrony przed wapniem (trój­wy­mia­rowa elek­troda) gene­ruje impulsy elek­tryczne i napię­ciowe, w wyniku czego nastę­puje zakłó­cenie równo­wagi między wapniem, a dwutlen­kiem węgla. W ten sposób powstają maleńkie nano­krysz­tały. Znaj­du­jący się w wodzie wapń odkłada się na nich. Dzięki temu wapń jest wiązany w wodzie i ulega stabi­li­zacji.

Wie funktioniert eine Kalkschutzanlage?
Wie funktioniert eine Kalkschutzanlage?
Dzięki temu zostaje on zacho­wany w wodzie, podobnie jak wszystkie inne skład­niki mine­ralne, ale nie odkłada się w sieci wodo­cią­gowej i podgrze­wa­czach wody. Dodat­kowa funkcja urzą­dzeń AQA total Energy powo­duje powsta­wanie w sieci wodo­cią­gowej cien­kiej, ochronnej warstwy anty­ko­ro­zyjnej.

Jakość BWT

Nasza gwarancja jakości

FAQ

Czy potrzebuję systemu zmiękczającego lub systemu ochrony przed osadzaniem się kamienia?

W zależności od tego, czy chcesz pozbyć się wapnia na dłuższą metę, czy przynajmniej ograniczyć jego negatywne skutki, istnieją dwie różne metody.

System zmiękczania jest właściwym rozwiązaniem, jeśli zawartość wapnia w wodzie ma zostać trwale zmniejszona.

Urządzenia do ochrony przed wapniem tworzą maleńkie kryształy węglanu wapnia z części wapna rozpuszczonego w wodzie, co z kolei wiąże pozostałe wapno z sobą. Wapno nie może już osadzać się w rurach lub kotłach. Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą pozostawić cenne minerały w wodzie pitnej i nadal chcą cieszyć się bezpieczną ochroną przed kamieniem.

Załaduj więcej

Warto wiedzieć więcej

Visit your local website

Stay on this website