Moja osobista woda BWT

Woda taka jak mój styl życia

Zamień swoją wodę z kranu w wyjątkową wodę dostosowaną do Twojego stylu życia. Wysokiej jakości filtr do wody jest idealny do polepszenia Twojego samopoczucia!
Mein individualisiertes BWT Wasser Mein individualisiertes BWT Wasser

Wkłady filtru­jące Do systemów podzlewowych i dystrybutorów

Nasze technologie

Wybierz wodę, która pasuje do Twojego stylu życia

Zamień swoją wodę z kranu w wyjąt­kową wodę dosto­so­waną do Twojego stylu życia. Wyso­kiej jakości filtr do wody jest idealny do polep­szenia Twojego samo­po­czucia! Dzięki filtrom do wody BWT, bardzo łatwo jest zamienić wodę z kranu w indy­wi­du­alne doznania smakowe. Nie trzeba już dźwigać cięż­kich butelek z wodą. A przy okazji przy­czy­niamy się do ogra­ni­czenia zanie­czysz­czeń na świcie.

W sprytny sposób wspieraj swoją dzienną równo­wagę magne­zową

Moja osobista woda BWT

Tabela filtrow
Tabela filtrow

Jakim typem jesteś?

Niezależnie od tego, czy jesteś alpinistą, królową bieżni, miłośnikiem kawy czy herbaty lub osobą dążącą do wewnętrznej równowagi. Nieważne, jakim typem jesteś BWT dostosuje wodę odpowiednią do Twoich potrzeb. Dzięki wkładom filtracyjnym do dzbanków filtrujących BWT możesz polepszyć parametry swojej wody z sieci wodociągowej. Nie ważne czy to wkład Soft Filtered Water, Soft Filtered Water EXTRA, Magnesium Mineralized Water, Magnesium Mineralized Water + CYNK czy Balanced Alkalized Water, każdy wkład filtrujący pasuje do wszystkich naszych dzbanków filtrujących. Teraz możesz cieszyć się wodą z kranu w zupełnie nowym wymiarze. Miękkiej, przefiltrowanej i poprawiającej smak wodzie. Mojej osobistej wodzie BWT.
AQA-Drink-Pro-20
AQA-Drink-Pro-20

Magne­sium Mine­ra­lized Water

Filtr dodający energii i wzbogacający smak 

 • Wzbogaca wodę wodociągową w cenny mineralny magnez.
 • Magnez poprawia wrażenia smakowe.
 • Woda staje się idealnym składnikiem do przygotowania kawy i herbaty o niezmienionym smaku.
 • Redukuje ilość chloru, metale ciężkie, substancje organiczne.
 • Opatentowana technologia magnezowa firmy BWT.
Magnesium Mineralized Water Magnesium Mineralized Water

Magne­sium Mine­ra­lized Water + CYNK

Filtr pozy­tywnie wpły­wa­jący na zdrowie, włosy, paznokcie

 • Wzbo­gaca wodę wodo­cią­gową w cenny mine­ralny magnez i cynk.
 • Magnez i cynk wspie­rają układ odpor­no­ściowy orga­nizmu, a także skórę i włosy.
 • Woda staje się idealnym skład­ni­kiem do przy­go­to­wania kawy i herbaty o niezmie­nionym smaku.
 • Opaten­to­wana przez BWT tech­no­logia mine­ra­li­zacji wody.
 • Redu­kuje ilość chloru, metale ciężkie, substancje orga­niczne.
Magnesium Mineralized Water Zink Magnesium Mineralized Water Zink

Balanced Alka­lized Water

Filtr poprawiający właściwości wody i jej pH

 • Specjalna technologia filtracji zamienia zwykłą wodę wodociągową w wodę alkaliczną.
 • Wyższa wartość pH wody wspomaga równowagę kwasowo-zasadową, a tym samym poprawia samopoczucie.
 • Filtr zoptymalizowany bardziej pod kątem dietetycznego stylu życia.
 • Redukuje ilość chloru, metale ciężkie, substancje organiczne.
 • Opatentowana technologia magnezowa firmy BWT.
Balanced Alcalized Water Balanced Alcalized Water

Soft Filtered Water

Filtr do codzien­nego stoso­wania

 • Sprawia, że woda z kranu jest bardziej miękka i idealna do codzien­nego użytku.
 • Zapewnia opty­malną ochronę urzą­dzeń AGD przed osadza­niem się kamienia.
 • Redu­kuje nieprzy­jemne zapachy i substancje nega­tywnie wpły­wa­jące na smak, dzięki czemu jest idealnym skład­ni­kiem do przy­go­to­wania kawy i herbaty.
 • Redu­kuje ilość chloru, metale ciężkie, substancje orga­niczne.
 • Opaten­to­wana przez BWT tech­no­logia mine­ra­li­zacji wody.
Soft Filtered Water Soft Filtered Water

Soft Filtered Water EXTRA

Filtr do zwalczania wyjątkowo twardej wody

 • Sprawia, że woda z kranu jest miękka, nawet w przypadku bardzo twardej wody i jest idealna do codziennego użytku.
 • Zapewnia optymalną ochronę urządzeń AGD przed osadzaniem się kamienia.
 • Redukuje nieprzyjemne zapachy i substancje negatywnie wpływające na smak, dzięki czemu jest idealnym składnikiem do przygotowania kawy i herbaty.
 • Redukuje ilość chloru, metale ciężkie, substancje organiczne.
 • Opatentowana przez BWT technologia mineralizacji wody.
Soft filtered Water extra Soft Filtered Water

Jak działa filtr do wody?

Wielo­stop­niowy proces filtracji BWT w mine­ralnym wkła­dzie filtra­cyjnym z magnezem jest kamie­niem milowym w historii opra­co­wy­wania filtra: drobny filtr membra­nowy redu­kuje duże zanie­czysz­czenia i odfil­tro­wuje cząsteczki. Opaten­to­wany wymiennik jonów BWT pochłania wapno i metale ciężkie, takie jak ołów czy miedź i wymienia je na jony magnezu i wodoru.

Ta rewo­lu­cyjna tech­no­logia odpo­wiada za skuteczne zabez­pie­czenie sprzętu gospo­dar­stwa domo­wego przed osadza­niem się kamienia. Wapń, który powo­duje twar­dość, jest zastę­po­wany przez cenny mine­ralny magnez.

Jedno­cze­śnie zmniej­szają się zapachy i substancje wpły­wa­jące na smak, takie jak chlor. Wkład zapewnia opty­malną ochronę przed osadza­niem się kamienia, a dodat­kowa mine­ra­li­zacja magnezem poprawia smak i sprawia, że prze­fil­tro­wana woda jest dosko­nałym wyborem dla smakoszy lub kone­serów - również przy parzeniu kawy i herbaty.

Zasada działania filtracji
Zasada działania filtracji
Wielostopniowy proces filtracji wkładu BWT Mangesium Mineralized Water jest kamieniem milowym w historii rozwoju filtrów. Drobny filtr tkaninowy redukuje grube zanieczyszczenia i zatrzymuje mikroplastik. Opatentowany wymieniacz jonowy BWT absorbuje wapń i metale ciężkie, takie jak ołów i miedź, wymieniając je na jony magnezu i wodoru. Ta rewolucyjna technologia skutecznie chroni sprzęt AGD przed osadzaniem się kamienia.

Wkłady filtra­cyjne do dzbanków stoło­wych BWT

Prze­gląd produktów
Tabela filtrow
Tabela filtrow

Najczęstsze pytania doty­czące wkładów filtra­cyj­nych

 

Ile litrów wody mogę przefiltrować przy użyciu wkładu filtracyjnego?

Okres użytkowania wkładu filtracyjnego zmienia się w zależności od miejsca zastosowania, ponieważ woda nie wszędzie jest jednakowa. Pojemność wkładu filtracyjnego zależy od twardości wody. Im twardsza woda, tym wcześniej zużywa się wkład filtracyjny. 

Pojemność filtra:
Soft Filtered Water  120 L  przy 12 - 14 °dKH
Soft Filtered Water EXTRA 120 L  przy 15 - 18 °dKH

Magnesium Mineralized Water oraz
Magnesium Mineralized Water + Cynk

120 L  przy 15 - 18 °dTH
Balanced Alkalized Water 120 L

dKH = Twardość węglanowa w stopniach niemieckich
dTH =Twardość całkowita w stopniach niemieckich

Podane substancje, np. ołów i miedź, które są redukowane przez filtr, nie występują w każdej wodzie pitnej. Wkłady filtracyjne są zgodne z wymogami mikrobiologicznymi dotyczącymi dzbanków filtrujących wodę normy DIN 10521. Spełnione są również wymagania normy DIN 10521 w zakresie retencji chloru, ołowiu i miedzi. 

 

Na co muszę zwrócić uwagę podczas filtrowania?

 • Wkład filtracyjny powinno używać się wyłącznie z zimną wodą, której jakość odpowiada wymogom prawnym dotyczącym jakości wody pitnej.
 • Wkład filtracyjny nie jest przystosowany do wytwarzania wody pitnej, tzn. nie jest przeznaczony do uzdatniania zanieczyszczonej wody.
 • Przefiltrowana woda BWT jest przeznaczona do użycia w krótkim czasie. Nie należy jej narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, przechowywać w miejscu chłodnym i nie dłużej niż przez 24 godziny. Jeżeli przefiltrowana woda będzie stała przez ponad 24 godziny w systemie filtrowania wody, to z powodu jej parowania brzegi pojemnika mogą nabrać białego zabarwienia, które trudno będzie usunąć podczas czyszczenia.
 • Po przefiltrowaniu na raz ponad 3 litrów wody należy zrobić co najmniej 15-minutową przerwę.
 • Ciągły kontakt wkładu filtracyjnego z wodą nie jest niezbędny dla trwałego zapewnienia działania wkładu filtracyjnego. Wkład filtracyjny utrzymuje swoją funkcjonalność nawet jeżeli przez pewien czas nie znajduje się w wodzie.
 • W przypadku wprowadzenia przez oficjalną instytucję państwową nakazu przegotowywania wody z kranu z powodu jej skażenia, nakaz ten ma również zastosowanie do wody przefiltrowanej BWT. Po otrzymaniu urzędowej informacji o zdatności wody z kranu do spożycia należy zawsze wymienić wkład filtracyjny. System filtrowania wody musi być czyszczony.
 • W przypadku niektórych grup np. osób o słabszej odporności oraz podczas przygotowywania pokarmu dla niemowląt należy przegotować przefiltrowaną wodę BWT.
 • Zgodnie z zaleceniami WHO wkład filtracyjny zawiera niewielkie ilości srebra, zapobiegające rozmnażaniu się zarazków.
 • Wkład filtracyjny należy wymienić najpóźniej 4 tygodnie po pierwszym użyciu lub po przefiltrowaniu 120 litrów.

Na co muszę zwrócić uwagę przed pierwszym użyciem mojego dzbanka filtrującego wodę lub podczas wymiany wkładu filtracyjnego?

Przed pierwszym użyciem lub po wymianie wkładu filtracyjnego należy wyczyścić pojemnik, lejek i pokrywkę systemu dzbanka filtrującego wodę BWT przy użyciu środka do mycia naczyń oraz dokładnie przepłukać ciepłą wodą. Nie używać do tego celu szorujących środków czyszczących ani szorstkiej gąbki, ponieważ może to spowodować zarysowania dzbanka filtrującego wodę BWT. Pojemnik i lejek można myć w zmywarce. Pokrywki nie wolno myć w zmywarce.

Aby zapewnić najlepszą możliwą skuteczność filtra, zalecamy włożenie nowego wkładu filtracyjnego na pięć minut do wody z kranu, a następnie wylanie tej wody.

Później należy włożyć nowy wkład filtracyjny przez lekkie dociśnięcie do lejka systemu dzbanka filtrującego wodę.

Jeżeli dzbanek filtrujący wodę jest wyposażony w automatyczny system napełniania „Easy-Fill” w pokrywce, nie trzeba zdejmować pokrywki podczas napełniania. System „Easy-Fill” otwiera się automatycznie, kiedy strumień wody dojdzie do otworu i zamyka się samoczynnie po napełnieniu.

Pierwszą przefiltrowaną wodę po napełnieniu należy wylać i ponownie napełnić system dzbanka filtrującego wodę BWT. Na początku w wodzie mogą się znajdować drobne czarne cząstki. Jest to całkowicie nieszkodliwy węgiel aktywny wypłukany z filtra. W takim przypadku zalecamy ponowne napełnienie, aż woda będzie czysta i wolna od cząstek.

System dzbanka filtrującego wodę BWT jest gotowy do użycia.

Jak długo mogę korzystać z wkładu filtracyjnego?

Aby uzyskać optymalną skuteczność filtra, wkład filtracyjny należy wymieniać nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

Jeżeli jednak Easy-Control (model A) już przed upływem czterech tygodni wskazuje na wyświetlaczu 100 napełnień, należy wymienić wkład filtracyjny przed upływem czterech tygodni. Jest to sygnalizowane migającym wkładem filtracyjnym na wyświetlaczu.

Tischwasserfilter

Jak działa wkład filtracyjny BWT?

W systemie dzbanka filtrującego wodę BWT woda pitna jest filtrowana w czterech etapach:

Etap 1: Z wody odfiltrowywane są cząsteczki z zanieczyszczeniami.

Etap 2: W zależności od wybranej technologii wkładu filtracyjnego woda jest uzdatniana w następujący sposób:

 • Soft Filtered Water: zawartość wapnia i metali ciężkich zostaje zmniejszona.
 • Soft Filtered Water EXTRA: zawartość wapnia (o 30% więcej niż w Soft Filtered Water) i metali ciężkich zostaje znacznie zmniejszona.
 • Magnesium Mineralized Water: zawartość wapnia i metali ciężkich zostaje zmniejszona, jony wapnia zostają wymienione na jony magnezu.
 • Magnesium Mineralized Water + CYNK: zawartość wapnia i metali ciężkich zostaje zmniejszona, jony wapnia zostają wymienione na jony magnezu, do wody dodawany jest cynk.
 • Balanced Alkalized Water: zawartość metali ciężkich zostaje zmniejszona, wartość pH wody zostaje zwiększona do >8,5.

Etap 3: Substancje pogarszające zapach i smak, na przykład chlor i zanieczyszczenia organiczne, zostają odfiltrowane z wody.

Etap 4: Wykonywana jest dodatkowa filtracja zatrzymująca najdrobniejsze cząsteczki zanieczyszczeń.

Czy materiały, z których produkowany jest dzbanek filtrujący wodę i wkłady filtracyjne, zawierają BPA (bisfenol A)?

Nie, ani dzbanek filtrujący wodę, ani wkłady filtracyjne nie są produkowane z tworzyw sztucznych, które wydzielają do wody plastyfikatory takie jak BPA. Podlega to rygorystycznej kontroli niezależnych instytutów w ramach badań. Dzbanek filtrujący wodę składa się z takich materiałów jak SAN i ABS. Do produkcji wkładów filtracyjnych stosowane są PP i PPS.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

W jaki sposób zapewniona jest jakość wkładów filtracyjnych?

W naszych zakładach produkcyjnych w Austrii i Niemczech obowiązują rygorystyczne wytyczne ISO oraz przepisy higieny zgodne z koncepcją HACCP, które podlegają wielokrotnym kontrolom przez niezależnych audytorów. Aby spełnić najwyższe wymagania dotyczące higieny, wkłady filtracyjne są sterylizowane i nakłada się na nie niewielką ilość srebra (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO). W ten sposób zapewniamy trwale wysoki poziom jakości. Tylko tak możemy zapewnić, że korzystanie z wrażliwego produktu, jakim jest woda pitna, również będzie zawsze odpowiadać najwyższym standardom higieny.
HACCP
HACCP

Z czego składa się granulat filtracyjny?

Nasz granulat filtracyjny składa się ze starannie zbilansowanej mieszanki węgla aktywnego i wymienników jonowych. Dzięki dużej strukturze powierzchni węgiel aktywny wiąże substancje pogarszające smak, takie jak chlor i związki chloru. Wymienniki jonowe wchłaniają substancje tworzące osady kamienia i metale ciężkie, takie jak ołów i miedź, oraz odciągają je z filtrowanej wody.

Na przykładzie wody mineralizowanej magnezem w granulacie filtracyjnym BWT wykorzystana jest dodatkowo opatentowana technologia magnezu, która zapewnia przekazywanie jonów magnezu w ramach wymiany z jonami wapnia do filtrowanej wody. Dzięki temu wartość pH jest obniżona w mniejszym stopniu niż w przypadku tradycyjnych dzbanków filtrujących wodę. W efekcie woda oraz przygotowywane z niej potrawy i napoje mają lepszy smak.

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Gdzie są produkowane wkłady i systemy filtra?

Wszystkie nasze wysokiej jakości wkłady filtracyjne wody są produkowane w austriackim Mondsee. Znajduje się tam bardzo nowoczesny zakład produkcyjny, który podlega ciągłym kontrolom jakości. Systemy filtra są produkowane w Niemczech i wraz z deklaracją „Made in Germany” spełniają najwyższe wymogi dotyczące materiałów oraz przetwarzania.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Jaką trwałość mają wkłady filtracyjne BWT?

W przypadku prawidłowego przechowywania oryginalne wkłady filtracyjne BWT mogą być magazynowane przez wiele lat. Prawidłowe przechowywanie:

 • W zakresie temperaturowym od 1°C do 40°C.
 • Wkłady filtracyjne powinny być do czasu wymiany zawsze przechowywane w oryginalnej folii opakowaniowej.
 • Wkłady filtracyjne powinny być przechowywane w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed promieniowaniem UV.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym i dzbankiem filtracyjnym?

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji!

Wkłady filtracyjne i granulat: zużyte wkłady filtracyjne i wypełnienia filtrów należy utylizować z odpadami domowymi.

Materiał opakowaniowy: Folie i kartony — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Dzbanki filtrujące: System dzbanka filtrującego wodę — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Wskaźnik wymiany „Easy-Control” to część elektroniczna, która musi być utylizowana zgodnie z lokalnie obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa. Wskaźnik wymiany można wyjąć z pokrywki, przykładając śrubokręt do brzegu „Easy-Control”. Wskaźnik „Easy-Control” należy wyjmować z pokrywki tylko w celu utylizacji.

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ
Załaduj więcej

Visit your local website

Stay on this website