Armatura kuchenna z filtrem wody

Smaczna woda wzbogacona magnezem prosto z kranu

Odkręć kran i delektuj się smakiem. Dźwiganie butelek z wodą i składowanie plastikowych odpadów odchodzi do lamusa.

Armatura kuchenna z filtrem wody

Smaczna woda wzbogacona magnezem prosto z kranu

Dodatkowa ochrona przed wapniem w filtrze skutecznie zabezpiecza czajnik elektryczny i ekspres do kawy przed powstawaniem osadu.

Armatura kuchenna z filtrem wody

Przyjemność dla całej rodziny

Mineralizowana Magnezem Woda jest pyszna. Czy to prosto z kranu czy w gorącym napoju.
Familie-Picknick Familie-Picknick

Armatura kuchenna z filtrem wody

AQA drink Pure

To sprytne, kompleksowe rozwiązanie oferuje smaczną, orzeźwiającą Mineralizowaną Magnezem Wodę bezpośrednio z baterii kuchennej. Dźwiganie butelek z wodą i składowanie plastikowych odpadów odchodzi do lamusa.
AQA drink Pure LOFT-URBAN AQA drink Pure_LOFT-URBAN_768x900

Arma­tura kuchenna z filtrem wody

System podzle­wowy

Świeża mine­ra­li­zo­wana magnezem woda w domu przez cały czas

BWT oferuje rozwią­zanie zapew­nia­jące smaczną wodę prosto z Twojego kranu. Bateria kuchenna z filtrem wody prze­kształca bieżącą wodę w najlepszą mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę, znacząco popra­wiając jej smak i umoż­li­wiając rezy­gnację z trans­por­to­wania i utyli­zacji plasti­ko­wych butelek jedno­ra­zo­wych. Wyjąt­kowa, opaten­to­wana tech­no­logia BWT wzbo­ga­ca­jąca wodę w magnez sprawia, że woda w Twoim kranie będzie znacznie smacz­niejsza. Dodat­kowa ochrona przed wapniem w filtrze skutecznie zabez­piecza np. czajnik elek­tryczny czy ekspres do kawy przed powsta­wa­niem osadu.

Specjalna, wyso­kiej jakości bateria GROHE wraz z progra­mo­walnym wskaź­ni­kiem wymiany filtra dla łatwej kontroli stanu filtra, zapewnia opty­malne wyko­rzy­stanie systemu.

Produktteaser Küchenwasserfilter
Produktteaser Küchenwasserfilter

Mineralizowana magnezem woda prosto z kranu to:

Elegancka arma­tura i świeża, filtro­wana woda w jednym

Jeszcze nigdy prze­kształ­cenie bieżącej wody w kuchni w wyjąt­kowe doznanie smakowe nie było takie łatwe! Wyso­kiej jakości filtry wody kuchennej BWT zamienią bieżącą wodę w Twoim domu w smaczną wodę wzbo­ga­coną w magnez poprzez odfil­tro­wanie z wody substancji pogar­sza­ją­cych zapach i smak. Cały proces prze­biega wygodnie bezpo­średnio w baterii kuchennej.

Baterie z filtrem do wody

Prze­gląd produktów

Zestawy BWT AQA drink Pure

Bateria z filtrem wody BWT zapewni Ci świeżą, filtro­waną i mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę, prosto z Twojego kranu w kuchni. Nowe, komplek­sowe systemy AQA drink Pure łączą inno­wa­cyjną tech­no­logię BWT wzbo­ga­cania wody magnezem z nowo­cze­snymi i stylo­wymi bate­riami GROHE. Progra­mo­walny wskaźnik wymiany filtra poka­zuje, kiedy należy wymienić filtr.

Zalety:

 • Świeża mine­ra­li­zo­wana magnezem woda
 • Ograniczenie nieeko­lo­gicz­nego trans­portu
 • Redukcja plasti­ko­wych odpadów
 • Progra­mo­walny sygna­li­zator wymiany filtra
AQA drink Pure_LOFT-URBAN_freigestellt_1280x1280 AQA drink Pure_LOFT-URBAN_freigestellt_1280x1280

Skon­fi­guruj zestaw AQA drink Pure do swojego domu

Chcesz delek­tować się świeżą mine­ra­li­zo­waną magnezem wodą w swojej kuchni? Wybierz jeden z zestawów: AQA drink Pure LOFT lub AQA drink Pure URBAN. Oba zestawy zawie­rają wszystko, co potrzebne, aby szybko i skuteczni zain­sta­lować produkt w Twojej kuchni:

 • Magne­zowy wkład filtra MP200 do systemu AQA drink z głowicą filtra
 • Progra­mo­walny monitor AQA ze wskaź­ni­kiem wymiany filtra
 • Wyso­kiej jakości chro­mo­waną baterię reno­mo­wanej marki GROHE

Jak działa zestaw AQA drink Pure?

Sercem systemów AQA drink Pure jest filtr magne­zowy, który prze­kształca bieżącą wodę z kranu w mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę pitną. System jest monto­wany bezpo­średnio pod zlewem, łączony z insta­lacją wodną i progra­mo­walnym sygna­li­za­torem wymiany filtra AQA monitor.
Schemat podlaczenia
Schemat podlaczenia

Filtr z magnezem = lepszy smak + więcej energii

Wkład filtra wypo­sa­żony jest w inno­wa­cyjną tech­no­logię magne­zową BWT. W ramach pięciu poziomów filtracji prze­kształca on bieżącą wodę. W procesie tym nastę­puje redukcja zawar­tości substancji pogar­sza­ją­cych smak i zapach, czyli chloru i metali cięż­kich, takich jak miedź, ołów czy nikiel, a woda zostaje wzbo­ga­cona o cenny magnez mine­ralny. Magnez jest nośni­kiem smaku i aromatu także w napo­jach oraz potra­wach. Dodat­kowa ochrona przed wapniem skutecznie chroni sprzęt gospo­dar­stwa domo­wego przed powsta­wa­niem osadu. 
Filter MP400

Wskaźnik wymiany filtra - AQA monitor

Dzięki moni­to­rowi BWT AQA monitor progra­mo­walnej jedno­stce zlicza­jącej, zawsze masz podgląd na wydaj­ność filtra. Zain­sta­lo­wany on jest pod zlewem i podłą­czony do filtra wraz z czuj­ni­kiem prze­pływu. Wydaj­ność filtra zależy od twar­dości wody i czasu pracy. Bieżącą pojem­ność filtra można odczytać na moni­torze, a sygnał dźwię­kowy poin­for­muje nas o koniecz­ności wymiany filtra.

 • Brak sygnału: pojem­ność filtra jest wystar­cza­jąca
 • Jeden sygnał: pojem­ność filtra wkrótce się wyczerpie
 • Dwa sygnały: filtr jest wyczer­pany i należy go wymienić
Pure_AQA-Monitor_ohne-Ring_1280x1280

Jedna bateria - wolność wyboru

Wyso­kiej jakości bateria reno­mo­wanej firmy GROHE to nie tylko desi­gnerski wygląd arma­tury kuchennej, ale również inno­wa­cyjne rozwią­zanie tech­niczne. Wewnętrzna budowa kranu sprawia, że posiada ona oddzielne dopro­wa­dzenie do wody z sieci i osobne do prze­fil­tro­wanej wody. Do daje możli­wość wyboru między mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę do picia, a niefil­tro­waną wodą z sieci wodo­cią­gowej, jakiej używa się np. do mycia naczyń.

 • Lewe pokrętło: woda filtro­wana
 • Prawa dźwi­gnia: zwykła bieżąca woda
AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_1280x1280

Dlaczego warto zain­sta­lować zestaw AQA drink Pure w swojej kuchni?

Woda jest elik­sirem życia, a także ogra­ni­czonym zasobem. Nie zawsze dostępna jest woda odpo­wied­niej jakości. Znaj­du­jące się w wodzie lub sieciach wodo­cią­go­wych substancje pogar­sza­jące zapach i smak wpły­wają na wrażenia smakowe. W regio­nach, w których woda jest bardzo twarda i zawiera wapń, często wystę­pują problemy zwią­zane z szybkim tworze­niem się osadu w ekspre­sach do kawy czy czaj­ni­kach elek­trycz­nych, a żywot­ność tych urzą­dzeń znacznie się zmniejsza.

Także kwestie ochrony środo­wiska, a przede wszystkim unikania tworzenia odpadów plasti­ko­wych, jest ważną sprawą dla lokal­nych społecz­ności. Podej­mo­wane są różne dzia­łania mające na celu redukcję zużycia jedno­ra­zo­wych butelek, naczyń, worków i wielu innych produktów. Duża część plasti­ko­wych odpadów gene­ro­wana jest przez jedno­ra­zowe butelki, które są stoso­wane niemal we wszyst­kich gospo­dar­stwach domo­wych do trans­por­to­wania wody mine­ralnej.

Smakuje jak woda, tylko lepiej!

Firma BWT posta­wiła sobie za cel uzdat­nianie wody dostępnej na miejscu w taki sposób, aby speł­niała ocze­ki­wania konsu­mentów w zakresie jakości oraz była zgodna z ich potrze­bami. Bez długich dróg trans­portu, bez niepo­trzebnej produkcji plastiku, ale z duchem inno­wacji, wiedzą, odpo­wie­dzial­no­ścią i szacun­kiem wobec naszego cennego dobra, jakim jest woda.

Większa regio­nal­ność - dobro blisko Nas

Typowa butelka wody mine­ralnej, zanim dotrze do nas musi zostać prze­trans­por­to­wana wiele kilo­me­trów od produ­centa przez magazyn do sklepu. BWT oczyszcza lokalną wodę na miejscu redu­kując tym samym emisję CO2 i niepo­trzebną logi­stykę, co pomaga bezpo­średnio w walce ze zmia­nami klima­tycz­nymi.
Mehr Regionalität

Lepszy smak – woda wzbo­ga­cona magnezem smakuje dosko­nale

Woda wzbo­ga­cona magnezem BWT to opty­malny nośnik smaku, którym możesz się delek­tować z każdym łykiem – czy to jako woda niega­zo­wana, gazo­wana, schło­dzona czy nieschło­dzona. Woda ta znako­micie ugasi pragnienie, a smak przy­rzą­dzonej z niej kawy i herbaty jest niepo­wta­rzalny. Harmo­nijny smak, który towa­rzyszy Ci przez cały dzień.
Mehr Geschmack

Większa wital­ność – woda to Twój zapas sił

Dlatego tym ważniejsze jest, aby dostar­czać orga­ni­zmowi tylko najlepszą wodę. Woda mine­ra­li­zo­wana magnezem zapewni Ci wszystko, czego potrze­bu­jesz dla dobrego samo­po­czucia. Woda jest orzeź­wia­jąca i pomaga prze­trwać dzień czy to w pracy, czy na treningu. 

Każdy łyk zawiera cenny magnez. 2,5 litra wody mine­ralnej BWT pokrywa do 20 procent (~65 mg)* dzien­nego zapo­trze­bo­wania na magnez.

Woman practising yoga

Większa odpo­wie­dzial­ność - ulep­szaj świat łyk po łyku

Weź odpo­wie­dzial­ność za nasze środo­wisko i uczyń swój dom strefą wolną od butelek. Woda mine­ra­li­zo­wana magnezem BWT pochodzi prosto z Twojego kranu i jest przetwarzana na miejscu. Dzięki temu nie wytwa­rzamy plastiku, a trans­port nie jest konieczny, co wpływa korzystnie na zmniej­szenie śladu węglo­wego.
Mehr Verantwortung

Najczęstsze pytania doty­czące systemów podzle­wo­wych AQA drink Pure

Co to jest AQA Monitor?

W zakresie dostawy zestawów AQA drink Pure znajduje się również AQA Monitor sprawdzający pojemność filtra i sygnalizujący konieczność jego wymiany. Zlicza on ilość wody przefiltrowanej przez filtr. AQA Monitor składa się z:

 • czujnika przepływu: kontroluje pojemność filtra
 • jednostki licznika (wyświetlacz): programowanie i wyświetlanie pojemności filtra

Czy zestawy AQA drink Pure i AQA monitor wymagają podłączenia do prądu?

Nie. Zestawy AQA drink Pure nie wymagają podłączenia do prądu. Programator AQA monitor zasilany jest bateriami 2xAA dołączonymi do zestawu.

Czy istnieje również system filtra, który mogę podłączyć do mojej obecnej baterii kuchennej?

Tak. Zestaw filtrów AQA drink Pure można podłączyć do większości istniejących baterii kuchennych. Zawiera on filtr wody mineralizowanej magnezem, który wzbogaca wodę z kranu polepszającym smak magnezem, oraz AQA Monitor nadzorujący pojemność filtra. Wkład filtracyjny AQA drink jest mały i nie zajmuje wiele miejsca pod zlewem. Można go montować w położeniu pionowym lub poziomym.

Zalecamy jednak użytkowanie z baterią 3-drożną (np. Grohe). Dzięki temu można świadomie pobierać filtrowaną wodę pitną i optymalnie wykorzystać pojemność filtra.

Czy mogę samodzielnie zainstalować zestaw AQA drink Pure z przepływowym podgrzewaczem wody?

Zestawy AQA drink Pure NIE mogą być użytkowane z bezciśnieniowym zbiornikiem podblatowym (przepływowym podgrzewaczem wody).

Jeżeli natomiast pod zlewem zamontowany zostanie zbiornik ciśnieniowy lub przepływowy podgrzewacz wody sterowany termicznie lub hydraulicznie, stosowanie zestawów AQA drink Pure jest możliwe.

Czy mogę samodzielnie wymienić pusty wkład filtracyjny AQA drink?

Tak. Wymiana wkładu filtracyjnego AQA drink jest prosta i szybka.

 • Należy wyjąć nowy wkład filtracyjny AQA drink z opakowania i zdjąć kołpak higieniczny.
 • Przed zainstalowaniem należy wpisać na tabliczce znamionowej datę instalacji oraz wymiany.
 • Wykręcić stary wkład filtracyjny AQA drink z głowicy filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 • Wkręcić nowy wkład filtracyjny AQA drink w głowicę filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Podczas wymiany nie trzeba zakręcać wody z wodociągu, ponieważ w głowicy filtra znajduje się wbudowany zawór ochrony przed zalaniem, który zapobiega niepożądanemu wypływowi wody przy otwartym zaworze odcinającym. Dla podwójnej ochrony i zabezpieczenia na wszelki wypadek zalecamy jednak odłączenie zakręcenie wody z wodociągu.
AQAdrinkPure_detail
AQAdrinkPure_detail

Czy mogę samodzielnie zainstalować zestaw AQA drink Pure Set?

Tak. Zestawy AQA drink Pure Set są łatwe do zainstalowania i dostarczane z odpowiednimi instrukcjami montażu i obsługi. Zalecamy jednak zlecenie wykonania instalacji specjaliście.

Jakie zalety mają zestawy AQA drink Pure podłączane do instalacji?

Zestawy AQA drink Pure są podłączane bezpośrednio do wodociągu. Dzięki temu z przefiltrowanej wody mineralizowanej magnezem można korzystać w dowolnym momencie prosto z baterii kuchennej. Nie ma konieczności noszenia ciężkich zgrzewek wody do domu, przechowywania ich w lodówce lub spiżarni. To oszczędność czasu, miejsca, pieniędzy, kręgosłupa, a przy okazji dbamy do środowisko naturalne.dza się przy tym pieniądze i chroni środowisko.

Jakie zalety ma filtr w zestawach AQA drink Pure?

Zestawy AQA drink Pure są wyposażone w filtr ochronny do wody mineralizowanej magnezem. Filtr posiada wydajny wymiennik jonowy i warstwę węgla aktywnego. W ten sposób redukowane są substancje pogarszające zapach i smak, np. chlor i metale ciężkie. Ponadto filtr niezawodnie usuwa wapń i chroni w ten sposób urządzenia przed odkładającym się kamieniem. Opatentowana technologia mineralizowania magnezem wzbogaca wodę o wartościowy pierwiastek i zapewnia optymalny smak czystej wody gotowej do picia lub przyrządzania aromtycznej kawy i herbaty.

Jak rozpoznam, czy wkład filtracyjny AQA drink należy wymienić?

Okres użytkowania wkładu filtracyjnego zależy od jakości i stopnia twardości wody z kranu oraz od indywidualnego zużycia wody. AQA Monitor znajdujący się w zakresie dostawy wskazuje pojemność wkładu filtracyjnego AQA drink oraz moment wymaganej wymiany filtra. W zestawach AQA drink Pure z baterią renomowanej marki GROHE status pojemności filtra sygnalizowany jest przez programator AQA monitor. W przypadku konieczności wymiany filtra programator poinformuje nas o tym podwójnym sygnałem dźwiękowym.

Dlaczego w mojej baterii kuchennej znajdują się dwie dźwignie?

Nowoczesna bateria kuchenna renomowanej marki GROHE w zestawach AQA drink Pure LOFT/URBAN wyposażona jest w dwa oddzielne układy doprowadzenia wody. Za pomocą dwóch dźwigni można decydować, czy pobierana będzie filtrowana mineralizowana magnezem woda pitna, czy też „zwykła” zimna lub ciepła woda z sieci wykorzystywana np. do mycia naczyń.

Lewa dźwignia: filtrowana mineralizowana magnezem woda pitna

Prawa dźwignia: niefiltrowana woda z kranu

Załaduj więcej

Visit your local website

Stay on this website