Zmiękczacze

Jedwabiście miękki początek dnia

Pora wstawać i pójść do łazienki. Pod prysznicem płynie Jedwabiście miękka Perłowa Woda BWT o dobroczynnym wpływie na ciało i duszę. Nadaje skórze delikatność, a włosom, blask i miękkość.

Zmiękczacze

Znakomite samopoczucie dzięki miękkiej wodzie

Po odświeżającym prysznicu otul się miękkim ręcznikiem! Woda perłowa sprawia, że pościel jest przyjemna w dotyku i zapewnia maksymalny komfort użytkowania. Twój ulubiony ręcznik zachowa miękkość i puszystość.
Baby eingewickelt in kuscheliger Decke Baby eingewickelt in kuscheliger Decke

Zmiękczacze

Więcej czasu na przyjemności

Kto lubi spędzać czas na czyszczeniu? Dzięki Jedwabiście miękkiej Perłowej wodzie znika problem z nieestetycznymi białymi plamami na ścianach kabiny prysznicowej, płytkach, baterii czy sztućcach i szklankach. Dlatego możesz przyjemnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi!
Familie genießt Zeit miteinander Perlwasseranlage Entspannung

Zmiękczacze

Błoga degustacja

Woda przepływa przez cały dom jak arteria życia. Jedwabiście miękka Perłowa woda BWT chroni zarówno całą instalację wodną, jak i urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak pralka, zmywarka i ekspres do kawy. Zapewnia to długotrwałą ochronę cennych sprzętów i uniknięcie kosztownych napraw.
Pärchen genießt Schaumbad miteinander Pärchen genießt Schaumbad miteinander

Zmiękczacze

Dobre samopoczucie

Im miększa jest woda, tym mniejsze zużycie środków do mycia, czyszczenia i pielęgnacji ciała. Redukcja zużycia wynosi nawet do 50 procent. To nie tylko korzyść dla portfela, ale także dla środowiska.
Mutter und Tochter kuscheln im Bett Mutter und Tochter kuscheln im Bett

Zmiękczacze

Produkty

Zmiękczacze BWT redukują ilość wapnia w wodzie, aby Twoja kabina prysznicowa była czysta. Dodatkowo Jedwabiście miękka Perłowa woda BWT sprawi Ci wyjątkową przyjemność – Twoja skóra stanie się delikatna, pościel, wyjątkowo przyjemna w dotyku, a włosy będą miękkie i błyszczące.
BWT Perlwasser Anlagen BWT Perlwasseranlagen

ZMIĘKCZACZE

Perłowa Woda

Zanurz się w świecie Jedwa­bi­ście mięk­kiej Perłowej Wody BWT!

W zależ­ności od regionu woda jest wzbo­ga­cona różnymi skład­ni­kami mine­ral­nymi – między innymi wapniem, odpo­wie­dzialnym za twar­dość wody. Zmięk­czacze BWT usuwają z wody substancje, które czynią ją twardą, prze­kształ­cając ją w Jedwa­bi­ście miękką Perłową Wodę BWT. Tę różnicę można zoba­czyć i poczuć!

Metoda na zawartość wapnia w wodzie

Dlaczego warto mieć urządzenie zmiękczające wodę?

Nasza woda jest jak wizytówka naszej gleby i zbiorników wodnych: każdy region pozostawia w wodzie pitnej swój niepowtarzalny odcisk palca. Przede wszystkim rozpuszczone w wodzie składniki mineralne tworzą charakterystykę naszej najważniejszej substancji życiowej. Dlatego w każdym regionie woda smakuje inaczej. Szczególnie ważna jest zawartość wapnia i magnezu. Gdy mówimy o „twardej” wodzie, mamy na myśli relatywnie duży udział tych składników. Twardość wody mierzy się według stopni niemieckich.

Gospodarstwa domowe, w których woda ma wysoki stopień twardości, każdego dnia muszą zmierzyć się z kosztownymi problemami. Podgrzewanie twardej wody prowadzi do powstawania złogów w rurach i zaworach. W sprzętach gospodarstwa domowego powstają osady, konieczne są drogie naprawy, a żywotność urządzeń ulega skróceniu. Złogi w instalacji grzewczej mogą znacznie zwiększyć koszty energii.

Twarda woda jest także niezdrowa dla organizmu. W ekstremalnych przypadkach bardzo wrażliwa skóra może zareagować chorobą. Jednak nawet zdrowa skóra bardzo się napina po kontakcie z twardą wodą i ma skłonność do podrażnień. Włosy po umyciu są sztywne i matowe. Pranie jest szorstkie w dotyku i szybko się odkształca.

Czyszczenie pomieszczeń to ciężka praca: wszędzie tam, gdzie płynie, kapie lub stoi woda, tworzą się osady. Takie białe plamy w kuchni i łazience są trudne do usunięcia. W przypadku twardej wody konieczne jest stosowanie podwójnej ilości środków do czyszczenia, pielęgnacji skóry i włosów, aby osiągnąć ten sam efekt, co w przypadku miękkiej wody – dlatego jakość wody wpływa także na zasobność naszego portfela.

Jedwabiście miękka Perłowa Woda BWT to smak, ochrona i oszczędność!

Czysty relaks pod prysz­nicem i w wannie, przy­jemna w dotyku pościel, błysz­cząca bateria, no i kropka nad i - niskie zużycie energii. Miękka woda niesie ze sobą szereg zalet.

Czysta przy­jem­ność!

Dzięki Jedwa­bi­ście mięk­kiej Perłowej Wodzie BWT każdy prysznic i każda kąpiel będzie nieza­po­mnianą przy­jem­no­ścią i relaksem. To praw­dziwy eliksir piękna, który nadaje skórze deli­kat­ność, a włosom mięk­kość i blask. Miękka woda w pralce sprawi, że pranie będzie miękkie i przy­jemne w dotyku.
BWT Perlwasser genießen!

Ochrona!

Jedwa­bi­ście miękka Perłowa Woda BWT chroni sprzęt gospo­dar­stwa domo­wego i sieci wodo­cią­gowe przed osadami wapnia oraz wydłuża ich żywot­ność. Miękka woda zapewnia także blask w kuchni i łazience, a także utrzy­muje wartość inwe­stycji. Dodat­kowa korzyść dla środo­wiska: mniejsze zużycie środków do mycia i prania.
Mit BWT Perlwasser die Geräte schützen

Oszczędzaj!

Jedwa­bi­ście miękka Perłowa Woda BWT zredu­kuje Twoje koszty: zużycie środków do pielę­gnacji, czysz­czenia i prania zmniejszy się nawet o 50 procent. Mniejsze będą także koszty energii i ogrze­wania! Gdy w insta­lacji grzew­czej znaj­duje się osad, pracuje ona gorzej. Wszystkie te aspekty to korzyść zarówno dla Twojego port­fela, jak i dla środo­wiska.
Mit BWT Perlwasser sparen

BWT ma sposób na twardą wodę

BWT oferuje idealne rozwią­zanie tego problemu: urzą­dzenia zmięk­cza­jące wodę, które prze­kształcą nawet najtwardszą wodę w Jedwa­bi­ście miękki Perłowy płyn. Kosz­towne codzienne problemy z twardą wodą znikną, za to zdecy­do­wanie wzro­śnie dobre samo­po­czucie we własnym domu. Wyjąt­kowa, wiodąca tech­no­logia BWT prze­kształci każdą łazienkę w oazę odnowy biolo­gicznej. Błysz­czące włosy, Jedwa­bi­ście miękka skóra i przy­jemna w dotyku pościel.

Dodat­kowo system ten zapewnia ochronę takich sprzętów, jak pralka, podgrze­wacz wody i inne urzą­dzenia służące do ogrze­wania wody. Dzia­łają one beza­wa­ryjnie, a ich żywot­ność ulega wydłu­żeniu. Także środki do czysz­czenia i pielę­gnacji można stosować w mniej­szych ilościach. Ściany kabiny prysz­ni­cowej i bateria wyglą­dają schludnie bez szoro­wania.

Zmięk­czacze

Przegląd produktów

BWT Perla

Nowy zmięk­czacz BWT Perla jest wypo­sa­żony w najno­wo­cze­śniejszą tech­no­logię komu­ni­kacji, zapew­niając maksy­malny komfort obsługi i najwyższą jakość serwi­sową. Jeszcze nigdy korzy­stanie z Jedwa­bi­ście mięk­kiej Perłowej Wody BWT nie było takie proste.

 • do 6 osób
 • urzą­dzenie duplex zapew­nia­jące miękką wodę przez całą dobę
 • zapas soli 32 kg
 • 100% możli­wości podłą­czenia do sieci przez GSM, WLAN, LAN oraz apli­kację BWT Best Water Home
 • 5-​calowy wyświe­tlacz doty­kowy
 • Auto­kon­trola za pomocą funkcji Auto Check
Perlwasseranlagen Perlwasseranlagen

Jak działa zmiękczacz?

Technologia zmiękczaczy wody BWT opiera się na procesie, jaki występuje także w przyrodzie. Jest on określany jako „wymiana jonowa”. Podczas tego procesu wapń i magnez jest odprowadzany z wody i zastępowany sodem.

Zmiękczacz BWT posiada jedną lub dwie „kolumny wymiany jonów”, które umoż­li­wiają ten proces wymiany. Kolumny skła­dają się ze specjalnej żywicy. Przez żywicę prze­pływa woda, a rozpusz­czone w niej jony wapnia i magnezu są wiązane oraz zastę­po­wane jonami sodu.

Wyjąt­kowa tech­no­logia BWT powo­duje, że proces ten prze­biega niezwykle sprawnie dzięki nowo­cze­snej elek­tro­nice steru­jącej. Głównym elementem procesu jest rege­ne­racja medium wymiany. Aby kolumny z żywicą zacho­wały swoją wydaj­ność, potrzebna są „fazy rege­ne­racji”. Podczas tych faz żywica jest oczysz­czana za pomocą roztworu soli kuchennej. Aby nie zanie­czy­ścić wody pitnej, cykl rege­ne­ra­cyjny prze­biega całko­wicie oddzielnie.

Jaki zmięk­czacz BWT spełni moje potrzeby?

Wyjąt­kowa tech­no­logia BWT wyznacza stan­dardy na świecie. Do szcze­gól­nych zalet należy także fakt, iż ten lider na rynku euro­pej­skim oferuje bardzo dużo różnych rozwiązań w zakresie tech­no­logii uzdat­niania wody. Dzięki temu każde gospo­dar­stwo domowe znaj­dzie produkt, który idealnie pasuje do jego potrzeb.

Zasad­niczo do wyboru są dwa rodzaje produktów: zmięk­czacze BWT, wypo­sa­żone w jedną „kolumnę wymiany jonów”, oraz urzą­dzenia z dwiema takimi kolum­nami. Są one okre­ślane jako urzą­dzenia simplex i duplex. Zaletą stoso­wania kilku kolumn jest przede wszystkim brak koniecz­ności uwzględ­nienia przerw w pracy, ponieważ kolumny mogą się wymie­niać aktyw­no­ścią. Jedynie w modelu BWT Perla obie kolumny pracują w pełnym zakresie: to klasa premium serii zmięk­czaczy BWT, prze­zna­czona dla klientów o bardzo wyso­kich wyma­ga­niach. Ten czołowy produkt najle­piej sprawdzi się w przy­padku desz­czownic, bardzo dużych wanien i innych elementów wypo­sa­żenia będą­cych źródłem dużego zużycia wody.

Jeżeli modele urzą­dzeń BWT potrze­bują przerw na rege­ne­rację, więk­szość urzą­dzeń jest tak zapro­gra­mo­wana, aby auto­ma­tycznie odby­wało się to nocą, gdy zużycie wody jest niewielkie, a zbiornik uzdat­nionej wody, napeł­niony. Często cykl ten można także ustawić indy­wi­du­alnie. W tym celu zmięk­czacze BWT są wypo­sa­żone w funkcję uczenia: auto­ma­tycznie dosto­so­wują swój cykl pracy do potrzeb.

Jeżeli dostępne są dwie kolumny, mogą one pracować na prze­mian. Dodat­kową zaletą jest fakt, iż użyt­kownik ma do dyspo­zycji więcej Perłowej wody, która zawsze jest świeża. – modele wypo­sa­żone w jedną kolumnę są korzyst­niejsze cenowo. Dlatego są one ekono­micznie prze­ko­nu­jącą alter­na­tywą dla gospo­darstw domo­wych z niewielkim zapo­trze­bo­wa­niem na wodę, które nie chcą rezy­gnować z najwyż­szej jakości BWT. Urzą­dzenie AQA smart Plus posiada specjalną opcję użyt­ko­wania: dodat­kowo jest ono wypo­sa­żone w ochronę anty­ko­ro­zyjną.

Modele różnią się między sobą rytmem rege­ne­racji kolumn, a także pojem­no­ścią roboczą. Ponadto czołowe modele BWT wyróż­niają się możli­wo­ścią kontaktu przez Internet lub smartfon w celu konser­wacji czy prze­ka­zania komu­ni­katów o błędach. – ale wszystkie modele perla­torów BWT łączy jedno: wyjąt­kowa tech­no­logia i najwyższa jakość gwaran­tują, że Twój dom stanie się źródłem Jedwa­bi­ście mięk­kiej Perłowej wody BWT.

BWT Perla Tabs – sól rege­ne­ra­cyjna do urzą­dzeń do zmięk­czania wody

Aby osią­gnąć opty­malną wydaj­ność swojego urzą­dzenia do zmięk­czania wody i zapewnić jego jak najdłuższą żywot­ność, konieczna jest odpo­wiednia pielę­gnacja – szcze­gólnie w zakresie rege­ne­racji.

Sól regeneracyjna o ponadprzeciętnym poziomie czystości wynoszącym 99,9 procent jest przeznaczona do regeneracji urządzeń do zmiękczania wody w prywatnych gospodarstwach domowych.

Perla Tabs Perla Tabs

Jakość BWT

Nasza gwarancja jakości

FAQ

W menu „Usta­wienia — Reje­stracja” urzą­dzenie wyświetla infor­mację „nie akty­wo­wano”, chociaż proces akty­wacji został zakoń­czony.

„Otrzymano e-mail z potwierdzeniem aktywacji” Pełna aktywacja urządzenia może zająć do godziny. Jeśli po upływie tego czasu problem wciąż występuje, proszę zadzwonić na infolinię BWT (obsługa klienta).

Ponownie przeprowadzono aktywację.

Jeśli po ponownej aktywacji problem nie ustępuje, proszę zadzwonić na infolinię BWT (obsługa klienta). Przed rozmową proszę przygotować kod produktu, który można znaleźć w menu.

Zadziałał czujnik podłogowy AQA Stop.

Możliwa przyczyna: W piwnicy mogła się znajdować woda. Gdy czujnik podłogowy zetknie się z wodą, wykrywa ją i zatrzymuje doprowadzanie wody. Należy natychmiast skontrolować urządzenie i sprawdzić, skąd wypływa woda. Po rozwiązaniu problemu można zatwierdzić komunikat o błędzie, co spowoduje ponowne doprowadzanie wody.

Zadziałała funkcja ograniczenia ilości wody AQA Stop.

Możliwa przyczyna: Podczas uruchamiania urządzenia ustawiono, ile litrów wody może maksymalnie przepłynąć w jednym punkcie poboru bez zamykania kurka, np. w celu napełnienia wanny lub podczas prysznica. Po przekroczeniu tej ilości funkcja AQA Stop odcina dopływ wody. W ten sposób można zapobiec np. przelaniu wanny. Także w przypadku pęknięcia rury BWT Perla zatrzymuje doprowadzanie wody dokładnie po przekroczeniu ustawionej wartości. Jeśli jednak kurek zostanie zakręcony i odkręcony ponownie, pomiar ilości wody rozpoczyna się od nowa!

Zadziałała funkcja AQA Watch.

Jeśli pojawiają się inne komunikaty lub jeśli nie udało się rozwiązać problemu za pomocą tych wskazówek, proszę skontaktować się z serwisem BWT. Przed rozmową proszę przygotować numer seryjny i produkcyjny (widniejące na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia BWT Perla).

Jakie dane gromadzi i przesyła BWT Perla?

Dla bezpieczeństwa klientów i zminimalizowania potrzeb konserwacyjnych Perla gromadzi różne dane z czujników zamontowanych w urządzeniu i przesyła je do BWT, np.:

 • informacje o drodze przesyłu danych, jaka jest zainstalowana i aktywna;
 • dane dotyczące zużycia;
 • dane dotyczące stanu urządzenia.

Jak wiele danych jest przesyłanych?

Przekazywanie danych odbywa się nocą i ogranicza się do kilku kilobajtów. W przypadku aktualizacji oprogramowania BWT Perla ilość danych może w rzadkich przypadkach sięgnąć 100–400 MB.

Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi?

Instrukcja montażu i obsługi jest dostępna na stronie produktu w części z materiałami do pobrania.

Czy adres e-mail jest poprawny?

Proszę sprawdzić, czy adres e-mail zapisany w urządzeniu jest prawidłowy, i w razie potrzeby proszę go poprawić.

Czy e-mail nie trafił do folderu Spam?

Sprawdź w swojej skrzynce folder Spam / Wiadomości-śmieci. Jeśli nie rozwiązało to problemu, proszę zacząć aktywację od początku.

Czy na liście komunikatów obecny jest komunikat o zakończeniu procesu?

Na wyświetlaczu urządzenia proszę nacisnąć punkt menu „Komunikaty” i sprawdzić, czy jest obecny komunikat „Wiadomość o aktywacji wysłana”. Jeśli nie ma takiego komunikatu, proszę zacząć aktywację od początku.

Czy urządzenie jest połączone z Internetem?

Proszę sprawdzić w menu połączenie internetowe urządzenia i upewnić się, że urządzenie nawiązało połączenie. Jeśli nie można nawiązać połączenia, należy wykonać procedurę ustanawiania połączenia sieciowego.

W jakich urządzeniach można stosować Ioclean?

Tabletki Ioclean są przeznaczone do urządzeń z serii BWT Perla.

Uwaga: tabletek Ioclean nie wolno stosować w urządzeniach z serii AQA Perla.

Jak uruchomić program czyszczenia z użyciem tabletki Ioclean?

Program czyszczenia uruchamia się w zaledwie kilku krokach. Proszę wrzucić BWT Ioclean do odpowiedniego otworu i postępować zgodnie z instrukcją w menu Rutynowa konserwacja; ④ Czyszczenie.

Więcej informacji na temat rutynowej konserwacji znajduje się w instrukcji obsługi BWT Perla.

Jak często należy stosować tabletki Ioclean?

Tabletki BWT Ioclean stosuje się w ramach konserwacji co pół roku. W tym celu wrzuca się jedną tabletkę do odpowiedniego otworu w systemie Perłowa Woda. W razie potrzeby tabletki BWT Ioclean można stosować częściej.

Urządzenie nie dostarcza miękkiej wody

Przyczyny:

Brak środka regenerującego w zbiorniku. Przerwa w dopływie prądu. Nieprawidłowe ustawienie twardości resztkowej.

Rozwiązanie:

Uzupełnić środek regenerujący i potwierdzić. Poczekać trzy godziny na wytworzenie solanki. Ręcznie uruchomić regenerację po kolei dla obu kolumn wymiennika. Przywrócić połączenie elektryczne. Dokonać ustawień zgodnie z częścią „Ustawianie twardości wody”.

Brak przepływu wody

Przyczyna: Funkcja AQA Stop odcięła dopływ wody.

Rozwiązanie: Sprawdzić, czy w instalacji nie występują nieszczelności. Zresetować AQA Stop.

Na co wskazuje wskaźnik pracy i gdzie można znaleźć informacje na temat menu?

Objaśnienia do wskaźnika pracy oraz informacje na temat menu, a także innych usług online znajdują się w instrukcji montażu i obsługi. Można ją pobrać w części z materiałami do pobrania.

Gdzie można kupić sól regeneracyjną Perla Tabs?

Tabletki BWT Perla Tabs można zamówić w naszym sklepie internetowym. Zachęcamy też do skorzystania z naszego praktycznego abonamentu, aby otrzymywać regularne dostawy.

Czy wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione?

Proszę się upewnić, że pola Forma grzecznościowa, Nazwisko i Adres e-mail zostały wypełnione.

Wskazywany jest brak środka regenerującego — uzupełnić sól

Zabrakło soli (środka regenerującego do BWT Perla) i trzeba ją uzupełnić. Można użyć dowolnego środka regenerującego dostępnego w sklepach zgodnego z normą DIN EN 973 Typ A (np. Perla Tabs).

Lekko nacisnąć pokrywkę w miejscu z napisem „Push to Open”, aby ją otworzyć, wsypać sól do poziomu maksymalnego i zamknąć pokrywkę. Uważać, aby do zbiornika na środek regenerujący i do mechanizmu zamykania pokrywy nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Następnie potwierdzić na wyświetlaczu dotykowym BWT Perla, że uzupełniono sól.

Jak działa połączenie z urządzeniem mobilnym za pośrednictwem sieci WLAN?

System Perłowa Woda BWT może nawiązać połączenie z urządzeniem mobilnym.

W menu „Ustawienia” urządzenia mobilnego należy wybrać pozycję sieci i połączeń, a następnie „Ustawienia sieci WLAN”.
Sieć WLAN systemu Perłowa Woda BWT jest widoczna jako „BWTAP”. Należy wybrać opcję „Połącz”. Następnie podać klucz WPA2 otrzymany w osobnej wiadomości e-mail.
Otworzyć przeglądarkę i w wierszu adresu wpisać widoczny w pozycji Informacje / Nr seryjny / PNR adres IP sieci WLAN (192.168.110.1).
Pojawi się okno logowania systemu Perłowa Woda BWT. Wprowadzić kod logowania podany w wiadomości e-mail przesłanej przez BWT.
Produkt BWT jest już połączony za pośrednictwem sieci WLAN z urządzeniem mobilnym, za pomocą którego można obsługiwać system.

Uwagi:

Jeśli zostanie wyświetlone pole z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa, nacisnąć DALEJ lub KONTYNUUJ.
Obsługiwane przeglądarki:

 • Mozilla Firefox (od wersji 38),
 • Google Chrome (od wersji 62),
 • Internet Explorer (od wersji 11),
 • Opera (od wersji 49) i
 • Safari (od wersji IOS 9.3.5).

Maksymalny zasięg tego rodzaju połączenia wynosi ok. 5 m. Połączenie WLAN można włączyć do sieci domowej lub stosować jako bezpośrednie połączenie z urządzeniem mobilnym. Nie jest możliwe utworzenie dwóch połączeń WLAN jednocześnie.

Wymagany czas?

Aktywacja urządzenia może zająć do godziny. Jeśli po tym czasie na podany adres e-mail wciąż nie otrzymano wiadomości dotyczącej aktywacji, należy przejść do kolejnego punktu.

Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi?

Instrukcja montażu i obsługi jest dostępna na stronie produktu w części z materiałami do pobrania.

Jak twarda woda wpływa na skórę?

Twarda woda o wysokiej zawartości wapnia tworzy w połączeniu z mydłem nierozpuszczalne sole, zwane osadem mydlanym. Osad mydlany zatrzymuje się na skórze i włosach. Wiele osób po umyciu czuje, że ich skóra jest napięta, a włosy matowe. Miękka woda nadaje skórze delikatność i jedwabistą gładkość, a włosom miękkość i blask.

W jaki sposób twarda woda może być szko­dliwa dla środo­wiska?

Przy bardzo twardej wodzie trzeba używać o wiele więcej środków piorących, aby uzyskać taki sam efekt, jak w przypadku wody miękkiej. Ponadto do usuwania kamienia z płytek, armatury i ceramiki często używa się agresywnych środków czyszczących. Wszystkie te detergenty, odprowadzane ze ściekami, obciążają środowisko. Pamiętajmy, że osad już o grubości zaledwie 1 mm na powierzchni wymiennika ciepła zwiększa zużycie energii.

Czy zmięk­czanie wody jest procesem nieza­wodnym?

Tak, proces wymiany jonowej sprawdza się od dziesięcioleci w milionach urządzeń na całym świecie.

Czym jest filtr wody?

W części „Warto wiedzieć” naszego magazynu można przeczytać artykuł wyjaśniający, czym jest filtr wody i jakie są jego zalety.
Załaduj więcej

Warto wiedzieć

Jedwa­bi­ście miękka Perłowa Woda BWT zamieni Twoją łazienkę w praw­dziwą oazę odnowy biolo­gicznej i sprawi, że Twoja skóra będzie deli­kat­niejsza dzięki odpo­wied­niej pielę­gnacji. Perłowa Woda ma jednak wiele innych zalet. Dowiedz się więcej.

Visit your local website

Stay on this website