Filtry wody pitnej

Moja woda? Krystalicznie czysta!

Woda towarzyszy nam przez cały dzień – podczas kąpieli, prania, gdy gasimy pragnienie czy gotujemy. Tym ważniejsze jest zadbanie o jakość i higienę. Filtry do wody BWT zapobiegają wnikaniu obcych cząstek do domowej instalacji wodnej, zapewniając idealną jakość wody.
Mädchen genießt sauberes Wasser Mädchen genießt sauberes Wasser

Filtry wody pitnej

Przepis na czystą wodę

Wspólny czas z rodziną przy stole – rozmowy, śmiech i wspaniałe jedzenie. Ten czas może być jeszcze przyjemniejszy, gdy wiemy, że wszystkie dania zostały przyrządzone na znakomitej wodzie.
Pärchen kocht gemeinsam Pärchen kocht gemeinsam

Filtry wody pitnej

Prawidłowa higiena

Mycie zębów to przyjemność, gdy bieżąca woda jest higieniczna i krystalicznie czysta. Pielęgnacja i higiena mają takie samo znaczenie w przypadku filtra wody pitnej w piwnicy, jak i w czasie mycia zębów.
Mädchen beim Zähneputzen im Bad Mädchen beim Zähneputzen im Bad

FILTRY MECHA­NICZNE

WODA PITNA

Absolutna konieczność w każdym domu – w celu zapewnienia optymalnej ochrony i maksymalnej higieny w instalacji wody pitnej

Zanim dotrze do Twojego domu woda z sieci wodo­cią­gowej, często musi pokonać wiele kilo­me­trów rur wodo­cią­go­wych. Podczas tej podróży takie czyn­niki jak podłą­czenie nowego przy­łącza, remont, awaria, prace konser­wa­cyjne, mogą przy­czynić się do tego, że dotrze do Twojej insta­lacji piasek, rdza, brud. Jeżeli zaopa­tru­jesz się w wodę z własnej studni lub własnego źródła, może być ona jeszcze bardziej zanie­czysz­czona. Filtr wody pitnej chroni Twoje gospo­dar­stwo domowe przed prze­do­sta­niem się niepo­żą­da­nych cząstek i zapewnia higie­nicznie czystą wodę.

Bariera dla niepo­żą­da­nych substancji

Montaż filtra wody pitnej to słuszna decyzja, gdyż tworzy on barierę na przy­łączu wody do domu, chro­niąc insta­lację przed niepo­żą­da­nymi substan­cjami. Wiele osób nie wie jednak, że montaż filtra z certy­fi­katem DVGW-/ÖVGW jest wręcz zale­cany w prze­pi­sach (DIN 1988).

E1
E1

Zadbaj to bezpiczeństwo wody pitnej w Twoim domu.

Czy woda z sieci wodociągowej ulega pogorszeniu?

Więcej niż połowa zapy­ta­nych osób nie ma świa­do­mości, iż nawet najlepsza woda, płynąca w sieci wodo­cią­gowej, nim dotrze do ich domu ulegnie pogor­szeniu.*.

* por. Badanie prze­pro­wa­dzone przez firmę Mark­ta­gent.com na zlecenie Forum Wasser­hy­giene e.V. , maj 2017

Ist Trinkwasser verderblich?

Czystość dzięki filtrom wody pitnej BWT

Niepra­wi­dłowa konser­wacja często jest odpo­wie­dzialna za niedo­sta­teczną higienę wody. Problem zaczyna się już w miejscu, w którym woda dociera do domu, oraz przy filtrze wody.

Filtry wody pitnej BWT to najła­twiejszy sposób na uzyskanie czystej, higie­nicznej wody.

Dzięki filtrom wody pitnej zabru­dzenia nie prze­do­staną się do domowej insta­lacji wodnej. Ich zain­sta­lo­wanie to nie tylko rozsądna decyzja, to wręcz koniecz­ność.

Wiele osób nie wie jednak, że przepis (DIN 1988) naka­zuje stoso­wanie filtra z certy­fi­katem DVGW/ÖVGW.

Mangelnde Wasserhygiene

Filtry wody pitnej

Przegląd produktów

Filtr mechaniczny E1 – higiena wody pitnej jest prosta!

Filtr mecha­niczny BWT E1 zapewnia wygodną i prostą obsługę dzięki genialnej koncepcji i budowie. Wkład filtra można wymienić zale­dwie w ciągu kilku sekund, a dopływ wody zablo­kować jednym ruchem ręki bezpo­średnio na urzą­dzeniu – bez narzędzi, bez pryska­jącej wody. Prosto i wygodnie.

Po zare­je­stro­waniu produktu BWT oferuje 10-​letnią gwarancję i auto­ma­tyczną usługę przy­po­mi­na­jącą na maila – dzięki temu nigdy nie zapo­mnisz już o wymianie zasob­nika higie­nicz­nego!

E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene! E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene!

BWT – Twój partner do zadań specjal­nych

W gospo­dar­stwach domo­wych, które nie są podłą­czone do komu­nalnej sieci wodo­cią­gowej, konieczne jest uzdat­nianie wody studziennej, aby była ona zdatna do picia. W takim przy­padku z pewno­ścią warto wyko­nywać regu­larne badania wody w odpo­wiednim labo­ra­to­rium.

W przy­padku zaopa­trzenia w wodę we własnym zakresie w postaci studni lub źródła oraz w innych sytu­acjach niestan­dar­do­wych – np. dużego stopnia zanie­czysz­czenia, azotanów, żelaza czy metali cięż­kich w wodzie – BWT także zaleca zasto­so­wanie odpo­wied­niej metody uzdat­niania.

Nasi specja­liści chętnie udzielą Ci porady!

BWT – Ihr Partner für Spezialfälle BWT – Ihr Partner für Spezialfälle

Jakość BWT

Nasza gwarancja jakości

Jak działa filtr wody pitnej?

Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?
Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?

Sposób dzia­łania

W filtrach wody pitnej wkład filtra działa jak sitko: cząstki brudu i unoszące się w wodzie substancje, które są większe niż oczka sitka, są zatrzy­my­wane na powierzchni filtra i nie prze­do­stają się do insta­lacji wodnej. Nastę­puje mecha­niczne oczysz­czenie wody. Gęstość filtra poda­wana jest w μm (mikro­me­trach). Filtry wody pitnej BWT posia­dają gęstość 90 μm. Dla porów­nania: śred­nica ludz­kiego włosa wynosi prze­ciętnie ok. 100 μm.

Ale filtry wody pitnej różnią się między sobą. Istnieją filtry wymienne i filtry z płuka­niem wstecznym.

Filtry wymienne

W przy­padku filtrów wymien­nych czysz­czenie polega na wymianie wkładu filtra. Aby zapewnić wysoki poziom czystości wody pitnej, wkład filtra należy wymie­niać przy­naj­mniej co sześć miesięcy.

Filtr mecha­niczny E1 to zupełnie nowy rodzaj filtra w ofercie BWT. Dzięki wyjąt­kowej konstrukcji i tak zwanej obsłudze jedno­dź­wi­gniowej wymiana wkładu filtra jest niezwykle prosta i wygodna.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Filtry z płuka­niem wstecznym

W przy­padku filtrów z płuka­niem wstecznym czysz­czenie filtra nastę­puje po otwarciu zaworu płuczą­cego. Część filtro­wanej wody jest prze­kie­ro­wy­wana i prze­pływa przez wkład filtra w prze­ciwnym kierunku. W ten sposób cząstki brudu zostają uwol­nione i wypłu­kane przez odpływ. W zależ­ności od modelu płukanie wsteczne może nastę­pować auto­ma­tycznie lub wymagać urucho­mienia ręcz­nego. Należy je prze­pro­wa­dzać co dwa miesiące.

Wszystkie filtry z płuka­niem wstecznym BWT – jak na przy­kład BWT R1 – pracują w trybie dwufa­zo­wego płukania wstecz­nego: w pierw­szej fazie wypłu­ki­wane są duże cząstki, w drugiej nastę­puje odsy­sanie drob­nych cząstek z filtra.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

FAQ

Czy korozja w rurach wodociągowych może być szkodliwa dla zdrowia?

W wyniku procesów korozji do wody pitnej mogą przedostawać się metale ciężkie pochodzące z materiału, z którego wykonane są rury, co obniża jakość wody. Metale te mogą prowadzić do problemów zdrowotnych zwłaszcza u osób podatnych (niemowląt, osób chorych i starszych).

Dlatego w przypadku niezabezpieczonych rurociągów po długiej stagnacji (gdy przez kilka dni nie korzystano z wody) zaleca się odkręcenie wody, aby pozwolić na spłynięcie wody stojącej w rurach.

Jak często należy przeprowadzać konserwację filtra wody pitnej?

Wkład filtra jednodźwigniowego E1 lub filtra wymiennego należy zgodnie z normą wymieniać co 6 miesięcy. Filtry z płukaniem wstecznym należy czyścić co 2 miesiące.

Czym jest filtr wody?

W części „Warto wiedzieć” naszego magazynu można przeczytać artykuł wyjaśniający, czym jest filtr wody i jakie są jego zalety.

Czy potrzebuję systemu zmiękczającego lub systemu ochrony przed osadzaniem się kamienia?

W zależności od tego, czy chcesz pozbyć się wapnia na dłuższą metę, czy przynajmniej ograniczyć jego negatywne skutki, istnieją dwie różne metody.

System zmiękczania jest właściwym rozwiązaniem, jeśli zawartość wapnia w wodzie ma zostać trwale zmniejszona.

Urządzenia do ochrony przed wapniem tworzą maleńkie kryształy węglanu wapnia z części wapna rozpuszczonego w wodzie, co z kolei wiąże pozostałe wapno z sobą. Wapno nie może już osadzać się w rurach lub kotłach. Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą pozostawić cenne minerały w wodzie pitnej i nadal chcą cieszyć się bezpieczną ochroną przed kamieniem.

Czy dostawcy wody są zobowiązani do dostarczania higienicznie czystej wody?

Dostawca wody musi zagwarantować doprowadzenie wody zdatnej do picia. Rozporządzenie o wodzie pitnej zawiera rygorystyczne przepisy. Wynika z nich jasno także to, że każda instalacja domowa musi spełniać te istotne wymogi. W domowej sieci w wyniku podgrzewania, stosowania różnych materiałów itp. jakość wody może ulec pogorszeniu, co prowadzi do takich problemów jak zakamienienie i korozja. Odpowiedzialność za jakość wody pitnej na odcinku od wodomierza do kranu przechodzi z dostawcy na właściciela mieszkania. Dlatego to „użytkownik instalacji wody pitnej” jest sam odpowiedzialny za nienaganną jakość wody w miejscu poboru.
Załaduj więcej

Warto wiedzieć więcej

Woda to podsta­wowa substancja życiowa jeden. Dlatego należy koniecznie zadbać o jakość wody, która każdego dnia towa­rzyszy nam przy wielu czyn­no­ściach. Ale jak można zadbać o maksy­malną higienę wody pitnej?

Visit your local website

Stay on this website