Kontakt

BWT POLSKA

Jesteśmy blisko Ciebie

 

Przerwa świąteczna!
• W okresie Świąteczno-Noworocznym (23-31.12.2022r.) firma BWT POLSKA będzie nieczynna.
• Zamówienia do realizacji przyjmujemy do 21.12.2022.
• Jeśli tylko towar będzie dostępny ostatnie wysyłki z naszego magazynu odbędą się 22.12.2022.
• Planujemy wznowić pracę od 02.01.2023r.

Uwaga!
Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19 z dniem 10.12.2021 wprowadzamy następujące zmiany organizacyjne:
• Siedziba BWT Polska Sp. z o.o. pozostanie zamknięta dla osób niezatrudnionych.
• BWT Polska Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
• Składanie zamówień możliwe jest tylko przez przesłanie zamówienia na adres [email protected], a jego realizacja odbywa się wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez Dział Realizacji BWT,  poprzez magazyn (możliwy odbiór osobisty) lub spedycję.

BWT Polska Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa
tel.: +48 22 533 57 00
mail: [email protected]

BDO 000045574
NIP 527 – 00 – 50 – 602
Nr KRS 0000139340
Sąd Rejo­nowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospo­darczy Krajo­wego

"BWT Polska Sp z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przed­się­biorcy" w rozu­mieniu Załącz­nika nr 1 do Rozpo­rzą­dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna­ją­cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto­so­waniu art. 107 i 108 Trak­tatu. (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o prze­ciw­dzia­łaniu nadmiernym opóź­nie­niom w trans­ak­cjach handlo­wych (Dz.U, z 2019 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Visit our international website

Stay on this website