Kontakt

BWT POLSKA

Jesteśmy blisko Ciebie

 

Informujemy, że w dniach 24-31.12.2021 BWT Polska Sp. z o.o. pozostaje zamknięta. 22.12.2021 jest ostatnim dniem realizowania zamówień.

Uwaga

Infor­mu­jemy, że w związku z zagro­że­niem epide­micznym Covid-19 z dniem 19.10.2020 wpro­wa­dzamy nastę­pu­jące zmiany orga­ni­za­cyjne:
• Siedziba BWT Polska Sp. z o.o. pozo­stanie zamknięta dla osób nieza­trud­nio­nych.
• Reali­zacja złożo­nych zamó­wień odbywa się tylko poprzez magazyn lub spedycję.

BWT Polska Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa

tel.: +48 22 533 57 00
mail: [email protected]

BDO 000045574
NIP 527 – 00 – 50 – 602
Nr KRS 0000139340
Sąd Rejo­nowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospo­darczy Krajo­wego

"BWT Polska Sp z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przed­się­biorcy" w rozu­mieniu Załącz­nika nr 1 do Rozpo­rzą­dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna­ją­cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto­so­waniu art. 107 i 108 Trak­tatu. (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o prze­ciw­dzia­łaniu nadmiernym opóź­nie­niom w trans­ak­cjach handlo­wych (Dz.U, z 2019 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Visit our international website

Stay on this website