Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Kontakt

BWT POLSKA

Jesteśmy blisko Ciebie

 

Uwaga!
Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19 z dniem 19.10.2020 wprowadzamy następujące zmiany organizacyjne:
• Siedziba BWT Polska Sp. z o.o. pozostanie zamknięta dla osób niezatrudnionych.
• Realizacja złożonych zamówień odbywa się tylko poprzez magazyn lub spedycję.

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa

tel.: +48 22 533 57 00
mail: [email protected]

BDO 000045574
NIP 527 – 00 – 50 – 602
Nr KRS 0000139340
Sąd Rejo­nowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospo­darczy Krajo­wego

"BWT Polska Sp z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przed­się­biorcy" w rozu­mieniu Załącz­nika nr 1 do Rozpo­rzą­dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna­ją­cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto­so­waniu art. 107 i 108 Trak­tatu. (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o prze­ciw­dzia­łaniu nadmiernym opóź­nie­niom w trans­ak­cjach handlo­wych (Dz.U, z 2019 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country