Kontakt

BWT POLSKA

Jesteśmy blisko Ciebie

BWT Polska Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 116
01-​304 Warszawa
tel.: +48 22 533 57 00
mail: [email protected]

BDO 000045574
NIP 527 – 00 – 50 – 602
Nr KRS 0000139340
Sąd Rejo­nowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospo­darczy Krajo­wego

"BWT Polska Sp z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przed­się­biorcy" w rozu­mieniu Załącz­nika nr 1 do Rozpo­rzą­dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna­ją­cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto­so­waniu art. 107 i 108 Trak­tatu. (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o prze­ciw­dzia­łaniu nadmiernym opóź­nie­niom w trans­ak­cjach handlo­wych (Dz.U, z 2019 r. poz. 1118 z późn. zm.).

• BWT Polska Sp. z o.o. nie prowadzi sprze­daży deta­licznej.
• Skła­danie zamó­wień możliwe jest tylko przez prze­słanie zamó­wienia na adres [email protected], a jego reali­zacja odbywa się wyłącznie po uprzednim potwier­dzeniu przez Dział Reali­zacji BWT,  poprzez magazyn (możliwy odbiór osobisty) lub spedycję.

Regio­nalni Koor­dy­na­torzy Sprze­daży CT/DT

CT - technologia komercyjna
DT - technologia domowa

mapa_rks_2023
mapa_rks_2023

Formu­larz kontak­towy

Visit your local website

Stay on this website