Budownictwo i przemysł

Najlepsza jakość wody

marka BWT gwarantuje profesjonalne uzdatnianie wody: w budownictwie, szpitalach, obiektach przemysłowych i komercyjnych, a także jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę miast i gmin.

Budownictwo i przemysł

Budownictwo i przemysł

Najwyższe bezpieczeństwo higieny w systemach wody pitnej i użytkowej oraz woda wysoko uzdatniona do procesów przemysłowych.

Ze względu na skład wody płynącej z sieci wodociągowej tylko w nielicznych przypadkach można ją wykorzystywać w zakładach produkcyjnych, służbie zdrowia, w przestrzeni publicznej czy budownictwie. Wymogi dotyczące potrzebnej wody są różne w zależności od branży.
Celem BWT jest dostarczenie najwyższej jakości wody w każdej sytuacji. Właśnie z tego powodu w naszych ośrodkach badawczo-rozwojowych pracujemy nad innowacyjnymi technologiami i procedurami uzdatniania wody pitnej, kotłowej, wody chłodzącej, grzewczej i do klimatyzacji oraz wody wysoko uzdatnionej i procesowej. I to na całym świecie!

Rozwiązania branżowe

BWT będzie Ci towarzyszyć począwszy od analizy wody, przez uruchomienie urządzeń, aż po utrzymanie instalacji do uzdatniania wody, która jest dokładnie dopasowana do Twoich potrzeb. Zapewniamy maksymalną wydajność oraz bezpieczeństwo prawne, techniczne i ekonomiczne.

technology cloud
technology cloud

Nieza­leżnie od tego, jaka jest bieżąca jakość wody i jakie ma osta­tecznie speł­niać wymogi, BWT oferuje skro­jone na miarę rozwią­zania dla najróż­niej­szych branż:

  • dla obiektów komer­cyj­nych i prze­mysłu (np. użyt­kow­ników i admi­ni­stra­torów nieru­cho­mości, wspólnot miesz­ka­nio­wych, hote­lar­stwa, prze­mysłu spożyw­czego i produkcji napojów, prze­mysłu samo­cho­do­wego i lotni­czego, prze­mysłu chemicz­nego i nafto­wego, prze­mysłu stalo­wego i elek­trycz­nego, do produkcji papieru i szkła)
  • dla służby zdrowia (np. szpi­tali, sana­to­riów, domów opieki)
  • dla gmin (np. zaopa­trzenie w wodę pitną, pływalnie i termy, budynki urzę­dowe, szkoły czy przed­szkola)

Woda pitna

W zależności od regionu i jego uwarunkowań geologicznych zmienia się także woda oraz jej skład. Są obszary, w których woda jest czysta, okolice z wodą o bardzo wysokiej zawartości wapnia i żelaza, a także tereny, na których woda jest zanieczyszczona szkodliwymi substancjami. Zmiany klimatyczne i wzrastająca liczba ludności sprawiają, że w wielu miejscach konieczne staje się uzdatnienia wody w celu uzyskania odpowiedniej jakości wody, zdatnej do picia. Niezbędne jest odpowiedzialne traktowanie coraz bardziej kurczących się zasobów wodnych.

Girl drinking water
Girl drinking water

Do zadań, których podjęła się BWT, należy także uszlachetnianie cennej wody przeznaczonej do celów spożywczych. W tym celu BWT opracowała technologie i procedury nowej generacji. Nie ma znaczenia, czy chodzi o uzdatnianie wody głębinowej, źródlanej, zaopatrzenie w wodę pitną miast i gmin, czy o technologie budowlane. Proces obejmuje przy tym różne działania. Z wody odfiltrowuje się wapń i drobne cząsteczki, aby chronić rurociągi przed gromadzeniem się kamienia i osadów. Natomiast szeroko zakrojone zarządzanie higieną służy profilaktyce i usunięciu Legionelli oraz innych bakterii.

Jedwabiście miękka woda perłowa BWT dla wszystkich

Specjalnie na potrzeby zwiększonego zapotrzebowania na wodę w dużych obiektach mieszkalnych BWT opracowała instalacje do perłowej wody, które zmiękczają twardą wodę i usuwają z niej kamień. Zbyt twarda woda nie tylko zostawia nieestetyczne plamy na armaturze, kafelkach i szkle. Może ona także powodować powstawanie osadów z kamienia kotłowego w rurociągach lub urządzeniach, które wymagają w związku z tym wykonywania drogich napraw.

Jedno­cze­śnie insta­lacje do wody perłowej gwaran­tują higie­niczną, ekono­miczną, chro­niącą zasoby i wydajną eksplo­atację. Od teraz właści­ciele i wynaj­mu­jący obiekty miesz­kalne nie muszą już rezy­gnować z jedwa­bi­ście mięk­kiej, perłowej wody BWT.

Woda kotłowa

Już na etapie plano­wania insta­lacji do uzdat­niania wody do kotłów paro­wych i wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych kotłów wodnych o tempe­ra­turze zasi­lania powyżej 100°C trzeba zasto­sować się do okre­ślo­nych wytycz­nych i prze­pisów. Kto chce tu zaosz­czę­dzić na projekcie i wyko­naniu, ten oszczędza w niewła­ściwym miejscu. Zatrzy­mu­jące ciepło osady i korozja prowadzą do zakłóceń w funk­cjo­no­waniu, wyso­kich kosztów napraw i eksplo­atacji, a w następ­stwie także być może do utraty wartości insta­lacji.

Multiple boiler
Multiple boiler
Uzdatnianie wody kotłowej gwarantuje bezproblemową pracę całej instalacji. Właśnie dlatego BWT oferuje optymalne procedury. Uwzględniają one oczywiście wszystkie podstawy prawne, przepisy zakładowe, wymogi producenta kotła, właściwości wody oraz wszelkie wymogi dotyczące jakości wody. Oczywiście mamy przy tym na uwadze także koszty energii, świeżej wody i ścieków.

Woda do chłodzenia i klimatyzacji

Skyline
Skyline

Woda chło­dząca

W wielu układach z zamkniętym obiegiem wody chłodzącej sieci wodociągowe często wykonane są z tworzywa sztucznego. W tym wypadku wystarczy jednorazowe napełnienie systemu zmiękczoną lub odsoloną wodą.

W otwartych obiegach chłodzenia, czyli we wszystkich systemach z wieżami chłodniczymi, uzdatnianie wody jest prawie zawsze konieczne. Ze względu na to, że paruje tylko woda, nieustannie wzrasta stężenie soli w wodzie obiegowej. Podwyższona zawartość soli prowadzi do powstawania osadów z kamienia i korozji w wieży chłodniczej oraz w sieci wodociągowej. Ponadto dysze, zawory i kanały chłodnicze mogą zostać zapchane przez glony i drobiny pyłu. Dzięki idealnie uzdatnionej wodzie chłodzącej BWT przyczynia się do ekonomicznej i bezawaryjnej pracy wieży chłodniczej.

Woda do układów klima­ty­zacji

Wiele nowo­cze­snych budynków jest wypo­sa­żo­nych w insta­lacje nawil­ża­jące powie­trze. Niewy­star­cza­jące lub niepra­wi­dłowe nawil­żanie powie­trza może mieć ogromny wpływ na zdrowie i samo­po­czucie prze­by­wa­ją­cych w budynku osób. Podczas plano­wania i eksplo­atacji nawil­żaczy powie­trza decy­du­jącą rolę odgry­wają aspekty higie­niczne.

Do nawilżania powietrza stosuje się przy tym różne procedury. W zależności od zastosowanego systemu BWT odpowiednio dopasowuje sposób uzdatniania wody wykorzystywanej do nawilżania powietrza. Często wdraża się np. instalacje odsalające wodę pitną metodą odwróconej osmozy, można je uzupełnić systemami dezynfekującymi. Użycie odsolonej wody pozwala zapobiegać powstawaniu osadów biologicznych i osadów z kamienia.

Woda grzewcza

System grzewczy składa się z wielu podzespołów: kotła, zasobnika buforowego, pomp, zaworów regulacyjnych itd. Aby całość działała bez problemów, wszystkie poszczególne elementy muszą doskonale ze sobą współgrać. Czynnikiem decydującym o wydajnej pracy ogrzewania jest przede wszystkim odpowiednia woda grzewcza, która ma styczność niemal ze wszystkimi podzespołami.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

Ponadto jedno­cze­śnie wielu produ­centów urzą­dzeń do układów grzew­czych w swoich warun­kach gwarancji i instruk­cjach obsługi wymaga prze­strze­gania obowią­zu­ją­cych norm i prze­pisów, dokładnie okre­śla­ją­cych właści­wości wody grzew­czej (np. VDI w Niem­czech, ÖNORM w Austrii).

Bez problemów dzięki odpo­wied­niej wodzie

Określone składniki wody mogą być przyczyną problemów w układach grzewczych. Osady takie jak kamień kotłowy mogą np. negatywnie wpływać na przewodność cieplną. Warstwa kamienia o grubości zaledwie jednego milimetra zwiększa zapotrzebowanie energetyczne o jedną dziesiątą. Poza tym nieprawidłowa wartość pH, zbyt wysoka zawartość tlenu lub składników organicznych mogą prowadzić do korozji lub niedrożności poszczególnych elementów układu grzewczego. Tylko właściwie uzdatniona woda grzewcza pozwala na wydajną pracę układu grzewczego, jednocześnie chroniąc go przed uszkodzeniami.

Natu­ralna woda grzewcza bez dodatków

Projektant lub wykonawca instalacji grzewczej, który chce uniknąć problemów, stawia na naturalną wodę grzewczą zapewnianą przez BWT. Bez dodatków chemicznych. Uboga w sole, odwapniona woda jest pozbawiona dokładnie tych składników, które odpowiadają za powstawanie osadów. Prawidłowa ilość soli pozwala też na naturalną regulację wartości pH, która ustala się po kilku tygodniach.

W ten sposób BWT zapewnia spełniającą normy, bezpieczną wodę grzewczą. Jeśli będzie to konieczne, usprawnimy funkcjonowanie Twojej instalacji grzewczej. Dzięki produktom do filtrowania, czyszczenia, płukania, odpowietrzania, odgazowania i odszlamiania.

Woda procesowa

Wodę wykorzystuje się także do wszelkich możliwych procesów w branży technicznej. W zależności od lokalnej jakości wody, dobiera się odpowiednią technikę uzdatniania. BWT posiada wieloletnie doświadczenie w najróżniejszych obszarach zastosowania: od wody laboratoryjnej i do płukania, przez instalacje do suszenia drewna, aż po produkcję wody mineralnej i wody do testów, służącej np. do przeprowadzania określonych normą testów pralek.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Często potrzebna jest woda o niskiej zawartości soli: np. do mycia szklanek, czyszczenia wysokiej jakości powierzchni, do zastosowania w zmywarkach laboratoryjnych lub podczas eksploatacji urządzeń czyszczących i dezynfekujących. Zbyt duża zawartość soli w wodzie powodowałaby osadzanie się kamienia na naczyniach i aparaturze technicznej.

Woda wysoce uzdatniona

Technicznie czysta woda, czyli woda wysoce uzdatniona jest niezastąpiona w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach i najróżniejszych procesach przemysłowych. W przeciwieństwie do wody pitnej, woda wysoce uzdatniona nie zawiera żadnych dodatkowych składników, takich jak sole, kamień czy inne zanieczyszczenia.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Woda ta nie jest zalecana do picia, ale wysoce uzdatniona woda jest głównym składnikiem procesów produkcyjnych podczas wytwarzania leków, mikroelektroniki, szkła lub napojów. Wysoce uzdatniona woda o stałej, wysokiej jakości jest wykorzystywana zwłaszcza w laboratoriach do czyszczenia i mycia, ale także jako rozpuszczalnik lub nośnik. W zależności od indywidualnego obszaru zastosowania BWT dostarcza rozwiązanie do uzdatniania odpowiadające danym potrzebom.

Uzdat­nianie wody morskiej

Tylko niewielka część światowych zasobów wody (niecałe 1%) nadaje się do wykorzystania przez ludzi jako woda pitna. W niektórych regionach niedostateczny lub całkowity brak zaopatrzenia utrudnia dodatkowo dostęp do czystej wody pitnej. BWT opracowała procedurę odsalania wody morskiej, która pozwala uzyskać cenną wodę pitną z nieprzydatnej, słonej wody.

Beach
Beach

Także dla firm dzia­ła­ją­cych w regio­nach o słabej infra­struk­turze, nieodzownym warun­kiem jest zapew­nienie nieza­leż­nego dopro­wa­dzenia wody. Np. w tury­styce coraz ważniejszą rolę odgrywa uzdat­nianie wody morskiej. Tylko sprawnie dzia­ła­jące zaopa­trzenie w wodę zagwa­ran­tuje bowiem gościom nieza­kłó­cony wypo­czynek dzięki czystej wodzie pitnej i jedwa­bi­ście mięk­kiej wodzie perłowej w base­nach i stre­fach relaksu.

Wydajne odsa­lanie wody morskiej zapewnia dosko­nałą wodę pitną

BWT posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w odsalaniu wody morskiej. Gwarantujemy nie tylko niskie koszty eksploatacji, poprzez zintegrowane systemy odzyskiwania energii zapewniamy również obniżenie zużycia energii.

Nasze cele to wytwa­rzanie wody pitnej najwyż­szej jakości, zrów­no­wa­żona ochrona coraz bardziej kurczą­cych się zasobów wody oraz przy­czy­nianie się do ochrony środo­wiska natu­ral­nego.

Visit your local website

Stay on this website