Na pomoc b.water Mission

RACE LAP AWARD

Race Lap Award Race Lap Award

BWT I ADAC RACE RAZEM DLA AFRYKI

POmoc afryce

Na całym świecie ponad 2,2 miliarda ludzi nie ma regu­lar­nego dostępu do czystej wody pitnej. Dzięki projek­tow b.water MISSION Fundacji AQUA Pearls For You i Planet Blue, BWT anga­żuje się w budowę zrów­no­wa­żo­nych systemów studni, głównie w wiej­skich regio­nach Afryki.

Dzięki ADAC stwo­rzy­liśmy silne part­ner­stwo: z jednej strony, dzięki wdro­żeniu strefy wolnej od butelek BWT w obsza­rach padoku ADAC GT Masters Series, zaosz­czę­dzisz niepo­trzebne emisje CO2, a także tony odpadów z tworzyw sztucz­nych. Z drugiej strony wspólnie zbudu­jemy studnie w Gambii i Tanzanii, dając lokalnym miesz­kańcom dostęp do tak potrzebnej czystej wody pitnej.

Nowe krany

Naszym wspólnym celem jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi Gambii i Tanzanii dostępu do czystej wody pitnej w promieniu 150 metrów od miejsca zamieszkania. Aby to osiągnąć, zainicjowaliśmy nagrodę ADAC Race Lap Award rozpoczynającą się w sezonie 2021, w której 4 EUR za ukończone okrążenie na samochód zostanie przekazane na projekt b.waterMISSION w każdym wyścigu ADAC GT Masters Series – wspierany przez oba BWT i ADAC na równych 50%.

Dzięki inicjatywom BWT Bottle Free Zone i ADAC Race Lap Award, BWT wraz z ADAC wnosi niezwykle ważny wkład w naszą Błękitną Planetę, a także w potrzebującą ludność Afryki.

Taps in Gambia and Tansania Taps in Gambia and Tansania

Visit your local website

Stay on this website