Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Polityka prywatności

 

My, BWT Polska Sp. z o.o. (dane kontak­towe poniżej) dzię­ku­jemy za odwie­dzenie naszej strony inter­ne­towej! Nasza firma dba o ochronę danych i prywat­ności użyt­kow­ników. 

Korzy­stanie z naszej strony inter­ne­towej jest możliwe bez wpro­wa­dzania danych osobo­wych. W zależ­ności od wybranej usługi dane osobowe mogą być prze­twa­rzane przez BWT Polska Sp. z o.o. wg zasad opisa­nych poniżej. 

Dane osobowe są groma­dzone i prze­twa­rzane zgodnie z posta­no­wie­niami Ogól­nego rozpo­rzą­dzenia o ochronie danych (RODO) oraz prze­pi­sami doty­czą­cymi ochrony danych, obowią­zu­ją­cymi w Polsce. Za pośred­nic­twem niniej­szej dekla­racji doty­czącej ochrony danych osobo­wych nasza firma infor­muje o rodzaju, zakresie i celu groma­dzenia, wyko­rzy­sty­wania i prze­twa­rzania danych osobo­wych. Ponadto infor­mu­jemy użyt­kow­ników o przy­słu­gu­ją­cych im prawach. 

Zasto­so­wa­liśmy środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne w celu zapew­nienia ochrony danych użyt­kow­ników przed utratą, mody­fi­kacją lub dostępem osób nieupraw­nio­nych. Środki bezpie­czeń­stwa są stale dosko­na­lone według stan­dardów tech­no­lo­gicz­nych. 

Niniejsza Poli­tyka ma na celu prze­ka­zanie infor­macji na temat sposobu, zakresu i celu groma­dzenia, wyko­rzy­sty­wania i prze­twa­rzania danych osobo­wych przez BWT Polska Sp. z o.o. oraz powią­zane podstrony inter­ne­towe, za wyjąt­kiem stron inter­ne­to­wych prowa­dzo­nych lub kontro­lo­wa­nych przez osoby trzecie. Infor­mu­jemy, że nie mamy wpływu na treść stron inter­ne­to­wych lub zadań osób trze­cich i nie pono­simy za nie odpo­wie­dzial­ności. 

1. Infor­macje ogólne

Dekla­racja naszej firmy w zakresie ochrony danych osobo­wych jest oparta na poję­ciach zdefi­nio­wa­nych w RODO. 

„Osoba prze­twa­rza­jąca dane osobowe” – osoba, upraw­niona na mocy otrzy­ma­nego upoważ­nienia, do prze­twa­rzania danych osobo­wych w ramach swoich obowiązków. 

„Dane osobowe” – infor­macje o ziden­ty­fi­ko­wanej lub możliwej do ziden­ty­fi­ko­wania osobie fizycznej. 

„Możliwa do ziden­ty­fi­ko­wania osoba fizyczna” – osoba, którą można bezpo­średnio lub pośrednio ziden­ty­fi­kować, w szcze­gól­ności na podstawie iden­ty­fi­ka­tora takiego jak:

imię i nazwisko,

numer iden­ty­fi­ka­cyjny,

dane o loka­li­zacji,

iden­ty­fi­kator inter­ne­towy,

jeden bądź kilka szcze­gól­nych czyn­ników okre­śla­ją­cych fizyczną, fizjo­lo­giczną, gene­tyczną, psychiczną, ekono­miczną, kultu­rową lub społeczną tożsa­mość osoby fizycznej.

„Podmiot danych” oznacza możliwą do ziden­ty­fi­ko­wania osobę fizyczną, której dane osobowe są prze­twa­rzane przez admi­ni­stra­tora. 

„Prze­twa­rzanie” oznacza operację, lub zestaw operacji wyko­ny­wa­nych na danych osobo­wych, lub zesta­wach danych osobo­wych w sposób zauto­ma­ty­zo­wany lub niezau­to­ma­ty­zo­wany, taką jak zbie­ranie, utrwa­lanie, orga­ni­zo­wanie, porząd­ko­wanie, prze­cho­wy­wanie, adap­to­wanie lub mody­fi­ko­wanie, pobie­ranie, prze­glą­danie, wyko­rzy­sty­wanie, ujaw­nianie poprzez prze­słanie, rozpo­wszech­nianie lub innego rodzaju udostęp­nianie, dopa­so­wy­wanie lub łączenie, ogra­ni­czanie, usuwanie lub nisz­czenie. 

„Admi­ni­strator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samo­dzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby prze­twa­rzania danych osobo­wych; jeżeli cele i sposoby takiego prze­twa­rzania są okre­ślone w prawie Unii lub w prawie państwa człon­kow­skiego, to również w prawie Unii, lub w prawie państwa człon­kow­skiego może zostać wyzna­czony admi­ni­strator lub mogą zostać okre­ślone konkretne kryteria jego wyzna­czania. 

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobro­wolne, konkretne, świa­dome i jedno­znaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświad­czenia lub wyraź­nego dzia­łania potwier­dza­ją­cego, przy­zwala na prze­twa­rzanie doty­czą­cych jej danych osobo­wych. 

„Użyt­kownik” – osoba korzy­sta­jąca ze strony www.bwt.pl

2. Nazwa i adres admi­ni­stra­tora i osoby do kontaktu

Admi­ni­stra­torem Danych jest: 

BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-​304 Warszawa, zare­je­stro­wana w reje­strze przed­się­biorców Krajo­wego Reje­stru Sądo­wego prowa­dzonym przez Sąd Rejo­nowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospo­darczy Krajo­wego Reje­stru Sądo­wego pod numerem KRS 0000139340, z kapi­tałem zakła­dowym w kwocie 2.188,000 zł, NIP 5270050602, REGON 011566888. 

E-​mail: [email protected], telefon:+48 22 533 57 00.

3. Prze­twa­rzanie danych osobo­wych 

Prze­twa­rzaniu podle­gają tylko i wyłącznie dane udostęp­nione przez użyt­kow­nika. Dane osobowe są prze­twa­rzane wyłącznie w celach wska­za­nych w opisie konkret­nych usług. Dane osobowe prze­ka­zy­wane są podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Admi­ni­stra­tora Danych np. dostawcom usług IT, insta­la­torom itp. Z podmio­tami zawar­liśmy umowy powie­rzenia, które obli­gują je do zacho­wania wszyst­kich infor­macji w tajem­nicy.

a) Kontakt za pośred­nic­twem naszej strony inter­ne­towej 

Na naszej stronie inter­ne­towej oferu­jemy możli­wość kontaktu z nami za pośred­nic­twem formu­larza kontak­to­wego. W takim przy­padku infor­macje udostęp­nione przez użyt­kow­nika (imię, nazwisko, adres, numer tele­fonu, adres e-​mail) są prze­twa­rzane w celu ułatwienia kontaktu z użyt­kow­ni­kiem przez okres 30 dni. 

Celem tego procesu jest obsługa zapy­tania skie­ro­wa­nego przez użyt­kow­nika. 

b) Portal pracy 

Dane osobowe udostęp­nione w apli­kacji online będą trak­to­wane jako poufne. Dane te będą wyko­rzy­sty­wane wyłącznie do reali­zacji procesu rekru­tacji. Po prze­słaniu apli­kacji online kandydat otrzyma wiado­mość e-​mail z potwier­dze­niem przy­jęcia zgło­szenia. Dane osobowe kandy­data prze­cho­wy­wane są nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. 

Wypeł­niając formu­larz, kandydat może ubiegać się o stano­wiska w naszej firmie. Dla celów procesu apli­kacji reje­stro­wane są niezbędne infor­macje. 

Dane osoby ubie­ga­jącej się o pracę ogło­szoną za pośred­nic­twem naszej strony mogą być odczy­ty­wane i prze­twa­rzane wyłącznie przez osoby upoważ­nione przez Admi­ni­stra­tora. 

Stosu­jemy tech­niczne i orga­ni­za­cyjne środki bezpie­czeń­stwa w celu zapew­nienia ochrony danych użyt­kow­nika przed przy­pad­kową lub zamie­rzoną mani­pu­lacją, utratą, znisz­cze­niem lub dostępem osób nieupo­waż­nio­nych. Prze­sy­łanie danych użyt­kow­nika drogą inter­ne­tową odbywa się w formie zaszy­fro­wanej. Nasze zabez­pie­czenia są regu­larnie wery­fi­ko­wane i anali­zo­wane zgodnie ze stanem tech­no­lo­gicznym. Celem tego procesu jest obsługa apli­kacji kandy­data do pracy.

4. Podstawa prawna 

Podstawą prawną prze­twa­rzania danych są nasze prawnie uzasad­nione inte­resy, w myśl art. 6 (1) lit. f Ogól­nego rozpo­rzą­dzenia o ochronie danych (RODO), zwią­zane ze świad­cze­niem na rzecz Państwa wyżej opisa­nych usług lub reali­zacji umowy, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed nawią­za­niem umowy w myśl art. 6 (1) lit. b RODO – jeżeli prze­twa­rzanie jest niezbędne do wyko­nania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Jeżeli firma jest objęta obowiąz­kiem prawnym, do wypeł­nienia którego wyma­gane jest prze­twa­rzanie danych osobo­wych, takim jak reali­zacja zobo­wiązań podat­ko­wych, prze­twa­rzanie jest reali­zo­wane na podstawie art. 6 (1) lit. c RODO. 

Ponadto, w wybra­nych sytu­acjach dane osobowe mogą być także prze­twa­rzane w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – art. 6 (1) lit. a. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą 

Użyt­kownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wyko­rzy­sty­wania jego danych osobo­wych ze skut­kiem w przy­szłości, wystąpić o częściowe, lub całko­wite usunięcie bądź zablo­ko­wanie danych, lub zażądać infor­macji na temat prze­cho­wy­wa­nych przez nas danych osobo­wych lub zażądać ich spro­sto­wania. 

Jeżeli dane osobowe prze­twa­rzane są w oparciu o zgodę art. 6 (1) lit. a – zgoda osoby może zostać wyco­fana w każdym momencie. Wyco­fanie zgody nie wpływa na zgod­ność z prawem prze­twa­rzania, którego doko­nano na podstawie zgody przed jej wyco­fa­niem. 

Prawa te mogą być egze­kwo­wane w dowolnym momencie, na piśmie skie­ro­wanym do: BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-​304 Warszawa, e-​mail: [email protected] Uwaga: infor­macje mogą zostać udostęp­nione wyłącznie pod warun­kiem odpo­wied­niego udowod­nienia tożsa­mości użyt­kow­nika. 

6. Pliki cookie

Wiele stron inter­ne­to­wych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie jest jego niepo­wta­rzalnym iden­ty­fi­ka­torem. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których można przy­pisać strony inter­ne­towe i serwery do konkretnej prze­glą­darki inter­ne­towej, w której plik cookie został zapi­sany. Dzięki temu odwie­dzane strony inter­ne­towe i serwery są w stanie odróżnić konkretną prze­glą­darkę osoby, której dane dotyczą, od innych prze­glą­darek inter­ne­to­wych, które zawie­rają inne pliki cookie. Konkretna prze­glą­darka inter­ne­towa może być rozpo­znana i ziden­ty­fi­ko­wana z wyko­rzy­sta­niem niepo­wta­rzal­nego ID pliku cookie.  

Użyt­kownik może wyłą­czyć insta­lo­wanie plików cookie, odpo­wiednio dosto­so­wując usta­wienia w opro­gra­mo­waniu swojej prze­glą­darki. W rezul­tacie użyt­kownik może trwale nie wyrazić zgody na obsługę plików cookie. Ponadto zapi­sane już pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­towej lub innego opro­gra­mo­wania. Użyt­kownik powi­nien jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ten sposób nie będzie w stanie w pełni korzy­stać ze wszyst­kich funkcji naszej strony inter­ne­towej. 

Dane te będą prze­cho­wy­wane przez maksy­malnie 180 dni w celu zapew­nienia ochrony systemów prze­twa­rzania danych przed dostępem osób nieupo­waż­nio­nych. 

Podstawą prawną takiego prze­twa­rzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie są wyko­rzy­sty­wane do groma­dzenia danych w celu reali­zacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed nawią­za­niem umowy. 

Jeśli prze­twa­rzanie nie służy do zaini­cjo­wania lub prze­two­rzenia umowy, naszym uzasad­nionym inte­resem jest poprawa funk­cjo­nal­ności naszej strony inter­ne­towej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

a) Anoni­mowy profil użyt­kow­nika

W ramach posta­no­wień usta­wo­wych nasza firma tworzy profile użyt­kow­nika pod pseu­do­nimem dla celów promocji, badania rynku i perso­na­li­zacji naszych usług. Użyt­kownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wyko­rzy­sty­wania tych danych ze skut­kiem w przy­szłości. Możesz nie wyrazić zgody na wyko­rzy­stanie tych danych w dowolnym momencie, wysy­łając maila na adres [email protected]

b) Pliki cookie stron trze­cich 

W razie potrzeby nasza strona inter­ne­towa może również wyko­rzy­stywać pliki cookie firm, z którymi współ­pra­cu­jemy, w celu reklamy, analizy lub ulep­szenia funkcji naszej strony inter­ne­towej. Szcze­gó­łowe infor­macje znaj­dują się w poniż­szych infor­ma­cjach, w szcze­gól­ności w podstawie prawnej i celu takiego groma­dzenia i prze­twa­rzania danych przez osoby trzecie za pomocą plików cookie.

 

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country