"Strefa wolna od butelek" w domu

Najlepsza woda w domu

Uczyń ze swojego domu "Strefę wolną od butelek" i zmniejsz swój ślad węglowy. Dzięki BWT rezygnacja z plastikowych butelek staje się dziecinnie prosta.
bfz dom bfz dom

"Strefa wolna od butelek" w domu

Zero Plastiku

Bądź ekologiczny w domu

Ci, którzy chcą pić najlepszą wodę, mogą z czystym sumie­niem obejść się bez wody w plasti­ko­wych butel­kach. Polegaj na know-how BWT i pomóż w ochronie środo­wiska. Razem zróbmy wszystko, aby „Plastic Planet” ponownie stała się „Blue Planet”. Dzięki produktom BWT produkcja plasti­ko­wych butelek zostanie ogra­ni­czona, ponieważ jeśli możesz uzdat­niać własną wodę z kranu i będzie ona smaczna, zdrowa, mine­ra­li­zo­wana magnezem, wolna od cząstek i zanie­czysz­czeń to nie potrze­bu­jesz już plasti­kowej butelki z wodą.

Produktteaser Küchenwasserfilter
Produktteaser Küchenwasserfilter
BWT AQA drink Pure: Nowoczesna pomoc kuchenna dla 'Strefy wolnej od butelek w domu".

Jakie są zalety "Strefy wolnej od butelek"?

Produkty i rozwią­zania

Mineralizowana magnezem woda prosto z kranu kuchennego

BWT oferuje rozwią­zanie zapew­nia­jące smaczną wodę prosto z Twojego kranu. Bateria kuchenna z filtrem wody prze­kształca bieżącą wodę w najlepszą mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę, znacząco popra­wiając jej smak i umoż­li­wiając rezy­gnację z trans­por­to­wania i utyli­zacji plasti­ko­wych butelek jedno­ra­zo­wych. Wyjąt­kowa, opaten­to­wana tech­no­logia BWT wzbo­ga­ca­jąca wodę w magnez sprawia, że woda w Twoim kranie będzie znacznie smacz­niejsza. Dodat­kowa ochrona przed wapniem w filtrze skutecznie zabez­piecza np. czajnik elek­tryczny czy ekspres do kawy przed powsta­wa­niem osadu.
AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_1280x1280 AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_RGB_1280x640

Dystrybutor wody

Prze­wo­dowy dystry­butor wody pitnej AQA drink PRO zawsze zapewnia komfort i bezpie­czeń­stwo podczas uzdat­niania świeżej wody.  Urzą­dzenie zawiera opaten­to­wany filtr mine­ra­li­zu­jący magnezem wodę wraz z pełną ochroną i najdo­kład­niejszą filtracją.

Wystarczy naci­skając jeden przy­cisk, aby wybrać wodę schło­dzoną, gazo­waną, ciepłą, w tempe­ra­turze  poko­jowej. Wszystko w zależ­ności od upodobań i wymagań.

Dowiedz się więcej o AQA drink Pro 20
Die einzigartige Magnesiumtechnologie

Stołowy filtr do wody

Daj się zain­spi­rować dzban­kami filtra­cyj­nymi do wody, które zopty­ma­li­zują wodę z kranu. Unikalne tech­no­logie BWT pozwa­lają cieszyć się wodą z kranu w nowym wymiarze:

  • Magne­sium Mine­ra­lized Water, Magne­sium Mine­ra­lized Water + ZINC, Balanced Alka­lized Water
  • Najlepsza filtro­wana woda BWT zapew­nia­jąca pełne doznanie smaku kawy i herbaty
  • Chroni urzą­dzenia przed wapniem, redu­kuje chlor i metale ciężkie
Dowiedz się więcej o dzbankach filtrujących
Jug in the kitchen

Więcej "Stref wolnych do butelek"

Jeśli chcesz wnieść swój wkład i zmniej­szyć zużycie wody, poka­żemy Ci trzy proste rozwią­zania, w jaki sposób możesz uruchomić w swoim najbliż­szym otoczeniu "Strefy wolne od butelek". Czy to w domu, w biurze czy w restau­racji bez względu na to, co wybie­rzesz, możesz nadal cieszyć się wodą w najlep­szej jakości bez względu na to, czy jest zimna, niegazowana czy gazo­wana.

Warto wiedzieć więcej

Visit your local website

Stay on this website