Wiemy, jak wiele funkcji spełnia woda

Woda BWT we wszystkich aspektach życia

Nasze produkty i technologie dostarczają wody najwyższej jakości wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Oferta BWT obejmuje m.in. zmineralizowaną wodę do picia wzbogaconą magnezem, jedwabiście miękką, perłową wodę BWT pod prysznic i do kąpieli oraz wodę WFI (Water for Injection), która jest ultraczystym składnikiem płynów infuzyjnych.

Woda

NASZE ZADANIE

„Woda to nie wszystko — ale bez wody wszystko jest niczym”

Zasoby wodne na świecie są ograniczone. Łącznie na Ziemi znajduje się ok. 1,38 mld kilometrów sześciennych wody. Mimo że liczba ta wydaje się niewiarygodnie duża, przestaje robić wrażenie, gdy uświadomimy sobie, że aż 97,5% tych zasobów występuje w postaci słonej wody morskiej. Pozostałe 1,72% jest uwięzionych w lodowcach, lodzie i śniegu. Niezbędnej do życia wody pitnej pozostaje więc niecały 1% wspomnianych 1,38 mld kilometrów sześciennych wody.

1,38 mld km3 zasobów wodnych

98,28% zasobów wodnych istniejących na Ziemi jest dostępnych w formie ciekłej, jednak jako wodę pitną można wykorzystać zaledwie 0,78% tych pokładów. BWT prowadzi badania, wprowadza innowacje i każdego dnia pracuje nad nowatorskimi rozwiązaniami do uzdatniania wody morskiej, powierzchniowej i gruntowej, które pozwalają na uzyskanie wody pitnej, procesowej, wody wysoko uzdatnionej „Purified Water” oraz „wody do iniekcji“ (WFI).
we go for Infographic water resources
 

Innowacyjne rozwiązania BWT

Innowacyjne produkty BWT do uzdatniania i optymalizacji wody to nasza oferta. Skupiamy się na potrzebach ludzi, nie zapominając o świadomym korzystaniu z tego cennego zasobu, jakim jest woda. Wiemy również, jak wiele funkcji może pełnić woda. Nasze produkty i technologie zapewniają najwyższą jakość wody niezależnie od tego, czy jest ona potrzebna do spożycia, jako woda w basenie, składnik do produkcji leków, kosmetyków czy szczepionek. Nasza woda BWT jest dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Water by BWT
Water by BWT

Mineralizowana Magnezem woda BWT

Zmine­ra­li­zo­wana woda wzbo­ga­cona magnezem to dosko­nały smak i idealne wsparcie dla zdrowia, poma­ga­jące w zaspo­ko­jeniu dzien­nego zapo­trze­bo­wania na magnez.

Ponadto ma niemal neutralny odczyn pH i zawiera mniej wapnia oraz substancji pogar­sza­ją­cych smak. Dzięki temu nie tylko pozwala dosko­nale rozwinąć się aromatom kawy i herbaty, ale chroni też urzą­dzenia kuchenne przed osadza­niem się kamienia.

Woman with water glas Woman with water glas

Jedwa­bi­ście miękka Perłowa woda BWT

Jedwa­bi­ście miękka woda BWT to praw­dziwy eliksir piękna. Zawiera mniej wapnia, który może osadzać się na skórze i włosach. Dzięki temu produkty pielę­gna­cyjne lepiej się wchła­niają. Jedwa­bi­ście miękka, perłowa woda BWT zapewnia również wysoki połysk w łazience i kuchni oraz pranie, po którym ubrania są miłe i miękkie w dotyku.

Mniej wapna w wodzie oznacza również mniej kamienia, który osadza się w rurach i urzą­dze­niach gospo­dar­stwa domo­wego. Pralka, zmywarka do naczyń, ekspres do kawy, bojler czy wymiennik ciepła dzięki temu są lepiej chro­nione, co skut­kuje mniejszą ilością napraw i prze­dłu­żoną żywot­no­ścią urzą­dzeń.

Woman enjoying a soft water shower Woman enjoying a soft water shower

BWT Woda do iniekcji (WFI) dla prze­mysłu farma­ceu­tycz­nego i biotech­no­lo­gicz­nego

Woda wysoko uzdat­niona / WFI towa­rzyszy Ci każdego dnia. Bardzo często ją stosu­jesz. Najczę­ściej jednak całkiem nieświa­domie. Znaj­duje się na przy­kład w kosme­ty­kach, lekach lub innych produk­tach farma­ceu­tycz­nych.

Woda wysoko uzdat­niona / WFI jest niezbędna w procesie produk­cyjnym wielu produktów. Bezpie­czeń­stwo i czystość są tutaj na pierw­szym miejscu. Właśnie z tego względu wiele firm wybie­rają wodę wysoko uzdat­nioną / WFI powstałą w procesie tech­no­lo­gicznym stwo­rzonym przez BWT. Tutaj prze­cież chodzi o Twoje życie.

Pharma Pharma

Technologia uzdatniania wody

Wiele z opra­co­wa­nych przez nas tech­no­logii uzdat­niania wody, jak np. wymiana jonowa czy osmoza, bazuje na proce­sach wystę­pu­ją­cych w naturze. Obser­wu­jemy. Uczymy się. I idziemy o krok dalej. W przy­szłość.

Głównym aspektem wszyst­kich naszych nowych, a także ciągle udosko­na­la­nych rozwiązań jest zmniej­szenie zużycia zasobów i energii oraz zwią­zana z tym redukcja emisji CO2. Przyj­mu­jemy za to odpo­wie­dzial­ność ekolo­giczną, ekono­miczną i społeczną. Bazu­jemy na wyko­rzy­staniu najnow­szych tech­no­logii. Ciągły rozwój naszych produktów przy­czynia się również znacząco do rozwoju naszej firmy.

Cloud Cloud

Woda to przyszłość

Zapewnienie wystarczającej ilości i jakości wody to globalne wyzwanie XXI wieku zarówno pod względem ekologicznym, społecznym, politycznym, jak i gospodarczym.

Zukunft Wasser
Future of water

Liczba ludności na świecie stale rośnie. Coraz więcej wody wykorzystuje się do produkcji stale rosnącej liczby dóbr konsumpcyjnych. Ograniczone zasoby wody pitnej są coraz bardziej zanieczyszczone. Konsekwencje zmian klimatycznych sprawiają, że staje się ona dobrem, o które toczyć się będzie bezwzględna walka państw, ludzkości i społeczeństw. Według prognoz ONZ w 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do 9,6 mld osób.

Połowa ludz­kości już dziś mieszka w miastach, a do 2050 roku będzie to już dwie trzecie miesz­kańców globu. Największy wzrost odno­to­wują kraje rozwi­ja­jące się, w których już teraz doskwiera niedobór wody.

 

 

Population growth
Population growth

Ze względu na rosnące spożycie żywności oraz zużycie energii i wyko­rzy­stanie infra­struk­tury sani­tarnej świa­towe zapo­trze­bo­wanie na wodę zwiększy się do 2050 r. o około 55%. Największy wzrost odno­tuje prze­mysł (plus 400%), przed­się­bior­stwa specja­li­zu­jące się w wytwa­rzaniu energii elek­trycznej (plus 140%) oraz gospo­dar­stwa domowe (plus 130%).

Nato­miast zużycie wody w rolnic­twie nieznacznie spadnie. Obecnie ten sektor ma na nią największe zapo­trze­bo­wanie.

Global demand for water
Global demand for water

Jedna czwarta globalnego zapotrzebowania na wodę jest obecnie pokrywana przez wody gruntowe. Wskutek ciągłego zmniejszania się zasobów wód gruntowych ponad 40% ludności na Ziemi będzie w 2050 roku żyć na obszarach, na których doskwierać będzie brak wody.

Woda — nasza misja

Jako światowy koncern BWT stawia czoła wszystkim tym wyzwaniom. Realizując naszą misję, z jednej strony rozwijamy produkty i usługi do uzdatniania istniejących zasobów wodnych i udostępnienia wody w możliwie jak najlepszej jakości, które oszczędnie wykorzystują zasoby i są zrównoważone dla środowiska. Z drugiej strony sprawiamy, że istniejące zasoby wody mogą być wykorzystywane bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna. Dzięki profesjonalnemu uzdatnianiu wody możemy zamienić wodę zanieczyszczoną w wysokiej jakości wodę pitną, wodę procesową, a nawet w wodę wysoko uzdatnioną / WFI.

Global sources of drinking water
Global sources of drinking water

Visit your local website

Stay on this website