Najwyższej klasy czystość wody

Woda w najczystszej formie

BWT jest światowym liderem oferującym systemy wytwarzania, przechowywania i dystrybucji ultraczystych mediów w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Pharma & Biotech

Eliksir życia

Woda w najczystszej postaci

Woda to najczęściej stosowany surowiec w przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Woda i inne ultraczyste media są niezbędnymi składnikami w wielu procesach przeprowadzanych w tej branży. BWT wyspecjalizowała się w spełnianiu najwyższych wymagań. Z naszym ponad 50-letnim doświadczeniem należymy do wiodących na świecie dostawców mediów czystych. Z jednej strony rozwijamy systemy pozwalające uzyskać z wody pitnej czystą parę, wodę wysoko uzdatnioną i wodę do iniekcji (WFI) oraz umożliwiające ich bezpieczne przechowywanie i dystrybucję. BWT oferuje także usługi, które gwarantują wieloletnie funkcjonowanie danej instalacji.

Czyste media i obszary zastosowania

Z wodą z instalacji BWT mamy kontakt znacznie częściej, niż przypuszczamy. Przy porannym myciu zębów, podczas spieniania pod prysznicem szamponu nałożonego na włosy, a także później, podczas nakładania balsamu do ciała. W piance do golenia na mokro. W kroplach do oczu i płynie do soczewek kontaktowych. W tabletce na ból głowy przyjmowanej po wyczerpującym dniu. W szczepionkach stosowanych jako ochrona na czas dalekiej podróży. Także w zastrzykach dla psów, kotów itp. Wszędzie, w codzienności towarzyszy nam technologia BWT.

Female chemist analysing purified water
Female chemist analysing purified water

Wysoko uzdatnioną wodę czy wodę do iniekcji (WFI), stosuje się oczywiście także w farmacji i technologii medycznej, na przykład podczas produkcji insuliny dla cukrzyków, rozruszników serca czy protez i sztucznych stawów. Oprócz tego, że znajduje się również w często ratujących życie zastrzykach, woda wysoko uzdatniona / woda do iniekcji jest też niezastąpiona przy wytwarzaniu leków homeopatycznych.

Woda wysoko uzdatniona / woda do iniekcji (WFI) to rozpuszczalnik i nośnik w produkcie końcowym, ale także niezbędny środek do czyszczenia i płukania opakowań i urządzeń produkcyjnych. Rozróżnia się przy tym różne stopnie czystości: Woda wysoko uzdatniona (purified water lub aqua purificata) i woda do iniekcji (WFI) (water for injection lub aqua ad iniectabilia).

Surowe prze­pisy zawarte w kodek­sach aptecz­nych, tzw. farma­kopea gwaran­tują konsu­men­towi bezpie­czeń­stwo.

OSMOTRON

Układ OSMOTRON BWT dostarcza czystą wodę spełniającą najwyższe wymogi przemysłu farmaceutycznego. Łączy on w sobie wszelkie procedury niezbędne do wytworzenia oczyszczonej wody. Od zmiękczenia, przez odwróconą osmozę, aż po elektrodejonizację w modułach SEPTRON, oraz sterowanie i monitorowanie. Efekt to bezpieczna i czysta woda BWT Purified Water.

Znane koncerny farmaceutyczne, producenci kosmetyków i liczne firmy z innych branż postawiły na rozwiązanie BWT OSMOTRON. OSMOTRON to odnoszący największy sukces, standaryzowany układ do wytwarzania wody wysoko uzdatnionej. Jest kompaktowy i absolutnie niezawodny, a do tego używany w ponad 1000 instalacjach na całym świeci.

Osmotron broadway engineering

SEPTRON

SEPTRON to moduł do elek­tro­de­jo­ni­zacji o konstrukcji spiralnej, opra­co­wany przez BWT specjalnie z uwzględ­nie­niem potrzeb prze­mysłu farma­ceu­tycz­nego. W module SEPTRON woda jest odsa­lana w trakcie hybry­do­wego procesu fizy­ko­che­micz­nego. Opcjo­nalnie można wbudować w niego także końcową ultra­fil­trację, zapew­nia­jącą najwyższe bezpie­czeń­stwo i czystość mikro­bio­lo­giczną.
BWT Septron product image BWT Septron product image

Bezpieczeństwo i serwis

BWT technician explaining water purifier
BWT technician explaining water purifier

W dziedzinie mediów czystych BWT jest partnerem w całym cyklu życia produktu. Od zaplanowania instalacji, aż po jej konserwację i serwisowanie. Wspólnie z użytkownikiem przygotowujemy optymalny pakiet dostosowany do wymogów klientów.

Serwisanci BWT na całym świecie troszczą się o to, aby instalacje pracowały długo i niezawodnie, dostarczając wyłącznie bezpieczną i naprawdę najczystszą wodę BWT.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat zastosowań i rozwiązań w dziedzinie farmaceutycznej można znaleźć w zakładce BWT Pharma & Biotech.

Tech­no­logia BWT zawsze i wszę­dzie

BWT obrała sobie za cel dostarczenie najlepszej jakości wody w przypadku każdego rodzaju wymogów. Wybierając BWT nie tylko trafiasz pod najlepszy adres jeśli chodzi o media czyste i ultraczyste, ale też możesz mieć pewność, że otrzymasz optymalne, odpowiadające najnowszemu stanowi techniki rozwiązanie także we wszystkich innych obszarach takich jak wody pitne, kotłowe, chłodzące, grzewcze, wody do klimatyzacji, czy wody procesowe.

Visit your local website

Stay on this website