Sponsoring sportowy

BWT W SPORTACH MOTORYZACYJNYCH

Szczególnie w sportach motorowych kolor różowy stał się wszechobecny i jest stałym elementem torów wyścigowych na całym świecie.
team team

Sponsoring sportowy

BWT w Kobiecej Siatkówce

BWT Polska Złotym Sponsorem KS DevelopRes Bella Dolina Rzeszów
developres developres

Sponsoring sportowy

BWT w sportach zimowych

W sportach zimowych kolor różowy jest również obecny wszędzie, wspierając wiele drużyn i sportowców, a także legendarny wyścig Hahnenkamm w Kitzbühel.
Wintersport Wintersport

Sponsoring BWT

Sport

Różowy to nowy znak rozpoznawczy międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Od 2015 roku jako sponsor anga­żu­jemy się w sport najwyż­szej klasy. Łączy nas zapo­trze­bo­wanie na jakość, inno­wa­cyjne tech­no­logie i pasja, aby każdego dnia dawać z siebie wszystko. Dzięki wielkim sukcesom z naszymi zespo­łami i spor­tow­cami udało nam się ugrun­tować nasz różowy kolor jako znak firmowy w sporcie między­na­ro­dowym. Siłą napę­dową naszego zaan­ga­żo­wania jest pasja do dosko­nałej wody w każdej kropli, która prze­pływa przez nasze produkty – a także pasja do osią­gania najlep­szych wyników naszych spor­towców na stokach, stadio­nach i torach wyści­go­wych tego świata. Prawie 70% naszego ciała składa się z wody, a dobrze zapro­jek­to­wane zaopa­trzenie w wodę jest niezwykle ważne, szcze­gólnie podczas szczy­to­wych występów. Nasi spor­towcy i drużyny pole­gają na mocy Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wodzie BWT - dla więk­szej mocy i mniej­szego zmęczenia. Posta­wi­liśmy sobie za cel dostar­czanie najlep­szej wody we wszyst­kich obsza­rach dzia­łania: dla nas i naszego środo­wiska, 24 godziny - 7 dni w tygo­dniu, zgodnie z naszym mottem „Dla Ciebie i Planet Blue”. Dzięki strefom wolnym od butelek, lokal­nemu uzdat­nianiu wody i właści­wemu wyko­rzy­staniu wody, chcemy dać przy­kład w sporcie, aby osta­tecznie poprawić jakość wody i jakość życia milionów ludzi.

Sport

Ski
Ski

BWT w sportach motoryzacyjnych

Różowy jest stałym elementem Formuły 1 od 2017 roku. Dzięki dwóm różowym samo­chodom wyści­gowym zespół BWT Racing Point F1 Team (obecnie: Aston Martin Cogni­zant Formula One Team) był w stanie osią­gnąć wiele sukcesów w zeszłym sezonie.

Ale także w 2023 roku BWT jest repre­zen­to­wane w najwyż­szej klasie sportów moto­ro­wych. Ale nasz róż można znaleźć nie tylko w Formule 1. BWT odgrywa również ważną rolę w Formule 2 i Formule 3, a także w samo­cho­dach tury­stycz­nych. Z dala od toru wyści­go­wego dużo inwe­stu­jemy w badania i rozwój. Szcze­gólnie w dzie­dzinie tech­no­logii membra­nowej (pojazdy napę­dzane wodorem) odgry­wamy pionierską rolę, a wraz z FORZE Elec­tric Racing udowad­niamy, że ta tech­no­logia ma również wielką przy­szłość w wyści­gach.

Sporty motorowe
BWT Alpine F1

BWT w siatkówce kobiecej

BWT Polska nawiązała współpracę KS DevelopRes Bella Dolina Rzeszów w sezonie 2022/2023 Tauron Liga. Wspólnym celem obu stron jest promowanie postaw ekologicznych i pracy na rzecz zmniejszenia liczby plastikowych butelek.
Jako firma bardzo aktywna na rynku marketingu sportowego cieszymy się, że mogliśmy połączyć siły z tak wybitnym i utytułowanym klubem sportowym, którym jest KS DevelopRes Bella Dolina Rzeszów.
Kobieca siatkówka
developres

BWT w sportach zimowych

Jesteśmy częścią sportów zimo­wych od 2017 roku. Czy to na nume­rach star­to­wych spor­towców, czy na deskach na najbar­dziej stro­mych zjaz­dach na świecie - nikt w narciar­stwie alpej­skim nie może ominąć naszego BWT Pink. Oprócz legen­dar­nego wyścigu Hahnen­kamm wspie­ramy również szwaj­carską drużynę narciarską i licz­nych spor­towców. Jesteśmy również repre­zen­to­wani na skocz­niach narciar­skich i skocz­niach mamu­cich tego świata i co sezon świę­tu­jemy wielkie sukcesy. Ponadto wspie­ramy Puchar Hoke­jowy w Szwaj­carii.
Sporty zimowe

Visit your local website

Stay on this website