Projekt fundacji AQUA Pearls
BWT – For You and Planet Blue

Zmieńmy razem świat

Niedroga, inteligentna woda dla każdego i wszędzie.
Pomóż!
b.water blue b.water blue

Projekt fundacji AQUA Pearls
BWT – For You and Planet Blue

b.waterMISSION

Razem możemy uczynić świat trochę lepszym - łyk po łyku. Zostań częścią naszej misji!
Pomóż!
b.water blue b.water blue

ZRÓW­NO­WA­ŻONE SYSTEMY WODNE

AQUA PEARLS

Każda daro­wizna może poru­szyć świat.

Wsparcie b. WaterMISSION, to projekt AQUA Pearls For You i Planet Blue Foundation*. Dzięki temu projektowi postawiliśmy sobie głównie za cel budowanie studni na obszarach wiejskich w Gambii i Tanzanii, zapewniając w ten sposób dostęp do czystej wody pitnej. Dzięki b.waterMISSION, podstawa zrównoważonego rozwoju i niezawodne wdrożenie jest już gotowe do wdrożenia. Teraz naszym (wspólnym) zadaniem jest zbudowanie jak największej liczby dystrybutorów.

Zrównoważone systemy wodne

Każda darowizna może coś zmienić.

 

Support b.water­MIS­SION, a project of AQUA PEARLS For You and Planet Blue Foun­da­tion. With this project, we have set ourselves the goal of building wells in mainly rural areas of Africa, thereby ensuring the access to clean drinking water. With b.water­MIS­SION, the basis for the sustain­able and reli­able imple­men­ta­tion is already set. Now it is our (joint) task to build as many taps as possible.

Nasz cel:

Tworzenie świadomości, że woda - to eliksir życia - która jest WARTOŚCIĄ.

Zapewnienie zrównoważonego działania poprzez monitorowanie online i konserwacji na miejscu:
• Budowa kilku tysięcy dystrybutorów w kilka lat
• Dostęp do bezpiecznej i czystej wody pitnej
• Zapewnienie, że nikt nie musi iść dalej niż 150 m do następnego punktu poboru wody

BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water
„Wcze­śniej kran był otwarty tylko od 9:00 do 12:00 i wieczorem od 17:00 do 18:00. Szczerze, było to dla nas bardzo uciąż­liwe. Teraz jest on dostępny całą dobę. Możemy z niego skorzy­stać zawsze, gdy potrze­bu­jemy wody, nawet o północy”.
Asanatou Mballow, Female Villager, Jarreng

Jak to działa?

Dystry­butor b.water to inteligentny dystrybutor wody, który jest na bieżąco monitorowany. Wszystkie dochody mogą być śledzone, kontrolowane i wykorzystywane w przejrzysty sposób przez osoby prywatne, organizacje lub władzę, aby móc płacić za bieżące utrzymanie systemów.

 Dystry­butor b.water został wypo­sa­żony w tech­no­logię eWaterPay Limited, UK.

 

BWT and b.water
BWT and b.water in the Gambia

Dystrybutor b.waterMISSION, mobilne pieniądze i technologia NFC

Mieszkańcy wioski mogą za pomocą telefonu komórkowego kupić kredyt b. WaterMISSION, który jest zapisywany na specjalnym tagu b.waterMISSION. Ze zdalną przedpłatą, identyfikowalne kredyty wodne mogą być wysyłane do dystrybutorów przez władze, okolicznych mieszkańców, ale także przez darczyńców z całego świata. Technologia b.waterMISSION działa nawet na obszarach wiejskich ze słabymi połączeniami transmisji danych, a telefon komórkowy o niskiej przepustowości połączenia używany jest do realizacji płatności. W odległych obszarach technologia NFC umożliwia konsumentom załadować kredyt bezpośrednio przy tagu, a następnie pobrać potrzebną wodę.
b.water

Dystrybutor b.waterMission

Wykorzystanie Internetu rzeczy (IoT) oraz technologii NFC umożliwia m.in. zapis kredytów b.waterMISSION na etykiecie b.waterMISSION. Ilość zużytej wody odejmowana jest od kredytu na karcie. Skanując tag na dystrybutorze, woda wypływa z kranu. Dochód gwarantuje zrównoważoną eksploatację i konserwację ujęć wody. Wszystkie dane dotyczące zużycia wody i stan dystrybutorów są monitorowane na bieżąco.
b.water

Moni­to­ro­wanie i anali­tyka danych na żywo

Dystry­bu­tory b.waterMISSION bezpośrednio komunikują się z bazą danych w chmurze, a oprogramowanie, na bieżąco dostarcza rzeczywistych informacji o systemie wodnym. Oprogramowanie rejestruje wszystkie transakcje w centralnej bazie danych dla przejrzystości raportowania. Dzięki temu technicznemu zdalnemu monitorowaniu wydajności jesteśmy w stanie szybko wykryć problemy z wydajnością pojedynczego dystrybutora. Niska prędkości przepływu i usterki są wykrywane i umożliwiają wykonywanie operacji i zespoły konserwacyjne do szybkiego działania.
b.water

Dlaczego b.water­MIS­SION?

Każda daro­wizna może poru­szyć świat.

Dlaczego b.water­MIS­SION?

Według Insty­tutu ds. Wody, Środo­wiska i Zdrowia ONZ do 2030 r. globalne zapo­trze­bo­wanie na wodę ma wzro­snąć o 50%.

Woda nada­jąca się do spożycia przez ludzi to bardzo ogra­ni­czony zasób, który znaj­duje się pod presją złego zarzą­dzania i zmian środo­wi­sko­wych. W 2050 roku 9,7 miliarda ludzi będzie potrze­bo­wało dostępu do świeżej i zdrowej wody. 

Korzyści z czystej wody:

 • Poprawa ogól­nego stanu zdrowia nara­żo­nych społecz­ności.
 • Zmniej­szenie odsetka dziew­cząt nieuczest­ni­czą­cych w edukacji ze względu na ich rolę zbie­raczy wody.
 • Zmniej­szenie ilości śmier­tel­nych chorób prze­no­szo­nych przez wodę.

Korzyści ze zrów­no­wa­żo­nego systemu wodnego:

 • Mniejsze straty wody i dostęp­ność 24/7.
 • Skró­cenie czasu i odle­głości, jakie obecnie zajmuje chodzenie do odle­głych źródeł wody i czekania w kolejce.
 • Wzrost ekonomii poprzez stwo­rzenie rynku wody.

Zostań part­nerem b.water­MIS­SION teraz!

Razem z każdym łykiem możemy zmienić świat.

Wspomóż AQUA Pearls – For You and Planet Blue

Przekaż daro­wiznę na:
IBAN: AT76 3432 2000 0004 0261 | BIC: RZOOAT2L322

Buduj b.water­MIS­SION razem z BWT:

 • 3.500€ finan­so­wane przez darczyńców
 • 3.500€ finan­so­wane przez BWT     
 • BWT gwaran­tuje sfinan­so­wanie każdego kranu b.water­MIS­SION

Przekaż wodę miesz­kańcom:

 • Za 5 € rocznie jeden Afry­kanin może otrzymać bezpieczną i czystą wodę pitną.
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water

 

Prze­ka­zanie jednego dystry­bu­tora b.water­MIS­SION może posłużyć nawet 250 osobom, zmie­niając ich życie na lepsze.

Jako darczyńca masz następujące możli­wości:

 • Twoje nazwisko widnieje na kranie b.waterMISSION
 • Masz dostęp do danych, aby spojrzeć na zużycie wody i zużycie wody dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

O fundacji AQUA Pearls

* AQUA Pearls - For You and Planet Blue.
Prywatna chary­ta­tywna fundacja non-profit BWT.

Fundacja AQUA Pearls wspiera między innymi projekt b.waterMISSION, dostarczający zrównoważone systemy wodne w Afryce.

Fakty:

 • Utworzona w grudniu 2016 r. przez BWT zgodnie z przepisami austriackiej ustawy o fundacjach prywatnych
 • Corocznie: audyt i potwierdzenie działalności w raporcie z audytu

Cel fundacji:

 • Poprawa dostępu do czystej wody pitnej na całym świecie
 • Walka z ubóstwem, zwłaszcza z brakiem czystej wody pitnej
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza gospodarczego wykorzystania zasobów wodnych
 • Ochrona środowiska, w szczególności cykli wodnych i zagrożonych gatunków

Dlaczego warto przekazać darowiznę na rzecz Fundacji AQUA Pearls?

 • 100% wszystkich darowizn jest inwestowanych w projekty
 • Brak kosztów administracyjnych
 • Darowizny na rzecz AQUA Pearls Foundation * można odliczyć od podatku w Austrii
BWT Distance Award
BWT Distance Award

BWT Distance Award

Metr po metrze - kropla po kropli - razem zmie­niajmy świat!

Nagroda BWT Distance Award obej­muje wszystkie skoki (w metrach) oddane w indy­wi­du­al­nych zawo­dach skoków narciar­skich w bieżącym sezonie. Budu­jemy jeden dystry­butor b. Water­MIS­SION za każde 18.000 metrów odda­nych skoków.

Kubacki Kubacki