"Strefa wolna od butelek" w biurze

Najlepsza woda w biurze

Przeciwdziałanie zalewowi plastikowych odpadów jest niezwykle łatwe. Mamy kilka wskazówek, jak zamienić swoje biuro i firmę w "Strefę wolną od butelek", przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.
bfz biuro bfz biuro

"Strefa wolna od butelek" w biurze

Zero plastiku

Bądź ekologiczny w biurze

Odpady z tworzyw sztucz­nych można również zmniej­szyć w miejscu pracy, co stanowi ważny krok w kierunku ochrony środo­wiska i zrów­no­wa­żo­nego rozwoju. Prosta, ale tym bardziej skuteczna opcja, którą można również wdrożyć w miejscu pracy to użyć lokalnej wody z kranu, uzdatnić ją, a tym samym sprawić, aby miejsce pracy było "Strefą wolną od butelek". Jest to wyraźny plus dla śladu CO2 każdego pracow­nika, a dzięki BWT również plus dla jakości wody. Prak­tyczne dzbanki filtra­cyjne BWT to równie proste i elastyczne rozwią­zanie do biurka lub sali konfe­ren­cyjnej. Prze­kształć wodę z kranu w smaczną mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę BWT. Dystry­butor wody BWT jest szcze­gólnie prak­tyczny w biurze, pocze­kalni u lekarza czy w szkole, itp., a zestaw BWT AQA Pure jest idealnym rozwią­za­niem do kuchni biurowej.

AQA Drink Pro 20
AQA Drink Pro 20 Slider 3
Dystrybutor wody pitnej BWT AQA: idealny do "Strefy wolnej od butelek" w miejscu pracy.

Jakie są zalety "Strefy wolnej od butelek"?

Produkty i rozwią­zania

Dystrybutor wody

Prze­wo­dowy dystry­butor wody pitnej AQA drink PRO zawsze zapewnia komfort i bezpie­czeń­stwo podczas uzdat­niania świeżej wody.  Urzą­dzenie zawiera opaten­to­wany filtr mine­ra­li­zu­jący magnezem wodę wraz z pełną ochroną i najdo­kład­niejszą filtracją.

Wystarczy naci­skając jeden przy­cisk, aby wybrać wodę schło­dzoną, gazo­waną, ciepłą, w tempe­ra­turze poko­jowej. Wszystko w zależ­ności od upodobań i wymagań.

AQA Drink Pro 20 Galery 4 AQA drink pro 20

Mine­ra­li­zo­wana magnezem woda prosto z kranu kuchen­nego

BWT oferuje rozwią­zanie zapew­nia­jące smaczną wodę prosto z Twojego kranu. Bateria kuchenna z filtrem wody prze­kształca bieżącą wodę w najlepszą mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę, znacząco popra­wiając jej smak i umoż­li­wiając rezy­gnację z trans­por­to­wania i utyli­zacji plasti­ko­wych butelek jedno­ra­zo­wych. Wyjąt­kowa, opaten­to­wana tech­no­logia BWT wzbo­ga­ca­jąca wodę w magnez sprawia, że woda w Twoim kranie będzie znacznie smacz­niejsza. Dodat­kowa ochrona przed wapniem w filtrze skutecznie zabez­piecza np. czajnik elek­tryczny czy ekspres do kawy przed powsta­wa­niem osadu.

Dowiedz się więcej o AQA drink Pure
AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_1280x1280

Więcej "Stref wolnych od butelek"

Jeśli chcesz wnieść swój wkład i zmniej­szyć zużycie wody, poka­żemy Ci inne proste rozwią­zania, w jaki sposób możesz uruchomić w swoim najbliż­szym otoczeniu "Strefy wolne od butelek". Czy to w domu, w biurze czy w restau­racji bez względu na to, co wybie­rzesz, możesz nadal cieszyć się wodą w najlep­szej jakości bez względu na to, czy jest zimna, niegazowana czy gazo­wana.

Warto wiedzieć więcej

Visit your local website

Stay on this website