Najlepsza woda w domu 

Jedwabiście miękka woda perłowa

Miękka woda sprawia, że czujesz się dobrze pod prysznicem, dzięki czemu skóra jest wyraźnie delikatniejsza, włosy są gładsze, a pranie delikatniejsze. I: chroni twój dom przed irytującym wapnem.

Najlepsza woda w domu

Najlepsza higiena wody pitnej

Woda najwyższej jakości - to jest niezbędne! Czy pijesz orzeźwiającą szklankę wody, szczotkujesz nią zęby, czy używasz jej do mycia sałatki.
Junge trink sauberes Wasser Junge trinkt sauberes Wasser

Najlepsza woda w domu

Przytulne ciepło

Dzięki optymalnie uzdatnionej wodzie grzewczej zapewniasz efektywną pracę systemu grzewczego. Dzięki temu oszczędzasz pieniądze, a jednocześnie cieszysz się komfortowo ciepłym domem.
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

NAJLEPSZA WODA W DOMU

SMACZNA WODA

Inno­wa­cyjny system uzdat­niania wody zapewni opty­malną jakość wody w Twoim domu

Od piwnicy aż po dach, od grzej­nika poprzez kuchnię aż po łazienkę – dzięki produktom BWT Twoja woda w całym domu będzie znako­mita! Razem z naszymi part­ne­rami z zakresu insta­lacji urzą­dzeń oraz specja­li­stami BWT w dzie­dzinie wody pitnej opra­co­wa­liśmy najlepsze rozwią­zania służące do uzdat­niania wody w gospo­dar­stwach domo­wych. Filtry wody pitnej zapew­niają higie­nicznie czystą wodę, zmięk­czacze i urzą­dzenia chro­niące przed powsta­wa­niem osadu oferują inno­wa­cyjną ochronę przed wapniem oraz uzdat­nianie wody w celu zapew­nienia opty­malnej wydaj­ności insta­lacji grzew­czej – a wszystko to dzięki BWT!

Woda – arteria życia w Twoim domu

Perlwasser Haus
Perlwasser Haus

Produkty

Woda odgrywa dla nas kluczową rolę przez całe życie. Dzięki know-​how, tech­no­logii i produktom BWT z czystym sumie­niem możesz nam zaufać. Zrelaksuj się, odpocznij i bądź pewien, że dostar­czasz sobie i swoim najbliż­szym opty­malnie najlepszą wodę BWT.

Filtr mechaniczny E1 – higiena wody pitnej jest prosta!

Filtr mecha­niczny BWT E1 zapewnia wygodną i prostą obsługę dzięki genialnej koncepcji i budowie. Wkład filtra można wymienić zale­dwie w ciągu kilku sekund, a dopływ wody zablo­kować jednym ruchem ręki bezpo­średnio na urzą­dzeniu – bez narzędzi, bez pryska­jącej wody. Prosto i wygodnie.

Po zare­je­stro­waniu produktu BWT oferuje 10-letnią gwarancję i auto­ma­tyczną usługę przy­po­mi­na­jącą na maila – dzięki temu nigdy nie zapo­mnisz już o wymianie zasob­nika higie­nicz­nego!

Więcej o filtrze mecha­niczny BWT E1
E1 Einhebelfilter

BWT Perla

Nowy zmięk­czacz BWT Perla wypo­sa­żony jest w najno­wo­cze­śniejszą tech­no­logię komu­ni­kacji, zapew­niając maksy­malny komfort obsługi i najwyższą jakość serwi­sową. Jeszcze nigdy korzy­stanie z jedwa­bi­ście mięk­kiej Perłowej Wody BWT nie było takie proste.

Zalety:

 • Wydaj­ność do 6 osób w gospo­dar­stwie
 • Duplex zapew­nia­jące miękką wodę przez całą dobę
 • Zapas soli 32 kg
 • Zdalne stero­wanie przez aplikacje BWT Best Water Home, lub połą­czenie przez sieć GSM, WLAN, LAN
 • Duży 5-​calowy doty­kowy wyświe­tlacz
 • Auto­kon­trola za pomocą funkcji Auto Check
Więcej o BWT Perla
BWT Perla

BWT AQA total Energy 2500

Urzą­dzenie AQA total Energy 2500 idealnie nadaje się do gospo­darstw domo­wych liczą­cych do 6 osób. Oferuje opty­malną ochronę przed wapniem, nawet jeżeli woda używana jest z kilku źródeł jedno­cze­śnie.

Oprócz opty­malnej ochrony przed wapniem urzą­dzenie gwaran­tuje także skuteczną ochronę przed korozją. AQA total Energy dodat­kowo stymu­luje powsta­wanie cien­kiej warstwy ochronnej zapo­bie­ga­jącej korozji powierzch­niowej na rurach z metalu.

Więcej o urządzeniach chroniących przed powstawaniem osadu
BWT AQA total energy

AQA therm HWG

Po zain­sta­lo­waniu urzą­dzenia AQA therm HWG (zespół wody grzew­czej) zapewni opty­malnie uzdat­nioną, zgodną z normami wodę grzewczą, służącą do napeł­nienia stacjo­narnej insta­lacji grzew­czej.

W przy­padku AQA therm HWG woda grzewcza jest częściowo odsa­lana i dzięki temu redu­ko­wane są dokładnie te skład­niki wody, które mogą powo­dować powsta­wanie osadów i korozję. W ten sposób chro­nisz cały system grzewczy i długo­fa­lowo oszczę­dzasz na kosz­tach energii.

Więcej o urządzeniach chroniących układy grzejne
AQA therm HWG

Zmiękczanie, a ochrona przed wapniem

Enthärtung vs. Kalkschutz
Enthärtung vs. Kalkschutz

Dwa sposoby na osady wapnia i twardą wodę

Z pewnością dobrze wiesz, jakie skutki niesie ze sobą woda zawierająca wapń. Pozostawia nieestetyczne plamy na baterii i w kabinie prysznicowej. Odkłada się również w formie osadu w urządzeniach gospodarstwa domowego, takich jak czajnik, ekspres do kawy czy pralka. Może także niepostrzeżenie spowodować kosztowne szkody w rurociągach.

W zależności od tego, czy chcesz trwale pozbyć się wapnia, czy przynajmniej zredukować jego negatywne działanie, możesz wybrać jeden z dwóch wariantów. Zmiękczanie pozwala całkowicie usunąć wapń z wody. A Ty możesz korzystać z miękkiej wody w całym gospodarstwie domowym. Ochrona przed osadem polega na pozostawieniu wapnia w wodzie przy jednoczesnym zadbaniu o to, aby się nie osadzał.

Miękka woda z twardej…

Urzą­dzenie zmięk­cza­jące to odpo­wiednie rozwią­zanie zapew­nia­jące trwałą redukcję zawar­tości wapnia w wodzie. Opiera się ono na zasa­dzie wymiany jonów, tzn. zwięk­sza­jące twar­dość wody jony magnezu i wapnia są zastę­po­wane jonami sodu.

W oparciu o tę zasadę dzia­łają także zmięk­czacze BWT. Prze­kształ­cają one twardą wodę w jedwa­bi­ście miękką Perłową Wodę BWT. Pozwala to nie tylko chronić insta­lacje wodne i sprzęt gospo­dar­stwa domo­wego przed osadami wapnia, ale także ściany kabiny prysz­ni­cowej i baterie przed plamami. Warto także pamiętać o zwięk­szonym komforcie. Miękka woda jest znacznie przy­jem­niejsza pod prysz­nicem czy podczas kąpieli i lepiej wpływa na skórę.

Mniejszy osad wapnia i znako­mita woda

Systemy ochrony przed wapnem tworzą małe krysz­tały węglanu wapnia z części wapna rozpusz­czo­nego w wodzie, co z kolei wiąże resztę wapna z sobą. Wapń nie może już osadzać się w rurach lub kotłach. 

Dzięki systemowi ochrony przed osadami wapnia możesz opty­malnie zabez­pie­czyć swój dom przed kamie­niem o śred­niej twar­dości wody i jedno­cze­śnie zachować wszystkie ważne skład­niki mine­ralne w wodzie.

FAQ

Jakie konsekwencje niesie za sobą zbyt twarda woda?

 • Zbyt dużo wapnia w wodzie oznacza wyższe koszty energii, ponieważ zmniejsza się wydajność bojlerów i zasobników ciepłej wody
 • Konieczność częstego odkamieniania urządzeń gospodarstaw domowego takich jak czajnik, ekspresy do kawy, pralki, zmywarki, ale również przepływowych podgrzewaczy wody co podnosi koszty ich użytkowania
 • Większe zużycie (do 50%) środków piorących i czyszczących
 • Dużo trudniejsze utrzymanie łazienki i kuchni w czystości
 • Znaczne obniżenie trwałości urządzeń podłączonych do instalacji wodnej, częstsze naprawy lub konieczność zakupu nowych urządzeń
 • Zakamienienie instalacji wody pitnej, wiążące się z kosztownymi naprawami, lub wymianą całej instalacji

Gdzie otrzymam więcej infor­macji i kto może ocenić koniecz­ność doda­wania mine­rałów do mojej wody pitnej?

Należy skontaktować się z wykwalfikowanym instalatorem. BWT wspólnie z eksperem może dokonać analizy wody i zalecić optymalny sposób uzupełnienia składu wody. Instalator BWT jest rówież odpowiednią osobą do montażu instalacji HydroMODUL i systemu filtrów BWT.

Co jest potrzebne do montażu systemu perłowej wody?

W pobliżu miejsca montażu muszą się znajdować przyłącze kanalizacyjne, odpływ podłogowy i osobne przyłącze elektryczne (230 V/50 Hz).

Dlaczego woda nie jest już zmiękczona w wodociągach?

Centralne zmiękczanie wody przez sieci wodociągowe nie ma sensu ze względu na koszty, ponieważ duża część wody pobierana jest do firm handlowych i przemysłowych lub wykorzystywana do innych celów. Dla większości tych konsumentów centralne zmiękczanie jest niepotrzebne, a nawet złe - wystarczy pomyśleć o nawadnianiu zieleni i ogrodów.

Dlaczego urządzenie do zmiękczania wody jest dziś bardziej potrzebne niż kiedyś?

O twardości wody zaczęto mówić dopiero 30–40 lat temu, gdy ze względu na zmianę stylu życia i rosnące wymagania dotyczące komfortu zaczęła się zmieniać także technologia. Im bardziej złożone były wtedy domowe instalacje, tym bardziej podatne na usterki okazują się one dzisiaj. Nawet najmniejsze odchyłki od stanu idealnego mają wpływ na sprawność i wydajność np. nowoczesnych kotłów, a wapń w wodzie powoduje różne problemy tego typu.
Wczytaj następne

Warto wiedzieć więcej

Visit your local website

Stay on this website