Armatura kuchenna z filtrem wody

Smaczna woda wzbogacona magnezem prosto z kranu

Odkręć kran i delektuj się smakiem. Dźwiganie butelek z wodą i składowanie plastikowych odpadów odchodzi do lamusa.

Armatura kuchenna z filtrem wody

Smaczna woda wzbogacona magnezem prosto z kranu

Dodatkowa ochrona przed wapniem w filtrze skutecznie zabezpiecza czajnik elektryczny i ekspres do kawy przed powstawaniem osadu.

Wkłady filtracyjne do dystrybutorów

Idealna woda w biurze wprost z sieci wodociągowej

Dystrybutory do wody BWT są podłączone do instalacji wodnej i uszlachetniają lokalną wodę, przekształcając ją w smaczną wodę mineralizowaną magnezem – niegazowaną, schłodzoną, gazowaną lub gorącą.
drinkwater drinkwater

Wkłady filtru­jące Do systemów podzlewowych i dystrybutorów

Nasze technologie

Wybierz wodę, która pasuje do Twojego stylu życia

Zamień swoją wodę z kranu w wyjąt­kową wodę dosto­so­waną do Twojego stylu życia. Wyso­kiej jakości filtr do wody jest idealny do polep­szenia Twojego samo­po­czucia! Dzięki filtrom do wody BWT, bardzo łatwo jest zamienić wodę z kranu w indy­wi­du­alne doznania smakowe. Nie trzeba już dźwigać cięż­kich butelek z wodą. A przy okazji przy­czy­niamy się do ogra­ni­czenia zanie­czysz­czeń na świcie.

W sprytny sposób wspieraj swoją dzienną równo­wagę magne­zową

Produktteaser Küchenwasserfilter
Produktteaser Küchenwasserfilter

Jak działa filtr do wody?

Wielo­stop­niowy proces filtracji BWT w mine­ralnym wkła­dzie filtra­cyjnym z magnezem jest kamie­niem milowym w historii opra­co­wy­wania filtra: drobny filtr membra­nowy redu­kuje duże zanie­czysz­czenia i odfil­tro­wuje cząsteczki. Opaten­to­wany wymiennik jonów BWT pochłania wapno i metale ciężkie, takie jak ołów czy miedź i wymienia je na jony magnezu i wodoru.

Ta rewo­lu­cyjna tech­no­logia odpo­wiada za skuteczne zabez­pie­czenie sprzętu gospo­dar­stwa domo­wego przed osadza­niem się kamienia. Wapń, który powo­duje twar­dość, jest zastę­po­wany przez cenny mine­ralny magnez.

Jedno­cze­śnie zmniej­szają się zapachy i substancje wpły­wa­jące na smak, takie jak chlor. Wkład zapewnia opty­malną ochronę przed osadza­niem się kamienia, a dodat­kowa mine­ra­li­zacja magnezem poprawia smak i sprawia, że prze­fil­tro­wana woda jest dosko­nałym wyborem dla smakoszy lub kone­serów - również przy parzeniu kawy i herbaty.

Ulepsz swoją wodę z kranu

Filtry BWT z serii napojów AQA uszla­chet­niają wodę kranową w smaczną, prze­fil­tro­waną wodę pitną mine­ra­li­zo­waną magnezem. Ponadto woda zawiera mniej wapna. Chroni to Twoje urzą­dzenia, takie jak czaj­niki czy ekspresy do kawy, przed osadza­niem się kamienia. Ponadto chro­nisz środo­wisko, nie używając jedno­ra­zo­wych plasti­ko­wych butelek, a tym samym produ­kując mniej plasti­ko­wych odpadów. Dzięki wkładom filtru­jącym do wody BWT AQA w połą­czeniu z systemem podzlewowym BWT AQA drink Pure lub dystry­bu­torem wody BWT AQA drink Pro 20 noszenie pojem­ników na wodę należy już do prze­szłości.
mmw filter mm filter

Jedna rodzina filtrów, a wiele zastosowań

Nasze wkłady filtrujące są na tyle uniwersalne, że możesz ich używać zarówno do systemów podzlewowych jak i biurowych dystrybutorów do wody.

Zestawy BWT AQA drink Pure

Bateria z filtrem wody BWT zapewni Ci świeżą, filtro­waną i mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę, prosto z Twojego kranu w kuchni. Nowe, komplek­sowe systemy AQA drink Pure łączą inno­wa­cyjną tech­no­logię BWT wzbo­ga­cania wody magnezem z nowo­cze­snymi i stylo­wymi bate­riami GROHE. Progra­mo­walny wskaźnik wymiany filtra poka­zuje, kiedy należy wymienić filtr.

Zalety:

 • Świeża mine­ra­li­zo­wana magnezem woda
 • Ogra­niczenie nieeko­lo­gicz­nego trans­portu
 • Redukcja plasti­ko­wych odpadów
 • Progra­mo­walny sygna­li­zator wymiany filtra
AQA drink Pure_LOFT-URBAN_freigestellt_1280x1280 AQA drink Pure_LOFT-URBAN_freigestellt_1280x1280

AQA drink Pro 20

To kompaktowe, wydajne urządzenie ma uniwersalne zastosowanie we wszystkich obszarach o średnim poziomie konsumpcji wody. Urządzenie wyposażone jest w wyjątkową technologię magnezową BWT i oferuje doskonałą i smaczną mineralizowaną magnezem wodę.

Zalety:

 • Potrójna ochrona higie­niczna dzięki BWT System Hygiene
 • Ultra­fil­tracja bakterii i mikro­pla­stiku na przy­łączu
 • Dezyn­fekcja promie­niami UV
 • Koniec z dźwiganiem butelek lub baniaków z wodą
AQA drink 20 CAS AQA drink 20 CAS

Unikalna technologia magnezu

BWT opra­co­wała specjalny proces filtro­wania, dzięki któremu dobra woda jest jeszcze lepsza! Opaten­to­wana tech­no­logia magnezu BWT wzbo­gaca filtro­waną wodę w cenny minerał magnezu i chroni przed wapniem w sposób unikalny na świecie, nie usuwając z wody fizjo­lo­gicznie ważnych twar­dości. W pięciu etapach filtracji, substancje osła­bia­jące zapach i smak, takie jak chlor, metale ciężkie i zanie­czysz­czenia orga­niczne są redu­ko­wane, a woda wzbo­ga­cana jest w cenny magnezu.
Die einzigartige Magnesiumtechnologie
AQA drink pro 20
AQA drink pro 20

Pięcio­krotna filtracja wody

 1. Wstępna filtracja cząstek, np. piasek i rdza
 2. Wstępna filtracja z węglem aktywnym w celu ochrony wymie­niacza jono­wego
 3. Wyso­ko­wy­dajny wymie­niacz jonowy zapew­nia­jący skuteczną ochronę przed kamie­niem. Uwalnia cenny minerał magnezu. Redu­kuje metale ciężkie, takie jak miedź, ołów i nikiel
 4. Filtracja z węglem aktywnym ogra­nicza nieprzy­jemne zapachy i smak substancji, takich jak np.: chlor
 5. Tech­no­logia ultra­fil­tracji usuwa 99,9999% bakterii, a także najdrob­niejsze cząsteczki, takie jak mikro­pla­stiki

Wkłady filtru­jące

Prze­gląd produktów

  Magne­sium Mine­ra­lized Water Magne­sium Mine­ra­lized Water Protect Magne­sium Mine­ra­lized Water Protect Care Filtered Water Care
Mine­ra­li­zo­wany magnezem Check Check Check
Redukcja chloru Check Check Check Check
Ochrona przed kamie­niem   Check Check
Ultra­fil­tracja - redukcja bakterii, wirusów i mikro­pla­stiku

Check Check
Pojem­ność w L 1.330 - 5.000
@ 12 °dH
600 - 2.100
@ 12 °dH
1.710 - 2.500
@ 12 °dH
1.600 - 2.250 1.600 - 2.250
@ 12 °dH
8.000
Zasto­so­wanie do napojów zimnych napojów zimnych i gorą­cych napojów zimnych napojów zimnych i gorą­cych

Najczęstsze pytania doty­czące wkładów filtrujących

Jak długo mogę korzystać z filtrów?

Aby uzyskać optymalną skuteczność filtra, wkład filtracyjny AQA drink należy wymieniać tak jak opisano poniżej: 

 • AQA drink Magnesium Mineralized Water: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT + CYNK: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT CARE: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach
 • AQA drink Filtered Water CARE TC 200: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach
 • AQA drink Filtered Water AC100: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Simply CARE: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach 
 • My AQUA Soft: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach

Okresy użytkowania zależą od jakości i stopnia twardości wody z kranu.

Na co muszę zwrócić uwagę podczas filtrowania?

 • Każdego wkładu filtracyjnego AQA drink wolno używać wyłącznie z wodą, której jakość odpowiada wymogom prawnym dotyczącym jakości wody pitnej.
 • Filtr wody nie jest przystosowany do wytwarzania wody pitnej, tzn. nie jest przeznaczony do uzdatniania wody w złym stanie higienicznym.
 • W przypadku wprowadzenia przez oficjalną instytucję nakazu przegotowywania wody z kranu z powodu skażenia, ma on zastosowanie także do wody przefiltrowanej BWT. Po otrzymaniu informacji urzędowej o zdatności wody z kranu do spożycia należy zawsze wymienić wkład filtracyjny AQA drink oraz wyczyścić przyłącza.
 • W przypadku niektórych grup osób, np. osób o słabszej odporności, oraz podczas przygotowywania pokarmu dla niemowląt należy przegotować przefiltrowaną wodę BWT.
 • Wkład filtracyjny AQA drink należy wymienić najpóźniej 6–12 miesięcy po pierwszym użyciu, w zależności od rodzaju filtra.
 • W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 2 dni system filtra należy przepłukać przed ponownym użyciem 4–5 litrami wody. W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 4 tygodnie zalecamy wymianę wkładu filtracyjnego AQA drink.

Gdzie mogę odczytać pojemność filtra?

Pojemności są podane w instrukcji montażu i obsługi filtra. Jest ona dołączona do opakowania wkładu filtracyjnego AQA drink. Ponadto zestawienie znajduje się na karcie charakterystyki wkładu filtracyjnego AQA drink, dostępnej do pobrania z naszej strony.

Czy muszę zamknąć dopływ wody podczas wymiany filtra AQA drink?

W głowicy filtra BWT jest wbudowany zawór ochrony przed zalaniem, który zapobiega niepożądanemu wypływowi wody przy otwartym zaworze odcinającym, kiedy nie jest zainstalowany wkład filtracyjny AQA drink. Jednak podczas wymiany filtra zaleca się zamknięcie dopływu wody i rozprężenie ciśnienia przez krótkie otwarcie kranu lub naciśnięcie przycisku zimnej wody na dystrybutorze do wody.

Dlaczego nie można pobrać przefiltrowanej wody?

Brak możliwości pobierania przefiltrowanej wody może wynikać z różnych przyczyn. Sprawdzić, czy dopływ wody lub zawory odcinające nie są zamknięte. Jeśli tak, należy je otworzyć. Sprawdzić, czy wkład filtracyjny AQA drink jest całkowicie wkręcony w głowicę filtra. W przeciwnym razie należy odkręcić wkład filtracyjny AQA drink o ½ obrotu i z powrotem wkręcić go do oporu w głowicę filtra. Sprawdzić, czy strzałka na głowicy filtra zgadza się z kierunkiem przepływu. Przepływ jest możliwy tylko wtedy, gdy obydwie są ustawione w tym samym kierunku.

Jaką wydajność filtrowania w litrach mają wkłady filtracyjne AQA drink?

Wydajność filtrowania zależy od jakości i twardości wody z kranu oraz od wielkości stosowanego wkładu filtracyjnego AQA drink. Wydajność można odczytać w instrukcji montażu i obsługi dołączonej do opakowania lub na karcie charakterystyki filtra. (łącze do karty charakterystyki)

Gdzie są produkowane wkłady filtracyjne AQA drink?

Wszystkie nasze wysokiej jakości wkłady filtracyjne wody AQA drink są produkowane w Austrii. Znajduje się tam bardzo nowoczesny zakład produkcyjny, który podlega ciągłym kontrolom jakości.

Czy materiały, z których produkowane są wkłady filtracyjne AQA drink, zawierają BPA (bisfenolu A)?

Nie. Nasze wkłady filtracyjne AQA drink są produkowane z tworzyw sztucznych, które nie zawierają BPA. Do produkcji wkładów filtracyjnych AQA drink stosowany jest polipropylen (PP) i polistyren (PS).

W jaki sposób zapewniona jest jakość wkładów filtracyjnych AQA drink?

W naszych zakładach produkcyjnych w Austrii obowiązują rygorystyczne wytyczne ISO oraz przepisy higieny zgodne z koncepcją HACCP, które podlegają wielokrotnym kontrolom przez niezależnych audytorów. Aby spełnić najwyższe wymagania dotyczące higieny, wkłady filtracyjne AQA drink są sterylizowane i nakłada się na nie niewielką ilość srebra (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO). W ten sposób zapewniamy trwale wysoki poziom jakości. Tylko tak możemy zapewnić, że korzystanie z wrażliwego produktu, jakim jest woda pitna, również będzie zawsze odpowiadać najwyższym standardom higieny.

Jaką trwałość mają wkłady filtracyjne AQA drink BWT?

W przypadku prawidłowego przechowywania oryginalne wkłady filtracyjne AQA drink BWT mogą być magazynowane przez dwa lata. Prawidłowe przechowywanie:

 • W temperaturze od 1°C do 40°C. 
 • Wkłady filtracyjne AQA drink powinny być do czasu wymiany zawsze przechowywane w oryginalnym opakowaniu.
 • Wkłady filtracyjne AQA drink powinny być przechowywane w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym.

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym AQA drink?

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji!

 • Wkłady filtracyjne AQA drink: zużyte wkłady filtracyjne należy utylizować z odpadami domowymi.
 • Materiał opakowaniowy: folie i kartony — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu.
 • Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Czy razem z wkładem filtracyjnym AQA drink otrzymam również głowicę?

Głowica filtra nie znajduje się w zakresie dostawy wkładu filtracyjnego AQA drink i należy ją zamówić oddzielnie.

Jak należy zamontować system filtra?

System filtra można eksploatować w zależności od rodzaju filtra w pozycji pionowej lub poziomej.
Podczas montażu wkładu filtracyjnego AQA drink do użytkowania w poziomie należy pamiętać, aby wkład filtracyjny AQA drink był ułożony na podłodze. 

Czy mogę zamontować wkład filtracyjny AQA również z inną głowicą filtra?

Nie. Wkłady filtracyjne AQA drink działają tylko z oryginalnymi głowicami BWT.

Dlaczego moja woda z kranu jest mleczna/biała?

Podczas pobierania wody ze względu na nadmiar powietrza w rurociągu może powstawać dwutlenek węgla, który wydostaje się w postaci małych białych pęcherzyków. Biały odcień wody z powodu powietrza nie jest groźny. Po pozostawieniu wody na krótki czas zmętnienie znika.
Załaduj więcej

Visit your local website

Stay on this website