RODO

 
Zasady prze­twa­rzania danych osobo­wych w BWT Polska Sp. z o.o.

Dopuszcza się także możli­wość uzupeł­nienia treści umowy o nastę­pu­jący zapis:
„Strona infor­muje członka swojego Perso­nelu o udostęp­nieniu jego danych służ­bo­wych drugiej stronie w zakresie niezbędnym do zwol­nienia Strony otrzy­mu­jącej z obowiązku infor­ma­cyj­nego z art. 14 RODO.”

Ogólna klauzula informacyjna

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
- w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- w celu prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą  umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji z Klientami,
- na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
4) Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
6) Szczegółowe klauzule informacyjne znajdą Państwo poniżej:

Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa. 
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
c) spółki należące do grupy kapitałowej,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w umowie – przedstawicieli podmiotu

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Państwa dane będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska pracy, służbowego numeru telefonu i adresu służbowej poczty elektronicznej.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przygotowania, zawarcia i realizacji umowy – na postawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami drugiej Strony w związku z a umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
- archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
- w celu prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą  umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku,
- w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą  wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie  rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z BWT Polska Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy, ochrona obiektu.
7) Państwa dane będą przechowywane przez okres:
- niezbędny do zawarcia i obowiązywania umowy,
- niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8) Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,
- sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Państwa dane pochodzą od Pracodawcy w imieniu, którego działają Państwo w związku z realizacją zawartej umowy.

Klauzula informacyjna dla umów cywilnoprawnych oraz wpisanych do CEIDG

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia i realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- rozliczeń finansowych, w tym podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym odszkodowań, związanych z ww. umową, a także udzielania odpowiedzi na wnioski, pytania lub skargi, oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach (prawnie uzasadniony interes Administratora), na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
- spółki należące do grupy kapitałowej,
- podmioty, dla których Spółka świadczy usługi,    
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
- służba medycyny pracy.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat w zakresie umów-zleceń z opłaconymi składkami emerytalno-rentowymi /ust. z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach/ lub 10 lat dla osób, które nawiązały współpracę po 31.12.2018r. - ust. z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klau­zula infor­ma­cyjna do kore­spon­dencji e-​mail

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
- dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami,
- przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
- ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
- niezbędności do realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
- zgody wyrażonej poprzez świadome działanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
- spółki należące do grupy kapitałowej.
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wysłaną korespondencję.

Klau­zula stoso­wane w rekru­tacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez BWT Polska Sp. z o.o.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
- mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub listu na adres Administratora Danych Osobowych, który znajduje się powyżej,
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Więcej

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country