RODO

 
Zasady prze­twa­rzania danych osobo­wych w BWT Polska Sp. z o.o.

Dopuszcza się także możli­wość uzupeł­nienia treści umowy o nastę­pu­jący zapis:
„Strona infor­muje członka swojego Perso­nelu o udostęp­nieniu jego danych służ­bo­wych drugiej stronie w zakresie niezbędnym do zwol­nienia Strony otrzy­mu­jącej z obowiązku infor­ma­cyj­nego z art. 14 RODO.”

Ogólna klauzula informacyjna

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
- w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- w celu prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą  umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji z Klientami,
- na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
4) Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
6) Szczegółowe klauzule informacyjne znajdą Państwo poniżej:

Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa. 
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
c) spółki należące do grupy kapitałowej,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w umowie – przedstawicieli podmiotu

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Państwa dane będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska pracy, służbowego numeru telefonu i adresu służbowej poczty elektronicznej.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przygotowania, zawarcia i realizacji umowy – na postawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami drugiej Strony w związku z a umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
- archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
- w celu prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą  umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku,
- w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą  wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie  rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z BWT Polska Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy, ochrona obiektu.
7) Państwa dane będą przechowywane przez okres:
- niezbędny do zawarcia i obowiązywania umowy,
- niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8) Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,
- sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Państwa dane pochodzą od Pracodawcy w imieniu, którego działają Państwo w związku z realizacją zawartej umowy.

Klauzula informacyjna dla umów cywilnoprawnych oraz wpisanych do CEIDG

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia i realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- rozliczeń finansowych, w tym podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym odszkodowań, związanych z ww. umową, a także udzielania odpowiedzi na wnioski, pytania lub skargi, oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach (prawnie uzasadniony interes Administratora), na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
- spółki należące do grupy kapitałowej,
- podmioty, dla których Spółka świadczy usługi,    
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
- służba medycyny pracy.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat w zakresie umów-zleceń z opłaconymi składkami emerytalno-rentowymi /ust. z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach/ lub 10 lat dla osób, które nawiązały współpracę po 31.12.2018r. - ust. z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klau­zula infor­ma­cyjna do kore­spon­dencji e-​mail

BWT Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]bwt.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
- dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami,
- przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
- ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
- niezbędności do realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
- zgody wyrażonej poprzez świadome działanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
- spółki należące do grupy kapitałowej.
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wysłaną korespondencję.

Klau­zula stoso­wane w rekru­tacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez BWT Polska Sp. z o.o.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
- mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub listu na adres Administratora Danych Osobowych, który znajduje się powyżej,
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Więcej

Visit your local website

Stay on this website