BWT zostało partnerem strategicznym kolejnej edycji GASTROTARGÓW SMAKKI

smakki
smakki

Jeśli jesteś kulinarnym pasjonatem, właścicielem restauracji, czy po prostu świat gastronomii nie jest Ci obcy i zapałem śledzisz rynek kawy w Polsce – to wydarzenie jest dla Ciebie!

.

Drodzy gastro­ma­niacy rezer­wujcie terminy w swoich kalen­da­rzach, bo 20.03-22.03.2024 roku widzimy się na jednej z najwięk­szych imprez zrze­sza­ją­cych ludzi świata gastro­nomii, czyli na Gastro­tar­gach SMAKKI! Dodat­kowo z wielką dumą ogła­szamy, że BWT water+more po raz kolejny został Part­nerem Stra­te­gicznym wyda­rzenia!

 

BWT water+more CZOŁOWYM PART­NEREM BRANŻY HORECA

Woda w gastro­nomii pełni kluczową rolę – to ona odpo­wiada za smak i zapach naszych potraw! A jeśli myślisz woda … mówisz BWT! Cieszymy się, że kolejny rok jesteśmy part­nerem stra­te­gicznym wyda­rzenia, które przy­ciąga ludzi z pasją. BWT jest czołowym part­nerem w branży HORECA – z naszych tech­no­logii korzy­stają wyso­kiej klasy hotele i restau­racje. Zależy nam, aby dzięki naszym dzia­ła­niom świat stał się, chociaż odro­binę lepszy, dlatego ponownie w tym roku wyda­rzenie stanie się Strefą Wolną od plasti­ko­wych butelek.

BWT zapewni zdrową, smaczną i lokalnie uzdat­nioną wodę za darmo wszystkim gościom targów. W tym celu posta­wimy kilka­na­ście dystry­bu­torów, wypa­trujcie różo­wych strzałek, które będą prowa­dzić do Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wody BWT. Zachę­camy do zabrania własnych termosów lub wielo­ra­zo­wych butelek.

Zadbamy również o najwyższą jakość wody dla wszyst­kich chęt­nych wystawców. Wypa­trujcie tabli­czek TU UŻYWAJĄ WODY BWT, aby prze­konać się o wyra­fi­no­wanym smaku!

Chcesz spró­bować Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wody BWT i pogadać o kawie? Nasi specja­liści z chęcią pomogą Ci dobrać odpo­wiednie produkty do Waszych kawiarni, hoteli i restau­racji.

Widzimy się w Warszawie!

Visit your local website

Stay on this website