BWT WSPIERA MŁODE TALENTY – ponownie zostaliśmy Sponsorem Strategicznym Olimpiady Kawy by T. Obracaj & M. Rusnarczyk

olimpiada kawy 2024
olimpiada kawy 2024

Przed nami 14 edycja Olimpiady Kawy, która odbędzie się podczas Gastrotargów SMAKKI 2024 – BWT water+more już po raz kolejny zostaje Partnerem Strategicznym wydarzenia.

.

Olim­piada Kawy jest dedy­ko­wana młodym i począt­ku­jącym bari­stom, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w zawo­dzie i nie brali udziału w żadnych innych zawo­dach kawo­wych.

Zawod­nicy będą oceniani w trzech kate­go­riach:
1. Wiedza o kawie jej pocho­dzeniu, jakości i przy­rzą­dzaniu – (wiedza teore­tyczna – egzamin pisemny)
2. Umie­jęt­ność zapa­rzania popraw­nego espresso pod presją czasu – (prak­tyka – kawa na czas)
3. Umie­jęt­ność rozróż­nienia aromatów i smaków kawy – (orga­no­lep­tyka – cup tasting)

BWT ceni sobie pasję i zaan­ga­żo­wanie młodych ludzi, dlatego ufun­du­jemy pierwsze trzy nagrody. Otwie­ramy młodym zdolnym drogę do nowych wyzwań zawo­do­wych, ponieważ Olim­piada przy­ciąga również mena­gerów i właści­cieli kawiarni, którym zależy na najwyż­szej jakości serwo­wanej kawy przez ich bari­stów.

Wiemy jak ważne są dobre nawyki – dlatego na początku drogi chcemy zwracać uwagę młodym bari­stom na jakość wody, której używają oraz zadbać o ich edukację w tym zakresie. Jako Sponsor Stra­te­giczny wyda­rzenia, dostar­czymy uzdat­nioną wodę po odwró­conej osmozie do wszyst­kich urzą­dzeń zapa­rza­ją­cych kawę wodę. Najlepszą jakość osią­gniemy za pomocą produktu BWT bestaqua ROC Coffe. Dzięki temu wydo­bę­dziemy z kawy inten­syw­niejszy smak i podkrę­cimy aromat.

Trzy­mamy kciuki za wszyst­kich uczest­ników!

 

Visit your local website

Stay on this website