Szko­lenie Instalatorów z programu Club Mate

szkolenie_club_mate_grudzien_bwt
szkolenie_club_mate_grudzien_bwt

Mimo że to końcówka roku, za oknem śnieg i zima my wchodzimy w grudzień z wielką dawką energii i wiedzy! To wszystko zawdzięczamy szkoleniu dla Instalatorów Club Mate w siedzibie BWT Polska.

.
szkolenie_club_mate_grudzien_bwt
szkolenie_club_mate_grudzien_bwt

Jednodniowe szkolenie zorganizowane przez BWT Polska było skierowane do Instalatorów będących członkami programu lojalnościowego BWT Club Mate, sip by sip. Tym razem odwiedzili nas fachowcy z województwa podlaskiego.

Szkolenie było podzielone na część teoretyczną, którą osobiście poprowadził Kamil Młynek – dyrektor operacyjny BWT Polska oraz praktyczną, gdzie Kamil Majchrowski- kierownik ds. szkoleń technicznych dzielił się swoją fachową wiedzą dotyczącą naszych urządzeń.

Nasi Instalatorzy mogli bliżej przyjrzeć się systemom, na których oparte jest działanie naszych produktów oraz poznać rozwiązania na przykładowe problemy techniczne, z którymi mogą się spotkać. Nie zabrakło merytorycznych dyskusji oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami spotkania.

 

Tego dnia dużo rozma­wia­liśmy, rozwią­zy­wa­liśmy problemy oraz budo­wa­liśmy relacje. Jesteśmy wdzięczni, że nasz program lojal­no­ściowy cieszy się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Dzięki takim spotka­niom utwier­dzamy się w prze­ko­naniu, że BWT Club Mate, sip by sip to społecz­ność fachowców, którzy cenią sobie nie tylko profe­sjo­na­lizm w swoim dzia­łaniu, ale także pragną być blisko ludzi zwią­za­nych z branżą. Człon­kowie naszego klubu to nie tylko paczka kumpli po fachu, ale społecz­ność, która nie idzie na kompro­misy, a z dnia na dzień chce być coraz lepsza.

Club Mate nie jest kolejnym, zwykłym programem lojal­no­ściowym! Gwaran­tuje dostęp do eksklu­zyw­nych promocji, wyda­rzeń specjal­nych, wsparcia kolegów z BWT!
Dzię­ku­jemy Wam za ten warto­ściowy czas!

Więcej infor­macji o naszym programie lojal­no­ściowym znaj­dziesz, klikając w link!

Do zoba­czenia na kolej­nych szko­le­niach.
Twoi kumple z BWT !

Visit your local website

Stay on this website