MP Main 3
mmwp
aqa drink pro
MP Main 3
mmwp
aqa drink pro

Magnesium Mineralized Water Protect

Wkład filtracyjny

Który filtr jest dla Ciebie odpowiedni?

Aby znaleźć optymalny filtr pasujący do Twojej lokalnej wody wodociągowej, zalecamy najpierw sprawdzić twardość wody. Filtr AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect nadaję się do użytku z wodą zimną jak i gorącą. Jedyną różnicą między poszczególnymi wariantami jest pojemność danego filtra. Pojemność filtra jest ściśle powiązana z twardością wody (im twardsza woda, tym niższa wydajność filtra).

Sprawdź gdzie kupić
 • WYDAJNOŚĆ: 320 - 2160 l przefiltrowanej wody (w zależności od twardości lokalnej wody)
 • OPATENTOWANA TECHNOLOGIA FILTRACYJNA: 5-krotna filtracja
 • REDUKCJA: chloru, kamienia, metali ciężkich
 • UZDATNIA: w magnez
 • PRZEZNACZENIE: do zimnych i gorących napojów
 • MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ: magnez zwiększa wydajność podczas wysiłku fizycznego
 • BEZPIECZEŃSTWO: filtr wykonany z bezpiecznych materiałów, wolny od BPA
 • UNIWERSALNOŚĆ: wkład można łączyć z systemem podzlewowym AQA drink Pure oraz dystrybutorem AQA drink Pro 20
Skok do
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
FAQ
FOR YOU AND PLANET BLUE
 

Perfek­cyjny smak i ochrona przed kamie­niem

Wkład filtru­jący BWT AQA drink Magne­sium Mine­ra­lized Water PROTECT jest sercem unikalnej i opaten­to­wanej tech­no­logii BWT Magne­sium Tech­no­logy. Twoja woda pitna jest oczysz­czana na pięciu pozio­mach filtracji w wodę Mine­ra­li­zo­waną Magnezem BWT. Nasze metody redu­kują chlor, który może wpływać na zapach i smak, oraz metale ciężkie, takie jak miedź, ołów i nikiel. Filtr nieza­wodnie usuwa pier­wiastki powo­du­jące osadzanie się kamienia, chro­niąc Twoje urzą­dzenia. Opaten­to­wana tech­no­logia BWT Magne­sium wzbo­gaca filtro­waną wodę w cenny minerał magnezu, aby uzyskać najlepsze wszech­stronne doznania smakowe zarówno w gorą­cych, jak i zimnych napo­jach. 

Filtr można podłą­czyć bezpo­średnio do insta­lacji zimnej wody za pomocą trój­droż­nego kranu AQA. W połą­czeniu z wkładem filtru­jącym AQA drink Simply Care można go zain­sta­lować w dystry­bu­torze wody do napojów AQA.

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Zmineralizowany magnezem dla doskonałego smaku tak
Redukcja chloru tak
Ochrona przed kamieniem tak
Ultrafiltracja nie
Wydajność przy 12 ° dH * 1.400 l Aplikacjia wody gorącej i zimnej
Wysokość (z głowicą filtra) 445 mm
Średnica 110 mm
*Zalecane do wody o twardości 5 °dH i wyższej

Jak długo mogę korzystać z filtrów?

Aby uzyskać optymalną skuteczność filtra, wkład filtracyjny AQA drink należy wymieniać tak jak opisano poniżej: 

 • AQA drink Magnesium Mineralized Water: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT + CYNK: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT CARE: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach
 • AQA drink Filtered Water CARE TC 200: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach
 • AQA drink Filtered Water AC100: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Simply CARE: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach 
 • My AQUA Soft: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach

Okresy użytkowania zależą od jakości i stopnia twardości wody z kranu.

Na co muszę zwrócić uwagę podczas filtrowania?

 • Każdego wkładu filtracyjnego AQA drink wolno używać wyłącznie z wodą, której jakość odpowiada wymogom prawnym dotyczącym jakości wody pitnej.
 • Filtr wody nie jest przystosowany do wytwarzania wody pitnej, tzn. nie jest przeznaczony do uzdatniania wody w złym stanie higienicznym.
 • W przypadku wprowadzenia przez oficjalną instytucję nakazu przegotowywania wody z kranu z powodu skażenia, ma on zastosowanie także do wody przefiltrowanej BWT. Po otrzymaniu informacji urzędowej o zdatności wody z kranu do spożycia należy zawsze wymienić wkład filtracyjny AQA drink oraz wyczyścić przyłącza.
 • W przypadku niektórych grup osób, np. osób o słabszej odporności, oraz podczas przygotowywania pokarmu dla niemowląt należy przegotować przefiltrowaną wodę BWT.
 • Wkład filtracyjny AQA drink należy wymienić najpóźniej 6–12 miesięcy po pierwszym użyciu, w zależności od rodzaju filtra.
 • W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 2 dni system filtra należy przepłukać przed ponownym użyciem 4–5 litrami wody. W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 4 tygodnie zalecamy wymianę wkładu filtracyjnego AQA drink.

Gdzie mogę odczytać pojemność filtra?

Pojemności są podane w instrukcji montażu i obsługi filtra. Jest ona dołączona do opakowania wkładu filtracyjnego AQA drink. Ponadto zestawienie znajduje się na karcie charakterystyki wkładu filtracyjnego AQA drink, dostępnej do pobrania z naszej strony.

Czy muszę zamknąć dopływ wody podczas wymiany filtra AQA drink?

W głowicy filtra BWT jest wbudowany zawór ochrony przed zalaniem, który zapobiega niepożądanemu wypływowi wody przy otwartym zaworze odcinającym, kiedy nie jest zainstalowany wkład filtracyjny AQA drink. Jednak podczas wymiany filtra zaleca się zamknięcie dopływu wody i rozprężenie ciśnienia przez krótkie otwarcie kranu lub naciśnięcie przycisku zimnej wody na dystrybutorze do wody.

Dlaczego nie można pobrać przefiltrowanej wody?

Brak możliwości pobierania przefiltrowanej wody może wynikać z różnych przyczyn. Sprawdzić, czy dopływ wody lub zawory odcinające nie są zamknięte. Jeśli tak, należy je otworzyć. Sprawdzić, czy wkład filtracyjny AQA drink jest całkowicie wkręcony w głowicę filtra. W przeciwnym razie należy odkręcić wkład filtracyjny AQA drink o ½ obrotu i z powrotem wkręcić go do oporu w głowicę filtra. Sprawdzić, czy strzałka na głowicy filtra zgadza się z kierunkiem przepływu. Przepływ jest możliwy tylko wtedy, gdy obydwie są ustawione w tym samym kierunku.

Gdzie są produkowane wkłady filtracyjne AQA drink?

Wszystkie nasze wysokiej jakości wkłady filtracyjne wody AQA drink są produkowane w Austrii. Znajduje się tam bardzo nowoczesny zakład produkcyjny, który podlega ciągłym kontrolom jakości.

Czy materiały, z których produkowane są wkłady filtracyjne AQA drink, zawierają BPA (bisfenolu A)?

Nie. Nasze wkłady filtracyjne AQA drink są produkowane z tworzyw sztucznych, które nie zawierają BPA. Do produkcji wkładów filtracyjnych AQA drink stosowany jest polipropylen (PP) i polistyren (PS).

W jaki sposób zapewniona jest jakość wkładów filtracyjnych AQA drink?

W naszych zakładach produkcyjnych w Austrii obowiązują rygorystyczne wytyczne ISO oraz przepisy higieny zgodne z koncepcją HACCP, które podlegają wielokrotnym kontrolom przez niezależnych audytorów. Aby spełnić najwyższe wymagania dotyczące higieny, wkłady filtracyjne AQA drink są sterylizowane i nakłada się na nie niewielką ilość srebra (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO). W ten sposób zapewniamy trwale wysoki poziom jakości. Tylko tak możemy zapewnić, że korzystanie z wrażliwego produktu, jakim jest woda pitna, również będzie zawsze odpowiadać najwyższym standardom higieny.

Jaką trwałość mają wkłady filtracyjne AQA drink BWT?

W przypadku prawidłowego przechowywania oryginalne wkłady filtracyjne AQA drink BWT mogą być magazynowane przez dwa lata. Prawidłowe przechowywanie:

 • W temperaturze od 1°C do 40°C. 
 • Wkłady filtracyjne AQA drink powinny być do czasu wymiany zawsze przechowywane w oryginalnym opakowaniu.
 • Wkłady filtracyjne AQA drink powinny być przechowywane w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym.

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym AQA drink?

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji!

 • Wkłady filtracyjne AQA drink: zużyte wkłady filtracyjne należy utylizować z odpadami domowymi.
 • Materiał opakowaniowy: folie i kartony — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu.
 • Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Czy razem z wkładem filtracyjnym AQA drink otrzymam również głowicę?

Głowica filtra nie znajduje się w zakresie dostawy wkładu filtracyjnego AQA drink i należy ją zamówić oddzielnie.

Jak należy zamontować system filtra?

System filtra można eksploatować w zależności od rodzaju filtra w pozycji pionowej lub poziomej.
Podczas montażu wkładu filtracyjnego AQA drink do użytkowania w poziomie należy pamiętać, aby wkład filtracyjny AQA drink był ułożony na podłodze. 

Czy mogę zamontować wkład filtracyjny AQA również z inną głowicą filtra?

Nie. Wkłady filtracyjne AQA drink działają tylko z oryginalnymi głowicami BWT.

Dlaczego moja woda z kranu jest mleczna/biała?

Podczas pobierania wody ze względu na nadmiar powietrza w rurociągu może powstawać dwutlenek węgla, który wydostaje się w postaci małych białych pęcherzyków. Biały odcień wody z powodu powietrza nie jest groźny. Po pozostawieniu wody na krótki czas zmętnienie znika.

Wie lange kann ich die AQA drink Filterkartusche verwenden?

Um die optimale Filterwirkung zu erzielen, sollten Sie die Filterkartusche wie folgt austauschen:

 • Filter Magnesium Mineralized Water: nach Erschöpfung der Kapazität oder spätestens nach 12 Monaten
 • Filter Magnesium Mineralized Water Protect Care: nach Erschöpfung der Kapazität oder spätestens nach 6 Monaten
 • Filter Filtered Water Cared: nach Erschöpfung der Kapazität oder spätestens nach 6 Monaten
 • Filter Simply Care: nach Erschöpfung der Kapazität oder spätestens nach 6 Monaten

Die Nutzungsdauer ist abhängig von der Qualität und vom Härtegrad Ihres Leitungswassers.

Was muss ich beim Filtern mit der AQA drink Filterkartusche beachten?

 • Jede BWT Filterkartusche darf nur mit Wasser, das die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasserqualität erfüllt, betrieben werden.
 • Der Wasserfilter ist nicht zur Herstellung von Trinkwasser geeignet, d.h. der Filter ist nicht zur Behandlung von hygienisch bedenklichem Wasser geeignet.
 • Werden Sie von offizieller Seite aufgefordert, Leitungswasser in Folge von Verkeimung abzukochen, gilt dies auch für BWT gefiltertes Wasser. Wird das Leitungswasser von den Behörden wieder als unbedenklich zum Verzehr freigegeben, muss in jedem Fall die Filterkartusche getauscht und die Anschlüsse gereinigt werden.
 • Für bestimmte Personengruppen, wie z.B. Personen mit eingeschränkter Immunabwehr und für die Zubereitung von Säuglingsnahrung, ist das BWT gefilterte Wasser abzukochen.
 • Die Filterkartusche ist spätestens nach 6-12 Monaten, je nach Filterart, nach der ersten Verwendung zu ersetzen.
 • Bei einer Benutzungsunterbrechung von mehr als 2 Tagen ist das Filtersystem mit 4-5 Liter Wasser zu spülen, bevor es wieder benutzt wird. Bei einer Benutzungsunterbrechung von mehr als 4 Wochen empfehlen wir, die Filterkartusche zu ersetzen.

Wo kann ich die Kapazität der AQA drink Filterkartusche ablesen?

Die Kapazitäten sind in der Einbau- und Betriebsanleitung des Filters ablesbar. Diese liegt der Filterkartuschenverpackung bei.

Zusätzlich finden Sie eine Übersicht auch auf dem Datenblatt zur Filterkartusche, dass auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung steht. (Link zum Datenblatt)

Muss ich beim Tausch der AQA drink Filterkartusche die Wasserzufuhr abdrehen?

Im BWT Filterkopf ist ein Aquastop integriert, der ein unbeabsichtigtes Austreten von Wasser bei geöffnetem Absperrventil verhindert, wenn keine Filterkartusche installiert ist

Allerdings empfiehlt es sich, beim Filtertausch die Wasserzufuhr ab zu drehen und den Druck durch kurzes Öffnen des Wasserhahns oder Betätigen der Kaltwassertaste am Wasserspender zu entlasten.

Wie viel Liter Filterleistung haben die AQA drink Filterkartuschen?

Die Filterleistung ist abhängig von der Wasserqualität und –härte Ihres Leitungswassers und auch von der Größe der verwendeten Filterkartusche.

Die Leistung kann in der Einbau- und Betriebsanleitung, die der Verpackung beigelegt ist, oder im Datenblatt zum Filter nachgelesen werden. (Link zum Datenblatt)

Wo werden die AQA drink Filterkartuschen produziert?

Als Qualitäts-Hersteller werden alle unsere Wasserfilterkartuschen in Österreich produziert. Dort befindet sich eine hochmoderne Produktionsanlage, die fortlaufenden Qualitätskontrollen unterliegt.

Sind die Materialien aus denen die AQA drink Filterkartuschen hergestellt werden BPA (Bisphenol-A) frei?

Ja. Unsere Filterkartuschen werden aus Kunststoffen hergestellt, die ein kein BPA enthalten. Für die Herstellung der Filterkartuschen werden Polypropylen (PP) und Polystyrol (PS) verwendet.

Wie wird die Qualität der AQA drink Filterkartuschen gewährleistet?

Unsere Produktionsstätte in Österreich ist nach den strengen ISO-Richtlinien und den Hygienevorschriften des HACCP-Konzepts ausgerichtet und mehrfach von unabhängigen Auditoren überprüft. Um den höchsten Anforderungen an Hygiene zu genügen, werden unsere Filterkartuschen dabei sterilisiert und mit einem geringen Silberanteil versehen (entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO). Damit schaffen wir ein durchgängig hohes Qualitätsniveau. Nur so stellen wir sicher, dass der Umgang mit dem sensiblen Produkt Trinkwasser auch stets den höchsten Hygiene-Standards entspricht.

Was mache ich mit der verbrauchten AQA drink Filterkartusche?

Stets lokale Vorschriften zur Entsorgung beachten!

 • Filterkartuschen: Erschöpfte Filterkartuschen über den Hausmüll entsorgen.
 • Verpackungsmaterial: Folien und Kartonagen – sofern lokal möglich – der Mülltrennung zuführen.
 • Sie tragen damit zur Schonung der Umwelt bei.

Warum fehlt der Filterkopf bei der AQA drink Filterkartusche?

Der Filterkopf ist im Lieferumfang der Filterkartusche nicht enthalten und muss separat bestellt werden.
Załaduj więcej

Change the world, sip by sip

Za pomocą tylko jednego wkładu filtru­ją­cego BWT można zredu­kować nawet do 3240 jedno­ra­zo­wych 1-litrowych plasti­ko­wych butelek. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej jest przy­jazne dla środo­wiska i nie wymaga prze­wo­żenia wody w butel­kach wiele setek czy tysięcy kilo­me­trów. W ten sposób niewielkim wysił­kiem możesz zmniej­szyć swój ślad węglowy i uratować Naszą Planetę.
 • For you and planet blue

  3240

  jednorazowych plastikowych butelek mniej

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
 

Perfek­cyjny smak i ochrona przed kamie­niem

Wkład filtru­jący BWT AQA drink Magne­sium Mine­ra­lized Water PROTECT jest sercem unikalnej i opaten­to­wanej tech­no­logii BWT Magne­sium Tech­no­logy. Twoja woda pitna jest oczysz­czana na pięciu pozio­mach filtracji w wodę Mine­ra­li­zo­waną Magnezem BWT. Nasze metody redu­kują chlor, który może wpływać na zapach i smak, oraz metale ciężkie, takie jak miedź, ołów i nikiel. Filtr nieza­wodnie usuwa pier­wiastki powo­du­jące osadzanie się kamienia, chro­niąc Twoje urzą­dzenia. Opaten­to­wana tech­no­logia BWT Magne­sium wzbo­gaca filtro­waną wodę w cenny minerał magnezu, aby uzyskać najlepsze wszech­stronne doznania smakowe zarówno w gorą­cych, jak i zimnych napo­jach. 

Filtr można podłą­czyć bezpo­średnio do insta­lacji zimnej wody za pomocą trój­droż­nego kranu AQA. W połą­czeniu z wkładem filtru­jącym AQA drink Simply Care można go zain­sta­lować w dystry­bu­torze wody do napojów AQA.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Zmineralizowany magnezem dla doskonałego smaku tak
Redukcja chloru tak
Ochrona przed kamieniem tak
Ultrafiltracja nie
Wydajność przy 12 ° dH * 1.400 l Aplikacjia wody gorącej i zimnej
Wysokość (z głowicą filtra) 445 mm
Średnica 110 mm
*Zalecane do wody o twardości 5 °dH i wyższej
FAQ

Jak długo mogę korzystać z filtrów?

Aby uzyskać optymalną skuteczność filtra, wkład filtracyjny AQA drink należy wymieniać tak jak opisano poniżej: 

 • AQA drink Magnesium Mineralized Water: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT + CYNK: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT CARE: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach
 • AQA drink Filtered Water CARE TC 200: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach
 • AQA drink Filtered Water AC100: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 12 miesiącach
 • AQA drink Simply CARE: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach 
 • My AQUA Soft: po wykorzystaniu pojemności lub najpóźniej po 6 miesiącach

Okresy użytkowania zależą od jakości i stopnia twardości wody z kranu.

Na co muszę zwrócić uwagę podczas filtrowania?

 • Każdego wkładu filtracyjnego AQA drink wolno używać wyłącznie z wodą, której jakość odpowiada wymogom prawnym dotyczącym jakości wody pitnej.
 • Filtr wody nie jest przystosowany do wytwarzania wody pitnej, tzn. nie jest przeznaczony do uzdatniania wody w złym stanie higienicznym.
 • W przypadku wprowadzenia przez oficjalną instytucję nakazu przegotowywania wody z kranu z powodu skażenia, ma on zastosowanie także do wody przefiltrowanej BWT. Po otrzymaniu informacji urzędowej o zdatności wody z kranu do spożycia należy zawsze wymienić wkład filtracyjny AQA drink oraz wyczyścić przyłącza.
 • W przypadku niektórych grup osób, np. osób o słabszej odporności, oraz podczas przygotowywania pokarmu dla niemowląt należy przegotować przefiltrowaną wodę BWT.
 • Wkład filtracyjny AQA drink należy wymienić najpóźniej 6–12 miesięcy po pierwszym użyciu, w zależności od rodzaju filtra.
 • W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 2 dni system filtra należy przepłukać przed ponownym użyciem 4–5 litrami wody. W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 4 tygodnie zalecamy wymianę wkładu filtracyjnego AQA drink.

Gdzie mogę odczytać pojemność filtra?

Pojemności są podane w instrukcji montażu i obsługi filtra. Jest ona dołączona do opakowania wkładu filtracyjnego AQA drink. Ponadto zestawienie znajduje się na karcie charakterystyki wkładu filtracyjnego AQA drink, dostępnej do pobrania z naszej strony.

Czy muszę zamknąć dopływ wody podczas wymiany filtra AQA drink?

W głowicy filtra BWT jest wbudowany zawór ochrony przed zalaniem, który zapobiega niepożądanemu wypływowi wody przy otwartym zaworze odcinającym, kiedy nie jest zainstalowany wkład filtracyjny AQA drink. Jednak podczas wymiany filtra zaleca się zamknięcie dopływu wody i rozprężenie ciśnienia przez krótkie otwarcie kranu lub naciśnięcie przycisku zimnej wody na dystrybutorze do wody.

Dlaczego nie można pobrać przefiltrowanej wody?

Brak możliwości pobierania przefiltrowanej wody może wynikać z różnych przyczyn. Sprawdzić, czy dopływ wody lub zawory odcinające nie są zamknięte. Jeśli tak, należy je otworzyć. Sprawdzić, czy wkład filtracyjny AQA drink jest całkowicie wkręcony w głowicę filtra. W przeciwnym razie należy odkręcić wkład filtracyjny AQA drink o ½ obrotu i z powrotem wkręcić go do oporu w głowicę filtra. Sprawdzić, czy strzałka na głowicy filtra zgadza się z kierunkiem przepływu. Przepływ jest możliwy tylko wtedy, gdy obydwie są ustawione w tym samym kierunku.

Gdzie są produkowane wkłady filtracyjne AQA drink?

Wszystkie nasze wysokiej jakości wkłady filtracyjne wody AQA drink są produkowane w Austrii. Znajduje się tam bardzo nowoczesny zakład produkcyjny, który podlega ciągłym kontrolom jakości.

Czy materiały, z których produkowane są wkłady filtracyjne AQA drink, zawierają BPA (bisfenolu A)?

Nie. Nasze wkłady filtracyjne AQA drink są produkowane z tworzyw sztucznych, które nie zawierają BPA. Do produkcji wkładów filtracyjnych AQA drink stosowany jest polipropylen (PP) i polistyren (PS).

W jaki sposób zapewniona jest jakość wkładów filtracyjnych AQA drink?

W naszych zakładach produkcyjnych w Austrii obowiązują rygorystyczne wytyczne ISO oraz przepisy higieny zgodne z koncepcją HACCP, które podlegają wielokrotnym kontrolom przez niezależnych audytorów. Aby spełnić najwyższe wymagania dotyczące higieny, wkłady filtracyjne AQA drink są sterylizowane i nakłada się na nie niewielką ilość srebra (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO). W ten sposób zapewniamy trwale wysoki poziom jakości. Tylko tak możemy zapewnić, że korzystanie z wrażliwego produktu, jakim jest woda pitna, również będzie zawsze odpowiadać najwyższym standardom higieny.

Jaką trwałość mają wkłady filtracyjne AQA drink BWT?

W przypadku prawidłowego przechowywania oryginalne wkłady filtracyjne AQA drink BWT mogą być magazynowane przez dwa lata. Prawidłowe przechowywanie:

 • W temperaturze od 1°C do 40°C. 
 • Wkłady filtracyjne AQA drink powinny być do czasu wymiany zawsze przechowywane w oryginalnym opakowaniu.
 • Wkłady filtracyjne AQA drink powinny być przechowywane w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym.

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym AQA drink?

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji!

 • Wkłady filtracyjne AQA drink: zużyte wkłady filtracyjne należy utylizować z odpadami domowymi.
 • Materiał opakowaniowy: folie i kartony — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu.
 • Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Czy razem z wkładem filtracyjnym AQA drink otrzymam również głowicę?

Głowica filtra nie znajduje się w zakresie dostawy wkładu filtracyjnego AQA drink i należy ją zamówić oddzielnie.

Jak należy zamontować system filtra?

System filtra można eksploatować w zależności od rodzaju filtra w pozycji pionowej lub poziomej.
Podczas montażu wkładu filtracyjnego AQA drink do użytkowania w poziomie należy pamiętać, aby wkład filtracyjny AQA drink był ułożony na podłodze. 

Czy mogę zamontować wkład filtracyjny AQA również z inną głowicą filtra?

Nie. Wkłady filtracyjne AQA drink działają tylko z oryginalnymi głowicami BWT.

Dlaczego moja woda z kranu jest mleczna/biała?

Podczas pobierania wody ze względu na nadmiar powietrza w rurociągu może powstawać dwutlenek węgla, który wydostaje się w postaci małych białych pęcherzyków. Biały odcień wody z powodu powietrza nie jest groźny. Po pozostawieniu wody na krótki czas zmętnienie znika.

Wie lange kann ich die AQA drink Filterkartusche verwenden?

Um die optimale Filterwirkung zu erzielen, sollten Sie die Filterkartusche wie folgt austauschen:

 • Filter Magnesium Mineralized Water: nach Erschöpfung der Kapazität oder spätestens nach 12 Monaten
 • Filter Magnesium Mineralized Water Protect Care: nach Erschöpfung der Kapazität oder spätestens nach 6 Monaten
 • Filter Filtered Water Cared: nach Erschöpfung der Kapazität oder spätestens nach 6 Monaten
 • Filter Simply Care: nach Erschöpfung der Kapazität oder spätestens nach 6 Monaten

Die Nutzungsdauer ist abhängig von der Qualität und vom Härtegrad Ihres Leitungswassers.

Was muss ich beim Filtern mit der AQA drink Filterkartusche beachten?

 • Jede BWT Filterkartusche darf nur mit Wasser, das die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasserqualität erfüllt, betrieben werden.
 • Der Wasserfilter ist nicht zur Herstellung von Trinkwasser geeignet, d.h. der Filter ist nicht zur Behandlung von hygienisch bedenklichem Wasser geeignet.
 • Werden Sie von offizieller Seite aufgefordert, Leitungswasser in Folge von Verkeimung abzukochen, gilt dies auch für BWT gefiltertes Wasser. Wird das Leitungswasser von den Behörden wieder als unbedenklich zum Verzehr freigegeben, muss in jedem Fall die Filterkartusche getauscht und die Anschlüsse gereinigt werden.
 • Für bestimmte Personengruppen, wie z.B. Personen mit eingeschränkter Immunabwehr und für die Zubereitung von Säuglingsnahrung, ist das BWT gefilterte Wasser abzukochen.
 • Die Filterkartusche ist spätestens nach 6-12 Monaten, je nach Filterart, nach der ersten Verwendung zu ersetzen.
 • Bei einer Benutzungsunterbrechung von mehr als 2 Tagen ist das Filtersystem mit 4-5 Liter Wasser zu spülen, bevor es wieder benutzt wird. Bei einer Benutzungsunterbrechung von mehr als 4 Wochen empfehlen wir, die Filterkartusche zu ersetzen.

Wo kann ich die Kapazität der AQA drink Filterkartusche ablesen?

Die Kapazitäten sind in der Einbau- und Betriebsanleitung des Filters ablesbar. Diese liegt der Filterkartuschenverpackung bei.

Zusätzlich finden Sie eine Übersicht auch auf dem Datenblatt zur Filterkartusche, dass auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung steht. (Link zum Datenblatt)

Muss ich beim Tausch der AQA drink Filterkartusche die Wasserzufuhr abdrehen?

Im BWT Filterkopf ist ein Aquastop integriert, der ein unbeabsichtigtes Austreten von Wasser bei geöffnetem Absperrventil verhindert, wenn keine Filterkartusche installiert ist

Allerdings empfiehlt es sich, beim Filtertausch die Wasserzufuhr ab zu drehen und den Druck durch kurzes Öffnen des Wasserhahns oder Betätigen der Kaltwassertaste am Wasserspender zu entlasten.

Wie viel Liter Filterleistung haben die AQA drink Filterkartuschen?

Die Filterleistung ist abhängig von der Wasserqualität und –härte Ihres Leitungswassers und auch von der Größe der verwendeten Filterkartusche.

Die Leistung kann in der Einbau- und Betriebsanleitung, die der Verpackung beigelegt ist, oder im Datenblatt zum Filter nachgelesen werden. (Link zum Datenblatt)

Wo werden die AQA drink Filterkartuschen produziert?

Als Qualitäts-Hersteller werden alle unsere Wasserfilterkartuschen in Österreich produziert. Dort befindet sich eine hochmoderne Produktionsanlage, die fortlaufenden Qualitätskontrollen unterliegt.

Sind die Materialien aus denen die AQA drink Filterkartuschen hergestellt werden BPA (Bisphenol-A) frei?

Ja. Unsere Filterkartuschen werden aus Kunststoffen hergestellt, die ein kein BPA enthalten. Für die Herstellung der Filterkartuschen werden Polypropylen (PP) und Polystyrol (PS) verwendet.

Wie wird die Qualität der AQA drink Filterkartuschen gewährleistet?

Unsere Produktionsstätte in Österreich ist nach den strengen ISO-Richtlinien und den Hygienevorschriften des HACCP-Konzepts ausgerichtet und mehrfach von unabhängigen Auditoren überprüft. Um den höchsten Anforderungen an Hygiene zu genügen, werden unsere Filterkartuschen dabei sterilisiert und mit einem geringen Silberanteil versehen (entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO). Damit schaffen wir ein durchgängig hohes Qualitätsniveau. Nur so stellen wir sicher, dass der Umgang mit dem sensiblen Produkt Trinkwasser auch stets den höchsten Hygiene-Standards entspricht.

Was mache ich mit der verbrauchten AQA drink Filterkartusche?

Stets lokale Vorschriften zur Entsorgung beachten!

 • Filterkartuschen: Erschöpfte Filterkartuschen über den Hausmüll entsorgen.
 • Verpackungsmaterial: Folien und Kartonagen – sofern lokal möglich – der Mülltrennung zuführen.
 • Sie tragen damit zur Schonung der Umwelt bei.

Warum fehlt der Filterkopf bei der AQA drink Filterkartusche?

Der Filterkopf ist im Lieferumfang der Filterkartusche nicht enthalten und muss separat bestellt werden.
Załaduj więcej
FOR YOU AND PLANET BLUE

Change the world, sip by sip

Za pomocą tylko jednego wkładu filtru­ją­cego BWT można zredu­kować nawet do 3240 jedno­ra­zo­wych 1-litrowych plasti­ko­wych butelek. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej jest przy­jazne dla środo­wiska i nie wymaga prze­wo­żenia wody w butel­kach wiele setek czy tysięcy kilo­me­trów. W ten sposób niewielkim wysił­kiem możesz zmniej­szyć swój ślad węglowy i uratować Naszą Planetę.
 • For you and planet blue

  3240

  jednorazowych plastikowych butelek mniej

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

Porównanie produktów

MP Main 3

Magnesium Mineralized Water Protect

 

Wybrany

MMW Main 3

Magnesium Mineralized Water

Więcej
MP300ZINC_pl_main1_1280x1280

Magnesium Mineralized Water Protect + CYNK

Więcej
Zmineralizowany magnezem dla doskonałego smaku tak tak tak
Redukcja chloru tak tak tak
Ochrona przed kamieniem tak nie tak
Ultrafiltracja nie nie nie
Wydajność przy 12 ° dH * 1.400 l Aplikacjia wody gorącej i zimnej 3.330 l Aplikacja wody zimnej 1.400 l Aplikacjia wody gorącej i zimnej
Wysokość (z głowicą filtra) 445 mm 445 mm 445 mm
Średnica 110 mm 110 mm 110 mm

Unikalna technologia Mineralizacji Magnezem

Firma BWT opracowała specjalny proces filtrowania, dzięki któremu dobra woda jest jeszcze lepsza! Opatentowana technologia filtracji Magnez Mineralizowana Woda z BWT redukuje nieprzyjemne zapachy i smak substancji w pięciu etapach filtracji i wzbogaca wodę w cenny minerał magnez.
Einzigartige Magnesium-Technologie

Pięciokrotna filtracja wody

1. Filtracja wstępna usuwa cząsteczki np. piasku, rdzy, soli.

2. Filtracja wstępna na węglu aktywnym do ochrony wymien­nika jono­wego.

3. Wyso­ko­wy­dajny wymiennik jonowy skutecznie chroni przed osadza­niem się kamienia, oraz dostarcza minerał  magnezu. Zmniejsza ilość metali cięż­kich takich jak miedź, ołów i nikiel.

4. Filtracja węglem aktywnym redu­kuje ilość substancji pogar­sza­ją­cych smak i zapach jak np. chlor.

5. Filtracja końcowa usuwa najdrob­niejsze cząsteczki.

Fünffach-Wasserfiltration

Wskazówki dotyczące użytkowania

 • Wkład filtracyjny AQA drink można stosować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej
 • Nadaje się do filtrowania wody zimnej i gorącej o jakości wody pitnej
 • Nie stosować do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie ani wody o nieznanej jakości przed jej uprzednią odpowiednią dezynfekcją lub uzdatnieniem
AQA Drink Pro 20 Galery 3
AQA Drink Pro 20 Mood
Wasserspender
MP Main 3

Magnesium Mineralized Water Protect

MP Main 3 AQA drink MP300 Wybierz wariant produktu

Visit our international website

Stay on this website