BWT AQA therm HES

Stacja jonowymienna z wyświetlaczem (bez wkładu)

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 820423
  • Głowica do napełniania instalacji grzewczej
Skok do

Szczegóły dotyczące produktu

BWT AQA therm HES stacja jono­wy­mienna (bez wkładu) AQA therm HES to grzewcza stacja zmięk­cza­jąca, która uchroni Twój system grzewczy przed kamie­niem i korozją. Ten system zmięk­czania i odsy­łania wody dla zamknię­tych systemów grzew­czych wydłuży życie insta­lacji i pozwala zaosz­czę­dzić na napra­wach. Nie tylko zmiękcza, ale też demi­ne­ra­li­zuje wodę na poziomie dosto­so­wanym do potrzeb insta­lacji grzew­czej. Demi­ne­ra­li­zacja znacznie zmniejsza ryzyko wystą­pienia korozji. Redukcja twar­dości wody pozwala na ogra­ni­czenie powsta­wania kamienia, a co za tym idzie obni­żenia wydaj­ności kotła. Dzięki zasto­so­waniu stacji jono­wy­miennej na swojej insta­lacji grzew­czej otrzy­mu­jemy wodę zgodną ze stan­dar­dami zapew­nia­ją­cymi najwyższą wydaj­ność systemu, speł­niają one wymogi produ­centów systemów ogrze­wania. Uzupeł­nie­niem insta­lacji są wkłady zmięk­cza­jące (HRC) i odsa­la­jące (SRC). System AQA therm HES posiada wbudo­wany wodo­mierz i 4-​stopniową regu­lację prze­pływu, która zapewnia łatwe napeł­nianie insta­lacji grzew­czej wodą. Idealne rozwią­zanie dla mniej­szych i śred­nich gospo­darstw domo­wych, biur, budynków. AQA therm HES to część linii AQA therm BWT, które powstały w trosce o dłuższe życie kotłów grzew­czych. Jest zgodny z normami ÖNORM H5195-​1.
Frau relaxed in wohlig warmen Raum
Frau relaxed in wohlig warmen Raum

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 820423
nominalna średnica przyłącza 20 mm
ciśnienie wstępne max. 4,0 bar
ciśnienie wstępne 296 mm
AQA therm

BWT AQA therm HES

Visit your local website

Stay on this website