BWT AQA therm HRC

Wkład do redukcji twardości

Sprawdź gdzie kupić
  • Obniża twardość wody w instalacji grzewczej
  • Wydajność wkładu 850 litrów wody zmiękczonej
Skok do

Szczegóły dotyczące produktu

Wkład redu­ku­jący twar­dość BWT AQA therm HRC
AQA therm HRC to zmięk­czanie wody dosto­so­wane do wymogów insta­lacji grzew­czych dzia­ła­ją­cych na zasa­dzie wymiany ciepła. Zapewnia maksy­malną wydaj­ność, efek­tyw­ność ener­ge­tyczną i nieza­wodne dzia­łanie nowo­cze­snych systemów grzew­czych. Warto zazna­czyć, że zmięk­czona woda nie zapo­biega korozji, dlatego w przy­padku napeł­niania insta­lacji grzew­czych zale­camy stoso­wanie dodat­kowo inhi­bi­torów korozji. Obniża twar­dość wody w insta­lacji grzew­czej i dosto­so­wuje ją do stan­dardów wody grzew­czej. Wkład AQA therm HRC jest łatwy w użyciu, nie trzeba insta­lować zaworu zwrot­nego. Dostępne są dwa rozmiary tego wkładu zmięk­cza­ją­cego, S oraz L. WAŻNE: jeśli w insta­lacji znaj­dują się elementy alumi­niowe należy stosować AQA therm SRC. W przy­padku alumi­nium nie wolno stosować AQA therm HRC.

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

ciśnienie nominalne 6,0 bar
temperatura otoczenia / wody 30/40°C
wydajność przy 15°dh 850 l
ciśnienie wstępne 0,3 m³/h
AQA therm

BWT AQA therm HRC

AQA therm AQA therm HRC L Wybierz wariant produktu

Visit your local website

Stay on this website