BWT sponsorem tytularnym Alpine F1

alpine_2022
alpine_2022
Firma BWT, numer jeden w technologii uzdatniania wody, nawiązała współpracę z Alpine F1, zostając partnerem tytularnym zespołu - w ramach współpracy zespół od 2022 roku przyjmie nazwę BWT Alpine F1 Team. 
.
  • BWT i Alpine F1 Team nawią­zały długo­trwałą współ­pracę, w ramach której BWT został part­nerem tytu­larnym zespołu,
  • fran­cuski zespół stanie się rozpo­zna­walny pod nazwą BWT Alpine F1 Team,
  • różowy, flagowy kolor BWT zostanie dołą­czony do niebie­skiej palety barw Alpine F1 Team,
  • BWT i Alpine F1 będą wspólnie promować ideę zrów­no­wa­żo­nego rozwoju na całym świecie.

Alpine F1 Team zobo­wiązał się do wyko­rzy­stania różo­wego koloru BWT w celu szerzenia świa­do­mości na temat zrów­no­wa­żo­nego rozwoju i odpo­wie­dzial­ności społecznej na całym świecie.

Różowy kolor BWT odzwier­ciedla misję firmy BWT „Change the world – sip by sip” oraz jest symbolem Strefy wolnej od butelek, stwo­rzonej w trosce o lepsze, bardziej ekolo­giczne jutro. Życzymy sukcesów naszym kierowcom i szyb­kich okrążeń na torach F1.

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website