Developres BELLA DOLINA Rzeszów Wicemistrzem Polski TAURON Ligi Sezonu 2022/2023

developres
developres
Z wielką dumą ogła­szamy, że Klub Deve­lo­pres BELLA DOLINA Rzeszów został Wice­mi­strzem Polski TAURON Ligi Sezonu 2022/2023!
.

Przez ostatni sezon ligowy firma BWT POLSKA była Złotym Spon­sorem drużyny. Z tego tytułu m.in.:

  • zadba­liśmy o odpo­wiednie nawod­nienie zawod­ni­czek, bo wiemy, że Mine­ra­li­zo­wana Magnezem woda BWT dodaje energii!
  • nasze kolory i logo widniały na meczo­wych stro­jach zawod­ni­czek oraz na stadio­no­wych bane­rach!
  • mogli­ście dostrzec nas w TV, publi­ka­cjach inter­ne­to­wych oraz w gaze­tach!
  • dzięki zamon­to­wanym dystry­bu­torom z wodą w siedzibie klubu i rozdanym bidonom BWT drużyna całko­wicie zrezy­gno­wała z plasti­ko­wych  butelek,  przy­czy­niając się do redukcji śladu węglo­wego!

Firma BWT wie, jak ważny w życiu jest sport, dlatego wspie­ramy spor­towców! Najważ­niejsze jest to, że robimy to w zgodzie z misją dbania o naszą niebieską planetę!

Od 2015 roku firma BWT jest spon­sorem sportów najwyż­szej klasy. Dzięki wielkim sukcesom naszych zespołów i spor­towców udało nam się uczynić nasz firmowy róż znakiem rozpo­znaw­czym na arenie sportów między­na­ro­do­wych!

Gratu­lu­jemy Deve­lo­pres BELLA DOLINA Rzeszów!  Dzię­ku­jemy dziew­czynom za sezon pełen emocji!

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website