BWT leje wodę… Mineralizowaną Magnezem wodę BWT !

julius_meinl_bwt
julius_meinl_bwt
BWT było partnerem na Mistrzostwach Kawy Julius Meinl w Chałupach 2024, które odbyły się 09.06.2024 roku w Chałupach.
.

Najlepsza Woda dla Najlep­szych Bari­stów

Podczas tego­rocz­nych Mistrzostw Kawy Julius Meinl 2024 firma BWT (Best Water Tech­no­logy) dostar­czyła najlepszą wodę dla najlep­szych bari­stów dzięki zaawan­so­wa­nemu syste­mowi BWT bestaqua ROCK 14 COFFE – syste­mowi odwró­conej osmozy z mine­ra­li­zacją. W ten sposób zapew­niamy idealne warunki do parzenia kawy, podkre­ślając jej smak i aromat.

BWT bestaqua ROCK 14 COFFE – Dosko­na­łość w Każdej Kropli

BWT bestaqua ROCK 14 COFFE to system odwró­conej osmozy z mine­ra­li­zacją, który gwaran­tuje wyjąt­kową jakość wody. System ten usuwa wszelkie zanie­czysz­czenia, jedno­cze­śnie wzbo­ga­cając wodę w niezbędne mine­rały. Dzięki temu bariści mogli pracować z wodą, która jest idealna do parzenia kawy – czysta, zdrowa i dosko­nale zbilan­so­wana.

Korzyści z korzy­stania z BWT bestaqua ROCK 14 COFFE:

  • Idealna jakość wody: System odwró­conej osmozy skutecznie usuwa wszelkie zanie­czysz­czenia.
  • Opty­malna mine­ra­li­zacja: Wzbo­ga­cenie wody w niezbędne mine­rały podkreśla smak kawy.
  • Ochrona sprzętu: Zmniej­szenie osadzania się kamienia prze­dłuża żywot­ność urzą­dzeń.

Mobilny Bar z Wodą Mine­ra­li­zo­waną Magnezem BWT

Oprócz dostar­czania wody dla bari­stów, posta­wi­liśmy nowo­czesny mobilny bar, gdzie każdy mógł spró­bować zdrowej, smacznej i bezpiecznej Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wody BWT. Woda ta nie tylko gasi pragnienie, ale również wspo­maga funk­cjo­no­wanie orga­nizmu dzięki zawar­tości magnezu, który:

  • Poprawia funkcje mięśni i układu nerwo­wego
  • Wspiera prze­mianę materii
  • Redu­kuje zmęczenie
  • Wzmacnia kości i zęby
julius meinl
julius meinl

Darmowa Woda dla Wszyst­kich

Podczas wyda­rzenia każdy będzie mógł skorzy­stać z darmowej wody BWT. W gorące dni szcze­gólnie ważne jest dbanie o odpo­wiednie nawod­nienie, a nasza woda dostarczy Wam nie tylko orzeź­wienia, ale i cennych mine­rałów.

Specjalne Butelki Klima­tyczne BWT dla Pierw­szych 400 Osób

To jeszcze nie koniec niespo­dzianek! Pierwsze 300 osób, które odwie­dziło nasz mobilny bar i otrzy­mało od nas wyjąt­kowe butelki klima­tyczne BWT. Te stylowe i funk­cjo­nalne butelki są idealne do prze­cho­wy­wania naszej wody, pozwa­lając Wam cieszyć się nią wszę­dzie tam, gdzie jeste­ście. Wielo­krotne używanie butelki pomaga zmniej­szyć zużycie plastiku i dbać o środo­wisko.

Wielkie zain­te­re­so­wanie różo­wymi torbami BWT spra­wiło, że Chałupy stały się widocznym różowym punktem na całym Półwy­spie Helskim.

Serdeczne gratu­lacje dla naszych zdol­nych zwycięzców: Darii Tovkach z Mr&Mrs Coffee, Seba­stiana Drew­niaka z Do Brzegu Sopot oraz Yulii Koziaryk z VITA CAFE Warszawa. Wasze umie­jęt­ności i pasja do kawy są inspi­racją dla nas wszyst­kich.

Dzię­ku­jemy wszystkim uczest­nikom za stwo­rzenie nieza­po­mnianej atmos­fery!

Do zoba­czenia za rok!

Visit your local website

Stay on this website