Sól do zmięk­czacza – najważ­niejszy warunek mięk­kiej wody

Perla Tabs
Perla Tabs
Zmięk­czacze wody dzia­łają skutecznie tylko wtedy, gdy są regu­larnie zaopa­try­wane w sól rege­ne­ra­cyjną. Dzięki prak­tycz­nemu i inno­wa­cyj­nemu rozwią­zaniu, które umoż­liwia zamó­wienie dostaw soli od BWT, może być ona dostar­czana bezpo­średnio i regu­larnie do Twojego domu.
.
Dzięki zmięk­cza­czom wody twarda woda o wyso­kiej zawar­tości wapnia wypływa z kranu miękka i pozba­wiona wapien­nych osadów. Nie wspo­mi­nając o tym, że nieza­wodnie chroni przy tym Twój sprzęt gospo­dar­stwa domo­wego przed osadza­niem się kamienia i przed­wcze­snym zuży­ciem. Zmięk­czacze dzia­łają skutecznie tylko wtedy, gdy są regu­larnie zaopa­try­wane w sól rege­ne­ra­cyjną. W prze­ciwnym razie wydaj­ność i żywot­ność systemu zmięk­czania wody ulegają znacz­nemu zmniej­szeniu. Właśnie dlatego BWT propo­nuje wygodny system regu­lar­nych dostaw soli rege­ne­ra­cyjnej do Twojego domu, aby nie zapo­mnieć o uzupeł­nianiu zbior­nika na czas.

W jakim celu zmięk­czacze wody potrze­bują soli?

Zmięk­czacze wody takie jak systemy zmięk­czania wody BWT pozba­wiają wodę substancji powo­du­ją­cych jej twar­dość. Są to na przy­kład jony wapnia, które mogą prowa­dzić do tworzenia się osadów kamien­nych w rurach i urzą­dze­niach gospo­dar­stwa domo­wego, tzw. „kamienia kotło­wego”. W środku systemu zmięk­czania wody BWT znaj­dują się, w zależ­ności od modelu, jedna lub dwie kolumny. Skła­dają się one ze specjalnej żywicy jono­wy­miennej, która wiąże substancje powo­du­jące twar­dość wody i zastę­puje je jonami sodu.

Jednak żywica jono­wy­mienna może związać tylko ogra­ni­czoną ilość tych substancji. Jeśli jej pojem­ność zostanie wyczer­pana, zwią­zany w żywicy wapń musi zostać uwol­niony. Wtedy właśnie do akcji wkracza sól: Sól rege­ne­ru­jąca rozpuszcza wapń w żywicy, dzięki czemu żywica może ponownie wiązać kolejne substancje powo­du­jące twar­dość wody.

Nigdy nie zapo­minaj o ponownym napeł­nieniu zbior­nika!

Tylko regu­larne uzupeł­nianie soli zapewnia opty­malną wymianę jonową, w prze­ciwnym razie system zmięk­czania wody prze­staje działać. Skutek: W wodzie wodo­cią­gowej wytrąca się kamień, który może nisz­czyć urzą­dzenia podłą­czone do domowej insta­lacji wodnej i skracać ich żywot­ność. Dopiero wtedy, gdy żywica jono­wy­mienna zostanie ponownie zaopa­trzona w sól i utworzy się solanka, zmięk­czacz wody zaczyna ponownie działać.

W żadnym wypadku nie można zastę­pować soli rege­ne­ru­jącej konwen­cjo­nalną solą spożywczą. Posiada ona inny rodzaj granu­latu i inny skład, który może wpływać na dzia­łanie systemu zmięk­czania wody.
Perla Tabs

Kiedy i jak często należy uzupełniać sól?

O tym, ile soli wymaga zmiękczacz wody, decydują cztery czynniki:

  • Twoje zużycie wody
  • Zużycie soli przez Twój system zmiękczania wody
  • Ustawienie stopnia twardości wody pitnej po zmiękczeniu
  • Stopień twardości wody przed zmiękczeniem (określ teraz twardość swojej wody)

Częstotliwość uzupełniania soli zależy także od wielkości pojemnika na sól. W przypadku BWT Perla wystarczy uzupełnić sól ok. 2 razy w roku. Zmiękczacze wody BWT informują o konieczności uzupełnienia zapasu soli w zbiorniku.

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website