Jak twarda jest woda w twojej okolicy? BWT sprawdziło to za Ciebie!

test_wody
test_wody

BWT- BEST WATER TECHNOLOGY jest specjalistą w swoim fachu od 33 lat! Wykorzystując swoją wiedzę nasi eksperci na bazie przeprowadzonego OGÓLNOPOLSKIEGO TESTU WODY stworzyli dla Was Mapę Twardości Wody w Polsce!

.

Ogólnopolski Test Wody

Wycho­dząc ku potrzebom konsu­mentów, BWT Polska zorga­ni­zo­wała Ogól­no­polski Test Wody pod hasłem NIE BĄDŹ TWARDY, ZMIĘKNIJ. Nasza akcja miała na celu zbadanie wód w każdym regionie naszego kraju, aby stwo­rzyć najbar­dziej zaktu­ali­zo­waną mapę, która odzwier­ciedli faktyczny stan wód na rok 2023. Do każdej osoby biorącej udział w teście został wysłany tester twar­dości wody, a na podstawie zebra­nych wyników powstała poniższa mapa. Dzięki współ­pracy ze sklepem Najlep­sze­filtry.pl każdy wpisany wynik naszych Klientów został nagro­dzony 15% rabatem na cały asor­ty­ment produktów BWT.

test_wody
test_wody

Czym jest twarda woda i czemu zwra­camy na nią uwagę?

Twardą nazy­wamy taką wodę, która zawiera duże ilości mine­rałów, a przede wszystkim wapnia i magnezu. Zgodnie z normami Mini­ster­stwa Zdrowia, za zdatną do picia uznaje się wodę o twar­dości w zakresie 60 - 500 mg węglanu wapnia na dm³. Mimo bogactwa w skład­niki mine­ralne taka woda jest zmorą w codziennym funk­cjo­no­waniu domu. Wyróż­niamy dwa rodzaje twar­dości – węgla­nową, prze­mi­ja­jącą oraz niewę­gla­nową, nieprze­mi­ja­jącą. Twar­dość całko­wita, zwana też ogólną, jest sumą obu tych twar­dości.

O prze­mi­ja­jącej twar­dości wody mówimy wtedy, gdy znaj­dują się w niej węglany i wodo­ro­wę­glany wapnia oraz magnezu. Są one termicznie nietrwałe, co oznacza, że osad węglowy wtrąca się pod wpływem tempe­ra­tury. Woda o nieprze­mi­ja­jącej twar­dości zaś to taka, która zawiera znaczne ilości siar­czanów, chlorków, azotanów, a także innych rozpusz­czal­nych soli wapnia i magnezu. W odróż­nieniu do twar­dości węgla­nowej po zago­to­waniu wody pozo­stają w niej wyżej wymie­nione sole.

Miesz­kańcy regionów w Polsce, którzy muszą mierzyć się z problem twardej wody mają podwyż­szone koszty ogrze­wania przez powsta­wanie złogów w rurach i zawo­rach. W sprzę­tach gospo­dar­stwa domo­wego powstają osady, a żywot­ność urzą­dzeń np. kuchen­nych ulega skró­ceniu. Cierpi na tym też nasza skóra i włosy. Związki chemiczne zawarte w twardej wodzie mogą też naru­szać warstwę hydro­li­pi­dową skóry, co predys­po­nuje do jej wysu­szenia i przy­śpie­szeniu procesu starzenia. Twarda woda nieko­rzy­stanie wpływa na smak herbaty i kawy oraz wydłuża czas goto­wania mięsa i warzyw.

Każdy region w Polsce ma inną jakość wody. O twardości wód podziemnych decyduje wiele czynników np. środowisko skalne, rodzaj gleby, przemysł oraz długość drogi przepływu wody do naszych domów. Wody podziemne mogą również wykazywać wysoki stopień twardości chłonąc zanieczyszczenia z powierzchni ziemi, głównie powstałe w wyniku działalności rolnej. Rozpuszczone w wodzie składniki mineralne tworzą jej charakterystykę na danym terenie. W zależności od regionu woda naturalnie jest wzbogacona różnymi składnikami mineralnymi – między innymi dużymi ilościami wapnia, który jest odpowiedzialny za twardość wody. Wraz z wodą wodociągowa każdego roku do rur w domu jednorodzinnym wpływa nawet 60 kg tego minerału. Twardość wody określamy w stopniach niemieckich.

tabela twardosci wody
tabela twardosci wody

Sprawdź twar­dość wody z BWT AQA TEST

BWT reko­men­duje każdemu kontro­lo­wanie twar­dości wody na swoich grun­tach. Zale­camy prze­pro­wa­dzenie analizy wyko­rzy­stując nasz tester BWT AQA TEST, który umoż­liwi pomiar zawar­tości wapna w wodzie.

Każdy zestaw zawiera:

 • Naczynko testowe
 • Bute­leczkę z odczyn­ni­kiem a (amoniak 7%)
 • Bute­leczkę z odczyn­ni­kiem b 

Wyko­nanie analizy jest bardzo proste!

1.  Należy upusz­czać przez ok. 1 min. wodę z punktu poboru, a następnie pobrać próbkę do badania. Naczynie testowe napełnić wodą do zazna­czo­nego miejsca.
2.  Dodać do próbki dwie krople roztworu A (brązowa bute­leczka). Uważaj na agre­sywny zapach amoniaku. Wymie­szaj i poczekać, aż próbka zabarwi się na fiole­towo.
3. Następnie należy tak długo dodawać (poje­dyn­czymi kroplami) roztwór B, jedno­cze­śnie licząc doda­wane krople, aż zabar­wienie próbki wody zmieni się z fiole­to­wego na niebie­skie.
4.  Jedna kropla roztworu b odpo­wiada jednemu stop­niowi twar­dości niemiec­kiej (°dH). Po każdo­ra­zowym dodaniu kropli należy lekko potrzą­snąć naczy­niem testowym.

test_wody
test_wody

Jak walczyć z twardą wodą?

Najbardziej popularnym rozwiązaniem na problem twardej wody jest zainstalowanie zmiękczacza. To urządzenie montowane jest przy głównym przyłączu zimnej wody co zapewnia sprawny przepływ miękkiej wody do każdego miejsca w domu. Zmiękczacz to profesjonalne urządzenie, które jest wyposażone w złoże jonowymienne, naładowane jonami sodu. Podczas całego procesu kationy wapnia i magnezu w całym procesie są wymieniane na kationy sodu. Woda po zmiękczeniu zawiera jony sodu równowartości ilości jonów wapnia i magnezu zawartego w wodzie przed procesem. Urządzenia po przepuszczeniu odpowiedniej ilości wody przechodzą proces regeneracji złoża. Wyjałowione złoże potrzebuje doładowania dodatkowym sodem. Należy więc dostarczyć zmiękczaczowi soli, aby ten mógł samodzielnie przepłukać złoże roztworem wody i soli. UWAGA! Po całym procesie smak wody nie jest słony, ponieważ, mimo podwyższonej ilości sodu, liczba chlorków pozostaje bez zmian.

BWT AQUADIAL Softline

Kompaktowy zmiękczacz zaprojektowany dla domów oraz obiektów usługowych. to nie tylko innowacyjne rozwiązania techniczne, ale także prosta obsługa w trakcie eksploatacji.

Zalety:

 • Niewielki rozmiar pozwala na instalację w pomieszczeniach o małej kubaturze,
 • Wymiennik jonitowy wypełniony wydajną żywicą jonowymienną,
 • Niskie zużycie soli na regenerację,
 • Prosta obsługa w trakcie eksploatacji,
 • Wykonany z najwyższej jakości materiałów,
 • Atest PZH, zgodność z europejską normą EN 14743.

BWT Perla Silk BIO Wi-Fi

Zaawansowany zmiękczacz wody nowej generacji, który zapewnia dostęp do miękkiej wody przy minimalnym zużyciu soli w porównaniu do innych modeli.

Zalety:

 • Zmiękczenie całkowite lub częściowe wody,
 • Zaawansowany cyfrowy system sterowania,
 • Mniejsze zużycie soli i wody na regenerację,
 • Wyposażony w zawór pływakowy zapobiegający przepełnieniu zbiornika,
 • Nowy, intuicyjny wyświetlacz,
 • Inteligentne opcje zasilania dla pracy w trybie bez zasilania sieciowego.

Własna stacja uzdatniania wody

Wybór odpowiedniego zmiękczacza powinien być dobrze przemyślany bądź skonsultowany ze specjalistą. W tym celu zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy każde zgłoszenie traktują indywidualnie przez co pomogą w wybraniu najodpowiedniejszego sprzętu do twoich potrzeb!

bureau d'etude bureau d'etude

Nie zaleca się użycia zmięk­czacza w okre­ślo­nych przy­pad­kach:

- jeśli w domu są sprzęty, na których produ­cent zabrania używania mięk­kiej wody

- jeśli nasza insta­lacja wyko­nana jest z miedzi

Nasze zmięk­czacze mogą zain­sta­lować tylko certy­fi­ko­wani insta­la­torzy po zakoń­czeniu szkoleń w siedzibie BWT Polska lub otrzy­maniu certy­fi­katu od Regio­nal­nego Koor­dy­na­tora Sprze­daży.

Jeśli jesteś insta­la­torem, ale jeszcze nie posia­dasz certy­fi­katu BWT zapra­szamy do zapisu na szko­lenia i dołą­czenia do CLUB­MATE! Możesz to zrobić dzwo­niąc pod numer 22 533 57 00, bądź przez kontakt tele­fo­niczny z naszymi handlow­cami.

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website