BWT na World of Coffee w Kopen­hadze

world of coffee 2024
world of coffee 2024

W dniach 27.06-29.06 odbyło się najważniejsze wydarzenie dla wszystkich ze świata kawy, czyli World of Coffee.

.

Tegoroczne World of Coffee w Kopenhadze to wydarzenie, które zgromadziło ponad 400 wystawców i około 10 000 uczestników z ponad 130 krajów. To największa edycja tej prestiżowej imprezy, a BWT water+more miało zaszczyt być jednym z głównych sponsorów tego wydarzenia. Razem ze Specialty Coffee Association (SCA), zaprosiliśmy uczestników do Kopenhagi, aby zaprezentować nasze najnowsze rozwiązania w zakresie optymalizacji wody.

Wodna Strefa BWT: Magne­zowa Rewo­lucja

Na World of Coffee, BWT stwo­rzyło unikalną wodną strefę, w której każdy uczestnik mógł skosz­tować Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wody BWT, zapo­znać się z naszymi produk­tami oraz dostać kultową butelkę klima­tyczną. Nasza woda nie tylko dosko­nale gasi pragnienie, ale także wzbo­gaca smak kawy, co doce­nili zarówno profe­sjo­nalni bariści, jak i amatorzy kawy.

Woda dla Wystawców

Z myślą o wygo­dzie wystawców, BWT przy­go­to­wało specjalne punkty do poboru wody, gdzie można było napeł­niać 20-​litrowe baniaki. Dzięki temu, wszyscy wystawcy mieli dostęp do najwyż­szej jakości wody do swoich maszyn, co gwaran­to­wało, że każda fili­żanka kawy przy­go­to­wana na tym wyda­rzeniu była wyjąt­kowa.

Perfek­cyjna woda dla perfek­cyjnej kawy

BWT water+more zapre­zen­to­wało spraw­dzone rozwią­zania w zakresie opty­ma­li­zacji wody, w tym specjalne filtry do tworzenia krysta­licznie czystego lodu do zimnych napojów oraz naszą najnowszą inno­wację - BWT best­ba­rista ROC Coffee. Ten rewo­lu­cyjny produkt wyko­rzy­stuje tech­no­logię odwró­conej osmozy, aby dosto­sować lokalną wodę surową na całym świecie do perfek­cyj­nego przy­go­to­wania kawy.

Nowa Inter­pre­tacja E=mc²

BWT water+more podkre­śliło znaczący postęp w rozwoju tech­no­logii odwró­conej osmozy, rein­ter­pre­tując słynną formułę E=mc² jako Evolu­tion = master­ba­rista x coffe­ewater². Ten produkt jest wyni­kiem wielo­let­nich badań i współ­pracy z bari­stami, co czyni go nieza­stą­pionym narzę­dziem w dążeniu do dosko­na­łości w przy­go­to­waniu kawy.

World of Coffee w Kopen­hadze to wyda­rzenie, które na długo pozo­stanie w pamięci wszyst­kich uczest­ników. Dzięki BWT water+more, zarówno profe­sjo­na­liści, jak i miło­śnicy kawy mieli okazję prze­konać się, jak wielką rolę odgrywa woda w tworzeniu idealnej fili­żanki kawy. Dzię­ku­jemy, że tak tłumnie przy­by­wa­li­ście do naszej strefy!

Do zoba­czenia na kolejnym World of Coffee w Genewie!

Visit your local website

Stay on this website