BWT z nagrodą „Sponsor Roku 2022”

sponsor_roku
sponsor_roku
Zaangażowanie BWT na rzecz sportu docenione przez portal „HORIZONT”. Lutz Hübner, Chef Marketing Officer, odebrał nagrodę „Sponsor Roku 2022” z rąk Roberta Lechnera, kierowcy rajdowego BWT Lechner Racing.
.

Wszystkie inicja­tywy i dzia­łania BWT na rzecz sportu zostały zapre­zen­to­wane w krótkim spocie filmowym, który idealnie obra­zował misję BWT „Change the World – sip by sip”. Szerzenie tej misji jest jednym z najważ­niej­szych powodów, dla których BWT jest aktywny w sektorze spor­towym. Wyda­rzenia spor­towe są bowiem idealną okazją do rozpo­wszech­niania idei zrów­no­wa­żo­nego picia wody.

"Ogło­szenie tego­rocz­nego zwycięzcy Spon­sora Roku podczas wyda­rzenia HORI­ZONT Spor­t­bu­si­ness Leaders Forum jest dla mnie wielkim zaszczytem. Pamiętam, kiedy mój ojciec skon­tak­tował się z BWT i wystawił na starcie pierwsze różowe Porsche. Od tego czasu wiele pozy­tyw­nego wyda­rzyło się w firmie BWT. Podzi­wiam ich konse­kwencję – to, w jaki sposób bran­ding jest wdra­żany na całym świecie, a BWT konse­kwentnie anga­żuje się w ochronę planety poprzez propa­go­wanie działań zwią­za­nych z rezy­gnacją plastiku w życiu codziennym. BWT w pełni zasłu­żyło, aby otrzymać nagrodę Spon­sora Roku 2022." – mówi Robert Lechner.

"Jestem dumny i bardzo cieszę się z otrzy­manej nagrody. BWT to coś więcej niż różowe samo­chody. Dzięki naszej misji „Change the World – sip by sip”, a także obec­ności Stref wolnych od butelek poka­zu­jemy, że sukces gospo­darczy i zrów­no­wa­żone, ekolo­giczne dzia­łania na rzecz planety idą ze sobą w parze." – mówi Lutz Hübner, Chef Marke­ting Officer BWT.

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website