Prosty sposób na ograniczenie plastiku w miejscu pracy.

bwt_x_maciaszczyk
bwt_x_maciaszczyk
Nic nas nie cieszy tak bardzo jak kolejna zadowolona z naszych usług osoba. Tym razem jest to cała agencja! BWT w zgodzie ze swoją misją Change the world, sip by sip przekonuje kolejnych partnerów do swoich proekologicznych działań.
.

Warto wiedzieć, że...

…przez ostatnie dzie­sięć lat zostało wypro­du­ko­wane 300 mln ton plasti­ko­wych butelek1, a w oceanach pływa już około 5 bilionów plastiku, który zagraża wielu gatunkom morskich zwie­rząt2. Możemy ogra­ni­czyć ten proceder wpro­wa­dzając odpo­wie­dzialne rozwią­zania zaczy­nając od miejsc, które są nam najbliższe.

bwt_x_maciaszczyk
bwt_x_maciaszczyk
Obejrzyj film i dołącz do nas.

Dzięki nowo­cze­snym rozwią­za­niom w dzie­dzinie filtrów do wody każdy z nas ma możli­wość poprawy jakości i smaku wody pitnej z kranu. Tech­no­logia filtrów BWT nie tylko redu­kuje ilość substancji wpły­wa­ją­cych na zapach i smak wody takich jak chlor, ale także dodaje cenny magnez, cynk czy krzem dzięki zasto­so­waniu opaten­to­wa­nych tech­no­logii BWT.

BWT w zgodzie ze swoją misją Change the world, sip by sip prze­ko­nuje kolej­nych part­nerów do swoich proeko­lo­gicz­nych działań. Jednym z wielu przy­kładów takiej współ­pracy jest Agencja Maciasz­czyk z Poznania. Od niedawna w kuchni agencji i drukarni zain­sta­lo­wany został nasz system podzle­wowy AQA drink Pure Set. Tym samym pracow­nicy zyskali źródło zdrowej, smacznej i bezpiecznej wody prosto z kuchen­nego kranu.

Jesteśmy dumni, że kolejne firmy dołą­czają do projektu Change the world, sip by sip. Jest nas coraz więcej w walce prze­ciwko nadmier­nemu użyciu plasti­ko­wych butelek. Razem ogra­ni­czamy również ślad węglowy, ponieważ nie trans­por­tu­jemy wody z centrów maga­zy­no­wych, tylko uzdat­niamy ją na miejscu.

Zdrowa woda w dobie podwyższonych kosztów.

Jednak nie tylko twój orga­nizm korzysta z filtro­wanej Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wody BWT, ale także Twój portfel. Zgodnie z Kodeksem Pracy, praco­dawca ma obowiązek zapewnić wodę pracow­nikom w ilości zaspa­ka­ja­jącej ich potrzeby. Odpo­wiednie nawod­nienie wpływa na zdrowie i energię, która potem prze­kłada się na produk­tyw­ność oraz dobrą atmos­ferę w miejscu pracy. Popu­larne plasti­kowe baniaki z wodą pitną mają tę wadę, że po pewnym czasie woda zale­ga­jąca w dyspen­serze staje się źródłem bakterii, co może prowa­dzić do ewen­tu­al­nych nieobec­ności pracow­ników. Dorosła osoba powinna codziennie wypijać ok. 2,5 litra wody – co daje około 913 litrów wody pitnej rocznie. Taka ilość wody mine­ralnej w super­mar­kecie kosz­tuje około od 995 PLN do 2282 PLN (w zależ­ności od marki wody i pojem­ności plasti­kowej butelki). Nato­miast 913 litrów wody z wodo­ciągu w Polsce (przy śred­niej cenie 0,373 groszy za litr) kosz­tuje tylko 337 PLN3. Do tego odpa­dają nam koszty maga­zy­no­wania butelek i trans­portu.

Rozwiązania BWT dla twojej firmy.

BWT oferuje idealne rozwią­zanie dla firmy, insty­tucji publicz­nych czy szkół. Nasze systemy poprzez podłą­czenie do insta­lacji wodnej, prze­kształ­cają lokalną wodę w Mine­ra­li­zo­waną Magnezem wodę BWT, znacząco popra­wiając jej smak i umoż­li­wiając rezy­gnację z trans­por­to­wania, prze­cho­wy­wania oraz utyli­zacji plasti­ko­wych butelek jedno­ra­zo­wych czy baniaków. Wyjąt­kowa, opaten­to­wana tech­no­logia magne­zowa BWT sprawi, że woda w Twoim miejscu pracy będzie zdrowa, smaczna i bezpieczna.

System podzlewowy

Wyjąt­kowo wygodnym i prak­tycznym rozwią­za­niem jest, gdy filtro­wana woda dostępna jest prosto z Twojego kranu. Nasz system BWT AQA drink Pure Set wypo­sa­żony w filtr z opaten­to­waną tech­no­logią magne­zową firmy BWT nadaje wodzie niesa­mo­wi­tego smaku. Sam system insta­lo­wany jest pod zlewem i podłą­czany do trój­drożnej arma­tury kuchennej. Dzięki temu możesz pobierać wzbo­ga­coną magnezem wodę BWT bezpo­średnio z insta­lacji wodo­cią­gowej. Dwie dźwi­gnie baterii kuchennej umoż­li­wiają wybór między wodą wzbo­ga­coną magnezem i niefil­tro­waną wodą wodo­cią­gową, idealną np. do zmywania naczyń.
AQA drink Pure_LOFT-URBAN_freigestellt_1280x1280 broadway engineering

Dzbanki filtracyjne

Nasze dzbanki filtru­jące BWT są zaopa­trzone w wymienne, uniwer­salne wkłady. Duża oferta produk­towa pozwala nam wybrać: wkład magne­zowy, magnez+cynk, alka­iczny, zmięk­cza­jący lub krze­mowy. Odpo­wiednio prze­my­ślany zakupy daje nam gwarancję wzbo­ga­cenia naszego orga­nizmu w mine­rały popra­wia­jące komfort naszego funk­cjo­no­wania.
AQUAlizer AQUAlizer Station

Dystry­bu­tory do wody

Wybierając nasze dystrybutory łatwo zmienisz wodę wodociągową w zdrową, smaczną i czystą wodę BWT.
To kompaktowe, wydajne urządzenie ma uniwersalne zastosowanie we wszystkich obszarach o średnim poziomie konsumpcji wody. Oferujemy dystrybutory nablatowe i stojące. Każdy wyposażony jest w lampę UV, która usuwa do 99,8% bakterii. Za pomocą odpowiedniego przycisku można wybierać pomiędzy wodą niegazowaną, schłodzoną, gazowaną, czy nawet gorącą.

Zalety:
• Prosty w obsłudze
• Potrójna ochrona higieniczna dzięki BWT System Hygiene,
• Ultrafiltracja bakterii i mikroplastiku na przyłączu,
• Dezynfekcja promieniami UV,
• Koniec transportowania i magazynowania butelek lub baniaków z wodą.

AQA drink pro 20 AQA drink pro 20

Bez względu na to, czy...

... zdecy­du­jesz się na dzbanek filtru­jący do sali konfe­ren­cyjnej, dystry­butor wody do biura, czy system podzle­wowy do kuchni, zawsze masz pewność, że pijesz wodę BWT o zredu­ko­wanej ilość wapnia i oczysz­czoną z mikro­pla­sitku, 99,99% bakterii oraz metali cięż­kich, takich jak ołów i miedź. W końcu BWT od 33 lat jest specja­listą od uzdat­niania wody.

Strefa wolna od butelek w Twoim biurze z BWT to:

  • Oszczęd­ności – mniejsze koszty wody dla pracow­ników
  • Mine­ra­li­zo­wana Magnezem woda BWT - zdrowa, smaczna, bezpieczna
  • Ekologia - ekolo­giczna alter­na­tywa dla plasti­ko­wych butelek
  • Brak logi­styki i maga­zy­no­wania - urzą­dzenia uzdat­nia­jące wodę podłą­czone są bezpo­średnio do insta­lacji wodnej
  • Bezpie­czeń­stwo - brak mikro­pla­stiku, który spoży­wamy pijąc z plasti­ko­wych butelek
Climate Bottle Climate Bottle

Źródła:

[1] https://serwisy.gaze­ta­prawna.pl/ekologia/arty­kuly/8280364,wyeliminujemy-​​w-​polsce-co-najmniej-miliard-plastikowych-butelek.html

[2] https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-​​2018/arty­kuly/ocean-​​plastiku

[3] https://www.pwik.czest.pl/gospodarka-​​wodna

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website