Piwo BWT - Pędzący flaming

piwo pedzacy flaming bwt
piwo pedzacy flaming bwt

UWAGA UWAGA!
Na trasie Kluczbork – Warszawa wszystkie foto­ra­dary uchwy­ciły niezi­den­ty­fi­ko­wany obiekt. Według świadków mknął z pręd­ko­ścią światła pozo­sta­wiając za sobą różową poświatę. Prosimy o zacho­wanie ostroż­ności, bo mknie do Was nasz Pędzący Flaming!

.

Czy wiesz że...

… według danych GUS Polacy najchęt­niej sięgają po piwo? Według staty­styk wypi­jamy rocznie aż 93 litry złotego trunku.

Innowacyjność, pomysłowość, dbałość o każdy szczegół! To w skrócie projekt niespodzianka od BWT Polska. BWT jest znane na całym świecie nie tylko dzięki najlepszym systemom do uzdatniania wody, ale przede wszystkim z kreatywności swojego zespołu! Każdego dnia pracujemy po to żeby stawać się coraz lepsi i móc Was zaskakiwać!

piwo pedzacy flaming bwt
piwo pedzacy flaming bwt
Kliknij i dowiedz się na czym polega wyjątkowość Piwa Pędzący Flaming.

Jak się okazuje piwo jest świetnym źródłem pewnych mine­rałów, które wpły­wają na procesy meta­bo­liczne orga­nizmu. Gdy pijemy piwo w umiar­ko­wa­nych ilościach może ono poprawić nasze zdrowie na wiele sposobów. Posiada właści­wości anty­no­wo­two­rowe, zapo­biega anemii czy obniża ryzyko chorób układu sercowo-​naczyniowego.

W wielu krajach jest to trady­cyjny napój poda­wany do posiłków. W Polskiej kulturze browar­nictwo ma duże znaczenie, a dzięki dostępnym danym możemy śmiało stwier­dzić, że jest jednym z ulubio­nych napoi Polaków.

W związku z tym BWT Polska podjęła współ­pracę z Browarem Miastolas aby połą­czyć naszą tech­no­logię i ich doświad­czenie piwo­war­skie aby stwo­rzyć ekspe­ry­men­talne piwo na Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wodzie BWT.

Połączyła nas wspólna filozofia pracy

BWT Polska we współpracy z Browarem Miastolas przedstawia PROJEKT PIWO – na Mineralizowanej Magnezem wodzie BWT.  Nazwa browaru – Miastolas - to neologizm, który znacząco obrazuje filozofię działania jego twórców. Oprócz warzenia piwa browar Miastolas ma pewne zasady: produkuje ekologicznie, promuje, inspiruje oraz jest aktywną częścią zielonych zmian, co łączy się z misją BWT Change the world sip by sip.

Wpływ wody na proces produkcji piwa bywa bagatelizowany

Filtry mineralizujące stosowane w produkcji piwa pozwalają dostosować skład mineralny wody, co ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego smaku i jakości piwa. Mimo iż wpływ wody na proces produkcji piwa bywa czasem bagatelizowany, wiele stylów piwnych czerpie swoje wyjątkowe cechy właśnie z lokalnych źródeł wody, tak jak na przykład Barton Ale, Dortmunder czy Pilsner.

Filtry mineralizujące umożliwiają dostrojenie składu chemicznego wody do konkretnych potrzeb danego stylu piwa. Oferują one elastyczność, pozwalając nam na precyzyjne przygotowanie wody zgodnie z zamierzonym stylem. Tradycyjne metody modyfikacji wody, wykorzystujące sole, mogą wprowadzać zarówno aniony, jak i kationy, co czasem prowadzi do niezamierzonych skutków, zaburzając ostateczny profil wody. Jednakże, wykorzystanie filtrów Mineralizujących Magnezem BWT umożliwia nam dodanie konkretnych jonów mineralnych, eliminując ryzyko niepożądanych komplikacji. Dzięki temu możemy precyzyjnie regulować skład chemiczny wody, dostosowując ją do wymagań konkretnego stylu piwa. To pozwala nam na utrzymanie spójności i oczekiwanego profilu smakowego piwa, zapewniając powtarzalność i kontrolę nad ostatecznym produktem.

3…2…1… Pędzący Flaming wystar­tował

Nasze piwo o słom­kowej barwie to klasyczny American Pils z lekką dozą goryczki i 5,2 % alko­holu. Wyczu­jemy w nim aromat słodowy, chmie­lowy oraz owocowy. W procesie warzenia piwa zasto­so­wa­liśmy nasze filtry magne­zowe, które zostały podłą­czone do maszyn, dzięki czemu woda wyko­rzy­stana w całym procesie miała dodat­kową dawkę magnezu.
piwo pedzacy flaming bwt piwo pedzacy flaming bwt
Filtr Magnesium Mineralized MCS400
Filtr dedykowany do wody zmiękczonej

Piwo na Mineralizowanej Magnezem wodzie BWT

Wpływ jonów magnezu na smak piwa jest bardziej złożony niż bezpośrednia modyfikacja odbioru piwa. Zazwyczaj, same jony magnezu nie wywołują bezpośredniego wrażenia smakowego, chociaż ich stężenie powyżej 120 ppm może potencjalnie zmieniać odbiór goryczki, prowadząc do jej intensyfikacji.

Nasze zasto­so­wanie jonów magnezu miało bardziej za zadanie wpłynąć na kluczowy etap produkcji - proces fermen­tacji. Głównym celem ich zasto­so­wania było zwięk­szenie odpor­ności drożdży na stres, włączając w to stres etano­lowy i osmo­tyczny. Dlatego też wybra­liśmy styl dolnej fermen­tacji, jakim jest American Pils, gdzie celem było, aby w gotowym produkcie były wyczu­walne wyłącznie zamie­rzone skład­niki. Naszym celem było unik­nięcie powsta­wania niechcia­nych produktów ubocz­nych fermen­tacji, takich jak estry czy fenole. Podsu­mo­wując, jony magnezu miały służyć wsparciu drożdży podczas procesu fermen­tacji, co miało zapewnić prze­bieg tego etapu jak najbar­dziej kontro­lo­wany, z mini­ma­li­zacją niepo­żą­da­nych smaków i aromatów w gotowym piwie. Ich rola koncen­tro­wała się przede wszystkim na opty­ma­li­zacji procesu, a nie bezpo­średnio na mody­fi­kacji smaku”- mówi dr Przemysław Leszczyński główny technolog Browaru Miastolas oraz wykładowca akademicki.

piwo pedzacy flaming bwt piwo pedzacy flaming bwt
Pędzący Flaming
Piwo uwarzone na Mineralizowanej Magnezem wodzie BWT

Była to pierwsza współ­praca BWT Polska z Browarem Miastolas. Dzięki temu ekspe­ry­men­towi powstał produkt o bardzo unikalnym smaku i fanta­stycznej jakości. Naszego Pędzą­cego Flaminga możecie wypa­trywać w edycji limi­to­wanej Browaru Miastolas oraz w ich punk­tach dystry­bucji.

Do startu gotowi start! Kto złapie naszego Pędzą­cego Flaminga? Czekamy na Wasze opinie!

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website