Koniec z dźwi­ga­niem zgrzewek z wodą

Wasser trinken
Wasser trinken
Na co dzień jesteśmy często zabie­gani i wyczer­pani. Co by było, gdyby dało się zrezy­gnować z czaso­chłon­nych zakupów? Zaosz­czę­dzić paliwo na mało ekono­miczną jazdę po mieście i irytu­jące wożenie zgrzewek z wodą. Po co to wszystko skoro z Twojego kranu może popłynąć woda zdatna do picia o najwyż­szej jakości? Zdra­dzimy Ci, w jaki sposób jest to możliwe, i dlaczego woda filtro­wana oraz mine­ra­li­zo­wana magnezem przy­niesie wiele korzyści Tobie i Twoim najbliż­szym.
.

Filtry do wody polep­szają smak i jakość wody

Osoby, które w naszym regionie wybie­rają wodę z kranu, stawiają na bezpieczne i ściśle kontro­lo­wane produkty spożywcze. Dzięki nowo­cze­snym rozwią­za­niom w dzie­dzinie filtrów do wody każdy z nas ma możli­wość poprawy jakości i smaku wody pitnej z kranu. Tech­no­logia filtrów BWT nie tylko redu­kuje ilość substancji wpły­wa­ją­cych na zapach i smak wody takich jak chlor, ale także dodaje cenny magnez w postaci jonów do wody dzięki zasto­so­waniu opaten­to­wanej tech­no­logii magne­zowej BWT. Magnez w wodzie pitnej funk­cjo­nuje jako nośnik smaku. Dzięki temu z napojów, takich jak herbata i kawa, może wydo­bywać się pełnia aromatu.

Filtertechnologie
Filtertechnologie
Zamień zwyczajną wodę z kranu w szlachetną Wodę Mineralizowaną Magnezem.

Bez względu na to, czy zdecy­du­jesz się na dzbanek filtru­jącydystry­butor wody do biura, czy system podzle­wowy z wkładem filtra­cyjnym mine­ra­li­zu­jącym magnezem wodę, zawsze masz pewność, że pijesz najlepszą wodę BWT o zredu­ko­wanej ilość wapnia i oczysz­czoną z mikro­pla­sitku, 99,99% bakterii oraz metali cięż­kich, takich jak ołów i miedź.

Wyjąt­kowo wygodnym i prak­tycznym rozwią­zaniem jest, gdy filtro­wana woda dostępna jest prosto z Twojego kranu. Nasz odświe­żony system BWT AQA drink Pure wypo­sa­żony w filtr z opaten­to­waną tech­no­logią magne­zową firmy BWT nadaje wodzie niesa­mo­wi­tego smaku. Sam system insta­lo­wany jest pod zlewem i podłą­czany do wyso­kiej jakości arma­tury kuchennej reno­mo­wanej firmy GROHE. Dzięki temu możesz pobierać wzbo­ga­coną magnezem wodę BWT bezpo­średnio z insta­lacji wodo­cią­gowej. Dwie dźwi­gnie baterii kuchennej umoż­li­wiają wybór między wodą wzbo­ga­coną magnezem i niefil­tro­waną wodą wodo­cią­gową, idealną np. do zmywania naczyń.

Używaj prze­fil­tro­wanej wody, aby oszczę­dzać siły i nabrać energii

Pod względem smaku i czystości woda uzdat­niana za pomocą filtrów do wody w niczym nie ustę­puje wodzie mine­ralnej z super­mar­ketu. Wręcz prze­ciwnie! Badania prze­pro­wa­dzone w 2019 r. przez Stiftung Waren­test i Öko-Test poka­zały, że woda mine­ralna często zawiera nawet mniej mine­rałów niż zwykła woda z kranu. Ponadto badania rzecz­nika praw ochrony konsu­mentów wyka­zały także podwyż­szony poziom substancji krytycz­nych1.

Poza tym filtro­wana woda pitna zapewnia inne korzyści, które mogą ułatwić Ci życie i uwolnić Cię od codzien­nego stresu. Decyzja o zasto­so­waniu filtra do wody jest równo­znaczna z brakiem koniecz­ności regu­lar­nych wizyt w sklepie po wodę i dźwi­gania ciężkich zgrzewek. Oszczę­dzisz nie tylko czas, ale także plecy, kręgo­słup i stawy.

Pijąc mineralizowaną magnezem wodę, tak naprawdę nie tylko oszczę­dzasz siły, lecz także zapew­niasz swojemu orga­ni­zmowi dawkę niezbęd­nych do życia mine­rałów2: Dzięki opaten­to­wanej tech­no­logii magne­zowej BWT Twoja woda jest wzbo­ga­cona w cenny mine­ralny magnez w postaci jonowej, przez co opty­malnie wspiera Twój orga­nizm w codziennym zapo­trze­bo­waniu na ten minerał.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ magnez jest istotnym mine­rałem, który wspiera funk­cjo­no­wanie mięśni, nerwów i enzymów. Niedobór magnezu może sprzyjać zabu­rze­niom koncen­tracji i uwagi2.

Nasz orga­nizm nie jest w stanie samo­dzielnie wytwa­rzać magnezu i dlatego musimy mu go dostar­czać razem z poży­wie­niem. Zatem każdy łyk wody mineralizowanej magnezem aktywnie wpływa na Twoje samo­po­czucie.

AQA drink Pure
AQA drink Pure
W ten sposób doskonała Woda Mineralizowana Magnezem BWT płynie prosto z kranu

Mine­ra­li­zo­wana woda z kranu jest tańsza niż woda butel­ko­wana

Jednak nie tylko twój orga­nizm korzysta z filtro­wanej, mine­ra­li­zo­wanej magnezem wody BWT, ale także Twój portfel. Osoba dorosła powinna codziennie wypijać ok. 2,5 litra wody – co daje około 913 litrów wody pitnej rocznie. Taka ilość wody mine­ralnej w super­mar­kecie kosz­tuje około od 995 PLN do 2282 PLN. Nato­miast 913 litrów wody z wodo­ciągu w Polsce (przy śred­niej cenie 0,373 groszy za litr) kosz­tuje tylko 337 PLN.

Geld sparen
Geld sparen
Oczy­wi­ście do tego należy doli­czyć koszty systemu filtracji BWT, wkładów i akce­so­riów. Są one jednak po części wielo­ra­zowe i ich koszt w stosunku do okresu użyt­ko­wania jest tak niski, że inwe­stycja zwraca się już w prze­ciągu 2 lat, w zależ­ności od wypo­sa­żenia. Do tego należy dodać fakt, że w przypadku wody butelkowanej mówimy o przeliczeniach dla jednej osoby. W przypadku wieloosobowej rodziny, koszty poniesione na systemy do uzdatniania wody BWT będą jeszcze niższe. W bezpo­średnim porów­naniu z butel­ko­waną wodą mine­ralną woda z kranu mine­ra­li­zo­wana magnezem jest cenowym zwycięzcą, a i nie rzadko zdecydowanym zwycięzcą jakościowym.

Pijąc Wodę Mineralizowaną Magnezem…

  • Nie musisz już dźwigać zgrzewek z wodą
  • Zrezy­gnu­jesz z wycie­czek do sklepu z napo­jami i zauwa­żysz zmniej­szenie wydatków na paliwo
  • Oszczę­dzasz pieniądze
  • Masz pod ręką wodę pitną najwyż­szej jakości
  • Ogra­ni­czasz ilość odpadów z tworzyw sztucz­nych i skutecznie chro­nisz środo­wisko
  • Rozko­szu­jesz się wodą o zmniej­szonej zawar­tości chloru, metali cięż­kich i wapnia oraz opty­malnej zawar­tości mine­rałów w stosunku do cennego magnezu
Frau am Steg Frau am Steg

Źródła:

1: https://utopia.de/mineralwasser-test-stiftung-warentest-kohlensaeure-55853/

2: https://www.focus.de/gesun­dheit/praxi­stipps/magnesiummangel-das-sind-die-folgen-des-mineralstoff-defizits_id_6479199.html

3: https://www.pwik.czest.pl/gospodarka-wodna

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website