BWT Aqa drink Pure Hard Set
filtr bwt aqa drink pure
AQA drink Pure Urban
glowica
bwt aqa drink pure
AQA drink Pure Set
BWT Aqa drink Pure Hard Set
filtr bwt aqa drink pure
AQA drink Pure Urban
glowica
bwt aqa drink pure
AQA drink Pure Set

AQA drink Pure Hard Set

Zestaw przeznaczony do twardej wody

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 240101852
 • Smaczna Mineralizowana Magnezem woda BWT bezpośrednio z kuchennego kranu
 • Wkład filtrujący AQA MCS400 przeznaczony do wody zmiękczonej do niezawodnej ochrony przed chlorem, metalami ciężkimi i substancjami organicznymi  (zalecany dla twardości wody poniżej 5° dH)
 • Uniwersalne rozwiązanie do podłączenia z dowolną 3-drożną armaturą kuchenną.
 • Optymalne wykorzystanie wydajności filtra poprzez oddzielenie filtrowanej wody pitnej od niefiltrowanej ciepłej/zimnej wody z kranu np. do zmywania
 • Monitorowanie wydajności filtra za pomocą programowalnego wskaźnika wymiany filtra - AQA Monitor
 • Rozwiązanie wspierające redukcję plastikowych butelek i zmniejszenie śladu węglowego
Skok do
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
FAQ
FOR YOU AND PLANET BLUE

Niezależnie od tego, czy planujesz nową kuchnię, czy modernizujesz istniejącą, zestaw instalacyjny AQA drink Pure Soft Set można podłączyć z dowolną 3-drożną armaturą kuchenną. Zestaw zawiera wszystkie składniki, aby cieszyć się Mineralizowaną Magnezem wodą BWT prosto z kranu kuchennego. Wkład filtrujący BWT AQA drink MCS400 jest instalowany bezpośrednio pod zlewem i podłączony do przepływomierza odmierzającego ilość przefiltrowanej wody.

W skład zestawu wchodzi:
• licznik przepływu AQA MONITOR (w zestawie z bateriami)
• głowica filtra ze wspor­ni­kiem mocu­jącym do ściany/szafki z regulacją intensywności uzdatniania wody magnezem
• wkład filtracyjny MAGNE­SIUM MINE­RA­LIZED WATER PROTECT MCS400 dedykowany do już zmiękczonej wody po zmiękczaczu.

Wkład filtru­jący MCS400

Wkład filtrujący BWT AQA drink Magnesium Mineralized Water CARE umożliwia równoległe filtrowanie miękkiej wody przy jednoczesnym wzbogacaniu jej w magnez, dla idealnych wrażeń smakowych. Dzięki technologii filtrowania, która została specjalnie przystosowana do zastosowań w miękkiej wodzie, filtr może być stosowany wszędzie tam, gdzie twardość wody jest poniżej 5° dH lub już jest częściowo zmiękczona. Twoja woda pitna jest oczyszczana na pięciu poziomach filtracji w wodę mineralizowaną magnezem. Nasze metody redukują chlor, który może wpływać na zapach i smak, oraz metale ciężkie, takie jak miedź, ołów i nikiel. Zintegrowana membrana ultrafiltracyjna zatrzymuje 99,9999% bakterii i zmniejsza ilość mikroplastiku do 0,001 mm, zapewniając higieniczne bezpieczeństwo. Opatentowana technologia BWT Magnesium wzbogaca filtrowaną wodę w cenny minerał magnezu, aby uzyskać najlepsze wszechstronne doznania sensoryczne zarówno w gorących, jak i zimnych napojach.

Wielokrotna filtracja wody zamienia wodę z kranu w Mineralizowaną Magnezem wodę BWT i dba o higieniczne bezpieczeństwo.
1. Filtracja wstępna usuwa cząsteczki np. piasku, rdzy, soli.
2. Filtracja wstępna na węglu aktywnym do ochrony wymiennika jonowego.
3. Wysokowydajny wymiennik jonowy dostarcza niezbędnego minerału magnezu. Zmniejsza ilość metali ciężkich takich jak miedź, ołów i nikiel.
4. Filtracja węglem aktywnym redukuje ilość substancji pogarszających smak i zapach jak np. chlor.
5. Ultrafiltracja zatrzymuje bakterie oraz usuwa najdrobniejsze cząsteczki np. mikroplastik.

Change the world, sip by sip

Za pomocą tylko jednego wkładu filtru­ją­cego BWT można zredu­kować nawet do 2640 jedno­ra­zo­wych 1-litrowych plasti­ko­wych butelek. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej jest przy­jazne dla środo­wiska i nie wymaga prze­wo­żenia wody w butel­kach wiele setek czy tysięcy kilo­me­trów. W ten sposób niewielkim wysił­kiem możesz zmniej­szyć swój ślad węglowy i uratować Naszą Planetę.
 • For you and planet blue

  2640

  jednorazowych plastikowych butelek mniej

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Niezależnie od tego, czy planujesz nową kuchnię, czy modernizujesz istniejącą, zestaw instalacyjny AQA drink Pure Soft Set można podłączyć z dowolną 3-drożną armaturą kuchenną. Zestaw zawiera wszystkie składniki, aby cieszyć się Mineralizowaną Magnezem wodą BWT prosto z kranu kuchennego. Wkład filtrujący BWT AQA drink MCS400 jest instalowany bezpośrednio pod zlewem i podłączony do przepływomierza odmierzającego ilość przefiltrowanej wody.

W skład zestawu wchodzi:
• licznik przepływu AQA MONITOR (w zestawie z bateriami)
• głowica filtra ze wspor­ni­kiem mocu­jącym do ściany/szafki z regulacją intensywności uzdatniania wody magnezem
• wkład filtracyjny MAGNE­SIUM MINE­RA­LIZED WATER PROTECT MCS400 dedykowany do już zmiękczonej wody po zmiękczaczu.

Wkład filtru­jący MCS400

Wkład filtrujący BWT AQA drink Magnesium Mineralized Water CARE umożliwia równoległe filtrowanie miękkiej wody przy jednoczesnym wzbogacaniu jej w magnez, dla idealnych wrażeń smakowych. Dzięki technologii filtrowania, która została specjalnie przystosowana do zastosowań w miękkiej wodzie, filtr może być stosowany wszędzie tam, gdzie twardość wody jest poniżej 5° dH lub już jest częściowo zmiękczona. Twoja woda pitna jest oczyszczana na pięciu poziomach filtracji w wodę mineralizowaną magnezem. Nasze metody redukują chlor, który może wpływać na zapach i smak, oraz metale ciężkie, takie jak miedź, ołów i nikiel. Zintegrowana membrana ultrafiltracyjna zatrzymuje 99,9999% bakterii i zmniejsza ilość mikroplastiku do 0,001 mm, zapewniając higieniczne bezpieczeństwo. Opatentowana technologia BWT Magnesium wzbogaca filtrowaną wodę w cenny minerał magnezu, aby uzyskać najlepsze wszechstronne doznania sensoryczne zarówno w gorących, jak i zimnych napojach.

Wielokrotna filtracja wody zamienia wodę z kranu w Mineralizowaną Magnezem wodę BWT i dba o higieniczne bezpieczeństwo.
1. Filtracja wstępna usuwa cząsteczki np. piasku, rdzy, soli.
2. Filtracja wstępna na węglu aktywnym do ochrony wymiennika jonowego.
3. Wysokowydajny wymiennik jonowy dostarcza niezbędnego minerału magnezu. Zmniejsza ilość metali ciężkich takich jak miedź, ołów i nikiel.
4. Filtracja węglem aktywnym redukuje ilość substancji pogarszających smak i zapach jak np. chlor.
5. Ultrafiltracja zatrzymuje bakterie oraz usuwa najdrobniejsze cząsteczki np. mikroplastik.

FAQ
FOR YOU AND PLANET BLUE

Change the world, sip by sip

Za pomocą tylko jednego wkładu filtru­ją­cego BWT można zredu­kować nawet do 2640 jedno­ra­zo­wych 1-litrowych plasti­ko­wych butelek. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej jest przy­jazne dla środo­wiska i nie wymaga prze­wo­żenia wody w butel­kach wiele setek czy tysięcy kilo­me­trów. W ten sposób niewielkim wysił­kiem możesz zmniej­szyć swój ślad węglowy i uratować Naszą Planetę.
 • For you and planet blue

  2640

  jednorazowych plastikowych butelek mniej

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

Filtr dodaje więcej magnezu – więcej smaku – więcej mocy!

Wkład AQA drink jest wypo­sa­żony w inno­wa­cyjną tech­no­logię mine­ra­li­zacji magnezem BWT i prze­kształca wodę wodo­cią­gową w pięciu etapach filtracji w wodę mine­ralną wzbo­ga­coną w magnez. Zmniejsza również ilość substancji zakłó­ca­ją­cych zapach i smak, takich jak chlor oraz metali cięż­kich, np.: miedzi, ołowiu, czy niklu, a także wzbo­gaca wodę w cenny mate­riał – magnez. To nie tylko czysta przy­jem­ność, ale też dużo więcej… magnez, jako nośnik aromatów, wydo­bywa także zapachy napojów i żywności. Dodat­kowe zabez­pie­czenie przed osadami nieza­wodnie chroni sprzęt AGD przed osadza­niem się kamienia.
Filter MP400

AQA Monitor - licznik wymiany filtra

Dzięki licznikowi BWT AQA monitor otrzymujesz informacje na temat tego, ile pojemności filtra jeszcze zostało. AQA monitor może być zamontowany pod zlewem i zbierać dane z czujnika przepływu. Wydajność filtra można regulować na liczniku w zależności od twardości wody, a także czasu pracy zastosowanego filtra. Monitor w dowolnym momencie pokazuje aktualną pojemność filtra. Sygnał dźwiękowy wskazuje, kiedy należy wymienić wkład filtra.

Pure_AQA-Monitor_ohne-Ring_1280x1280

Dowolny kran 3-drożny

Zestaw instalacyjny z rodziny produktów AQA drink Pure Set można podłączyć do każdego kranu 3-drożnego, który posiada oddzielne kanały wodne i osobną regulację do wody niefiltrowanej i filtrowanej. W ten sposób możesz urządzić swoją kuchnię według własnego stylu i wciąż cieszyć się filtrowaną wodą BWT prosto z kranu.

AQA drink Pure LOFT

Warunki insta­lacji

Aby zain­sta­lować system bez problemów muszą być speł­nione nastę­pu­jące wyma­gania:
1. Przy­łącze wody zimnej i ciepłej zamy­kane zaworem,
2. Dowolny 3-drożny kran.
3. Wystar­cza­jąca ilość miejsca na montaż: wyso­kość filtra z głowicą: 500 mm, śred­nica: 130 mm

Dzia­łanie możliwe: ze zbior­ni­kiem ciśnie­niowym, termicznie lub hydrau­licznie regu­lo­wa­nymi prze­pły­wo­wymi podgrze­wa­czami wody.
Dzia­łanie nie jest możliwe z: bezci­śnie­nio­wymi zbior­ni­kami pod zlewem (prze­pły­wowe podgrze­wacze wody).

BWT Aqa drink Pure Hard Set

Jak podłączyć zestaw AQA drink Pure Hard Set?

AQA drink Pure Hard Set jest insta­lo­wany bezpo­średnio pod zlewo­zmy­wa­kiem/blatem kuchennym i podłą­czony do stan­dar­do­wych przy­łączy dopro­wa­dza­ją­cych wodę wodo­cią­gową. Zestaw powi­nien być podłą­czony do 3-drożnej arma­tury posia­da­jącej dwie dźwi­gnie wyboru wody - jedna do filtrowanej wody BWT, a druga do niefil­tro­wanej wody z kranu. Na wkład filtru­jący należy nałożyć głowicę oraz podłączyć do przepływomierza. Całość za pomocą uchwytu monta­żo­wego można prze­wiercić do ściany lub do szafki. Poniżej przykładowa wizualizacja. Zestaw podzlewowy BWT nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej.

UWAGA: Wkład Magnesium Mineralized Water Protect Care MPC400 (który znajduje się w zestawie AQA drink Pure Hard Set) nadaje się do instalacji, w której znajduje się twarda woda.

bwt aqa drink pure
bwt aqa drink pure
Produktteaser Küchenwasserfilter
Produktteaser Küchenwasserfilter
BWT Aqa drink Pure Hard Set

AQA drink Pure Hard Set

Visit your local website

Stay on this website