sanitabs
sanitabs_mood
sanitabs_mood
sanitabs
sanitabs_mood
sanitabs_mood

BWT Sanitabs

Sól regeneracyjna o działaniu higienicznym

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 240015124
  • Łatwość dozowania, taka jak w przypadku zwykłej soli do regeneracji
  • Dezynfekcja zmiękczacza podczas każdej regeneracji
  • Długotrwała ochrona antybakteryjna zbiornika solanki
  • Sól do regeneracji i komponenty dezynfekujące w jednym produkcie
  • Posiada atest PZH
Skok do

Szcze­góły produktu

BWT SANITABS został specjalnie opracowany do regeneracji zmiękczaczy wody w prywatnych gospodarstwach domowych. BWT SANITABS to sól do rege­ne­racji zmięk­czaczy zawie­ra­jąca skład­niki zapew­nia­jące dodat­kową dezyn­fekcję żywicy jono­wy­miennej w czasie rege­ne­racji. Dodatkowa dezynfekcja zale­cana jest w przy­padku zmięk­czaczy bez funkcji BIO.

Uwaga
Zawsze wsypuj całe opako­wanie BWT SANI­TABS do zbior­nika solanki. Nigdy nie opróż­niaj opako­wania częściowo, ponieważ tylko całe opako­wanie może zapewnić opty­malną dezyn­fekcję solą rege­ne­ra­cyjną BWT SANI­TABS. Gdy doda­jemy BWT SANI­TABS, w zbior­niku solanki nie może być żadnych substancji kwaśnych czy dezyn­fe­ku­ją­cych. Jeśli kwaśne substancje są obecne w zbior­niku solanki, musi być on dokładnie prze­płu­kany wodą. Trzymaj z dala od dzieci.

Regeneracja z efektem dezynfekującym i usuwającym osady

Sól w tabletkach BWT SANITABS stosowana jest jak każda powszechnie dostępna sól do regeneracji. Różnica polega na zawartości rewolucyjnych komponentów czyszczących o działaniu dezynfekującym. Ochrona antybakteryjna działa już od chwili dosypania tabletek BWT SANITABS do zbiornika solanki. Poza ochroną zmiękczacza podczas regeneracji, tabletki mają właściwość rozpuszczania i usuwania zanieczyszczeń i osadów z instalacji. Podczas ostatniego etapu regeneracji – płukania – zanieczyszczenia z resztkami soli są całkowicie usuwane ze zmiękczacza do kanalizacji. Dopiero wtedy następuje przejście w tryb wytwarzania wody pitnej.
Perla Tabs

Bezpie­czeń­stwo stoso­wania

Regu­larne stoso­wanie BWT SANI­TABS to nie tylko higie­niczna czystość żywicy jono­wy­miennej Państwa zmięk­czacza, ale również bardzo skuteczny sposób czysz­czenia zbior­nika solanki. Usuwa on zanie­czysz­czenia i utrzy­muje zarówno zbiornik jak i całą insta­lację w higie­nicznej czystości. Opaten­to­wane połą­czenie soli do rege­ne­racji z kompo­nen­tami czysz­czą­cymi to pewna ochrona przed zanie­czysz­cze­niami. Zamiast zwykłej soli do rege­ne­racji, do zbior­nika solanki zmięk­czacza należy po prostu wsypać opako­wanie BWT SANI­TABS o pojem­ności 8kg. Ewen­tu­alne resztki zwykłej soli nie wpły­wają na dzia­łanie zmięk­czacza i na skutecz­ność dzia­łania soli BWT SANITABS.
Water drops
softener salt
softener salt
sanitabs

BWT Sanitabs

Visit your local website

Stay on this website