Aquatest
water hardness test kit home
Aquatest
water hardness test kit home

BWT AQA TEST

Zestaw do oznaczania twardości

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 240011024
  • zestaw do samodzielnej kontroli twardości wody
  • szeroki zakres pomiarowy: 1-40 °dH
  • precyzyjny i natychmiastowy wynik
  • prostota użycia
  • zawartość zestawu: naczynko testowe, 2 butelki z odczynnikami
Skok do

Szczegóły produktu

Nadmierna twar­dość wody jest przy­czyną powsta­wania kamienia kotło­wego, co prowadzi np. do odkła­dania się kamienia w urzą­dze­niach AGD (czaj­niki, ekspres do kawy), do zmniej­szenia wydaj­ności procesu grzew­czego, czy więk­szego zużycia środków myjąco-​piorących. Na szczę­ście uzdat­niając wodę, możemy zmniej­szyć jej twar­dość. 

Aby dowie­dzieć się, jak twardą wodą mamy powin­niśmy prze­pro­wa­dzić prostą analizę. Zestaw BWT AQA TEST do analizy twar­dości umoż­liwia pomiar zawar­tości wapna w wodzie.

Zestaw do badania twar­dości zawiera:

  • Naczynko testowe
  • Bute­leczkę z odczyn­ni­kiem (amoniak 7%)
  • Bute­leczkę z odczyn­ni­kiem

Proce­dura prze­pro­wa­dzenia testu:

1.  Należy upusz­czać przez ok. 1 min. wodę z punktu poboru, a następnie pobrać próbkę do badania. Naczynie testowe napełnić wodą do zazna­czo­nego miejsca
2.  Dodać do próbki dwie krople roztworu a (brązowa bute­leczka). Uważaj na agre­sywny zapach amoniaku. Wymie­szaj i poczekać, aż próbka zabarwi się na fiole­towo.
3.  Następnie należy tak długo dodawać (poje­dyn­czymi kroplami) roztwór b,  jedno­cze­śnie licząc doda­wane krople, aż zabar­wienie próbki wody zmieni się z fiole­to­wego na niebie­skie.
4.  Jedna kropla roztworu b odpo­wiada jednemu stop­niowi twar­dości niemiec­kiej (°dH). Po każdo­ra­zowym dodaniu kropli należy lekko potrzą­snąć naczy­niem testowym.

Prze­cho­wy­wanie
Trzymaj produkt w pomiesz­czeniu w tempe­ra­turze poko­jowej, unikaj mrozu. Trzymaj produkt poza zasię­giem dzieci.

Female chemist analyzing purified water

Instrukcja bezpieczeństwa

Ostrożnie używaj produktów biobój­czych.
Zawsze czytaj etykietę i infor­macje o produkcie przed użyciem.

Niebez­pie­czeń­stwo!
Prze­strzegać ostrzeżeń i ostrzeżeń!
Trzymać poza zasię­giem dzieci!

 H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P303+P361+P353  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338   W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Pobierz

AQA test A PDF, 178 Kb Pobierz
AQA test B PDF, 50 Kb Pobierz
aqa test

BWT AQA TEST

Visit your local website

Stay on this website