BWT Polska inicjuje Klub Instalatorów BWT

club_mate
club_mate

Firma BWT Polska, numer jeden w tech­no­logii uzdat­niania wody, zaini­cjo­wała program BWT Club Mate, sip by sip skie­ro­wany do insta­la­torów.

.

Głównym celem programu BWT Club Mate, sip by sip jest stwo­rzenie społecz­ności fachowców, którzy cenią sobie nie tylko profe­sjo­na­lizm w swoim dzia­łaniu, ale także pragną być blisko ludzi zwią­za­nych z branżą. Klub insta­la­torów BWT Club Mate, sip by sip jest odpo­wie­dzią BWT Polska na potrzeby klientów, którzy pod czujnym, fachowym okiem ekspertów BWT Polska chcą dosko­nalić swój warsztat z zakresu insta­lacji wodnych, jedno­cze­śnie czer­piąc wiedzę i doświad­czenie od innych członków klubu.

Co więcej, każdy insta­lator, który dołączy do klubu, może liczyć na dostęp do mate­riałów eduka­cyj­nych, zapro­szeń na kursy i szko­lenia czy eksklu­zyw­nych promocji, takich jak „Urucha­miaj i Zara­biaj”. Aktu­alna promocja pozwala zyskać 100 bądź 50 złotych na karcie poda­run­kowej, w zamian za pierwsze urucho­mienie zmięk­czacza BWT.

Aby zostać człon­kiem klubu wystarczy ukoń­czyć bezpłatne szko­lenie orga­ni­zo­wane w siedzibie BWT Polska obej­mu­jące teorię oraz prak­tykę z zakresu insta­lacji wodnych, urucha­miania urzą­dzeń BWT oraz doboru odpo­wied­niej tech­no­logii. Szko­lenie kończy się otrzy­ma­niem certy­fi­katu, który uprawnia do reali­zo­wania zleceń BWT.

Dołącz do społecz­ności BWT Club Mate, sip by sip i zyskaj dostęp do eksklu­zyw­nych promocji, wyda­rzeń specjal­nych oraz wsparcia kolegów z branży.

Zapisz się do klubu już dziś.

BWT – For You and Planet Blue.

 

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website