BWT water + more Partnerem Strategicznym Gastrotargów SMAKKI

smakki
smakki

BWT water + more zostało Partnerem Strategicznym targów SMAKKI - nowego wydarzenia gastronomicznego, jakie pojawiło się na mapie branżowych spotkań w Polsce.

.
BWT water + more jako Partner Stra­te­giczny wyda­rzenia, zapewni wystawcom oraz gościom wyda­rzenia zdrową, bezpieczną oraz smaczną, Mine­ra­li­zo­waną Magnezem wodę BWT, tworząc na terenie całych targów „Strefę wolną od butelek”. Kilka­na­ście dystry­bu­torów BWT rozsta­wio­nych na terenie całego EXPO XXI zapewni każdemu dostęp do darmowej wody. Zachę­camy wszyst­kich do przyj­ścia na targi ze swoimi wielo­ra­zo­wymi butel­kami, termo­sami czy kubecz­kami.

 

Podczas eventu będzie można także poroz­ma­wiać z naszymi przed­sta­wi­cie­lami o najlep­szych rozwią­za­niach doty­czą­cych uzdat­niania wody dla branży HoReCa. Z chęcią pomo­żemy Wam dobrać odpo­wiednie produkty do Waszych kawiarni, hoteli, restau­racji.

Warszawa, EXPO XXI, 23-25 marca 2023. Czekamy na Was!

Więcej infor­macji

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website