BWT water + more Sponsorem Strategicznym Olimpiady Kawy by T. Obracaj & M. Rusnarczyk

olimpiada
olimpiada

BWT water + more, zostało Sponsorem Strategicznym Olimpiady Kawy by T. Obracaj & M. Rusnarczyk, która odbędzie się podczas Targów SMAKKI w dniach 23-25 marca br. w Warszawie.

.

Olim­piada Kawy to specjalnie dedy­ko­wane zawody dla młodych i począt­ku­ją­cych Bari­stów, którzy nie brali udziału w żadnych innych zawo­dach kawo­wych. Program i zasady zawodów zostały przy­go­to­wane tak, aby w prosty i rzetelny sposób ocenić trzy podsta­wowe umie­jęt­ności potrzebne do osią­gnięcia sukcesu w zawo­dzie Barista: wiedzę o kawie, umie­jęt­ność zapa­rzania espresso pod presją czasu oraz umie­jęt­ność rozróż­niania aromatów i smaków kawy.

BWT, jako Sponsor Stra­te­giczny wyda­rzenia, dostarczy do wszyst­kich urzą­dzeń zapa­rza­ją­cych kawę wodę uzdat­nioną po odwró­conej osmozie, za pomocą produktu BWT bestaqua ROC Coffe. Tech­no­logia odwró­conej osmozy BWT to gwarancja jeszcze lepszego, bardziej inten­syw­nego smaku kawy,  przy­go­to­wanej przez uczest­ników Olim­piady. Co więcej, BWT ufun­duje nagrody dla pierw­szych trzech laure­atów Olim­piady.

Cieszymy się, że dzięki naszym najlep­szym tech­no­lo­giom uzdat­niania wody możemy wspierać młode talenty!

Więcej infor­macji na temat Olim­piady Kawy by T. Obracaj & M. Rusnar­czyk znaj­duje się tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website