Kurs pierwszej pomocy w BWT Polska

pierwsza_pomoc
pierwsza_pomoc
17 maja w siedzibie naszej firmy odbył się kurs pierw­szej pomocy, w którym wzięli udział pracow­nicy BWT Polska.
.

Nasi pracow­nicy pod czułym okiem ratow­nika medycz­nego zapo­znali się z podsta­wo­wymi zabie­gami resu­scy­ta­cyj­nymi u doro­słych (czyli jak udzielić pierw­szej pomocy i jak wykonać resu­scy­tację), jak udzielić pierw­szej pomocy nowo­rodkom i niemow­lętom (w wypadku zadła­wienia), oraz jak udzielić pomocy w przy­pad­kach m.in. krwo­toków z nosa, użądleń przez owady, lekkich ran, oparzeń, pogry­zień.

Cieszymy się, że nasi pracow­nicy odświe­żyli wiedzę z zakresu pierw­szej pomocy i profe­sjo­nalnie pode­szli do tak ważnego tematu, jakim jest pomoc drugiemu czło­wie­kowi.

 

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website