BWT Polska na Targach Grupy SBS w Strykowie 2023

sbs
sbs
Powie­wa­jąca flaga, różowa wykła­dzina, nieza­wodne sprzęty i specja­liści najwyż­szej klasy - tak, to my! Charak­te­ry­styczne, różowe stoisko BWT Polska można było dostrzec na Targach Grupy SBS w Stry­kowie.
.

Nasze stoisko stało się prze­strzenią do wielu owoc­nych rozmów z naszymi przed­sta­wi­cie­lami. Mówi­liśmy o najlep­szych rozwią­za­niach doty­czą­cych uzdat­niania wody. Była to kolejna okazja do zapo­znania się z naszą szeroką gamą produktów, wymiany doświad­czeń oraz posze­rzenia wiedzy! Cieszymy się, że uczest­nicy Targów Grupy SBS tłumnie odwie­dzali nasze stoisko, a nasze kultowe torby cieszyły się wielkim zain­te­re­so­wa­niem.

Dzięki Targom do naszego programu lojal­no­ścio­wego Club Mate dołą­czyło wielu fachowców, którzy dzięki uczest­nictwu będą mogli się rozwijać i zdobywać nowe kompe­tencje dzięki dostę­powi do:

• mate­riałów eduka­cyj­nych,

• eksklu­zyw­nych promocji,

• fachowej wiedzy prze­ka­zy­wanej przez ekspertów BWT,

• zapro­szeń na kursy i szko­lenia,

• wyjazdów inte­gra­cyj­nych

Ogromnie dzię­ku­jemy wszystkim, którzy odwie­dzili nasze stoisko. Bardzo cenimy sobie kontakt z naszymi klien­tami, dlatego z wielką przy­jem­no­ścią będziemy uczestniczyli w kolejnych Targach dla Grupy SBS. 


Dzięki! Do zoba­czenia za rok!

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website