WYWIAD: Różowy twórca zmian

wywiad_andreas
wywiad_andreas
Jeśli zapy­tamy ludzi, którzy dobrze znają Andreasa Weis­sen­ba­chera, jak by go opisali, pierwsze słowa, które przy­chodzą im do głowy to wizjo­nerski i przy­ziemny. Natych­miast po nich wymieniane są takie cechy jak:
.

niespo­kojny, prze­bo­jowy, wytrwały, hojny, emanu­jący niewy­czer­paną energią. Swoją pasję i zaangażowanie wykorzystuje głównie na realizację misji polegającej na dostar­czeniu ludziom na całym świecie najlep­szej wody oraz czystej energii.

ANDREAS

Weissenbacher

Kim jest ten niespo­kojny globalny inno­wator, który jako 30-latek w pełni poświęcił swoje życie misji i jest w drodze 365 dni w roku, dążąc do ofiarowaniu światu BWT- Best Water Tech­no­logy „najlep­szej tech­no­logii wodnej”?

Zajrze­liśmy za kulisy, aby zrozu­mieć, skąd bierze się ta moty­wacja, pasja i bezwa­run­kowe zaan­ga­żo­wanie, aby każdego dnia uczynić świat (trochę) lepszym. To rozmowa o korze­niach, szacunku, zrów­no­wa­żonym rozwoju i odpo­wie­dzial­ności społecznej, o ludziach, wizjach i pomy­słach, jasnych celach i wyzwaniu wyprze­dzania swoich czasów o krok.
Panie Weis­sen­ba­cher, napisał Pan impo­nu­jącą historię sukcesu z BWT, prze­kształ­cając śred­niej wiel­kości firmę w świa­to­wego lidera rynku w ciągu ostat­nich kilku dekad. Czy może Pan powie­dzieć, że osią­gnął swoje cele?

Zdecy­do­wanie nie, nawet nie jestem blisko! Jestem bardzo dumny ze świa­to­wych zespołów i lokalnych firm BWT, z wielu współ­pra­cow­ników na całym świecie, którzy pracują ze mną każdego dnia, aby jak najle­piej wyko­rzy­stać nasz wspólny eliksir życia WODĘ oraz niezli­czone inno­wacje, które wpro­wa­dzamy na rynek w tak wielu różnych obsza­rach. Jestem również wdzięczny za to, że jesteśmy uważani za czoło­wego, świa­to­wego gracza na rynku farma­ceu­tycznym i biotech­no­lo­gicznym oraz, że nasze know-how w tech­no­logii wody jest unikalne na całym świecie. Wciąż jednak mamy wiele planów i celów do zreali­zo­wania.

wywiad_andreas
wywiad_andreas

Mówiąc o planach i celach. Jest Pan nazy­wany wielkim wizjo­nerem, który wyprzedza swoje czasy o krok. Co kryje się za tym pędem, co skłania Pana do tak inten­syw­nego zajmo­wania się przy­szło­ścią?

Myślę, że urodziłem się z pewnym darem, do jasnego analizowania i rozumienia rzeczy w odpowiednim czasie i miejscu. Dość szybko stało się dla mnie jasne, że musimy inten­sywnie zadbać o naszą planetę, jeśli chcemy, aby była ona zdatna do życia dla naszych dzieci i przy­szłych pokoleń. Temat wody był całko­wicie igno­ro­wany przez więk­szość ludzi przez wiele lat i nadal jest uważany za coś oczy­wi­stego w wielu regio­nach. Prawda jest taka, że woda jest najcen­niej­szym zasobem na naszej Błękitnej Planecie i nie ma dla niej alter­na­tywy. Ten zasób jest również ogra­ni­czony i nie równo rozłożony geograficznie. A jeżeli podró­żu­jesz po świecie przez większą część roku, stajesz się jeszcze bardziej świa­domy wartości wody i uświa­da­miasz sobie, jak wiele osób na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody do picia. Przy­czy­nianie się do oszczęd­nego wyko­rzy­stania tego pier­wiastka i zapew­niania ludziom na całym świecie dostępu do bezpiecznej wody moty­wuje mnie każdego dnia od chwili zało­żenia BWT. Od teraz wszyscy razem jesteśmy odpo­wie­dzialni za troskę o tę planetę i jej zasoby. Woda to jedno z najważ­niej­szych wyzwań XXI wieku i najpil­niejszy temat przy­szłości. To napędza nas każdego dnia do pracy nad inno­wa­cyj­nymi tech­no­lo­giami i rozwią­za­niami reali­zując wizję Change The World, sip by sip.


PINK

„Jako BWT po prostu chcemy i musimy wyróż­niać się z tłumu, z rynku, z niezli­czo­nych graczy rynko­wych – robimy to oczy­wi­ście wyłącznie dzięki naszym wiodącym tech­no­lo­giom, ale co bardzo ważne, marka i wize­runek zewnętrzny muszą również to osią­gnąć."

 
wywiad_andreas
wywiad_andreas

Ta wizja krąży teraz po całym świecie – częściowo dzięki przy­cią­ga­jącym wzrok różowym samo­chodom wyści­gowym, które od lat stanowią uderza­jący akcent kolo­ry­styczny w Formule 1. Jako firma oddana naszej „Planet Blue”, w której wszystko kręci się wokół wody, skąd pomysł na różowy kod kolo­ry­styczny – który w między­czasie stał się jednym z najmod­niej­szych kolorów naszych czasów – „Viva Magenta”?

Wiem, że „jeśli się nie wyróż­niasz, nie zosta­niesz zauwa­żony”. Zawsze lubiłem odkrywać niekon­wen­cjo­nalne ścieżki, podążać swoją drogą oraz wytrwale reali­zować swoje stra­tegie. Jeśli to konieczne dla dobra, jestem gotów płynąć pod prąd i myśleć w nowy sposób, zaska­kując innych. Możesz osią­gnąć niesa­mo­witą jakość bez koniecz­ności użycia więk­szej ilości zasobów. I właśnie to znalazło odzwier­cie­dlenie w mojej decyzji o wyborze koloru różowego.

Jako BWT po prostu chcemy i musimy wyróż­niać się z tłumu, z rynku, z niezli­czo­nych graczy rynko­wych – robimy to oczy­wi­ście wyłącznie dzięki naszym wiodącym tech­no­lo­giom, ale co bardzo ważne, marka i wize­runek zewnętrzny muszą to osią­gnąć. Dziś różowy to nie tylko modny kolor, ale w BWT repre­zen­tuje także naszą misję uzdat­niania lokalnej wody na całym świecie tak, aby stała się czysta, zdrowa, smaczna i zmine­ra­li­zo­wana. Celem jest spra­wienie, aby plasti­kowe i szklane butelki jedno­ra­zo­wego użytku przeszły do prze­szłości! Chcemy stwo­rzyć ogól­no­świa­towy ruch ludzi, którzy razem z nami przy­czynią się do zrów­no­wa­żo­nego wyko­rzy­stania zasobów naszej planety i będą żyć zgodnie z różowym, ekologicznym nastawieniem!

Jakie to uczucie, gdy czyjeś pomysły często nie są rozu­miane i trzeba do nich prze­ko­nywać?

Mówiąc najpro­ściej, trak­tuję to jako część mojej pracy i jest to moja pasja. Mam szczę­ście pracować z wieloma ekscy­tu­ją­cymi, kompe­tent­nymi i wysoce zmoty­wo­wa­nymi współ­pra­cow­ni­kami. Wielu z nich to świa­towi eksperci w swoich dzie­dzi­nach! Wszyscy ci ludzie (obecnie ponad 5500 na całym świecie) przy­czy­niają się do sukcesu firmy.

Moim zada­niem jest napędzanie tej firmy do przodu, myślenie wykra­cza­jące poza teraź­niej­szość i koncen­tro­wanie się na przy­szłości, ponieważ tylko w ten sposób możemy stać się wiodącą globalną marką wody, o której myślę. Oczy­wi­ście czasami chciałbym, żeby ludzie po prostu mi zaufali i szyb­ciej podą­żali za moimi wizjami. Osta­tecznie jednak zawsze łączy nas udana, konstruk­tywna współ­praca, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że potrafię być bardzo wytrwały, gdy jestem prze­ko­nany do pomysłu, który trzeba zreali­zować.

wywiad_andreas
wywiad_andreas

Ta nieustę­pli­wość i wytrwa­łość są również bardzo wyraźnie odzwier­cie­dlone w Twoich wielo­let­nich inwe­stycjach w tech­no­logię membra­nową ogniw pali­wo­wych. Czy w momencie, gdy przy­stę­po­wałeś do tego projektu, zdawałeś sobie sprawę z tego, ile czasu zajmie osią­gnięcie prze­łomu w tej tech­no­logii?

Nie, nie zdawałem. Byłem wtedy prze­ko­nany, że przełom w ogni­wach pali­wo­wych nastąpi najpóź­niej w 2005 roku. Rzadko zdarza mi się tak daleko pomylić z szacun­kami jak w tym przy­padku. A to wielka szkoda - dla nas ludzi, naszej planety, naszego następ­nego poko­lenia! „Kradzież” przez tyle lat przy­szłej tech­no­logii i pole­ganie wyłącznie na samo­cho­dach na baterie jest moim zdaniem jednym z najwięk­szych błędów, jakie nasze społe­czeń­stwo – czy to poli­tycy, gospo­darka, ktokol­wiek – mogło popełnić. Dzisiaj jestem jeszcze bardziej niż wtedy prze­ko­nany, że dekar­bo­ni­zacja prze­mysłu jest możliwa tylko za pomocą wodoru i jestem bardzo dumny, że wspólnie z Berndem Bauerem rozwi­nę­liśmy BWT FUMA­TECH do jednego z czoło­wych świa­to­wych dostawców membran do produkcji wodoru, a także dla wodo­ro­wego ogniwa pali­wo­wego – konwer­tera energii XXI wieku. Ten przy­szły rynek jest bliski prze­łomu, a BWT wniesie znaczący i cenny wkład w produkcję czystej energii w przy­szłości.


Wartości

"Miałem wielkie szczę­ście, że dora­stałem w małej wiosce Hintersee i miałem rodziców, którzy nauczyli mnie pewnych podsta­wo­wych wartości - wdzięcz­ności, szacunku, miło­sier­dzia, współ­czucia."

 

Na co dzień zajmu­jesz się tymi wszyst­kimi wizjo­ner­skimi tema­tami. Jak stąpasz po ziemi?

Miałem wielkie szczę­ście, że dora­stałem w małej wiosce Hintersee i miałem rodziców, którzy nauczyli mnie pewnych podsta­wo­wych wartości – wdzięcz­ności, szacunku, miło­sier­dzia, współ­czucia. Te wartości są głęboko, głęboko we mnie zako­rze­nione i towa­rzyszą mi we wszystkim, co robię. Dosko­nale zdaję sobie sprawę, że miałem też dużo szczę­ścia, że znala­złem się we właściwym miejscu we właściwym czasie, aby móc napisać historię BWT. Wiem też, że są ludzie, którzy mieli mniej szczę­ścia i którzy wpadają w kłopoty nie z własnej winy. Zawsze dzie­lenie się częścią mojego – naszego – sukcesu z tymi, którzy potrze­bują pomocy, było dla mnie prio­ry­tetem. Poprzez prywatną fundację chary­ta­tywną Aqua Pearls – For You and Planet Blue wspie­ramy liczne projekty pomocy potrze­bu­jącym.

Dzięki mojej rodzinie – przede wszystkim Caroli i Valen­tinie – wiem, co tak naprawdę liczy się w życiu i jak cenne jest zdrowie, śmiech dzieci i wspólne piękne chwile.

Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do naszej wizji Change the World, sip by sip i na nowo zmienić naszą planetę w NIEBIESKĄ PLANETĘ. Razem z naszymi rodzi­nami, przy­ja­ciółmi, firmami, part­ne­rami bizne­so­wymi i wszyst­kimi ludźmi na naszej planecie jesteśmy w stanie tego dokonać. Dla nas samych i przyszłych pokoleń.

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website